Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

7.3.2019

#416

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 1/2019
Kokouspäivä 7.3.2019
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 17:35
Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 7.3.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 8.3.2019
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokouksen osallistujat.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

.


Päätösehdotus

Kihniön kunnan hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Keskusvaalilautakunta päättää, että kokouksesta laaditun pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten aakkosjärjestyksessä valittua jäsentä keskusvaalilautakunnan kokouksessa. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mervi Alkkiomäki ja Taina Hollo. Pöytäkirja tarkastetaan 7.3.2019 ja pidetään nähtävänä kunnan verkkosivuilla 8.3.2019-

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 3 Keskusvaalilautakunnan sihteerin ja muun henkilökunnan nimeäminen

Vaalilain (714/1998) 14 §:n mukaan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön. Keskusvaalilautakunta päättää muiden kuin sen kokouksiin vaalilaissa tarkoitettujen tehtäviensä vuoksi osallistumaan oikeutettujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissaan. Vaalien sujuvan järjestämisen kannalta on tarkoituksenmukaista nimittää lain tarkoittamaa muuta henkilöstöä vastaamaan tietoteknisistä asioista sekä toimimaan vaalitietojärjestelmän käytön teknisenä tukena.

Päätösehdotus

Puheenjohtajan ehdotus: Keskusvaalilautakunta päättää, että:

1. keskusvaalilautakunnan sihteerinä eduskuntavaaleissa 2019 ja europarlamenttivaaleissa 2019 toimii talous- ja hallintojohtaja Kristiina Mäkelä ja hänen varallaan toimistopäällikkö Marita Törmä.

2. eduskuntavaalien 2019 ja europarlamenttivaalien 2019 tietoteknisistä asioista vastaavaksi nimetään it-päällikkö Heikki Syrjälä, joka toimii vaalijärjestelmän teknisenä tukena.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Syrjälä Heikki,Törmä Marita
§ 4 Yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiden määrääminen

Vaalilain 17 §:ssä säädetään vaalitoimitsijoista. Ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, Suomen edustustossa ja suomalaisessa laivassa sekä kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat.

Kussakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on oltava ainakin kaksi vaalitoimitsijaa. Muissakin ennakkoäänestyspaikoissa vaalitoimitsijoita voi tarvittaessa olla kaksi tai useampia. Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta.

Ennakkoäänestystä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa toimitettaessa vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla. Muissa ennakkoäänestyspaikoissa, joihin vaalitoimitsijoita on nimetty tai määrätty kaksi tai useampia, riittää, että ennakkoäänestystä toimitettaessa on saapuvilla yksi vaalitoimitsija. Kunkin yksittäisenkotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija. Vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa Kihniön kunnan yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii paloaseman kokoushuone.

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää, että yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoina kevään 2019 vaaleissa toimivat Johanna Kujansuu, Anne Kärkelä, Päivi Shemeikka, Elina Kortesmaa ja Päivi Heinilä.

Tiedoksi valitut, palkkatoimisto
§ 5 Kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiden määrääminen

Vaalilain 17 §:n mukaisesti keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijan kotiäänestyksiin. Vaalitoimitsijan, vaalilautakunnan tai –toimikunnan jäsenen ei ole suositeltavaa olla keskusvaalilautakunnassa, koska keskusvaalilautakunta toimii laillisuuden arviojana.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilö, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16.00 puhelimitse tai kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle puh. 03-44 411, os. Kihniöntie 46, 39820 Kihniö. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Kotiäänestyksen ajankohdasta ilmoitetaan tämän jälkeen.

Vaalitoimitsijana ei voi olla alle 18-vuotias eikä vajaavaltaiseksi julistettu.

Aikaisemmin kotiäänestyksen vaalitoimitsijaksi voitiin määrätä vain vaalitoimikunnan jäseniä tai varajäseniä. Estettä ei ole nykyisinkään sille, että keskusvaalilautakunta määrää heitä edelleenkin tähän tehtävään.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan on määrättävä kotiäänestyksen vaalitoimitsijoista ne, jotka kussakin yksittäistapauksessa huolehtivat vaalitoimitsijoina äänestäjän luona.

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta määrää kotiäänestyksen toimitsijaksi vaalitoimikuntaan valitut jäsenet ja varajäsenet.

1. Koivukoski Mikael

2. Taupila Sinikka

3. Vierre Ulla

varajäsenet

1. Koivukoski Mirka-Maria

2. Annala Raili

3. Koivistoinen Hannu

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Valitut
§ 6 Vuoden 2019 eduskuntavaaleja koskeva kuulutus

Vaalilain 49 §:n ja 67 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista tiedotettava sillä tavoin kuin kunnan ilmoitukset kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaan saatetaan tiedoksi seuraavat asiat:

1) Eduskuntavaalien vaalipäivä (sunnuntai 14.4.2019) sekä äänestysalueiden äänestyspaikkojen - nimet, - käyntiosoitteet ja - äänestysaika (klo 9–20); ja

2) Ennakkoäänestysajanjaksot (3.–9.4.2019) sekä kaikkien kunnan alueella olevien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen - nimet, - käyntiosoitteet sekä - aukiolopäivät ja - päivittäiset aukioloajat.

Keskusvaalilautakunta voi lisäksi harkintansa mukaan kuuluttaa kotiäänestyksen järjestämisestä ja siihen ilmoittautumisesta sekä muista vaalien toimittamiseen liittyvistä asioista.

Liite 1 eduskuntavaalikuulutus

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan kuulutuksen julkaisemisen kunnan www-sivuilla, kunnan kuulutusten ilmoitustaululla sekä Ylä-Satakunta -lehdessä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 7 Vuoden 2019 europarlamenttivaaleja koskeva kuulutus

Vaalilain 49 §:n ja 67 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista tiedotettava sillä tavoin kuin kunnan ilmoitukset kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaan saatetaan tiedoksi seuraavat asiat:

1) Europarlamenttivaalien vaalipäivän (sunnuntai 26.5.2019) sekä äänestysalueiden äänestyspaikkojen - nimet, - käyntiosoitteet ja - äänestysaika (klo 9–20); ja

2) Ennakkoäänestysajanjaksot (15.-21.5.2019) sekä kaikkien kunnan alueella olevien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen - nimet, - käyntiosoitteet sekä - aukiolopäivät ja - päivittäiset aukioloajat.

Keskusvaalilautakunta voi lisäksi harkintansa mukaan kuuluttaa kotiäänestyksen järjestämisestä ja siihen ilmoittautumisesta sekä muista vaalien toimittamiseen liittyvistä asioista.

Liite 2 europarlamenttivaalikuulutus
Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta hyväksyy liitteenä 2 olevan kuulutuksen julkaisemisen kunnan www-sivuilla, kunnan kuulutusten ilmoitustaululla sekä Ylä-Satakunta –lehdessä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 8 Ennakkoäänestyksen ja kirjeäänestyksen asiakirjojen tarkastaminen ja säilyttäminen

Vaalilain 62 §:n mukaan kotimaan yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijan ja vaalitoimikunnan on viipymättä huolehdittava siitä, että oman kunnan keskusvaalilautakunnalle osoitetut lähetekuoret toimitetaan keskusvaalilautakunnalle sen määräämällä tavalla sekä siitä, että muiden kuntien keskusvaalilautakunnille osoitetut lähetekuoret toimitetaan keskusvaalilautakunnille postitse tai muulla luotettavalla tavalla. Vaalitoimitsijan ja vaalitoimikunnan on otettava kuittaus lähetekuorten vastaanottamisesta siltä, jolle kuoret luovutetaan.

Muiden kuntien keskusvaalilautakunnille osoitetut lähetekuoret toimitetaan aina postitse 1. luokan kirjeinä eteenpäin. Keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestys- ja kirjeäänestyasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on eduskuntavaaleissa 2019 pidettävä siten, että perjantaina 12.4.2019 ennen kello 19.00 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään käsitellä ja europarlamenttivaaleissa 2019 siten, että perjantaina 24.5.2019 ennen kello 19.00 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään käsitellä.

Ennakkoäänestyasiakirjat ja kirjeäänestysasiakirjat tulee tarkastaa omina kokonaisuuksinaan.

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää, että:

1. keskusvaalilautakunta valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin ja hallinnon sihteerin avaamaan lähetekuoret ja alustavasti tarkastamaan lähetekirjeet mm. niin, että väärälle vaaliviranomaiselle mahdollisesti tulleet asiakirjat ehditään toimittamaan oikeaan osoitteeseen.

2. keskusvaalilautakunnan sihteeri huolehtii siitä, että ennakkoäänestyksessä päivittäin äänestyksen päätyttyä lähetekuoret siirretään kunnanviraston lukittuun lähiarkistoon säilytettäväksi ja edelleen keskusvaalilautakunnalle toimitettavaksi.

3. laitosäänestyksessä vaalitoimikunta ja kotiäänestyksessä vaalitoimitsija tuovat lähetekuoret kunkin äänestyskierroksen päätyttyä keskusvaalilautakunnan sihteerille, joka toimittaa ne säilytykseen lukittuun lähiarkistoon ja edelleen keskusvaalilautakunnalle.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 9 Varakirjautumistunnusten jakelu kunnan vaaliviranomaisille

Varakirjautumismenetelmä on varotoimi Suomi.fi-kirjautumiseen (pankkitunnukset, mobiilivarmenne, sähköinen henkilökortti) kohdistuviin palvelunestohyökkäyksiin. Varakirjautumistunnuksia käytetään vain vaalituen ilmoittaessa siitä erikseen. Vaalituki lähettää varakirjautumistunnukset keskusvaalilautakunnille postitse. Eduskuntavaalien osalta tunnuksia on yhteensä neljät: yhdet ennakkoäänestyksen kenraaliharjoituksia, yhdet vaalipäivän kenraaliharjoituksia, yhdet ennakkoäänestystä ja yhdet vaalipäivää varten. Europarlamenttivaaleja varten lähetetään omat tunnukset ennakkoäänestystä ja vaalipäivän laskentatehtäviä varten. Europarlamenttivaaleista ei järjestetä kenraaliharjoitusta.

Varakirjautumistunnusten käyttöönottoon on oltava valmius

• ennakkoäänestyksen aikana 3.–9.4.2019 (eduskuntavaalit) ja 15.–21.5.2019 (europarlamenttivaalit)

• alustavan tuloksen tallentamista varten vaalipäivänä 14.4.2019 (eduskuntavaalit) ja 26.5.2019 (europarlamenttivaalit)

Ennakkoäänestyksen aikana tunnuksia käyttäisivät yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijat. Vaalipäivänä tunnuksia käyttäisi vain keskusvaalilautakunta. Jos kirjautuminen vaalitietojärjestelmään estyisi vaalipäivänä, vaalilautakunnat käyttäisivät paperista vaaliluetteloa ja keskusvaalilautakunta hoitaisi äänestäjien ja äänten lukumäärien tallennuksen keskitetysti varakirjautumistunnusten avulla. Mikäli kunnassa äänet tallennetaan tuloslaskentajärjestelmään paikallisesti äänestyspaikoilla, voi keskusvaalilautakunta jakaa vaalipäivän tunnukset myös vaalilautakunnille. Varakirjautumistunnuksia testataan vaalien kenraaliharjoituksissa 25.3.2019 (ennakkoäänestyksen kenraaliharjoitus) ja 28.3.2019 (vaalipäivän kenraaliharjoitus).

Kunnan keskusvaalilautakunnan on varauduttava varakirjautumistunnusten käyttöönottoon tekemällä suunnitelma, miten varakirjautumistunnusten käyttöönotosta tiedotetaan ja miten ne jaetaan kunnan vaalitoimitsijoille ennakkoäänestyksen aikana

Tunnukset voi jakaa toimitsijoille 1) välittömästi vaalituen ilmoituksen jälkeen, jos jakelu hoidetaan välittömästi esimerkiksi tekstiviestitse tai viemällä tunnukset paikan päälle tai 2) etukäteen, jos tunnusten tietoturvallinen säilyttäminen ennakkoäänestyspaikalla on mahdollista.

Jos keskusvaalilautakunta arvioi, että ennakkoäänestys on mahdollista toimittaa kirjautumiskatkon aikana manuaalisesti, voi se myös päättää olla ottamatta varakirjautumistunnuksia käyttöön ennakkoäänestyksen aikana. Tämä tarkoittaa käytännössä, että kunnan ennakkoäänestyspaikassa käy äänestäjiä sen verran vähän, että keskusvaalilautakunnan on resurssien puolesta mahdollista kirjata myöhemmin kaikki manuaalisesti vastaanotetut äänioikeuden käytöt ns. jälkikirjauksina.

Varakirjautumistunnusten käyttöön vaalipäivänä keskusvaalilautakunnalla on kuitenkin oltava valmius alustavan tuloksen tallentamiseksi.

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää, että keskusvaalilautakunnan sihteeri:

  • toimittaa varakirjautumistunnukset paikan päälle ennakkoäänestyspaikan toimitsijoille tarvittaessa. Tunnukset säilytetään tietoturvallisessa paikassa.
  • ottaa käyttöön vaalipäivän varakirjautumistunnuksen tarvittaessa ja säilyttää tunnuksen tietoturvallisessa paikassa.
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 10 Keskusvaalilautakunnan kokousaikataulu

Keskusvaalilautakunnalla on eduskuntavaaleissa 2019 ja europarlamenttivaaleissa 2019 vastattavanaan seuraavat tehtäväkokonaisuudet:

- Valmistavat tehtävät vaaleja varten

- Vaaliluetteloihin liittyvät tehtävät

- Ennakkoäänestysasiakirjojen ja kirjeäänestysasiakirjojen käsittely

- Ääntenlaskentaan liittyvät tehtävät

- Vaalien jälkitoimenpiteet sekä,

- Jos kunnassa on vaalilain 82 §:ssä tarkoitettuja pieniä äänestysalueita, niihin liittyvät tehtävät. Keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on eduskuntavaaleissa 2019 pidettävä siten, että perjantaina 12.4.2019 ennen kello 19.00 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään käsitellä ja europarlamenttivaaleissa 2019 siten, että perjantaina 24.5.2019 ennen kello 19.00 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään käsitellä

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää, että se kokoontuu keväällä eduskuntavaalien 2019 ja europarlamenttivaalien 2019 osalta ainakin seuraavasti:

12.4.2019 klo 18.30

24.5.2019 klo 18.30

Kokoontuu myös tarvittaessa

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 11 Muut asiat

Kevään vaalien valmisteluun ja suorittamiseen liittyvät toimenpiteet.


Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää, että:

-Tuloslaskennan vastuuhenkilöksi nimetään Kristiina Mäkelä.

-Ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän kalusteiden ja muun tarpeiston paikoilleen saattamisesta sekä vaalipäivän liputukseta vastaa tekninen toimi.

-Vaalimainoskehikoiden pystytys annetaan teknisen toimen hoidettavaksi. Mainostilaa puolueilla on yhden mainoksen verran kaksipuoliselle taululle (mainos molemmin puolin).

-Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja sihteeri kouluttavat vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan

-Vaaliavustajan hankkiminen varsinaisen vaalipäivän äänestykseen päätetään antaa vaalilautakunnan puheenjohtajan tehtäväksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Tekninen toimi
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Yli-Kujala Minna Puheenjohtaja
Peltomäki Jarkko Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Alkkiomäki Mervi Tarkastajat
Alkkiomäki Mervi Osallistujat
Talasoja Timo Osallistujat