Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

20.5.2019

#372

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 6/2019
Kokouspäivä 20.5.2019
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 19:55
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 21.5.2019
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat. Pöytäkirjanpitäjänä pykälien 75-77 ajan toimi puheenjohtaja.

§ 76 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Leila Pusa ja Marjo Niemi. Pöytäkirja tarkastetaan 20.5.2019 ja pidetään nähtävänä 21.5.2019 kunnanvirastossa klo 12-15 ja kunnan tietoverkossa 21.5.2019.-

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 77 Lähetekeskustelu kunnanjohtajan vuotuista kehityskeskustelua varten sekä kunnanhallituksen itsearviointi

Kunnanhallitus käy lähetekeskustelun kunnanjohtajan vuotuista kehityskeskustelua sekä kunnanhallituksen työn itsearviointia varten.

Päätösehdotus

Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus:

Kunnanhallitus käy keskustelun asiasta.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 78 Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma 2017-2025
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Kunnan on vanhuspalvelulain (980/2012) 5 §:n mukaan laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi.

Kunnan on otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa ja kuntalaissa tarkoitettua talousarviota ja -suunnitelmaa.

Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Suunnitelma on osa kuntastrategiaa ja kunnan muuta strategista johtamista.

Suunnitelma on otettava huomioon myös valmisteltaessa terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 §:ssä tarkoitettua hyvinvointikertomusta ja sen raportointia. Terveydenhuoltolain mukaan kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutuneista toimenpiteistä kunnan on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on valmisteltava kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus.

Suunnitelman sisältö

Vanhuspalvelulain mukaan suunnitelmassa

1. arvioidaan ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tila

2. määritellään tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi ja palvelujen kehittämiseksi

3. määritellään toimenpiteet, joilla kunta vastaa tavoitteiden toteutumisesta ja arvioidaan voimavarat, jotka tarvitaan tavoitteiden toteuttamiseksi

4. määritellään eri toimialojen vastuut toimenpiteiden toteuttamisessa ja

5. määritellään, miten kunta toteuttaa yhteistyötä kunnan eri toimialojen, julkisten tahojen, yritysten sekä järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Ikääntyneen väestön tukemiseksi laadittavan suunnitelman seurantaryhmään ja työryhmään nimettiin henkilöt vuoden 2018 alkupuolella. Suunnitelman valmistelussa pyydettiin lausunnot yhteistoiminta-alueen vanhus- ja vammaisneuvostoilta. Parkanon kaupunginvaltuusto hyväksyi suunnitelman kokouksessaan 6.5.2019.

Kihniön vanhus- ja vammaisneuvosto lausui luonnoksesta seuraavaa: Palveluohjauksen saatavuuteen ja tavoitettavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Miten tavoitetaan ne kotona olevat henkilöt, jotka eivät ole vielä minkään palvelun piirissä ja joilla ei ole nykyaikaisia sähköisiä viestimiä?

Lyhytaikaisten kuntoutuspalvelu- ja intervallipaikkojen turvaaminen myös Kihniössä tulee nostaa esille ja muotoilla se tekstin sisään.

Asuinympäristön suunnittelussa tulee huomioida, että kunnasta löytyy ikääntyneiden tarpeisiin soveltuvia erilaisia asumismuotoja riittävästi.

Suunnitelman seurantaa ja arviointia tulee määritellä selkeämmin ja luoda mittareita, millä tavoitteiden toteutumista seurataan. Toteutuminen raportoidaan kunnille.


Liitteenä ehdotus Parkanon ja Kihniön sote-yteistoiminta-alueen ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelmaksi 2017-2025

Hyvinvointikoordinaattori Anne Perälä esittelee asiaa kokouksessa.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus yhtyy Kihniön vanhus- ja vammaisneuvoston lausuntoon ja hyväksyy ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman vuosille 2017-2025 esityksen mukaisesti ja lähettää suunnitelman edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Kunnanjohtaja Petri Liukku ja pöytäkirjanpitäjä Kristiina Mäkelä saapuivat tämän asian alussa klo 17.40. Asiantuntijana tämän asian ajan oli hyvinvointikoordinaattori Anne Perälä klo 17.40-18.20

§ 79 Valtuustoaloite muovin keräyksestä
Edeltävä kohta § 19 Lausunto valtuustoaloitteeseen koskien muovin erilliskeräystä
Päätösehdotus

Kunnanhallitus yhtyy teknisen lautakunnan antamaan selvitykseen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se merkitsee edellä esitetyn tiedoksi ja asian aloitteena loppuun käsitellyksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 80 ICT-palvelujen hankinta
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Kunnan It-päällikkö siirtyi 12.4.19 alkaen muihin tehtäviin. ICT-palveluita on väliaikaisesti hoitanut Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy, jolta on pyydetty tarjousta palvelun ulkoistamisesta helmikuun 2020 loppuun saakka. Määräaikaisen sopimuksen loppupuolella on tarkoitus tarkentaa palvelun laajuus ja sisältö (kilpailutus).

IPP Oy:n kanssa on tehty aiemmin sopimus palvelinten ylläpidosta sekä ict-tukipalvelusta, josta on veloitus ollut 1500 € / kk. Tätä korvaussummaa allennetaisiin 500 euroa, mikäli tarjous ulkoistuksesta hyväksytään.

Kesän kunnanviraston sulkuajalta ei peritä maksua. Sopimusta sovelletaan toukokuusta alkaen.

Liite ei julkinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää:

  • hyväksyä tarjouksen ict-tukipalvelusta tarjouksen mukaan 5.500 euron (alv. 0) kuukausihinnalla
  • hyväksyä sopimuksen muutoksen palvelinten ylläpitomaksun osalta. Uusi hinta 1.000 euroa (alv.0) kuukaudessa
Esteellisyys Markkola, Juha-Matti
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Puheenjohtaja Juha-Matti Markkola esitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan (hallintolaki 28.1 § kohta 2) Puheenjohtajana toimi Hannu Koivistoinen.

§ 81 Kihniö 100- vuotisjuhlatoimikunnan asettaminen

Kihniön kunta täyttää 100 vuotta vuonna 2020. Kihniön kunnan ensimmäinen kunnanvaltuusto valittiin 25.2.1920.

100- vuotisjuhlatoimikunnan asettaminen valmistelemaan juhlallisuuksia on ajankohtainen. Tarkoituksenmukaista olisi, että juhlatoimikunta voisi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita täydentämään asiantuntemustaan.

Lisäksi juhlatoimikunta voi esittää kunnanhallitukselle juhlatoimikunnan kokoonpanon täydentämistä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää Kihniön 100 V juhlatoimikuntaan seuraavat jäsenet:

  • Elina Kortesmaa pj.
  • Paula Latvajärvi ( varalle Liisa Leponiemi)
  • Jyrki Järventausta vpj.
  • Anne Perälä
  • Petteri Wiinamäki
  • Juha-Matti Markkola

Juhlatoimikunnalla on mahdollisuus kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita sekä lisäksi juhlatoimikunta voi esittää kunnanhallitukselle juhlatoimikunnan kokoonpanon täydentämistä.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Nimetyt. Palkkatoimisto
§ 82 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 83 Verotuloennuste 2019
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Kuntaliitolta saadun verotuloennusteen mukaan verotuloja kertyy Kihniössä ko. ennusteen mukaan kuluvana vuonna noin 54.000 euroa vähemmän kuin on budjetoitu ja noin 136.000 euroa enemmän kuin vuonna 2018.

Kuluvan vuoden talousarvio hyväksyttiin alijäämäisenä -765.683 euroa. Kunnal­lisverotuotto vuonna 2018 oli 4.554.000 euroa ja 8.5.19 ennusteen mukaan kunnallisverotuotto olisi vuoden 2019 lopussa 4.655.000 euroa. (ero +101.000).

Yhteisöverotuotto vuonna 2018 oli 660.000 euroa ja 8.5.19 ennusteen mu­kaan yhteisöverotuotto olisi vuoden 2019 lopussa 710.000 euroa (ero +50.000).

Kiinteistöverotuotto vuonna 2018 oli 560.000 euroa ja 8.5.19 ennusteen pe­rusteella kiinteistöveron tuotto olisi 549.000 euroa (ero -11.000) vuoden 2019 lopussa.

Esityslistan mukana on kuntaliiton arvio (8.5.2019) kunnan verotulokertymästä vuoden 2019 osalta (liite 3), jonka mukaan Kihniön kunnan verotulot 2019 yh­teensä olisivat 5.914.000 euroa (5.774.000 / 2018) toteuma.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kuntaliiton verotuloennusteen tiedoksi sekä käy asi­asta tarvittavan keskustelun.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 84 Talouskatsaus 1.1.-31.3.2019

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.Oheisena toteuma.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen tiedokseen. Petteri Wiinamäki poistui klo 19.50.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 85 Ilmoitusasiat

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

2 kiinteistönluovutusilmoitusta

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja §-

Talouspäällikkö § -

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 8.5.2019

§ 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 27 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 28 Irtaimiston poistoehdotus vuodelta 2018

§ 29 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019 - 2021 hyväksyminen

§ 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2019-2020

§ 31 Varhaiskasvatuksen tehtävänimikkeiden muuttaminen

§ 32 Eron myöntäminen perusopetuksen biologian ja maantiedon lehtorille

§ 33 Talousarvion toteutumaraportti 31.01.2019

§ 34 Ilmoitusasiat

Nuorisovaltuusto 20.3.2019

Nuorisovaltuusto 30.4.2019

Saapuneet kirjeet

1. Metsähallitus: Lupa lintujen rengastamiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla

2. Metsähallitus: Tutkimuslupa ympäristöhallinnon hämähäkkityöryhmä Metsähallituksen suojelualueet

3. Parkanon kaupunki: Pöytäkirjanoten kaupunginvaltuuston hyväksymä "Suunnitelma ikääntynee väestön tukemiseksi"

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakunnan pöytäkirjojen osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
§ 80
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Markkola Juha-Matti Pöytäkirjanpitäjä
§ 75-77
Niemi Marjo Tarkastajat
Pusa Leila Tarkastajat
Koivistoinen Hannu Osallistujat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Nevanperä Mikko Varajäsenet
Kärkelä Pilvi Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 1.vpj
Liukku Petri Muu osallistujat
Esittelijä, kunnanjohtaja
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.