Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

29.4.2019

#366

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 5/2019
Kokouspäivä 29.4.2019
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 19:58
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 30.4.2019
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat

§ 62 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Hannu Koivistoinen ja Mika Korkiakoski. Pöytäkirja tarkastetaan 29.4.2019 ja pidetään nähtävänä 30.4.2019 kunnanvirastossa klo 12-15 ja kunnan tietoverkossa 30.4.2019.-

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 63 It-palveluiden esittely
Valmistelija Mäkelä Kristiina
Muut osallistujat Niemi Ossi, Syngelmä Ville
Esteelliset Markkola Juha-Matti

Ikaalisten-Parkano Puhelin Oy esittelee It-palveluiden ulkoistamisvaihtoehtoja.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Puheenjohtaja esitti esteellisyytensä asiassa. Puheenjohtajana toimi Hannu Koivistoinen. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Leila Pusa tässä asiassa.

§ 64 Esitys elinkeinoyhtiö Kehitys-Parkin hallitusjäseniksi kaudelle 2019 – 2020

Elinkeinoyhtiö Kehitys-Parkin hallitus valitaan vuosittain sääntömääräisessä yhtiökokouksessa. Yhtiökokousedustajana toimii kunnanjohtaja. Kihniön kunnalle on omistusosuutensa perusteella jyvitetty kaksi hallituspaikkaa. Asiantuntijajäsenenä hallituksessa toimii kunnanjohtaja.

Kaudella 2018 – 2019 Kehitys-Parkin hallituksessa Kihniön kuntaa ovat edustaneet varsinaisina jäseninä kunnanvaltuuston puheenjohtaja Petteri Wiinamäki ja yrittäjä Marko Mäkinen. Molemmat ovat myös ilmoittaneet olevansa käytettävissä myös seuraavana kautena.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää elinkeinoyhtiö Kehitys-Parkin hallitukseen kaudelle 2019 -2020 Petteri Wiinamäkeä ja Marko Mäkistä.

Esteellisyys Mäkinen Heikki
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Heikki Mäkinen esitti esteellisyytensä eikä osallistunut päätöksentekoon asiassa.

Tiedoksi Kehitys-Parkki, valitut
§ 65 Kysely Pirkanmaan kunnille ja sairaanhoitopiirille alustavista näkemyksistä sote-uudistuksen toteuttamisesta Pirkanmaalla

Pirkanmaan kunnat kokoontuivat 4.4.2019 keskustelemaan sote-uudistuksen seuraavista vaiheista Pirkanmaalla. Yhteinen näkemys oli, että sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää on tarpeen kehittää kuntapohjaisesti seuraavalla hallituskaudella vaiheittain sekä alueelliset erot huomioon ottaen.

Uudistamista tulisi tehdä ennen kaikkea asukkaiden tarpeet edellä.

Yhteistyömahdollisuuksien selvittelyä päätettiin jatkaa kunnille ja sairaanhoitopiirille suunnatun kyselyllä. Kyselyn avulla haetaan suuntaa valmistelulle ja pyritään kokoamaan kuntien ja sairaanhoitopiirin alustavat näkemykset etenemisestä, tavoitteista ja mahdollisista reunaehdoista. Kyselyllä ei ole tarkoitus hakea

organisaatioiden sitovia päätöksiä malleihin tai yhteistyöratkaisuihin.

Kysymyksiin toivotaan vastauksia 2.5.2019 klo 16.00 mennessä. Yhteenveto vastauksista esitellään Pirkanmaan kuntajohtajakokouksessa 10.5.2019.

Lisätietoja kyselystä antaa yhteysjohtaja Tuukka Salkoaho, p. 040 806 3086, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Oheismateriaalina Mitä kannattaisi tehdä yhdessä aineisto.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 1 mukaiset vastaukset näkemyksistään soteuudistuksen toteuttamisesta Pirkanmaalla.

Tiedoksi Tuukka Salkoaho
§ 66 Sirpa Kortesluoman luottamustoimen päättyminen ja luottamustoimen uudelleen täyttäminen

Sirpa Kortesluoma on valittu sivistyslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi kuluvalle vaalikaudelle. Paikkakunnalta poismuuton seurauksena hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa toimiakseen sivistyslautakunnan jäsenenä ( KuntaL 71 § yleinen vaalikelpoisuus). Sirpa Kortesluoma on jättänyt kunnalle irtisanoutumisensa sivistyslautakunnan jäsenyydestä 8.4.2019 päivätyllä kirjeellä.

KuntaL 78 §:nmukaan ” jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa hänet valinnut toimielein toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti.”

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Sirpa Kortesluoman luottamustoimi katsotaan päättyneeksi sivistyslautakunnan jäsenenä ja hänen tilalleen valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
§ 67 Edustajan valinta Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n hallintoneuvostoon toimikaudelle 2019 -2022

Koillis-Satakunnan Sähkön yhtiökokous pidetään 21.5.2019 klo 10 Virroilla.

Yhtiökokouksessa valitaan hallintoneuvoston jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa on Kihniön kunnan osalta Harri Yli-Hietanen.

Koillis-Satakunnan Sähkön nimitysvaliokunta valmistelee ehdotukset hallintoneuvoston jäsenistä yhtiökokoukselle. Tätä varten Kihniön kuntaa pyydetään toimittamaan esityksensä toimikaudelle 2019 – 2022 valittavasta hallintoneuvoston jäsenestä viimeistään 30.4.2019.

Koska Kihniöllä on hallintoneuvostossa yksi paikka, voi valittava henkilö olla siis kumpaa sukupuolta tahansa.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää ehdokkaansa Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n hallintoneuvostoon toimikaudelle 2019 -2022.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Kunnanhallitus nimesi Harri Yli-Hietasen ehdokkaaksi Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n hallintoneuvostoon.

Tiedoksi Koillis-Satakunnan Sähkö, ehdokas
§ 68 Eron myöntäminen IT-päällikölle
Valmistelija Mäkelä Kristiina

It-päällikkö Heikki Syrjälä on pyytänyt eroa toimestaan 28.3.19 päivätyllä ilmoituksella, siten että hänen viimeinen työssäolopäivä on 12.4.2019.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus myöntää eron Heikki Syrjälälle IT-päällikön tehtävistä 13.4.2019 alkaen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Syrjälä Heikki
§ 69 Kokousedustajan ja varaedustajan nimeäminen Sataedun ja Saskyn koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Kuntalain 410/2015 ja pykälän 60 §:n mukaisesti yhtymäkokousedustajatvalitaan seuraavasti:

Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Seuraava Sataedun yhtymäkokous on 28.5.2019. Sataedun edustajat ovat Matti Sillanpää, varalla Mika Korkiakoski ja Saskyn kokous on 13.6.2019 edustajat Leila Törmä ja varalla Hannu Koivistoinen.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää Sataedun koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajaksi Matti Sillanpään ja varalle Mika Korkiakosken sekä Saskyn koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen Leila Tömän ja varalle Hannu Koivistoisen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi kirjaamo@sasky.fi, sataedu@sataedu.fi
§ 70 Talouskatsaus 1.1.-31.1.2019
Valmistelija Törmä Marita

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.Oheisena toteuma.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen

§ 71 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
§ 72 Poikkeamishakemus / käyttötarkoituksen muutos
Edeltävä kohta § 21 Poikkeamishakemus Palolahti Teemu/ käyttötarkoituksen muutos

Liitteenä 2-3 asemapiirros ja ympäristökartta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy poikkeusluvan myöntämisen teknisen lautakunnan asettamien ehtojen mukaisesti.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Pirkanmaan Ely, asianosainen
§ 73 Muutos kunnan puhelinvaihteen aukioloaikoihin

Kunnan puhelinvaihde on palvellut vuoden 2017 alusta alkaen klo 8.30-15.30 välisenä aikana lukuunottamatta lounasaikaa 11.30-12.15 sekä perjantai päivän aiempaa sulkeutumista klo 15. Kunnanviraston aukioloaika on kuitenkin klo 9-15, joten olisi tarkoituksenmukaista siirtyä puhelinvaihteen osalta samaan aikaan, etenkin kun henkilöstöresursseissa on tapahtunut muutoksia ja myöhäisempi valmiusaika asettaa haasteita osa-aikaiselle henkilöstölle.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää kunnan puhelinvaihteen aukioloajoista, että:

- Puhelinvaihde on avoinna ma-pe klo 9-15 lukuunottamatta ma-pe klo 11.30-12.15 (lounastauko)

Muutokset tulevat voimaan 1.6.2019 alkaen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 74 ilmoitusasiat

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

4 kiinteistönluovutusilmoitusta

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja § 9

Talous- ja hallintojohtaja §-

Talouspäällikkö § -

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Tarkastuslautakunta 10.4.2019

Lapsi- ja perheasiainneuvosto 26.3.2019

Perusturvalautakunta (yta) 28.3.2019

Tekninen lautakunta 10.4.2019

25 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

26 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

27 § Koivikko rivitalo C:n peruskorjauksen (KVR) urakoitsijan valinta

28 § Pöydältä: Kihniön Hakeosuuskunnan esitys energiahinnan tarkistamiseksi 1.3.2019 alkaen

29 § Lausuntopyyntö Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Rakennussuojeluesitys Kihniön kansakouluun liittyen

30 § Palvelusopimus Kihniön kunnan viheralueiden hoidosta ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä

31 § Kihniön Vanhustentaloyhdistys ry:n sprinklerilaitteiston toimintakuntoon saattaminen

32 § Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

33 § Muut asiat

Saapuneet kirjeett:

1. Koillis-Satakunnan osakkeiden ehdollinen ostotarjous

2. Irtisanoutumisilmoitus It-päällikkö

3. Pirkanmaan ELY: Helmikuun ja maaliskuun tilannekatsaus

4. THL: Toimeentulotuen ennakkotiedot

5. Pirkanmaan maakuntavaltuuston jäsenten vaali: Kihniö Tiina Jokioja varalla Hannu Koivistoinen

6. Alle 30-vuotiaiden työttömyystilannen tammi-helmikuu 2018 ja 2019

7. AVI: Yksityisten palvelujen antajien rekisteri 9 Lives Pirkanmaa Oy

8. Vapo Oy: Sydänmaannevan pohjavesitarkkailu 2018

9. Vapo Oy: Pirttinevan pohjavesitarkkailu 2018

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
§ 61
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Koivistoinen Hannu Tarkastajat
Korkiakoski Mika Tarkastajat
Pusa Leila Tarkastajat
§ 61
Koivistoinen Hannu Osallistujat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Mäkinen Heikki Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Liukku Petri Muu osallistujat
Kunnanjohtaja, esittelijä
Toivonen Katri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2.vpj.