Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

28.3.2019

#360

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 4/2019
Kokouspäivä 28.3.2019
Kokouksen alkuaika 16:30
Kokouksen päättymisaika 20:45
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastuspäivä 28.3.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 29.3.2019
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 52 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Heikki Mäkinen ja Nina Niemenmaa. Pöytäkirja tarkastetaan 28.3.2019 ja pidetään nähtävänä 29.3.2019 kunnanvirastossa klo 12-15 ja kunnan tietoverkossa 29.3.2019.-

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Mäkinen ja Nina Niemenmaa.

§ 53 Kunnanvaltuuston kokouksen 4.3.2019 päätösten täytäntöönpano

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muutoin lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on silloin viipymättä saatettava kunnanvaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. (KuntaL 96 §).

Kunnanvaltuuston 4.3.2019kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat

-Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

-Pöytäkirjantarkastajien valinta
-Salomaan perinnön metsämaa-alueiden myynti / kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen
-Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen / Nerkoon Höyläämö Oy
-Selonteko valtuusto- ja kuntalaisaloitteista
-Eron myöntäminen Hannu Tiaiselle teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja vapautuvan luottamustoimen täyttäminen
-Eron myöntäminen Tero Pystykoskelle teknisen lautakunnan varajäsenyydestä ja luottamustoimen täyttäminen
-Eron myöntäminen Saija Pystykoskelle teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja luottamustoimen täyttäminen
-Jaana Vierikon luottamustoimen päättyminen ja luottamustoimen uudelleen täyttäminen
-Varajäsenen valitseminen keskusvaalilautakuntaan
-Muut asiat


Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa kuntalain 96 §:n mukaisesti, että valtuuston päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto niitä tehdessään ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä ne muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
§ 54 Vuoden 2018 tilinpäätös

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenäcolevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot.

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Vuoden 2018 tilinpäätös oli parempi kuin mitä talousarvio osoitti, sillä .vuodelle 2018 oli budjetoitu lisätalousarvio mukaan luettuna noin 851.237 euron alijäämä. Vuosikate muodostui noin 681.136 euroa positiiviseksi (357 € asukas). Investointivarausta käyttämällä ylijäämäksi muodostui 161.172 euroa. Valtakunnallisesti vuosikate oli negatiivinen 38 kunnassa.

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt tilinpäätöksen kokouksessaan 19.3.2019.

Talouden toteutuminen 2018, koko kunta

TP 2017

TA 2018+MU

Toteuma

Poikkeama

Toteuma %

Tulot

1.822.823

1.652.341

2.284.031

-631.690

138,2

Menot

-14.070.481

-14.521.611

-14.077.636

-627.132

96,9

Toimintakate

-12.247.658

-12.869.270

-11.793.605

-1.075.664

91,6

Vuosikate

546.278

-296.884

681.135

-978.019

-229,4

Poistot

-740.935

-645.701

-611.312

-4.467

99,4

Tilikauden tulos -194.657 -942.585 69.823 -1.012.408 -7,4

Poistoero

98.223 91.348 91.348

-

100

Yli/alijäämä

-96.433

-1.011.481

161.171

-915.047

9,5

Oheisena on vuoden 2018 tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, talous- arvion toteutumisvertailun sekä tilinpäätöksen tarkastelun muiltakin osin. Lisäksi se sisältää tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, konserni-taseen sekä vesi- ja viemärilaitoksen tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen. Tilinpäätösasiakirjan sivuilla 5-8 on kunnanjohtajan katsaus, josta ilmenevät tilinpäätöksen keskeiset tiedot.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää:

1. esittää kunnanvaltuustolle, että tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 91.348,32 euroa.

2. tilikauden ylijäämä 161.171,84 euroa siirretään taseen edellisten kausien yli- /alijäämä –tilille. Edellisten vuosien alijäämää on taseessa tämän jälkeen - 1.006.041,57 euroa.

3. allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja antaa tilinpäätösaineiston tilintarkastajan tarkastettavaksi.

4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

5. oikeuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään tasekirjaan teksti ja numeroaineistossa mahdollisesti esiin tulevien virheiden oikaisu ja tarvittavat täydennykset.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Asiantuntijana tekninen johtaja klo 16.40-17.10.

§ 55 Kunnanhallituksen myöntämät avustukset 2019
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Kunnanhallitus myöntää hakemuksesta yleisavustusta toiminnan tukemiseen kihniöläisille yhteisöille tai hakijalle, jonka toiminta sijoittuu Kihniön alueelle. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon yhteisön toiminnan laajuus, osallistumis-mahdollisuuden avoimuus ja vaikuttavuus. Yleisenä periaatteena on, että avustustoiminnan tulee olla vaikuttavaa ja tukea kuntastrategiaa. Hakemukseen tulee liittää ta-vuoden toimintasuunnitelma, edellisen vuoden tilinpäätös, selvitys edellisen vuoden tuen käytöstä sekä perustelut tuen tarpeesta. Määrärahaa avustuksiin on talousarviossa varattu 15.000 euroa. Määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset, anotut avustukset sekä ehdotus myönnettävästä tuesta liitteenä 1

Avustushakemukset nähtävänä kokouksessa ja sitä ennen kunnanvirastolla.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus myöntää avustukset liitteen 1 mukaisesti.

Tiedoksi Hakijat, taloustoimisto
§ 56 Kunnanviraston sulkeminen vuosilomien vuoksi 2019

Kunnanvirasto on vuosittain pidetty suljettuna kolmen tai neljän viikon ajan heinäkuussa, jolloin koko henkilökunta on ollut vuosilomalla. Lomien osittaisella keskittämisellä voidaan turvata tehokkaammat palvelut muuna aikana. Vuosilomasijaisia ei kunnanvirastossa ole käytetty.

Suurimmalla osalla henkilöstöä vuosiloman pituus on 38 työpäivää. Vuonna 2019 kunnanvirasto voisi olla suljettuna kolmen viikon. Lisäksi juhlapyhien yhteyteen on toivottu vuosilomapäivien sijoittamista, jolloin myös kokonaan sulkeminen on paikallaan pienentyneiden henkilöstöresurssien vuoksi.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää pitää kunnanviraston suljettuna vuosilomien vuoksi kuluvan vuoden aikana seuraavasti:

31.5.2019

8.7.-28.7.2019

23.12.19-6.1.2020

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 57 Puumilan työtilan vuokraaminen
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Weivaamo Wellness on ilmoittanut kiinnostuksestaan vuokrata Puumilan työtila 202 C.( Yritys toimii nyt viereisessä työtilassa) Työhuoneen pinta-ala on 14 m2. Kuukausivuokra on 150,51 € / kk sisältäen kulloisenkin voimassa olevan alv:n, nyt 24 %. (kunnanhallituksen vahvistama hinta).

Vuokra sisältää korvauksen lämmöstä, vedestä ja valaistuksesta sekä tavanomaisen yhdyskuntajätteen jätehuoltomaksut.Lisäksi vuokra sisältäänykyiset ATK – yhteydet. Sopimus on voimassa toistaiseksi 1.4.2019 alkaen.

Oheisena luonnos vuokrasopimukseksi.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja talous- ja hallintojohtajan laatimaan ja allekirjoittamaan vuokrasopimuksen edellä mainitulla ehdoilla.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Vuokralainen, taloustoimisto
§ 58 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 59 IT-päällikön tehtävät

Kunnan IT-päällikkö on valittu toiseen työtehtävään 1.4.2019 alkaen. Tietohallinnon toiminnan turvaamiseksi on selvitettävä eri tuottamistavat: ostopalvelu vs. oma työntekijä mahdollisimman pian.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää käynnistää IT-päällikön tehtävien tuottamisen selvitystyön.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 60 Ilmoitusasiat

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

3 kiinteistönluovutusilmoitusta

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §-

Talous- ja hallintojohtaja § 24

Talouspäällikkö § 4

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 20.3.2019

11 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

12 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

13 § Peruskoulun täytettävät virat ja tehtävät

14 § Nuorisovaltuuston jäsenen oikeus osallistua sivistyslautakunnan kokouksiin

15 § Peruskoulun täytettävät virat ja tehtävät Kihniön yhtenäiskoulun valinnaiskurssien opetussuunnitelmat lukuvuonna 2019 - 2020

16 § Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot sivistyslautakunnalle tiedoksi

17 § Kihniön yhtenäiskoulun 9. luokan leirikoulu Splitiin Kroatiaan 11.05. – 16.05.2019

18 § Kihniön yhtenäiskoulun 5. luokan leirikoulu Piispalaan 27.03. – 29.03.2019

19 § Kihniön yhtenäiskoulun 4. luokan leirikoulu Piispalaan 10.04. – 12.04.2019

20 § Sivistyslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2018

21 § Jäsenen nimeäminen lapsi- ja perheasiain neuvostoon toimikaudeksi 2019-2021

22 § Lausuntopyyntö, Kihniön kirkonkylän raitin kehittämisen yleissuunnitelma.

23 § Liikunta- ja nuorisotoimen avustusten jako vuonna 2019

24 § Kulttuuritoimen avustusten jako vuonna 2019

25 § Ilmoitus- ja muut asiat

Tekninen lautakunta 20.3.2019

15 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

16 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

17 § Rakennuslupahakemus, Nerkoon Höyläämö Oy

18 § Toimintakertomus vuodelta 2018

19 § Lausunto valtuustoaloitteeseen koskien muovin erilliskeräystä

20 § Yksityistieavustukset vuodelle 2019

21 § Poikkeamishakemus Palolahti Teemu/ käyttötarkoituksen muutos

22 § Kihniön Hakeosuuskunnan esitys energiahinnan tarkistamiseksi 1.3.2019 alkaen

23 § Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

24 § Muut asiat

Saapuneet kirjeet

1. Aluehallintovirasto: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen / 9 Lives Pirkanmaa

2. Kankaanpään kaupunki: Maaseutuhallinto, tilinpäätös 2018, pöytäkirjanote

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Mäkinen Heikki Tarkastajat
Niemenmaa Nina Tarkastajat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Mäkinen Heikki Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Liukku Petri Muu osallistujat
Kunnanjohtaja, esittelijä
Toivonen Katri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2.vpj.
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.