Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

11.3.2019

#357

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 3/2019
Kokouspäivä 11.3.2019
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:50
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 12.3.2019
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri
§ 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osanottajat.

§ 38 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Mika Shemeikka ja Erja Silvennoinen. Pöytäkirja tarkastetaan 11.3.2019 ja pidetään nähtävänä 12.3.2019 kunnanvirastossa klo 12-15 ja kunnan tietoverkossa 12.3.-

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 39 Jäsenten nimeäminen lapsi- ja perheasiainneuvostoon toimikaudeksi 2017-2021
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Lapsi- ja perheasianneuvosto on Kihniön kunnassa toimiva vapaaehtoinen kunnanhallituksen nimeämä toimielin, joka seuraa lasten ja perheiden hyvinvointia, tekee aloitteita ja raportoi kunnanhallitukselle. Neuvosto koostuu kunnanhallituksen nimeämistä jäsenistä 1/lautakunta ja 1 yhteinen varajäsen sekä rehtori tai koulukuraattori, päiväkodinjohtaja, sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja, kouluterveydenhoitaja, vapaa-ajanohjaaja, kirjastotoimenjohtaja, MLL yhdistys edustaja, 4H-yhdistys sekä edustajat seurakunnista.

Tekninen lautakunta on nimennyt Mika Korkiakosken edustajakseen. Sivistyslautakunta esittää Silja Oksasta.

Esityksiä lapsi- ja perheasianneuvoston jäseniksi on pyydetty MLL:n Kihniön yhdistykseltä, 4H –yhdistykseltä, seurakunnista ja Parkanon kaupungilta (sosiaalitoimi)

Neuvoston seuraava kokous on 26.3.2019 klo 18 Yhtenäiskoululla.

Päätösehdotus

Lapsi- ja perheasiainneuvoston jäseniksi esitetään seuraavaa:

 • Kihniön MLL esittää jäseneksi Anne Perälää
 • Kihniön ev.lut seurakunta esittää jäseneksi Taina Kajuuttia
 • Kihniön Helluntaiseurakunta esittää jäseneksi Mikael Koivukoskea
 • Kihniön Vapaaseurakunta esittää jäseneksi Merja Kärkelää
 • Kihniön 4-H-yhdistys ry esittää jäseneksi Johanna Poikelispäätä
 • tekninen lautakunta esittää jäseneksi Mika Korkiakoskea
 • sivistyslautakunta esittää jäseneksi Silja Oksasta
 • YHTEINEN VÄRÄJÄSEN (__________)
 • peruskoulun rehtori tai koulukuraattori (Katri Toivonen)
 • päiväkodinjohtaja (Tanja Kuusisto)
 • sosiaalityöntekijä
 • terveydenhoitaja
 • kouluterveydenhoitaja (Kirsi Kilic)
 • vapaa-ajanohjaaja (Jyrki Järventausta)
 • kirjastotoimenjohtaja (Paula Latvajärvi)
Päätöksen lisätiedot

Kunnanahallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Lisättiin osallistujiin perusturvalautakunnan jäsen, jonka lautakunta nimeää. Varajäseneksi valittiin Marjo Niemi.

Tiedoksi Valitut, Parkanon kaupunki perusturvaltk.
§ 40 Vastinepyyntö, Vaasan HaO: Hakonevojen turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen sekä laajennusalueen ympäristölupa, Kihniö ja Parkano
Edeltävä kohta § 10 Vastinepyyntö, Vaasan HaO: Hakonevojen turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen sekä ...

Asiaan liittyvät asiakirjat luettavissa sähköisesti https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?...

Liitteenä 1-2 päätös ja valitukset

Päätösehdotus

Kunnanhallitus yhtyy teknisen lautakunnan esittämään lausuntoon ja antaa sen Kihniön kunnan vastineena Vaasan hallinto-oikeudelle.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Vaasan hallinto-oikeus
§ 41 Poikkeamislupahakemus, Hyväkkä
Edeltävä kohta § 8 Poikkeamislupahakemus, Hyväkkä

Liitteenä 3-4 asemapiirros ja ympäristökartta


Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy poikkeamisen myöntämisen teknisen lautakunnan esittämin perustein.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Hakija, Ely
§ 42 Väliaikaisrahoitus hankkeelle "Nuoret verkossa"
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Kihniön 4 H-yhdistys hakee kunnalta väliaikaisrahoitusta 10.000 euroa "Nuoret verkossa" -hankkeelle.

Satakunnan Ely-keskus on antanut myönteisen päätöksen hankkeelle. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 42.259,40 euroa, josta Ely:n Leader-avustusosuus on 70 %. Väliaikaisrahoitus maksetaan takaisin, kun Satakunnan ELY-keskus on maksanut hankkeen tukiosuuden Kihniön 4 H -yhdistykselle. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2019 - 30.4.2020.

Kunnanvaltuuston 5.11.2001 § 47 päätöksen mukaan maaseudun kehittämishankkeita (Leader ym.) voidaan väliaikaisesti rahoittaa enintään 16.819 eurolla / hanke. Rahoitus annetaan lyhytaikaisena korottomana lainana, joka on maksettava takaisin välittömästi kun hankkeen toteuttaja on saanut nostaa julkisen rahoituksen, kuitenkin viimeistään 6 kuukauden kuluttua hankkeen toteutuksen päättymisestä.

Oheisena anomus ja hankkeen rahoituspäätös.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus myöntää Kihniön 4 H-yhdistykselle 10.000 euron korottoman lainan "Nuoret verkossa" -hankkeen rahoitukseen. Laina on maksettava takaisin välittömästi, kun Satakunnan ELY-keskus on suorittanut hankkeen loppumaksatuksen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Kihniön 4 H-yhdistys, taloustoimisto
§ 43 Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kustannusten ja toiminnan yhdistävä yksikkötasonselvitys / vertaisarviointi / Kuntamaisema Oy:n tarjouksen hyväksyminen

Kihniön kunta on pyytänyt tarjousta perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kustannusten ja toiminnan yhdistävästä yksikkötasonselvityksestä/ vertaisarvioinnista. Selvityksen päämääränä on luoda kokonaiskuva Kihniön kunnan perusopetuksen ja varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisestä ja tulevaisuuden kehittämismahdollisuuksista ; millaisin keinoin palveluja voidaan kehittää ja millainen palveluvalikoima olisi tulevaisuudessa optimaalisin. Selvityksessä tarkastellaan palvelutarpeen kehittymistä, yksikköjen taloutta ja toimintaa sekä erilaisten palveluiden vaikutuksia toiminnan tehokkuuteen.

Selvityksessä Kuntamaisema hyödyntää laajaa vertailuaineistoaan, joka mahdollistaa moni tahoisen benchmarkkauksen muihin kuntiin sekä ennen kaikkea peruskoulu ja päiväkoti yksiköiden kustannustasonvertaamisen Kuntamaiseman aineiston muihin samankokoisiin verrokkiyksiköihin. Selvityksessä huomioidaan palvelutarpeen tulevaisuuden kehittyminen.

Kuntamaiseman selvitys yhdistää talouden ja toiminnan tiedot ja analysoi esim.oppilas-ja lapsikohtaisia kustannuksia kustannuslajeittain sekä huomioi varhaiskasvatuksessa mm..alle3-vuotiaat lapset sekä erityislapset kertoimin osana laskennallista lasta.

Selvityksen lopputuloksena syntyy nykytila-analyysi Kihniön kunnan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen nykytilasta. Selvitys pitää sisällään vertailukelpoista tietoa palveluyksiköiden nykytilasta ja ehdotuksen tulevaisuuden toimintamalleista taloudellisine vaikutuksineen.

Selvityksen hinta:

Selvityksen kokonaishinta on 4.900 euroa ( alv 0 %)

Hinta perustuu arvioituun työmäärään. Hinnassa ei ole huomioitu voimassa olevaa arvonlisäveroa.

Asiakas vastaa omalta osaltaan tämän palvelun suorittamiseksi tarvittavien tietojen keräämisestä aiheutuvista kustannuksista sekä mahdollisista oman henkilökuntansa muista kustannuksista.

Aikataulu:

Verrokkikuntien uusien tilinpäätöstietojen saamiseksi selvityksen toteuttaminen vuoden 2019touko- kesäkuun aikana

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 5 olevan Kuntamaisema Oy:n 4.900 ( alv 0 %) eurontarjouksen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kustannusten ja toiminnan yhdistävästä yksikkötasonselvityksestä/ vertaisarvioinnista.

Kunnanjohtaja ja liiketoimintajohtaja Ville Niukko ovat 4.5.2019 sopineet, että selvityksen esittely kuuluu sopimushintaan. Ainoastaan matkakustannukset tulevat kunnan maksettavaksi.

Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään hankintapäätöksen asiassa ja allekirjoittamaan tarvittavat sopimusasiakirjat.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 44 Työehtosopimuksen mukaisen paikallisen järjestelyerän jakaminen 1.1.2019 / kunnanjohtaja Petri Liukku

Paikallinen järjestelyerä on 1,2 % kunnallisen yleisen virka -ja työehtosopimuksen palkkasummasta ( 1.233,36 €) , josta ns. hinnoittelun ulkopuoliset tehtävät 174 € ja jakajana 3 henkilöä.

Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta. Kihniössä tämä on laskettu marraskuun 2018 palkkasummista.

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen.

Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esimiesasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden

Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa työnantaja ottaa huomioon, että paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti liitteiden palkkasummat huomioiden eri palkkahinnoitteluliitteiden välillä. Palkkahinnoittelun ulkopuoliset muodostavat tässä tarkastelussa oman ryhmänsä.

Paikallinen järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja / tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Yhteistyösuojelutoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 13.2.2019

Henkilöstöjaosto käsitteli asiaa kokouksessaan 18.2.2019 muiden paitsi kunnanjohtajan osalta, jonka palkka-asiat käsitellään voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti kunnanhallituksessa.

Lisäksi henkilöstöjaosto esitti, että kunnanhallitus käynnistää neuvottelut kunnanjohtajan palkkauksen tarkistamiseksi.

Päätösehdotus

Khall.pj.

Kunnanhallitus päättää myöntää kunnanjohtaja Petri Liukulle 58 € /kk henkilökohtaista lisää 1.1.2019 alkaen.

Lisäksi kunnanhallitus päättää käynnistää neuvottelut kunnanjohtajan palkkauksen tarkistamiseksi henkilöstöjaoston esityksen mukaisesti. Asiaan palataan vuotuisen kehityskeskustelun yhteydessä, jolloin myös keskustellaan mahdollisesta johtajasopimuksen päivittämisestä.

Esteellisyys Liukku Petri
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Kunnanjohtaja ei osallistunut päätöksentekoon asiassa.

Tiedoksi palkkatoimisto
§ 45 Liittyminen Kuntahankintojen puitesopimukseen KLKH 157 esitystekniikka palveluineen
Valmistelija Mäkelä Kristiina

KL-Kuntahankinnat Oy on Suomen Kuntaliiton kokonaan omistama voittoa tavoittelematon yhtiö, joka ei jaa osinkoa. Yhtiö on hankintalain 11 §:n mukai nen yhteishankintayksikkö, joka kilpailuttaa sekä tekee puitejärjestelyjä ja hankintasopimuksia kunta-asiakkaidensa puolesta. Yhtiön organisaatio on pieni ja siksi toiminnassa panostetaan verkostomaiseen toimintatapaan tekemällä yhteistyötä kuntien ja Kuntaliittokonsernin asiantuntijoiden kanssa sekä ostamalla osaamista ulkoa. KL-Kuntahankinnat kattaa kulunsa sopimustoimittajien maksamilla palvelumaksuilla, joiden suuruus vaihtelee tuotealueittain.

Puitejärjestelyyn valitaan kolmesta viiteen toimittajaa. Puitejärjestelyyn määritellään niin sanottu etusijajärjestys valituille toimittajille ja kilpailutetaan perusvalikoimaan tuotteiden ja palveluiden vertailukori. Asiakkaat voivat hankkia vertailukorin tuotteet ja palvelut etusijajärjestyksessä ensimmäiseltä toimittajalta määrättyyn kynnysarvoon saakka. Kaikki muut laitteet ja palvelut asiakas hankkii tekemällä kevennetyn kilpailutuksen puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken. Asiakas määrittelee itse kilpailutettavan kokonaisuuden. Kokonaisuus voi olla esimerkiksi kaikki hankittavat laitteet ja palvelut tai yksittäinen toimitusprojekti.

Sopimuskausi on 6/2019-2023

Oheisena tietoa kilpailutuksesta

Päätösehdotus

Kihniön kunta päättää liittyä KL-Kuntahankintojen KLKH 157 esitystekniikka palveluineen puitesopimukseen. Kunnanhallitus valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan allekirjoittamaan sitoumuksen ja sopimuksen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi KL-Kuntahankinnat
§ 46 Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Kihniön kunta on valinnut tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n . Kihniön kunnanvaltuusto päätti 10.12.2018 / 30 §, että Kihniön kunta jatkaa vuosille 2017-2018 solmittua tilintarkastussopimusta myös tilikausille 2019-2022. Osana tarkastusprosessia yhtiö pyytää kunnalta johdon vahvistusta tilintarkas-tajalle. Vahvistusmenettely perustuu kansainväliseen tilintarkastusstandardiin, eikä sil-lä muuteta kunnanhallituksen, muiden tilivelvollisten, viranhaltijoiden eikä tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia velvoitteita eikä vastuita.Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää antaa kunnanvaltuuston valitsemalle tilintarkastusyhteisölle BDO Audiator Oy:lle johdon vahvistuskirjeen (liite 6) tilintarkastajalle. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan allekirjoittamaan vahvistuskirjeen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi BDO Audiator Oy
§ 47 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 48 Talouskatsaus ajalta 1.1.- 31.12.2018

Kunnanjohtaja esittelee alustavaa tilinpäätöstä kokouksessa.

Oheismateriaalina toteumavertailu

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 31.12.2018

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 49 Suositus liityntäpysäköinnin kustannusjaon periaatteista Pirkanmaalla

Pirkanmaan liitto pyytää lausuntoa Suosituksesta liityntäpysäköinnin kustannusjaon periaatteista Pirkanmaalla. Kunnat voivat hyväksyä suosituksen oman hallintosääntönsä mukaisesti. Päätökset pyydetään toimittamaan viimeistään 28.2.2019 Pirkanmaan liittoon.

Pirkanmaan maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 10.12.2018 suosituksen Pirkanmaan liityntäpysäköinnin kustannusjakoperiaatteista ja päätti lähettää sen edelleen hyväksyttäväksi jäsenkuntiinsa sekä tiedoksi Kuhmoisten kunnalle. ”Suositus liityntäpysäköinnin kustannusjaon periaatteista Pirkanmaalla – Liityntäpysäköinnin kustannusjako, varustetaso ja edistämiskeinot” –raportti on valmistunut osana maakunnallista liikennejärjestelmäsuunnittelua. Raportti ja diaesitys on julkaistu Pirkanmaan liiton internetsivuilla osoitteessa https://www.pirkanmaa.fi/maankaytto-liikenne/liike...

Kustannusjakoperiaatteet toteuttavat vuonna 2014 laadittua Pirkanmaan liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelmaa, ja sen ovat laatineet Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Liikennevirasto yhteistyössä Pirkanmaan kuntien kanssa. Suosituksen laatimista on ohjannut Pirkanmaan liityntäpysäköinnin kehittämisryhmä, johon kuuluu edustajia kunnista, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymästä, ELY-keskuksesta, Liikennevirastosta ja Pirkanmaan liitosta. Pirkanmaan kuntien liityntäpysäköinnin yhdyshenkilöt ovat osallistuneet selvityksen laatimiseen työpajassa 14.3.2018 ja kommentoimalla suositusluonnosta. Suosituksesta on järjestetty kunnille infotilaisuus 22.11.2018.

Pirkanmaan liikennejärjestelmätyön yhtenä kärkenä on aktiivisesti kehittää maakunnan joukkoliikennepalveluja ja sujuvoittaa matkaketjuja. Polkupyörien ja henkilöautojen liityntäpysäköinti tuo joukkoliikennepalvelut myös niiden liikkujien ulottuville, jotka eivät asu bussireittien varrella tai rautatieasemien lähellä. Kehittämällä liityntäpysäköintiä palvelutasoltaan hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen tarjotaan kestävä ja sujuva liikkumispalvelu erityisesti säännöllisesti työmatkaansa pendelöiville asukkaille.

Kuntien rooli liityntäpysäköinnin edistämisessä on merkittävä. Valmistuneessa selvityksessä annetaan suositus uusien liityntäpysäköintialueiden toteuttamiskustannusten jakamisesta kuntien ja valtion välillä. Suositus kustannusjakoperiaatteiksi tarjoaa ohjeen neuvotteluihin, jotka käydään kohdekohtaisesti kunkin liityntäpysäköintialueen toteuttamisedellytysten, kuten toteutus- ja rahoitushalukkuuden varmistuttua. Periaatteita voidaan soveltaa Pirkanmaan joukkoliikenteen vaihtopaikkojen ja liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelman (2014) mukaisten ja muiden liikennejärjestelmätyön yhteydessä tarpeelliseksi katsottujen pyörä- ja henkilöautopysäköintien toteuttamiseksi linja-auto- ja rautatieasemien yhteyteen ja muihin joukkoliikennejärjestelmän kannalta keskeisiin paikkoihin.

Kustannusjakomallia sovelletaan sekä rautatie-, linja-auto- että mahdollisen seudullisen raitiovaunuliikenteen liityntäpysäköintiin. Kustannusjakomalli on joukkoliikennemuodosta riippumaton. Kustannusjakoperiaatteet on määritelty erikseen polkupyörien ja autojen liityntäpysäköinnille. Pyöräpysäköinnin kustannukset jaetaan tasan kunnan ja valtion kesken.

Uusien liityntäpysäköintialueiden osalta autopysäköinnissä valtio osallistuu 50 % osuudella seudullisesti merkittävillä alueilla. Kehittämissuunnitelmassa paikallisesti merkittäväksi tai pienimuotoiseksi alueeksi luokitelluilla alueilla valtion osuus on 30 %.

Autopaikkojen perushinta on sama riippumatta sitä, onko alue maantasossa vai rakenteellinen. Raportti sisältää suosituksen kustannusjakoperiaatteeksi valtion ja kuntien välillä sekä liityntäpysäköintialueilla tavoiteltavaksi varustelutasoksi. Lisäksi siinä esitetään hyviä käytäntöjä liityntäpysäköinnin edistämiseksi Pirkanmaalla. Selvityksen yhteydessä laadittiin liityntäpysäköinnin käyttäjäkysely Lempäälän, Nokian ja Toijalan rautatieasemilla.

Liite 7 raportti/suositus

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää lausuntonaan Pirkanmaan liitolle, että Kihniön kunta osaltaan hyväksyy raportissa (liite 7) esitetyt suositukset kustannusjakoperusteista sekä esityksen liityntäpysäköintialueiden varustelutasosta Kihniön kunnan alueelle. Kihniön kunnan alueelle on suunnitelmassa varattu joukkoliikenteen vaihtopaikka. Osallistumisesta muiden kuntien liiityntäpaikkojen kustannuksiin päätetään erikseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Pirkanmaan liitto
§ 50 Ilmoitusasiat

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

3 kiinteistönluovutusilmoitusta

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §-

Talous- ja hallintojohtaja §-

Talouspäällikkö § -

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Parkanon ja Kihniön tarkastuslautakuntien yhteinen kokous 28.1.19 muistio

Perusturvalautakunta (yta) 21.2.2019

Tekninen lautakunta 21.2.2019

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3 §Teknisen lautakunnan kokousajat ja koollekutsuminen vuonna 2019

4 § Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastus ja nähtävillä pito

5 § Teknisen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2019

6 § Talousarvion toteumaraportti 01.01. - 30.11.2018

7 § Lausuntopyyntö, Kihniön kirkonkylän raitin kehittämisen yleissuunnitelma

8 § Poikkeamislupahakemus, Hyväkkä

9 § Pirkanmaan pelastuslaitoksen sammutusvesisuunnitelman päivitys

10 § Vastinepyyntö, Vaasan HaO: Hakonevojen turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen sekä laajennusalueen ympäristölupa, Kihniö ja Parkano

11 § Lausuntopyyntö, Pirkanmaan ELY-keskus: Iso Perinevan vesistötarkkailusuunnitelma

12 § Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

13 § Jäsenen nimeäminen Kihniön lapsi- ja perheasiainneuvostoon toimikaudelle 2017-2021

14 § Muut asiat

Saapuneet kirjeett:

1. Pirkanamaan sairaanhoitopiiri: Hyvät valinnat -palkinto terveydenhuollon etiikan edistämisestä Pirkanmaalla

2. Eläkkeensaajien Keskusliitto: Vetoomus eläkkeensaajayhdistysten toiminnan edistämisestä (esteettömät toimintatilat maksutta, tietotekniikkaopastusta ikääntyneille)

3. Aluehallintovirasto ja Valvira: Sosiallihuollon valvonta-asia, Kolmostien Terveys, Parkanon kotihoito

4. Sastamalan kaupunki: Sosiaali- ja terveyspalvelut tilinpäätös ja palvelusopimuksen toteutuminen 2018

5. Pirkanmaan ELY: Kuuleminen rakennussuojeluesityksestä ja vaarantamiskiellon antamisesta

6. Lakeuden jätelautakunta: Jätetaksan muutos

7. Pirkanmaan liitto: Väliraportti kuntien ja Pirkanmaanliiton siirtämistä sopimuksista


Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Esteellisyys Silvennoinen Erja (kiinteistönluovutukset)
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Erja Silvennoinen esitti estellisyytensä kiinteistönluovutusilmoitusten osalta eikä osallistunut päätöksentekoon asiassa.

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin tämän asian ajaksi Mikko Nevanperä.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Nevanperä Mikko Tarkastajat
§ 50
Shemeikka Mika Tarkastajat
Silvennoinen Erja Tarkastajat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Nevanperä Mikko Varajäsenet
Kärkelä Pilvi Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 1.vpj
Liukku Petri Muu osallistujat
Kunnanjohtaja, esittelijä
Toivonen Katri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2. vpj.
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.