Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistyslautakunta 2021-2025

23.11.2022

#3122

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 10/2022
Kokouspäivä 23.11.2022
Kokouksen alkuaika 19:00
Kokouksen päättymisaika 21:00
Kokouspaikka Taitotalo Puumila
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 24.11.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 25.11.2022 alkaen
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 88 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Maarit Toroskainen ja Paavo Kohtala. Pöytäkirja tarkastetaan 24.11.2022 ja pidetään nähtävänä 25.11.2022 alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maarit Toroskainen ja Paavo Kohtala.

§ 89 Sivistystoimen talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2024-2025 on liitteessä nro 1.

Yleistä: Palkankorotukset on huomioitu vuodelle 2023. Kevan tasausmaksu on kirjattu kullekin tulosyksikölle. Kustannuksia on vähennetty Kuntamaiseman raportin ja kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaisesti.

Varhaiskasvatus: Varhaiskasvatus on keskitetty Kihniössä Kettukallion päiväkotiin. Kunnallinen perhepäivähoito loppui 31.07.2020 lukien.

Lain velvoitteen mukaisesti kaikille alle kouluikäisille sekä erityishoitoa tarvitseville taataan paikka varhaiskasvatukseen. Koululaiset ovat päivähoidossa ainoastaan silloin, kun he tarvitsevat hoitoa aamulla ennen koulun alkua.

Lasten kotihoidon tukeen on talousarviovuonna varattu 55.000 euroa.

Peruskoulu: Kunnan saama valtionosuus pysyy suunnilleen ennallaan. Kirjanpitoon tulee kirjata kotikuntakorvaustulot ja –menot. Tulevana vuonna ko. kirjaus aiheuttaa sivistystoimelle n. 40.000 euron kulut. Tuloja kirjataan myös n. 40.000 euroa. Kihniössä toimii yksi yhtenäiskoulu, joka käsittää vuosiluokat 1 – 9 ja jolla on yksi rehtori.

Uudessa opetussuunnitelmassa velvoitetaan opettamaan oppilaille tietotekniikkaa läpäisyperiaatteella jokaisessa oppiaineessa. Koulun tietotekniset varusteet ovat aiempien hankintojen ja projektien johdosta kohtalaisessa kunnossa. Vuonna 2022 on uusittu opettajien puhelimet ja tietokoneet sekä niihin liittyviä oheislaitteita. Laitteiden uusimista muilta osin tehdään jatkuvasti ja talousarviossa varataan rahaa siihen.

Kunnan kaikki esioppilaat käyvät esikoulua Kihniön yhtenäiskoululla omassa erillisessä esiopetusryhmässä. Perus- ja erityisopetuksen opettajien apuna on koulunkäynnin ohjaajia.

Koululaiskuljetuksissa ollaan pääosin vuoden 2022 tasolla. Koulukuljetusten kilpailutus käytiin vuonna 2021. Uudet sopimukset ovat voimassa 31.7.2024 saakka. Sen jälkeen on mahdollista sopia vielä 1+1 optiovuosista. Kuljetuskustannuksiin on tehty vuonna 2022 kuuden prosentin määräaikainen korotus koronneiden polttoainekustannuksien vuoksi.

Laaja-alaisen erityisopettajan työaika on varattu pääosin alakoulun oppilaiden ja esioppilaiden käyttöön. Tavoitteena on edelleen se, että laaja-alainen erityisopettaja keskittyy nuorimpien oppilaiden puheongelmien ja oppimisvaikeuksien hoitamiseen. Yhtenäiskouluun on perustettu syyslukukauden 2016 alusta erityisopetuksen pienryhmä, jossa työskentelee erityisluokanopettaja ja koulunkäynnin ohjaajia. Toinen pienryhmä, jossa työskentelee erityisluokanopettaja ja koulunkäynnin ohjaajia aloitti vuoden 2019 alussa. Erityisopetus on eriytetty talousarviossa omaksi momentikseen.

1. ja 2. luokan oppilaille tarkoitettu aamu- ja iltapäivätoiminta jatkui syksyllä 2022, koska toimintaan halukkaita oli tarpeeksi. Toiminta on vapaaehtoista ja siitä peritään kuukausimaksu käytetyn ajan mukaan. Toiminnan ohjaajina ovat koulunkäynnin ohjaajat. Toimintaa järjestetään edelleen syksyllä 2023, mikäli halukkaita osallistujia on tarpeeksi.

Tukipalvelut:

Talousarviossa on valtakunnallisten säädösten mukaisesti eriytetty hallinto, ruokahuolto ja siivous omiksi tukipalveluyksiköiksi, joiden kustannukset jaetaan eri momenteille.

Hallinto: Hallinnon henkilöstökuluihin on varattu osa perustettavan hyvinvointijohtajan viran , rehtorin viran (100 %) ja toimistosihteerien (30 % + 15 %) palkkausmenot sekä 35 % Wilma-vastaavan palkkakuluista. Sivistyslautakunnan palkkioihin ja matkakorvauksiin varatut määrärahat ovat sivistyslautakunnan hallinnon kohdassa.

Ruokahuolto: Yhtenäiskoulun keittiön henkilökunnan henkilöstökulut sekä raaka-aineiden määrärahat jaetaan eri momenteille suunnilleen ruokailijoiden suhteessa.

Siivous: Siistijöiden henkilöstökulut sekä tarvittavat pesulapalvelut ja puhdistusainemäärärahat jaetaan eri momenteille mitoituksen mukaan siistijöiden työajan suhteessa.

Muu sivistystoimi:

Kirjaston tavoitteena on tarjota kaikille kansalaisille tietoa kulttuuria, viihdettä ja mahdollisuuden opiskeluun. Kihniön kirjasto pitää yllä jo vakiintunutta yhteistyötä koulujen kanssa ja edistää lasten ja nuorten lukuharrastusta mm. lukudiplomien ja kirjavinkkausten muodossa.

Yhteistyö Parkanon kaupunginkirjaston kanssa kirjastonjohtajan palveluista on katkolla nykyisen kirjastonjohtajan eläköityessä talousarviovuoden aikana. PIKI-kirjaston kautta asiakkaiden ulottuvilla on helposti ja nopeasti koko Pirkanmaan kirjastojen kokoelmat. Kihniön omatoimikirjasto, jonka perustamiseen AVI:lta on saatu avustusta, avattiin vuoden 2021 elokuussa.

Musiikki- ja kansalaisopistojen määrärahat säilyvät edellisen vuoden tasolla. Näillä mahdollistetaan perusopintojen suorittaminen sekä tarjotaan harrastusmahdollisuuksia.

Vapaa-aikatoimessa tavoitteena on säilyttää toiminta lähes nykytasolla ja järjestää monenlaisia liikuntamahdollisuuksia ja muuta toimintaa eri-ikäisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Vapaa-aikaohjaajan toimi on vakinaistettu 01.10.2009 alkaen ja muutettu kokoaikaiseksi 1.1.2019 alkaen. Uusi toimenhaltija aloitti elokuussa 2022.

Vuodelle 2023 on talousarvioon varattu liikuntatoimen avustuksiin 8.500 euroa. Urheilukoulujen järjestämistä varten vapaa-aikatoimi antaa yhdistyksille ja järjestöille välineet, tilat ja liikuntapaikat. Uimakoulut kesällä 2023 järjestää Kihniön Urheilijat yhteistyössä kunnan kanssa Jalasjärven uimahallissa.

Nuorisotoimen avustuksiin on talousarviossa varattu 11.500 euroa , josta 4H-yhdistykselle maksettavan palkkausavustuksen määrän päättää kunnanhallitus.

Museotoimintaan on haettu vuodelle 2023 avustusta esinemuseon esineiden näytteille asettamisen, nimeämisen ja esitteiden uudistamiseen.

Kulttuurisihteerin tehtäviä hoitaa hyvinvointijohtaja. Kulttuuritoimi järjestää erilaisia tapahtumia ja näyttelyitä määrärahojen puitteissa. Edelleen järjestetään Kihniö-päivän sekä veteraani- ja itsenäisyyspäivän juhlatilaisuudet. Seurakunnan kanssa tehdään yhteistyötä juhlien järjestelyissä. Kulttuuritoimi varautuu tukemaan Art Festivo -viikon järjestelyjä sekä palkkaa oppaan Puumilaan yhdeksi kuukaudeksi kesällä 2023. Kulttuuritoimen avustuksiin on varattu 3.400 euroa vuonna 2023.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen siirtyy sivistystoimen alle vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden perustamisen myötä.

Esityslistan liitteet:

Sivistystoimen talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025 (tekstiosa) (liite 1)

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen sivistyslautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 90 Liikuntatoimen palkittavien valinta vuodelle 2022

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 21.03.2007 (13 §) Kihniön kunnan liikuntatoimen palkitsemissäännöt. Sääntöjen mukaisesti perusteltuja ehdotuksia palkittavista on pyydetty liikuntaa harrastavilta kihniöläisiltä yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä. Sivistyslautakunta muutti seuratyöntekijän palkinnon vapaaehtoistyöntekijän palkinnoksi. kokouksessaan 02.11.2022 (86 §). Valitut palkitaan itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2022.

Vapaa-aikaohjaaja on käsitellyt tulleet ehdotukset.

Ehdotuksia vuoden 2022 liikuntatoimen palkittavista oli pyydetty sunnuntaihin 20.11.2022 mennessä.

Vuoden urheilija: Samuel Hallinen

Samuel on nuoresta iästään huolimatta pelannut jo useamman vuoden isossa roolissa PaPo:n miesten edustusjoukkueessa.

Vuoden kuntoilija: Esa Viitanen

Lenkkeilee aktiivisesti ympäri vuoden niin kävellen kuin pyöräillenkin.

Vuoden vapaaehtoistyöntekijä: Piritta Koskiniemi

Piritta toimii Kihniön Ikätorilla aktiivisena toimijana ja kahvinkeittäjänä. Tämän lisäksi toimii aktiivisesti muistiyhdistyksessä sekä Parkanon seudun hengitysyhdistyksessä, jonka varapuheenjohtajana on toiminut useita vuosia. Iloinen ja auttavainen henkilö, joka huomioi lähimmäiset.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta valitsee Kihniön vuoden urheilijaksi Samuel Hallisen, vuoden kuntoilijaksi Esa Viitasen ja vuoden vapaaehtoistyöntekijäksi Piritta Koskiniemen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 91 Ilmoitus- ja muut asiat
  • Sivistystoimenjohtaja esitteli hankkeiden toteutumistilannetta (Kettukallion lähiliikuntapuisto, Geopark maastoliikuntareitti, kirjaston valaistus)


Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Törmä Leila Puheenjohtaja
Nevanperä Mikko Varapuheenjohtaja
Sillanpää Matti Pöytäkirjanpitäjä
Kohtala Paavo Tarkastajat
Toroskainen Maarit Tarkastajat
Haapamäki Arsi Osallistujat
Kaikkonen Sirpa Osallistujat
Malin Marketta Osallistujat
Oksanen Silja Osallistujat
Toroskainen Maarit Osallistujat
Kohtala Paavo Varajäsenet
Leinonen-Jokioja Sami Varajäsenet
Leino Lotta Muu osallistujat
nuorisovaltuuston edustaja
Shemeikka Mika Muu osallistujat
kunnanhallituksen edustaja