Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistyslautakunta 2021-2025

2.11.2022

#3047

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 9/2022
Kokouspäivä 2.11.2022
Kokouksen alkuaika 18:30
Kokouksen päättymisaika 19:40
Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 2.11.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 03.11.2022 alkaen
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 81 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Arsi Haapamäki ja Sirpa Kaikkonen. Pöytäkirja tarkastetaan 02.11.2022 ja pidetään nähtävänä 03.11.2022 alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arsi Haapamäki ja Sirpa Kaikkonen.

§ 82 Sivistyslautakunnan lausunto valmisteilla olevaan kuntastrategiaan

Kuntastrategia ohjaa kunnan toimintaa ja linjaa kunnan menestymisen kannalta tärkeät asiat. Uusi kunnanvaltuusto on aloittanut työnsä 23.8.2021. Kauden alkaessa uusi valtuusto tarkastaa ja hyväksyy kunnan strategian. Aikaisempi, vuoteen 2025 ulottuva strategia on hyväksytty kunnanvaltuustossa syksyllä 2016 ja sitä on tarkastettu vuoden 2020 aikana. Strategia on perusta valtuustokauden talousarvio ja taloussuunnitelmavuosien ohjaamisessa.

Uuden strategian, vuoteen 2030 ulottuvan strategian valmistelu alkoi huhtikuussa 2022, jonka ensimmäinen kokous pidettiin 11.4.2022. Tavoitteena oli saada aikaan strategia, jolla Kihniö erottuu muista kunnista ja johon kuntaorganisaation ohella kaikki kuntalaiset, yritykset ja eri sidosryhmät voisivat laajasti sitoutua.

Strategian valmisteluun on osallistettu kuntalaisia, yrityksiä, päättäjiä, sidosryhmiä ja henkilöstöä.

Strategian valmistelussa on otettu huomioon sekä kuntalain edellytykset, että valmisteilla olevat kuntia koskevat ja muut toimintaympäristön muutokset. Strategiatyön sisältö on yhdistelmä neljästä eri kokonaisuudesta. Ensimmäinen: Tulevaisuus, yhdessä muodostetut skenaariot toimintaympäristöstä tulevaisuudessa. Toinen: Mahdollisuudet, skenaarioiden perusteella luotu yhteinen näkemys organisaation menestyksen kulmakivistä. Kolmas strategian osa-alue on priorisointi eli yhteinen päätös tärkeimmistä osaamisalueista ja menestystekijöistä. Tärkeimpiin strategian osa-alueisiin kuuluu tehty kuntalaiskysely niin kuntalaisille, yrityksille, yhteisöille kuin kausiasukkaillekin.

Valtuustoseminaarissa tehdyt ryhmätöiden tulokset sekä kuntalaiskysely on otettu keskeisiltä osin huomioon strategiatyössä.

Strategia ohjaa tulevien vuosien toiminta- ja taloussuunnittelua ja kytketään osaksi kunnan toimintaa kaikilla tasoilla. Strategian toteutumisen arviointi ja seuranta on kytketty talousarvioraportointiin. Kunnanhallitus käynnistää strategian tarkistamisen, mikäli toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Oheisena luonnos strategiaksi

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta käy keskustelun kuntastrategiaprosessista ja kunnan menestystekijöistä sekä antaa lausunnon strategian keskeisistä asioista.

Asian kokouskäsittely

Sivistyslautakunta päätti antaa kuntastrategiasta alla olevan lausunnon.

Sivistyslautakunta ei näe tärkeänä teemaperuskoulua vaan tärkeämpää olisi valinnaisainetarjonnan monipuolistaminen ja niiden järjestäminen oppilaiden toiveiden mukaisesti. Uudet toimintatavat yläkoulun säilyttämiseksi ovat erittäin tärkeitä.

Sivistyslautakunta painottaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa, työntekijöistä huolehtimista ja yritysyhteistyön lisäämistä koulun kanssa.

Yhtenä yksityiskohtana sivistyslautakunta muuttaisi iskulauseen Sillä Kihniössä hoituu lauseeksi Kihniössä hoituu.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 83 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 30.09.2022

Sivistyslautakunnan tulojen toteutumaprosentti on 107,1 ja menojen toteutumaprosentti on 77,6. Nettobudjetoinnin mukainen toimintakateprosentti on 71,2.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisraportin 01.01. - 30.09.2022 tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 84 Viranhaltijapäätökset
  • Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 30.09.2022 – 28.10.2022
  • Rehtorin viranhaltijapäätökset ajalla 30.09.2022 - 28.10.2022
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi eikä käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 85 Ilmoitus- ja muut asiat
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö, OKM/1008/520/2022, Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2022–2024, avustus 32.000 euroa (95%)
  • Kunnanhallitus perusti kokouksessaan 24.10.2022 työryhmän valmistelemaan hyvinvointijohtajan viran tehtäviä. Työryhmään nimettiin kunnanjohtaja, hyvinvointikoordinaattori, kunnanhallituksen puheenjohtaja, sivistyslautakunnan puheenjohtaja sekä vt. sivistystoimenjohtaja, joka myös nimettiin työryhmän puheenjohtajaksi.
  • Seuraava lautakunnan kokous ke 23.11.2022
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 86 Palkitsemisohjeen muuttaminen

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 15.11.2006 (41 §) määritellyt Vuoden urheilijan ja seuratyöntekijän palkitsemisohjeet. Koska Kihniössä ei ole useita urheiluseuroja, olisi seuratyöntekijän palkitsemisohjetta tarve muuttaa. Vapaaehtoistyötä Kihniössä tekee urheiluseurojen lisäksi moni yhdistys, joten olisi tarkoituksenmukaista voida valita jatkossa vuoden vapaaehtoistyöntekijä.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää, että Kihniön kunnassa vuosittain jaettava vuoden seuratyöntekijä-palkinto muutetaan vuoden vapaaehtoistyöntekijä-palkinnoksi. Ensimmäinen vuoden vapaaehtoistyöntekijä-palkintoja jaetaan jo tänä vuonna.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Törmä Leila Puheenjohtaja
Nevanperä Mikko Varapuheenjohtaja
Sillanpää Matti Pöytäkirjanpitäjä
Haapamäki Arsi Tarkastajat
Kaikkonen Sirpa Tarkastajat
Haapamäki Arsi Osallistujat
Kaikkonen Sirpa Osallistujat
Malin Marketta Osallistujat
Oksanen Silja Osallistujat
Kohtala Paavo Varajäsenet
Shemeikka Mika Muu osallistujat
kunnanhallituksen edustaja
Shemeikka Olivia Muu osallistujat
nuorisovaltuuston edustaja