Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistyslautakunta 2021-2025

8.9.2022

#2878

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 7/2022
Kokouspäivä 8.9.2022
Kokouksen alkuaika 17:30
Kokouksen päättymisaika 19:45
Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 8.9.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 09.09.2022 alkaen
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Asian kokouskäsittely

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 61 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Silja Oksanen ja Mikko Nevanperä. Pöytäkirja tarkastetaan 08.09.2022 ja pidetään nähtävänä 09.09.2022 alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Silja Oksanen ja Mikko Nevanperä

§ 62 Kuntosalin käyttömaksu

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 27.04.2022 kuntosalin uudet käyttömaksut. Sen jälkeen on ilmennyt tarvetta myös 3 kk korttimaksulle.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää lisätä kuntosalin käyttömaksuihin 3 kk käyttömaksun ja määrätä sen suuruudeksi

henkilökohtainen 90 e

perhekortti 100 e

lisäksi peritään korttipantti 10 e. Panttia ei peritä aikaa lisättäessä.

Eläkeläiset, työttömät, opiskelijat, varusmiehet ja kunnan henkilöstö, sekä henkilöt, joilla on erityisliikuntakortti, saavat henkilökohtaisen kortin kuntosalille puoleen hintaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 63 Lukuvuoden 2022-2023 lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen

Opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. (PoA 9 §)

Lukuvuosisuunnitelma on laadittu opetussuunnitelman mukaisesti. Kihniön kunnan peruskoulun työajat ovat seuraavat:

Syyslukukausi alkaa 09.08.2022 ja päättyy 21.12.2022.

Kevätlukukausi alkaa 09.01.2023 ja päättyy 03.06.2023.

Syysloma on viikolla 42 eli 17.10. – 23.10.2022.

Talviloma on viikolla 9 eli 27.02. – 05.03.2023.

Joululoma alkaa 22.12.2022 ja päättyy 08.01.2023.

Pääsiäisloma on 07.04. – 10.04.2023.

Muut lomapäivät 05. - 06.12.2022 ja 18.05. - 19.05.2023.

Luokkatunnit Kihniön yhtenäiskoulussa:

Yhtenäiskoulu 273 h

Erillinen esiopetusryhmä 19 h

Laaja-alainen erityisopetus 18 h

Erityisopetuksen pienryhmät 52 h

________________________________________

Yhteensä 362 h

Lisäksi perusopetukseen valmistava opetus jouluun saakka 25 h

Tukiopetusta annetaan seuraavasti:

Yhtenäiskoulu 130 h / lukuvuosi

Oppilasmäärät 20.09.2022:

Esioppilaita 11

Erityisopetuksen pienryhmät 12

Valmistava opetus 3

vuosiluokat 1-5 92

vuosiluokat 6-9 63

________________________________________

Yhteensä 181

Poikkeamat lukujärjestyksiin on kirjattu koulun omaan lukuvuosisuunnitelmaan. Suunnitelmissa on mm. laskettelu-, uinti- ja kevätretkiä, luokkaretkiä ja leirikouluja, yökouluja, kulttuuripäivä, konsertteja sekä erilaisia liikuntaan liittyviä kilpailuja.

Oheismateriaali esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy yhtenäiskoulun lukuvuosisuunnitelman lukuvuodelle 2022 - 2023.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 64 Suunnitelmien hyväksyminen

Sivistystoimen johtosäännön mukaan lautakunnan tulee hyväksyä erilaiset koulun suunnitelmat sekä järjestyssäännöt. Järjestyssäännöt, kriisisuunnitelma ja pelastussuunnitelma esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy yhtenäiskoulun pelastus- ja kriisisuunnitelmat sekä järjestyssäännöt.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 65 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2022

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuivat 1.8.2022 alkaen eduskunnan hyväksymän lain (1052/2020) ja indeksitarkistuksen mukaisesti.

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin perittävä maksu on 295 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä maksu on edelleen 28 euroa.

Maksua määriteltäessä noudatetaan seuraavia taulukossa olevia maksuprosentteja ja tulorajoja 1.8.2022 alkaen:

Perheen koko
henkilöä

Tuloraja
€/kk

Korkein
maksuprosentti

2

2913

10,7

3

3758

10,7

4

4267

10,7

5

4777

10,7

6

5284

10,7

Yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 197 euroa.

Esityslistan liitteet

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2022 alkaen. (liite 1)

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaiset varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2022 voimaan tuleviksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 66 Osavuosikatsaus 01.01. - 30.06.2022

Tulosyksikkökohtaisen toteutumaraportin per 30.06.2022 mukaan koko sivistystoimen tulojen toteutumaprosentti on 82,7. Menojen toteutumaprosentti on 50,1.

Toimintakate 30.06.2022 oli 43,1.

Esityslistan liitteet

Sivistystoimen osavuosikatsaus 01.01. - 30.06.2022 (liite 2)

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion osavuosikatsauksen 01.01. - 30.06.2022 (liite 2) tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston tietoon.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 67 Lausunto kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan huomioista arviointikertomuksessa

Kihniön kunnan tarkastuslautakunta pyytää vuoden 2020 arviointikertomuksessaan kunnanhallitusta antamaan valtuustolle kuntalain 121.5 §:ään perustuvan lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Sivistystoimessa on viimeisin työhyvinvointikysely tehty vuonna 2019. Tarkastuslautakunta toteaa, että säännöllisesti toimitettavat työhyvinvointikyselyt ovat tärkeä osa työhyvinvoinnin kehittämistä. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että työhyvinvointia kartoitetaan säännöllisesti ja että selvityksen tuloksia myös hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

Tarkastuslautakunta toteaa, että erilaisten hankkeiden avulla sivistystoimessa on voitu toteuttaa huomattavasti normaalia monipuolisempaa toimintaa. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että toiminnan kehittämisessä hyödynnetään erilaisia hankkeita myös jatkossa. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että hankkeiden toteutumisesta raportoidaan myös vastuualueen toimielimelle.

Sivistyslautakunta toteaa tarkastuslautakunnan tapaan, että työhyvinvointi on tärkeä asia ja säännöllisesti toteutettavat työhyvinvointikyselyt ovat tärkeä osa työhyvinvoinnin kehittämistä. Lautakunnan vastuualueella tullaan tekemään työhyvinvointi kysely lukuvuoden 2022-2023 aikana.

Sivistyslautakunta toteaa, että erilaiset hankkeet mahdollistavat normaalia monipuolisemman toiminnan. Hankkeiden hallinnointi vaatii huomattavasti työaikaa ja -resurssia. Jotta hankkeiden hyödyt pystyttäisiin maksimoimaan mahdollisimman hyvin, tulisi siihen voida varata resurssia. Sivistyslautakunta toteaa, että kunnanhallituksessa käsittelyssä ollut sivistystoimenjohtajan ja rehtorin tehtävien erottamisen myötä resurssipulaan olisi saatu helpotusta. Lautakunta katsoo, että asia tulisi käsitellä uudelleen. Hankkeiden tuloksia on raportoitu lautakunnalle vapaamuotoisesti lautakunnan kokouksien ilmoitus- ja muissa asioissa. Lautakunta katsoo, että se on saanut hankkeista riittävän tiedon.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta lähettää kunnanhallitukselle oheisen vastauksen

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 68 Jäsenen nimeäminen lapsi- ja perheasiain neuvostoon toimikaudeksi 2021-2025

Lapsi- ja perheasianneuvosto on Kihniön kunnassa toimiva vapaaehtoinen kunnanhallituksen nimeämä toimielin, joka seuraa lasten ja perheiden hyvinvointia, tekee aloitteita ja raportoi kunnanhallitukselle. Neuvosto koostuu kunnanhallituksen nimeämistä jäsenistä 1/lautakunta ja 1 yhteinen varajäsen sekä rehtori tai koulukuraattori, päiväkodinjohtaja, sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja, kouluterveydenhoitaja, vapaa-ajanohjaaja, kirjastotoimenjohtaja, MLL yhdistys edustaja, 4H-yhdistys sekä edustajat seurakunnista.

Sivistyslautakunnan tulisi nimetä oma edustajansa sekä kirjaston edustaja neuvostoon.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta valitsee edustajansa sekä kirjaston edustajan lapsi- ja perheasiainneuvostoon kaudelle 2021-2025.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Sivistyslautakunta valitsi edustajakseen lapsi- ja perheasiainneuvostoon kaudelle 2021-2025 Mikko Nevanperän ja kirjaston edustajaksi Paula Latvajärven.

§ 69 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 31.07.2022

Sivistyslautakunnan tulojen toteutumaprosentti on 84,1 ja menojen toteutumaprosentti on 57,9. Nettobudjetoinnin mukainen toimintakateprosentti on 52,3.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee toteutumaraportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 70 Koulukuljetustarjousten hintojen korotukset

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 18.03.2022 § 26 kompensoida koulukuljetusten kustannusten korotusta kevään osalta.

Liikennöitsijät ovat olleet uudelleen yhteydessä ja vedonneet julkisten palveluhankintojen (JYSE) yleisissä sopimusehdoissa hinnanmuutoksen perusteista mm. seuraaviin kohtiin

- hinnanmuutos perustuu palvelun yleiseen kustannuskehitykseen

- hinnanmuutoksen peruste on syntynyt hankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen

- hinnanmuutoksen peruste vaikuttaa välittömästi hankintasopimuksen mukaisen palvelun hintaan

- hinnanmuutoksen peruste ei johdu palveluntuottajan omasta toiminnasta

Liikennöitsijöiden huoli on aiheellinen. Sopimusta allekirjoittaessa diesel maksoi 1,51 e / litra.

Hinnankorotusesitys on 6 %.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä koulukuljetuspalvelujen hinnankorotukseksi 6 % ajalle 1.8.2022 - 31.12.2022

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 71 Esi- ja perusopetuksen lukuvuoden 2022-2023 työpäivien muutos

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 26.01.2022 (7§) esi- ja perusopetuksen lukuvuoden työpäivät. Lauantaityöpäiväksi päätettiin 03.09.2022. Kesän aikana tuli tarve vaihtaa lauantaityöpäivän ajankohtaa. Uusi päivä on 10.09.2022.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää muuttaa esi- ja perusopetuksen lauantaityöpäivän uudeksi päivämääräksi 10.09.2022

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 72 Viranhaltijapäätökset
  • Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 22.06.2022 – 07.09.2022
  • Rehtorin viranhaltijapäätökset ajalla 22.06.2022 - 07.09.2022
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi eikä käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 73 Ilmoitus- ja muut asiat
  • Kokouksen aluksi sivistyslautakunta tutustui rakennettavaan Kettukallion lähiliikunta-alueeseen.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö, yleiskirje 5 / 2022, 9.6.2022. Perusopetus-, lukio-, ammatillisesta koulutuksesta ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (TUVA) annettuihin lakeihin muutoksia 01.08.2022 alkaen.
  • Keskustellaan mm. seuraavista asioista

investoinnit

uusien alueiden hoitaminen

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja keskustelee mainituista aiheista.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Sivistyslautakunta päätti esittää tekniselle lautakunnalle, että uusien tekonurmikenttien hoito ulkoistetaan.

Sivistyslautakunta keskusteli investoinneista ja esittää kameravalvonnan lisäämistä liikuntapuiston alueelle, urheilukentän juoksuratojen ja hiekka-alueiden perusparannusta sekä yhtenäiskoulun vanhan osan ilmanvaihdon uusimista.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Törmä Leila Puheenjohtaja
Nevanperä Mikko Varapuheenjohtaja
Sillanpää Matti Pöytäkirjanpitäjä
Nevanperä Mikko Tarkastajat
Oksanen Silja Tarkastajat
Kaikkonen Sirpa Osallistujat
Malin Marketta Osallistujat
Oksanen Silja Osallistujat
Leinonen-Jokioja Sami Varajäsenet
Leino Lotta Muu osallistujat
nuorisovaltuuston edustaja
Shemeikka Mika Muu osallistujat
kunnanhallituksen edustaja