Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 2021-2025

22.8.2022

#2817

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 10/2022
Kokouspäivä 22.8.2022
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 19:20
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 22.8.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 23.8.2022
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 129 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 130 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Severi Ala-Katara ja Kirsi Jytilä. Pöytäkirja tarkastetaan 22.8.2022 ja pidetään nähtävänä 23.8.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 131 Yhtenäiskoulun rehtorin viran täyttäminen, virkavaali
Edeltävä kohta § 127 Yhtenäiskoulun rehtorin viran täyttäminen

Kunnan hallintosäännön 50 §:n mukaan "kunnanhallitus päättää ...yhtenäiskoulun rehtorin valinnasta."

Perustuslain 125 § mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Virkaa täytettäessä otetaan huomioon tasa-arvolain säädökset ja kunnallisen viranhaltijalain palvelussuhdeturvasta annetun lain 12 §:n syrjintäkielto.

Valinta on lain kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 7 §:n mukaan ehdollinen, kunnes valittu on esittänyt työnantajalle hyväksytyn todistuksen terveydentilastaan. Virkasuhteeseen ottamisessa käytetään kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) edellyttämä rikostaustaote.

Haastattelutyöryhmä on haastatellut hakijat 17.8.2022

Liite 1 yhteenveto hakijoista

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää valita Kihniön yhtenäiskoulun rehtorin virkaan kasvatustieteiden maisteri Johanna Maskeryn ja hänen kieltäytymisen varalle filosofian maisteri Pirkko Keskitalon. Virkaan on yhdistetty myös Kihniön kunnan sivistystoimenjohtajan tehtävät.

Hakijoista Johanna Maskerylla on todettu olevan parhaat edellytykset hoitaa menestyksekkäästi virkatehtäviään. Päätöksen perusteena on kokonaisarviointi, jossa on huomioitu kelpoisuusehdot, koulutus, työkokemus, haastattelu sekä yleiset virkamiehen nimitysperusteet.

Virkaa täytettäessä otetaan huomioon tasa-arvolain säädökset ja kunnallisen viranhaltijalain palvelussuhdeturvasta annetun lain 12 §:n syrjintäkielto sekä perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin.

Virkavaali on ehdollinen, kunnes valittu on viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksestä tiedon saatuaan esittänyt hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaisen rikosrekisteriotteen. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Hakijat, palkkatoimisto
§ 132 Saapuneet kuntalaisaloitteet

Kuntalaisaloitepalvelussa on jätetty seuraavat kuntalaisaloitteet:

  • Kunnassa on siirryttävä pormestarimalliin 2023 alusta
  • Kihniön kunnan nimi muutettava: Pyhäniemi
  • STOP Merkki Kettukallion ja Kihniöntien liittymään

Aloitteet on luettavissa Kuntalaisaloitepalvelussa

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tehdyt kuntalaisaloitteet tiedokseen ja lähettää ne valmisteltavaksi siten, että viimeisen valmistelee tekninen lautakunta ja kaksi ensimmäistä kunnanhallitus.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 133 Sivutoimet

Sivutoimilupa periaatteet viranhaltijan osalta: Saadakseen oikeuden sivutoimen suorittamiseen viranhaltija tulee joko hakea sivutoimilupaa tai tehdä sivutoimi-ilmoitus. Sivutoimilupa ja sivutoimi-ilmoitus poikkeavat toisistaan lähinnä työajan käytön osalta.

Sivutoimilupia myönnettäessä sekä annettaessa sivutoimi-ilmoitus noudatetaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain § 18:n määräyksiä. Laki kunnallisesta viranhaltijasta § 18 mukaan sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista.

Lain mukaan viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Tällainen lupa voidaan myöntää vain poikkeuksellisista ja hyvin perustelluista syistä.

Työajan ulkopuolelle tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle.

Lain § 18 3 mom. säätää sivutoimiluvan myöntämiseen liittyvästä harkinnasta. Sen mukaan on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Määräyksen perusteella työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen (koskee myös sivutoimi-ilmoitusta).

Kokonaistyöajassa olevien johtavien viranhaltijoiden tulee hakea sivutoimilupa kaikesta sivutoimesta, kun tehtävien hoitaminen edellyttää virka-ajan (klo 8.00-16.00) käyttämistä.

Sivutoimilupa periaatteet työsopimussuhteisen osalta:

Työsopimussuhteisen osalta muuna kuin työaikana tehtävästä sivutoimista tehdään ilmoitus esimiehelle. Työsopimussuhteisen tulee noudattaa, mitä työsopimuslain luvussa 3 § 3 on säädetty kilpailevasta toiminnasta:

Työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka huomioon ottaen työn luonne ja työntekijän asema ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa työsuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona. Työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä ryhtyä kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita edellä oleva huomioon ottaen ei voida pitää hyväksyttävinä.

Kihniön kunnan voimassaolevan hallintosäännön 56 §:n mukaan sivutoimilupahakemuksen ratkaisee ja sivutoimiluvan peruuttamisesta päättää kunnanhallitus. Sellaisesta sivutoimesta, joka ei edellytä työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle. Ilmoitus tehdään kunnanhallitukselle.

Opettaja XX tekee kunnanhallitukselle sivutoimi-ilmoituksen 25.5.2022 saapuneella kirjeellä. XX kertoo, että on aktivoimassa Metsäkulman hevostila- tominimiyritystään. Yritys on merkitty kaupparekisteriin 5.7.2010.

Yrityksen päätoimiala on aiemmin ollut hevostoimintaa ja siihen liittyvää palveluita. Toiminta keskittyy nyksyisin lähinnä tekstin tuottamiseen ja oikolukupalveluihin.

XX toteaa lisäksi, että sivutoimi ei haittaa virkatyötään eikä ole sen kilpailija. Yrityksen toiminta keskittyy viikonloppu- ja kesäloma-aikoihin.

Siistijä XX tekee kunnanhallitukselle sivutoimi-ilmoituksen kertoen, että tuuraa yrityksessänsä tarpeen vaatiessa koululaiskuljetuksia 1 - 2 tuntia päivässä. XX kertoo, että kirjaa itsensä siksi ajaksi siistijän toimesta ulos ja tekee kyseiset tunnit samana päivänä takaisin olemalla kunnalla myöhempään töissä.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy ja merkitsee opettaja XX sekä siistijä XX sivutoimi-ilmoitukset tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Asianosaiset
§ 134 Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen / Kihniön kunta

Tällä hetkellä ympäristöterveydenhuollon palveluiden tuottaminen sisältyy Sastamalan kaupungin kanssa tehtyyn sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoimintasopimukseen. Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät muilta osin uusille hyvinvointialueille, mutta ympäristönterveydenhuolto jää edelleen kuntien hoidettavaksi.

Sastamalan, Ikaalisten ja Parkanon kaupungin sekä Kihniön kunnan kanssa on neuvoteltu yhteistoimintamalli, jossa Sastamalan kaupunki vastuukuntana tuottaa ympäristöterveydenhuollon palvelut muille sopimuskunnille. Lisäksi Sastamalan kaupunki tuottaa Punkalaitumen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät.

Sopimus astuu voimaan 1.1.2023. Siihen saakka noudatetaan Sastamalan kaupungin kanssa tehtyä voimassa olevaa sopimusta.

Kustannukset määräytyvät aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Oheisena
Luonnos yhteistoimintasopimuksesta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen liitteen mukaisesti ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Sopimus astuu voimaan 1.1.2023.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 135 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2022

Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa.

Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Harkinnanvaraisen avustuksen kriteereissä huomioidaan myös koronakriisin vaikutukset.

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavia toimenpiteitä. Toimenpiteet aikatauluineen ja euromääräisine vaikutuksineen on esitettävä valtionosuuden korotusta koskevassa hakemuksessa. Jos toimenpiteitä ei ole päätetty hakuajan loppuun mennessä, on hakemukseen merkittävä se, milloin valtuusto käsittelee ne ja mitkä toimenpiteet ovat. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos esitettyjä toimenpiteitä tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu

Avustuksen myöntämisen ehtona on myös, että kunta toteuttaa kuntalain 118 §:n mukaisen arviointiryhmän ehdotuksen mukaiset toimenpiteet palveluiden edellytyksen turvaamiseksi. Edellä mainittu ehto koskee niitä kuntia, joihin on asetettu em. lain 118 §:n mukainen arviointiryhmä.

Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enintään 10 000 000 euroa. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 48 §:n 2 momentin mukaan korotusta on haettava valtiovarainministeriön päättämään ajankohtaan mennessä.

Hakemukset tulee toimittaa perjantaihin 9.9.2022 klo 16.15 mennessä sähköpostiosoitteeseen kiriaamo.vm@gov.fi tai osoitteella:

Valtioneuvosto, PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO


Kirjeen liitteenä olevassa hakemuksessa tulee yksilöidä kaikki perusteet ja erityisolosuhteet, joita kunta pitää syynä kuluvan vuoden talouden tasapainottamiseen liittyviin ongelmiin. Perusteluissa on syytä painottaa sellaisia tietoja, joita ei voida saada yleisistä tilastoista.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n 2 momentin mukaan valtionapuviranomainen voi asettaa avustuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Edellä mainitun lainkohdan perusteella ministeriö asettaa valtionosuuden korotuksen käytölle seuraavat ehdot hyväksytyn talouden tasapainotussuunnitelman lisäksi:

1. Korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista kunnan omassa päätäntävallassa olevien menojen lisäystä. Tämä koskee sekä käyttötalousettä investointimenoja. Korotus on tarkoitettu tukemaan kunnan omia talouden tervehdyttämistoimenpiteitä, joihin kunnan on syytä varautua avustuksesta riippumatta.

2. Korotus on tarkoitettu varautumiseen niihin talouden tervehdyttämistarpeisiin, jotka ovat syntyneet kunnan talouden aikaisemman kehityksen johdosta. Tällaisia tarpeita ovat varautuminen velanhoitokustannuksiin, alijäämien kattamiseen ja tiedossa oleviin tuloperusteiden jo tapahtuneisiin muutoksiin.

Hakemuksessa tulee arvioida erityisesti vuoden 2022 tilannetta. Perusteluissa tulee erityisesti tuoda esille ne toimenpiteet, joita kunta on tehnyt tai on tekemässä poikkeuksellisten tai tilapäisten talousongelmien parantamiseksi.

Kuntien harkinnanvaraisesta valtionosuuksien korotuksesta päättää valtiovarainministeriön esityksestä valtioneuvosto. Kuntien valtionosuuslain 49 §:n 6 momentin mukaan korotuksen maksamisen ajankohdasta päättää valtiovarainministeriö. Myönnetyt korotukset maksetaan kuitenkin vuoden 2022 loppuun mennessä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että Kihniön kunta hakee kuntien harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuonna 2022.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 136 Talouskatsaus ajalta 1.1.- 30.6.2022

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Oheismateriaalina toteumavertailu

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 30.6.2022

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 137 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 138 Kunta 2023, Pirkanmaan kuntajohtajakoulutus

Kunta 2023 – Pirkanmaan kuntajohtajakoulutuksen tavoitteena on tuoda Pirkanmaan kuntajohtajat yhteen luomaan yhteistä näkemystä tulevaisuuden kunnasta ja auttaa heitä rakentamaan tulevaisuuden kuntaa poliittisen johdon ja virkamiesjohdon yhteistyönä.

Koulutus on jatkoa Tampereen kesäyliopiston toteuttamille Tulevaisuus Pirkanmaalla (2014) sekä Tulevaisuuden kunta (2017) -koulutuksille, joihin osallistuivat Pirkanmaan kaikki kuntajohtajat. Myös tämä koulutus on tarkoitettu vain Pirkanmaan kuntien ja kaupunkien johtajille.

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Kokonaisuus käynnistyy Tampereella 9.9. klo 13–16 koulutusiltapäivällä, jonka teemana on Kunta 2023 – mikä muuttuu ja miten johdetaan? Professori Arto Haverin, yliopistonlehtori Jenni Airaksisen sekä professori Veikko Vahteran johdolla perehdytään tulevaisuuden kuntaskenaarioihin, kunnan omistajapolitiikkaan sekä konsernijohtamiseen.

Koulutus jatkuu 5.-7.10. toteutettavalla opintomatkalla Sveitsiin Zürichiin, jossa tutustumme Sveitsin ainutlaatuiseen hallintojärjestelmään erityisesti kunnallishallinnon näkökulmasta.

Opintomatkan aikataulu:

Lennot
Ke 5.10. klo 7:05-8:40 Tampere-München, klo 11:45-12:40 München-Zürich
Pe 7.10. klo 18:05-19:05 Zürich-Frankfurt, klo 20:15-23:35 Frankfurt-Tampere

Teemat
Sveitsin hallintojärjestelmän erityispiirteet:
- Federalismi ja desentralisaatio
- Suora demokratia ja konkordanssimalli

- Kantonit
- Kunnallishallinto
Kunnallinen autonomia ja erilaiset kunnallishallintomalli
Kuntien välinen yhteistyö

Yhteistyökumppanina opintomatkan toteutuksessa toimii Zürich University of Applied Sciences/ZHAW, School of Management and Law.

Koulutusohjelman hinta

Kunta 2023 -koulutuksen toteutus rahoitetaan Tampereen kesäyliopiston hallituksen päätöksellä pääosin Tampereen kesäyliopiston koulutuksen kehittämisrahastosta. Osallistujien omavastuuosuus on 680€, joka sisältää Tampereella toteutettavan koulutusiltapäivän sekä Sveitsin opintomatkan käyntikohteet sekä matka- ja majoituskustannukset.
Päätösehdotus

Kunnanhallituksen puheenjohtaja:

Kunnanhallitus myöntää kunnanjohtajalle oikeuden osallistua koulutusohjelmaan kuuluvalle opintomatkalle Sveitsiin. Koulutukseen osallistumisen kunnanjohtaja päättää itsenäisesti johtajasopimuksen mukaisesti.

Esteellisyys Liukku Petri Hallintolaki 28.1 § 1
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanjohtaja esitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esittelijänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja.

§ 139 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja §

Talouspäällikkö §

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 29.6.2022

§ 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 53 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 54 Opetussuunnitelman päivitys

§ 55 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 31.05.2022

§ 56 Varhaiskasvatuksen ja yleisen kirjaston yhteistyösopimus

§ 57 Viranhaltijapäätökset

§ 58 Ilmoitus- ja muut asiat

§ 59 Kihniön yhtenäiskoulun koulukuljetusjärjestelyjen hyväksyminen lukuvuodelle 2022-2023

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee saapuneen pöytäkirjan tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 140 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

12 kiinteistönluovutusilmoitusta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Esteellisyys Severi Ala-Katara hallintolaki 28.1 § 1
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Severi Ala-Katara ilmoitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

§ 141 Vauvaperheiden muistaminen

Esitys Kihniön kunnanhallitukselle vauvalahjasta ja perheiden tapaamisesta

Kihniön kunnan lasten- ja nuorten neuvosto on tarkastellut Kihniön Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumista kevään palaverissaan 27.4.2022. Palaverissa ehdotettiin, että kannustetaan Kihniön kuntaa järjestämään tapaaminen vuosittain perheille, joihin on syntynyt vauva edellisenä vuonna. Tapahtuman voisi järjestää esimerkiksi kirjastossa, jossa "uusille" (ed.vuotena syntyneille ja Kihniössä edelleen asuville) vauvoille luovutetaan lahja, kuten Kihniö-kassi, jossa on kirja, joka kannustaa perheitä lukemaan yhdessä. Tilaisuudessa perheet tapaisivat toisiaan ja loisimme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lapsiperheille.

Tapahtuma sopisi esimerkiksi Lapsen oikeuksien viikon aikana toteutettavaksi. Kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta. Lapsen oikeuksien viikko on teemaviikko, jonka tavoitteena on lisätä lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta ja lapsen oikeuksien toteutumista. Kuluvana vuonna viikkoa vietetään 14-20.11.2022.

Lapsiperheille annetaan myös lapsen synnyttyä vauvaraha, joka on suuruudeltaan 500 euroa.

Määräraha toimintaan varattaisiin samasta kustannuspaikasta kuin vauvaraha : Muu yleishallinto. Käytännön järjestelystä vastaisi kirjasto.

Lisätietoa: Hyvinvointikoordinaattori Anne Perälä ja koulukuraattori Katri Toivonen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä lasten ja nuorten neuvoston tekemän ehdotuksen vauvaperheiden muistamisesta esittelytekstissä mainitun mukaisesti. Määräraha varataan kustannuspaikalle muu yleishallinto ja käytännön organisoinnin hoitaa kirjasto.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi kirjasto, lasten- ja nuorten neuvosto
§ 142 Ilmoitusasiat

Saapuneet:

1. Pirkanmaan ELY: Työllisyyskatsaus, kesäkuu, Kihniö työttömyys 7,3 %

2. Maritan ruoka- ja juhlapalvelut : Vuokrasopimuksen irtisanominen

3. VM: Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetusten korvausten muutoksista vuodelle 2022.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
Silvennoinen Erja Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Kunnanjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Ala-Katara Severi Tarkastajat
Jytilä Kirsi Tarkastajat
Ala-Katara Severi Osallistujat
Jytilä Kirsi Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Ojala Janne Osallistujat
Toivonen Katri Osallistujat
Jokioja Tiina Varajäsenet
Markkola Juha-Matti Muu osallistujat
Pusa Leila Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2. vpj.
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 1. vpj.