Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 2021-2025

6.6.2022

#2645

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 7/2022
Kokouspäivä 6.6.2022
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 19:30
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 6.6.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 7.6.2022
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 94 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 95 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Katri Toivonen ja Nina Niemenmaa. Pöytäkirja tarkastetaan 6.6. ja pidetään nähtävänä 7.6.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 96 Katsaus yrityspalvelukeskus Kehitys - Parkin toimintaan vuodelta 2021 ja näkymät vuodelta 2022

Kehitysparkista kokoukseen saapuu katsausta esittelemään yritysneuvoja Jari Pihlajamäki sekä kehityskoordinaattori Elina Kortesmaa.

Oheismateriaalina katsaus Kehitys-Parkin toiminnasta vuodelta 2021

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi saaduksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 97 Poikkeamishakemus / vapaa-ajan asunto
Edeltävä kohta § 50 Poikkeamishakemus / vapaa-ajan asunto

Hakemusasiakirjat nähtävänä kokouksessa.

Liitteenä 1 asemapiirros ja Liite 2 kaavakartta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä poikkeamisen teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.

Poikkeamislupapäätös on voimassa 1 vuoden, jonka aikana poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tulee laittaa vireille. Poikkeamislupapäätös on liitettävä rakennuslupahakemukseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Pirkanmaan ELY, hakija
§ 98 Poikkeamishakemus / vapaa-ajan asunnon muutos vakituiseksi asunnoksi ja rakennusjärjestyksen mukaisen sallitun rakennusoikeuden ylittäminen
Edeltävä kohta § 51 Poikkeamishakemus / vapaa-ajan asunnon muutos vakituiseksi asunnoksi ja rakennusjärjestyksen...

Hakemusasiakirjat nähtävänä kokouksessa.

Liite 3 asemapiirros, Liite 4 kaavakartta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä poikkeamisen teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.

Poikkeamislupapäätös on voimassa 1 vuoden, jonka aikana poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tulee laittaa vireille. Poikkeamislupapäätös on liitettävä rakennuslupahakemukseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Pirkanmaan ELY, hakija
§ 99 Poikkeamishakemus / vapaa-ajan asunto
Edeltävä kohta § 55 Poikkeamishakemus / vapaa-ajan asunto

Hakemusasiakirjat nähtävänä kokouksessa.

Liite 5 asemapiirros Liite 6 kaavakartta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä poikkeamisen teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.

Poikkeamislupapäätös on voimassa 1 vuoden, jonka aikana poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tulee laittaa vireille. Poikkeamislupapäätös on liitettävä rakennuslupahakemukseen.

Esteellisyys Severi Ala-Katara (Hallintol. § 28.1.)
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Severi Ala-Katara esitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui kokouksesta käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

§ 100 Vuoden 2021 tilintarkastuskertomus, tilintarkastuspöytäkirja ja arviointikertomus

Tarkastuslautakunta on 17.5.2022 antanut vuoden 2021 tilinpäätöksestä tilintarkastuspöytäkirjan, arviointikertomuksen sekä tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen.

Tarkastuslautakunta on arvioinut hallintokuntien tavoitteita ja niiden saavuttamista. Tarkastuslautakunnan saaman käsityksen mukaan hallintokuntien toiminta on ollennaisilta osin ollut valtuuston päättämien tavoitteiden mukaista. Arviointikertomuksessa on kuitenkin esitetty hallintokunnille kysymyksiä (alleviivatut kohdat arviointikertomuksessa), joihin lautakuntien tulee antaa vastaus siten, että ne ovat kunnanhallituksen käsiteltävissä syyskuun alkupuolen kokouksessa (kokousaikataulu avoin). Tarkastuslautakunta pyytää, että kunnanhallitus antaa KuntaL 121.5 § mukaisen lausunnon 15.9.2022 mennessä.

Kunnanvaltuusto käsittelee tilinpäätöstä 13.6.2022 kokouksessa.

Oheisena tilintarkastuskertomus, arviointikertomus sekä tilintarkastajan raportti (liite 7).
Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastuskertomuksen, tilintarkastuspöytäkirjan ja arviointikertomuksen tietoonsa saatetuksi ja pyytää lautakuntia vastaamaan kunnanhallitukselle niille asettetuihin kysymyksiin ja huomioihin arviointikertomuksessa 5.9.2022 mennessä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Hallintokunnat
§ 101 Kauppakirjan hyväksyminen

Kihniön kunta ja XX asianhoitajansa välityksellä ovat neuvotelleet XX nimisen kiinteistön ostamisesta Kihniön kunnalle. Kiinteistön pinta-ala on 1,86 hehtaaria ( Kiinteistötunnus 250 - 403 - 7 - 93). Kiinteistöllä on voimassaoleva asemakaava ja sillä sijaitsee useita kaavatontteja.

Kiinteistö sijaitsee Kivinevantien ja Suutarinkadun kulmassa ja ulottuu vanhustentalo- yhdistyksen omistamaan Iltaruskon kiinteistöihin saakka.

Kauppahinta on 20.000 euroa ja lisäksi puolet kaupan asiakirjojen ja vahvistamisen kustannuksista 260 euroa.

Talousarvioissa ei ole varauduttu maanhankinnan kuluihin.

Oheisena kauppakirjaluonnos

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy kauppakirjan ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan lisätään 20.000 euroa maanhankintaan.

Edelleen kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtaja voi tarvittaessa tehdä kauppakirjaan pieniä teknisluonteisia muutoksia ja korjauksia.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 102 ​Kunnanhallituksen kokousajat 2. vuosipuoliskolla 2022


Kunnan hallintosäännön mukaan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää pitää kokouksensa pääsääntöisesti terveyskeskuksen kokoushuoneessa tai Puumilassa ja vuoden toiselle vuosipuoliskolle vahvistetaan seuraavat ajat:

22.8.2022

12.9.2022

3.10.2022 ( ta- raami)

24.10.2022

14.11.2022

ke 30.11.2022 ( Talousarviokokous)

to 15.12.2022 (tarvittaessa )

Talousarvio kunnanvaltuusto 12.12.2022

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 103 Kauppakirjan hyväksyminen / Konepaja Ala-Katara Oy

Kihniön kunta ja Konepaja Ala-Katara Oy edustajanaan Severi Ala-Katara ovat neuvotelleet lisämaan myynnistä ko. yhtiölle Koivikon teollisuusalueelta. Myytävän alueen pinta-ala on noin 1.257,7m2

Neliöhinnaksi on sovittu 1,50 € / m2

Kauppahinnaksi muodostuu 1.887 euroa

Oheisena kauppakirjaluonnos

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle oheisena olevan kauppakirjan hyväksymistä.

Kunnanhallitus esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtajalle myönnettään oikeus tehdä kauppakirjaan tarvittavia pieniä teknisluonteisia korjauksia ja muutoksia.

Esteellisyys Severi Ala-Katara (Hallintol. § 28.1.)
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Severi Ala-Katara esitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui kokouksesta käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

§ 104 Teknisen johtajan irtisanoutuminen ja viran aukijulistaminen

Tekninen johtaja Tarmo Oraluoma on toimittanut irtisanoutumisilmoituksensa Kihniön kunnanhallitukselle 17.5.2022. Viimeinen virantoimituspäivä on 27.6.2022.

Väliaikaisena teknisenä johtajana toimii 28.6.2022 alkaen toimistoinsinööri Johanna Kujansuu.

Virkatehtävistä on irrotettu rakennusvalvonnan tehtävät, jotka ostetaan tällä hetkellä Parkanon kaupungilta. Myös ympäristövalvonnan tehtävät ostetaan Parkanosta.

Voimassaolevan hallintosäännön 50 §:n mukaan kunnanhallitus päättää teknisen johtajan valinnasta.

Liite 8 hakuilmoitus

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää:

-julistaa avoimeksi teknisen johtajan viran heti siten, että 8.8.2022 (klo 15:00) on viimeinen hakupäivä.

- että pätevyysvaatimuksena teknisen johtajan virkaan vaaditaan vähintään soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

-Julkaista hakuilmoitukset: Aamulehdessä, Ilkassa, Ylä-Satakunnassa, Kuntalehden nettisivuilla sekä työvoimatoimiston nettisivuilla, kunnan omilla sähköisillä kanavilla ja kunnan ilmoitustaululla.

- että vt. teknisenä johtajana toimii 28.6.2022 alkaen toimistoinsinööri Johanna Kujansuu siihen saakka kunnes virkaanvalittu aloittaa.

-hyväksyä liitteenä 8 olevan hakuilmoituksen

-valita haastatteluryhmän

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Haastatteluryhmään valittiin kunnanjohtaja, teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja kunnanhallitus.

§ 105 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 106 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

3 kiinteistönluovutusilmoitusta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 107 Pyhäniemen mökin ja saunan vuokraus

Kunnan omistaman Pyhäniemessä sijaitsevan mökin ja saunan vuokrausehtojen laajentamisesta on käyty keskustelua, koska tilojen käyttö on ollut melko vähäistä.

Mökkiä ja saunaa on vuokrattu yrityksille ja yhteisöille sekä kihniöläisille. Nyt olisi tarkoitus laajentaa vuokrausmahdollisuutta myös Kihniön ulkopuolisille tahoille ja samalla tarkistetaan vuokran määrä yksittäisen vuorokauden osalta viikonlopulta.

Vuokraushinnat ovat liitteessä 9.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että kunnan omistamaa mökkiä Pyhäniemessä voidaan vuokrata kaikille kiinnostuneille. Lisäksi kunnanhallitus vahvistaa vuokraushinnan viikonlopun yhden vuorokauden osalta liitteen 9 mukaisesti. Päätös astuu voimaan heti.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 108 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja § 24

Talouspäällikkö §

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 1.6.2022

Tekninen lautakunta 25.5.2022

§ 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 57 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 58 Liikuntapuiston urakkatarjoukset

Tekninen lautakunta 18.5.2022

§ 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 46 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 47 Määräys järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymiseksi / kiinteistö RN:o 250-401-3-36

§ 48 Määräys järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymiseksi / kiinteistö RN:o 250-403-22-40

§ 49 Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2022

§ 50 Poikkeamishakemus / vapaa-ajan asunto

§ 51 Poikkeamishakemus / vapaa-ajan asunnon muutos vakituiseksi asunnoksi ja rakennusjärjestyksen mukaisen sallitun rakennusoikeuden ylittäminen

§ 52 Talousarvion toteumaraportti 01.01. - 31.03.2022

§ 53 Sähköisen asiointipalvelun hankinta - Lupapiste

§ 54 Muut asiat

§ 55 Poikkeamishakemus / vapaa-ajan asunto

Tarkastuslautakunta 17.5.2022

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet pöytäkirjat ja viranhaltijapäätöksen tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 109 Ilmoitusasiat

Saapuneet:

1. Tekninen johtaja: Irtisanoutuminen

2. Pirkanmaan Ely-keskus: Päätös rakennussuojeluasiassa, Kihniön kansakoulu

3. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto: Tiedote / huhtikuu, Kihniön työttömyysaste 6,2 %


Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 110 Vuokrasopimuksen hyväksyminen

Tonin Tuote Tmi on ilmaissut kiinnostuksensa Mansikkamäki nimisellä tilalla sijaitsevan ns. Tiuran hallin osan vuokraamisesta. Vuokrattavan tilan suuruus on noin 100 m2. Tilaa on tarkoitus käyttää varastotilana.Kuukausivuokra on 120 euroa + kulloinkin voimassa oleva alv ( nyt 24% ),yhteensä 148,80 euroa. Vuokran määrä sidotaan elinkustannusindeksiin.

Vuokraan sisältyy sopimuksen mukaisen kohteen normaalina pidettävä valaistus. Tila vuokrataan kylmänä, lämpöeristämättömänä tilana, jonka lämmitys on kielletty. Ulkoalueiden kunnossapidosta ovat kiinteistön käyttäjät velvollisia huolehtimaan kustannuksellaan.

Vuokralaisella on vuokranantajan suostumuksella ja kustannuksellaan suorittaa kiinteistössä sellaisia lisä- ja muutostöitä, jotka eivät aiheuta erityistä haittaa kiinteistön käytölle. Vuokrakauden päätyttyä lisä-ja muutostyöt jäävät kiinteiltä osiltaan vuokranantajan hyväksi ilman eri korvausta.

Mikäli vuokranmaksu tai muu tämän sopimuksen ehdon täyttyminen viivästyy yli yhden ( 1 ) kuukauden, on kunnalla oikeus irtisanoa tämä vuokrasopimus heti päättyväksi.

Sopimus astuu voimaa 13.6.2022 ja kuntaa sen jälkeen kun kunnanhallitus on sopimuksen hyväksynyt ja se on saanut lainvoiman.

Liitteenä 10 sopimusluonnos

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 10 mukaisen sopimuksen.

Lisäksi kunnanhallitus myöntää kunnanjohtajalle oikeuden tehdä sopimukseen täsmennyksiä ja teknisluonteisia korjauksia.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Tonin Tuote Tmi, taloustoimisto, tekninen toimisto
§ 111 Lähetekeskustelu kunnanjohtajan vuotuista kehityskeskustelua varten sekä kunnanhallituksen itsearviointi

Kunnanhallitus käy lähetekeskustelun kunnanjohtajan vuotuista kehityskeskustelua sekä kunnanhallituksen työn itsearviointia varten.

Päätösehdotus

Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus:

Kunnanhallitus käy keskustelun asiasta.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä poistuivat kokouksesta eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn. Pöytäkirjanpitäjänä toimi puheenjohtaja tämän asian ajan.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
Silvennoinen Erja Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Kunnanjohtaja
Koivistoinen Hannu Pöytäkirjanpitäjä
§ 117
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Niemenmaa Nina Tarkastajat
Toivonen Katri Tarkastajat
Ala-Katara Severi Osallistujat
Jytilä Kirsi Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Ojala Janne Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Toivonen Katri Osallistujat
Kortesmaa Elina Muu osallistujat
Kehityskoordinaattori § 96
Markkola Juha-Matti Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.
Pihlajamäki Jari Muu osallistujat
Yritysneuvoja § 96
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 1. vpj.