Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistyslautakunta 2021- 2025

27.4.2022

#2480

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 4/2022
Kokouspäivä 27.4.2022
Kokouksen alkuaika 17:30
Kokouksen päättymisaika 19:35
Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 27.4.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 28.04.2022 alkaen
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 29 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Sirpa Kaikkonen ja Mikko Nevanperä. Pöytäkirja tarkastetaan 27.04.2022 ja pidetään nähtävänä 28.04.2022 alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirpa Kaikkonen ja Mikko Nevanperä

§ 30 Kouluterveyskyselyn 2021 tulosten esittely

Koulukuraattori Katri Toivonen on kokouksessa esittelemässä Kouluterveyskyselyn 2021 tuloksia.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee Kouluterveyskyselyn tulokset 2021 tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 31 Liikunta- ja nuorisotoimen avustusten jako 2022

Liikunta- ja nuorisotoimen talousarviossa on varattu vuodelle 2022 avustuksiin yhteensä 22.500 euroa, josta nuorisotoimen avustusta 11.500 euroa ja liikuntatoimen avustusta 11.000 euroa. Kunnanhallituksen 31.03.2022 päätöksen mukaisesti jaetaan nuorisotoimen osuudesta 4H-yhdistykselle palkkausavustuksena 6.500 euroa.

Avustuksia on haettu seuraavasti:

Nuorisotoimi

Kihniön 4H-yhdistys

- palkkausavustus 8.500 euroa

- stipendiavustus 200 euroa

- kohdeavustus 1.000 euroa

Kihniön Saalem-yhdistys ry

- yleisavustus 1.000 euroa

Kihniön Nuorisoseura

- yleisavustus 2.500 euroa

Kihniön Vapaaseurakunta

- yleisavustus 2.500 euroa

Kihniön Katajaiset

- yleisavustus 400 euroa

Kihniön vanhempainyhdistys

- yleisavustus 500 euroa

Liikuntatoimi

Kihniön Urheilijat

- yleisavustus 6.500 euroa

- matkakuluavustus 2.000 euroa

- ohjausavustus 2.000 euroa

- varusteavustus 1.000 euroa

Parkanon Seudun Hengitysyhdistys

- yleisavustus 500 euroa

- kohdeavustus 500 euroa

Gospel Karting ry

- yleisavustus 1000 euroa

Vapaa-aikaohjaaja on käsitellyt anomukset. Avustusten jaossa on käytetty sivistyslautakunnan (08.12.1999, 26 §) hyväksymiä liikunta- ja nuoriso-toimen avustusten jakoperusteita.

Päätösehdotus

(Esittelijänä ja pöytäkirjan pitäjänä lautakunnan pj.)

1. päättää myöntää nuorisotoimen avustuksia seuraavasti:

Palkkausavustus:

- 4H-yhdistys 6.500 euroa (kunnanhallituksen 31.03.2022 päätös)

Yleis- ja kohdeavustukset:

- Kihniön Saalem -yhdistys ry 1.000 euroa

- Kihniön Nuorisoseura 500 euroa

- Kihniön Vapaaseurakunta 2.000 euroa

- Kihniön Katajaiset 400 euroa

- Kihniön Vanhempainyhdistys 400 euroa

- Kihniön 4H-yhdistys 200 euroa (stipendiavustus)

Avustusmäärärahaa jää jakamatta tässä vaiheessa 500 euroa.

2. Sivistyslautakunta päättää myöntää liikuntatoimen yleis- ja kohdeavustuksia seuraavasti:

Kihniön Urheilijat

- yleisavustus 4.000 euroa

- kohdeavustus 2.000 euroa (matkakulu)

- kohdeavustus 1.000 euroa (ohjaus)

Parkanon Seudun Hengitysyhdistys

- yleisavustus 500 euroa

- kohdeavustus 500 euroa

Gospel Karting ry

- yleisavustus 1.000 euroa

Avustusmäärärahaa jää jakamatta tässä vaiheessa 2.000 euroa.

Asian kokouskäsittely

Sivistyslautakunta muutti vanhempaintoimikunnan avustukseksi 500 euroa.

Esteellisyys Mikael Koivukoski (Saalem-yhdistys ry, Gospel-Karting ry), Matti Sillanpää (vanhempainyhdistys), Marketta Malin (vanhempainyhdistys), Silja Oksanen (vapaaseurakunta)
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 32 Kulttuuritoimen avustusten jako vuonna 2022

Kulttuuritoimen avustumääräraha on 900 euroa vuodelle 2022. Avustuksia on haettu seuraavasti.

Kulttuuritoimi

Kihniö-seura ry

- kohdeavustus 300 euroa

Parkano – Kihniön taideyhdistys Umbra Ry

- yleisavustus 400 euroa

Kihniön matkailuyhdistys ry

- yleisavustus 1.500 euroa

- kohdeavustus 500 euroa

Vapaa-aikaohjaaja on käsitellyt anomukset.

Päätösehdotus

(Esittelijänä ja pöytäkirjan pitäjänä lautakunnan pj.)

Sivistyslautakunta päättää myöntää kulttuuritoimen avustuksia seuraavasti:

Kihniö-seura

- yleisavustus 300 euroa

Parkanon Kihniön taideyhdistys Umbra Ry

- yleisavustus 300 euroa

Kihniön Matkailuyhdistys ry

- yleisavustus 300 euroa

Avustusmääräraha jaetaan kaikki.

Esteellisyys Matti Sillanpää (Umbra), Jari Koskinen (Umbra)
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 33 Kihniön kuntosalin maksut

Kihniön kunnan kuntosali Gym 51 aloitti toimintansa entisissä M-marketin tiloissa maaliskuussa 2022. Uusi kuntosali on esteetön ja siinä on reilusti enemmän tilaa kuin vanhassa liikuntasalin alakerrassa olleella kuntosalilla. Kuntosalin laitetaso on uusien hankintojen jälkeen erittäin hyvä ja kattava. Kiinteistön vuokraus lisää käyttökustannuksia. Käyttömaksuja on korotettu viimeksi vuonna 2019, joten maksujen päivitys on ajankohtainen.

Voimassa olevat maksut

henkilökohtainen

1 krt 6 e

10 krt 30 e

1 kk 30 e

6 kk 80 e

1 vuosi 150 e

perhe

1 krt 14 e

10 krt 40 e

1 kk 40 e

6 kk 90 e

12 kk 160 e

Lisäksi peritään 10 euron korttipantti.

Eläkeläiset, työttömät, opiskelijat, varusmiehet ja kunnan henkilöstö, sekä henkilöt, joilla on erityisliikuntakortti, saavat henkilökohtaisen kortin kuntosalille puoleen hintaan.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää korottaa kuntosalin käyttömaksuja 1.6.2022 alkaen seuraavasti.

Uudet maksut:

henkilökohtainen kortti

1 krt 8 e

10 krt 40 e

1 kk 40 e

6 kk 140 e

1 vuosi 220 e

perhekortti

1 krt 14 e

10 krt 50 e

1 kk 50 e

6 kk 150 e

1 vuosi 240 e

Lisäksi peritään 10 euron korttipantti. Panttia ei peritä aikaa lisättäessä.

Eläkeläiset, työttömät, opiskelijat, varusmiehet, kunnan henkilöstö sekä henkilöt, joilla on erityisliikuntakortti, saavat henkilökohtaisen kortin kuntosalille puoleen hintaan. Lisäksi peritään 10 euron korttipantti.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 34 Luokanopettajan valinta

Yhden luokanopettajan eläköityessä päätti sivistyslautakunta kokouksessaan 02.03.2022 laittaa luokanopettajan viran 01.08.2022 alkaen toistaiseksi auki. Viimeinen hakupäivä oli 08.04.2022.

Virka oli auki kunnan nettisivuilla, Ylä-Satakunta-lehdessä ja TE-palvelujen sivuilla. Virkaan haki 6 henkilöä, joista 4 oli muodollisesti päteviä. Kaikki pätevät henkilöt kutsuttiin haastatteluun.

Vakinaiseen virkaan valittavan henkilön tulee olla viran täyttöhetkellä muodollisesti pätevä. Hakuasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja ne arkistoidaan sivistystoimistoon.

Virkaa täytettäessä otetaan huomioon tasa-arvolain säädökset ja kunnallisen viranhaltijalain palvelussuhdeturvasta annetun lain 12 §:n syrjintäkielto sekä perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin.

Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää vakinaisten opettajien valitsemisesta ja sivistystoimenjohtaja päättää muun henkilöstön valinnasta.

Sivistyslautakunnan haastatteluryhmä haastattelee hakijat ma 25.04.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää valita luokanopettajan virkaan KM Emilia Schneiderin.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 35 Laaja-alaisen erityisopettajan valinta

Kihniön sivistystoimen laaja-alaisen erityisopettajan virka on ollut täytettynä määräaikaisesti lukuvuoden 2021-2022. Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 02.03.2022 laittaa viran auki 01.08.2022 alkaen toistaiseksi niin, että viran viimeinen hakupäivä on 08.04.2022. Virka oli auki kunnan nettisivuilla, Ylä-Satakunta-lehdessä ja TE-palvelujen sivuilla. Virkaa haki yksi pätevä hakija. Sivistystoimenjohtaja haastatteli hakijan.

Vakinaiseen virkaan valittavan henkilön tulee olla viran täyttöhetkellä muodollisesti pätevä. Hakuasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja ne arkistoidaan sivistystoimistoon.

Virkaa täytettäessä otetaan huomioon tasa-arvolain säädökset ja kunnallisen viranhaltijalain palvelussuhdeturvasta annetun lain 12 §:n syrjintäkielto sekä perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin.

Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää vakinaisten opettajien valitsemisesta ja sivistystoimenjohtaja päättää muun henkilöstön valinnasta.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää valita Kihniön sivistystoimen laaja-alaisen erityisopettajan virkaan 01.08.2022 alkaen KM Rami Kuuselan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 36 Eron myöntäminen Rami Kuuselalle ja viran aukijulistaminen

Rami Kuusela on valittu Kihniön sivistystoimen laaja-alaiseksi erityisopettajaksi 01.08.2022 alkaen. Rami Kuusela ilmoittaa irtisanoutuvansa erityisluokanopettajan virasta 01.08.2022 lukien niin, että viimeinen työpäivä on 31.07.2022.

Kihniön yhtenäiskoulussa on kaksi pienryhmää, joista kummankin opettajaksi tarvitaan erityisluokanopettaja. Tällä hetkellä kunnassa on vain yksi. Erityisluokanopettajan virka tulee laittaa haettavaksi toistaiseksi voimassaolevana 01.08.2022 alkaen.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta

1) myöntää eron Rami Kuuselalle erityisluokanopettajan virasta.

2) laittaa erityisluokanopettajan viran haettavaksi 01.08.2022 alkaen toistaiseksi

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 37 Kihniön yhtenäiskoulun 5. luokan leirikoulu Eräveikkojen majalla.

Kihniön yhtenäiskoulun 5. luokan oppilaita (17 kpl) on lähdössä sivistyslautakunnassa hyväksytyn lukuvuosisuunnitelman mukaisesti leirikouluun Eräveikkojen majalle 05. - 06.05.2022. Kokouksessa on nähtävänä tuntiopettaja Henna Nurmelan lähettämä lupa-anomus leirikoulun järjestämiseen. Leirikoulun ohjelmaan sisältyy mm. pallopelejä, yösuunnistusta, jousiammuntaa.

Kokonaisvastuu leirikoulusta on tuntiopettaja Henna Nurmelalla. Vanhemmat hoitavat kuljetukset.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta antaa luvan Kihniön yhtenäiskoulun 5. luokan oppilaille leirikouluun Eräveikkojen majalla 05. - 06.05.2022. Tuntiopettaja Henna Nurmela määrätään valvovaksi opettajaksi.

Leirikoulussa ovat voimassa tiukennettuina koulun järjestyssäännöt, joihin jokainen oppilas on tutustunut ja ne hyväksynyt.

Esteellisyys Jari Koskinen, Marketta Malin
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 38 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 31.03.2022

Sivistyslautakunnan tulojen toteutumaprosentti on 43,4 ja menojen toteutumaprosentti on 24,0. Nettobudjetoinnin mukainen toimintakateprosentti on 19,9.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee toteutumaraportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 39 Ilmoitus- ja muut asiat
  • Anne Perälä esittelee kokouksessa ehkäisevän päihdetyön suunnitelmaa
  • Kunta-alan mahdollisten lakkojen vaikutukset
  • Museovirasto, päätös MV/66/02.05.02.00/2021, Paikallismuseoiden hankeavustukset, esineistön läpikäynti ja digitointi, avustus 7.500 euroa (80%).
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö, OKM/238/520/2022, Esi- ja perusopetuksen tasa-arvon edistäminen 2023, avustus 38.000 euroa (80%)
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö, OKM/239/520/2022, Varhaiskasvatuksen tasa-arvon edistäminen 2023, avustus 27.000 euroa (80%)
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Törmä Leila Puheenjohtaja
Nevanperä Mikko Varapuheenjohtaja
Sillanpää Matti Pöytäkirjanpitäjä
Kaikkonen Sirpa Tarkastajat
Nevanperä Mikko Tarkastajat
Haapamäki Arsi Osallistujat
Kaikkonen Sirpa Osallistujat
Koivukoski Mikael Osallistujat
Koskinen Jari Käyttäjätunnus on suljettu. Osallistujat
Malin Marketta Osallistujat
Oksanen Silja Osallistujat
Leino Lotta Muu osallistujat
Nuorisovaltuuston edustaja
Perälä Anne Muu osallistujat
Asiantuntija § 39
Shemeikka Mika Muu osallistujat
Kunnanhallituksen edustaja
Toivonen Katri Muu osallistujat
Asiantuntija § 30