Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 2021-2025

31.3.2022

#2399

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 4/2022
Kokouspäivä 31.3.2022
Kokouksen alkuaika 16:30
Kokouksen päättymisaika 20:05
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 31.3.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 1.4.2022
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 49 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Katri Toivonen ja Severi Ala-Katara. Pöytäkirja tarkastetaan 31.3.2022 ja pidetään nähtävänä 1.4.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nina Niemenmaa ja Marjo Niemi.

§ 50 Tilinpäätös vuodelta 2021
Valmistelija Mäkelä Kristiina, Sillanpää Matti

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot.

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

Vuoden 2021 tilinpäätös oli huomattavasti parempi kuin mitä talousarvio osoitti, sillä vuodelle 2021 oli budjetoitu lisätalousarvio mukaan luettuna noin 257.000 euron alijäämä. Vuosikate muodostui noin 1.018.062 euroa positiiviseksi (n. 563 € / asukas). Vuoden 2021 tulos ja laskennallinen ylijäämä oli 620.765 euroa.

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt tilinpäätöksen kokouksessaan 28.3.2022


TP 2020

TA 2021+MU

Toteuma

Poikkeama

Toteuma %

Tulot

1.860.160

2.213.299

3.082.284

-868.985

139,3

Menot

-14.079.239

-15.198.845

-15.720.123

521.278

103,4

Toimintakate

-12.219.078

-12.985.546

-12.637.838

-489.813

108,1

Vuosikate

1.224.269

179.397

1.018.062

-838.665

567,5

Poistot

-588.367

-436.742

-397.298

-39.443

91,0

Satunnaiset erät 2.115.181
Tilikauden Tulos 2.751.082
-257.345 620.764-878.109-241,2

Poistoero

280.669


Yli/ali jäämä

3.031.752

-257.345

620.764

-878.109

-241,2

Liitteenä 1 on vuoden 2021 tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun sekä tilinpäätöksen tarkastelun muiltakin osin. Lisäksi se sisältää tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, konsernitaseen sekä vesi- ja viemärilaitoksen tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen. Tilinpäätösasiakirjan sivuilla 5-9 on kunnanjohtajan katsaus, josta ilmenevät tilinpäätöksen keskeiset tiedot.

Osastopäälliköt esittelevät asiaa hallintokunnittain.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle tilikauden 620.764,87 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:

1. tilikauden ylijäämä 620.764,87 euroa siirretään taseen edellisten kausien yli- /alijäämä –tilille. Edellisten vuosien ylijäämää on taseessa 2.445.521,26 euroa.

3. allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja antaa tilinpäätösaineiston tilintarkastajan tarkastettavaksi.

4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

5. oikeuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään tasekirjaan teksti ja numeroaineistossa mahdollisesti esiin tulevien virheiden oikaisu ja tarvittavat täydennykset.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Osastopäälliköt esittelivät hallinnonalansa tilinpäätöksen. Sivistystoimenjohtaja poistui kokouksesta klo 16.57 ja tekninen johtaja klo 17.45

§ 51 Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle

Kihniön kunta on valinnut tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n. Kihniön kunnanvaltuusto päätti 10.12.2018 / 30 §, että Kihniön kunta jatkaa vuosille 2017-2018 solmittua tilintarkastussopimusta myös tilikausille 2019-2022. Osana tarkastusprosessia yhtiö pyytää kunnalta johdon vahvistusta tilintarkastajalle. Vahvistusmenettely perustuu kansainväliseen tilintarkastusstandardiin, eikä sillä muuteta kunnanhallituksen, muiden tilivelvollisten, viranhaltijoiden eikä tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia velvoitteita eikä vastuita.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää antaa kunnanvaltuuston valitsemalle tilintarkastusyhteisölle BDO Audiator Oy:lle johdon vahvistuskirjeen (liite 2 ) tilintarkastajalle. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan allekirjoittamaan vahvistuskirjeen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi BDO Audiator Oy, Vesa Keso
Liitteet
§ 52 Poikkeamishakemus / vapaa-ajan rakennuksen rakentaminen kaavoittamattomalle ranta-alueelle
Edeltävä kohta § 29 Poikkeamishakemus / vapaa-ajan rakennuksen rakentaminen kaavoittamattomalle ranta-alueelle

Liitteenä 3 lausunto kantatilatarkastelusta,Liite 4 kaavakartta (ei julkinen)

Päätösehdotus

Kunnahallitus päättää, että teknisen lautakunnan esittämin perusteluin ja esityksen mukaan, ettei poikkeuslupaa myönnetä.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Pirkanmaan ELY, hakija
§ 53 Poikkeamishakemus / kerrosalan ylitys
Edeltävä kohta § 30 Poikkeamishakemus / kerrosalan ylitys

Liitteet 6-7 karttaliite ja havainnekuva (ei julkinen)

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että teknisen lautakunnan päätöksessä esitetyin perusteluin poikkeamiseen suostuttaisiin.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Pirkanmaan ELY, hakija
§ 54 Selonteko vuoden 2021 valtuusto- ja kuntalaisaloitteista

Kihniön kunnan hallintosäännön 124 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.

Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.

Vuoden 2021 aikana jätettiin kaksi valtuustoaloitetta ja kolme kuntalaisaloitetta.

Valtuustoaloitteet:

- Kihniön perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti 24.5.2021 Matonpesupaikkaa koskevan valtuustoaloitteen.

Aloite on lähetetty teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Asian käsittely on kesken.

- Kihniön SDP:n valtuustoryhmä jätti 24.5.2021 valtuustoaloitteen kunnan nettisivujen palveluiden ja sisällön päivitystä vastaamaan aikaa.

Aloite on valmistelussa. Asian käsittely on kesken.

Kuntalaisaloitteet

Aloite kiinteistöveron poistamisesta yleishyödyllisiltä yhteisöiltä Kihniössä

Nerkoon Metsästäjät ry, Mäkikylän Metsästäjät ry, Kihniön Eränkävijät ry, Kihniönkylän Eräveikot ry, Kankarin Metsästysseura ry, Pohjois-Kihniön Metsästysseura ry, Kihniön Vapaaseurakunta, Kihniön Saalem-yhdistys, Kihniön VPK ry, Kihniön Nuorisoseura ry ja Aseman ja Niskoksen kyläseura esittävät kiinteistöveron poistamista Kihniön kunnan alueella toimivilta yleishyödyllisiltä yhteisöiltä.

Aloitteeseen on vastattu ja aloite on katsottu loppuun käsitellyksi; Kunnanvaltuusto 8.11.2021 § 53


Aloite Pyhäniemen ja Kihniön keskustan välisen valaistun latuosuuden muuttaminen koiraladuksi. Kihniön koiraharrastajat ry ja Kihniön matkailuyhdistys ry.

Ehdotamme, että valaistu latuosuus Pyhäniemen ja Kihniön keskustan välillä muutettaisiin koiraladuksi eli siinä sallittaisiin hiihtäminen koiran kanssa. Tämä palvelisi paikallisia koiraharrastajia, kausiasukkaita sekä Pyhäniemen mökkikylän lomalaisia. Koirahiihto on erittäin tehokas urheilumuoto koiralle ja omistajalleen. Koirahiihdossa järjestetään myös kilpailuja eri sarjoissa sm-tasolle saakka.

Koiralatujen suosio kasvaa ympäri maan kotimaan matkailun suosion kasvettua koronapandemian myötä. Myös koirien määrä Suomessa on lisääntynyt entisestään ja määräksi arvioidaan jo yli 700 000. Koirasta on myös tullut yhä tärkeämpi perheenjäsen ja harrastuskaveri, jonka koulutukseen panostetaan ja joka otetaan myös mukaan mökkilomalle. Pyhäniemessäkin lomailee omistajiensa kanssa paljon koiria, sillä kaikkiin mökkeihin koirat ovat tervetulleita. Pyhäniemen ja Kihniön luonto ja ulkoilumahdollisuudet ovat koiranomistajan unelma ja varmasti syy siihen miksi ihmiset valitsevat Pyhäniemen lomakohteekseen. Koiralatu olisi hyvä jatkumo koirauimarannalle, joka on saanut paljon kiitosta.

Ladun muutos koiraladuksi ei vaatisi suuria kustannuksia. Vain muutama opas,-ja sääntökyltti ladun varteen. Yhdistyksemme auttaa näiden laatimisessa. Koirauimarannan kanssa on todettu, että ihmiset noudattavat ohjeita ja pitävät ympäristön siistinä. Yhdistyksemme voisi tulevaisuudessa myös järjestää kursseja ja antaa opetusta kuinka koirahiihto aloitetaan ja saada koiranomistajat innostumaan hiihtoharrastuksesta yhdessä parhaan nelijalkaisen ystävänsä kanssa!

Kunnanhallitus antoi aloitteen sivistyslautakunnan valmisteltavaksi:

Sivistyslautakunta päätti 2.3.2022 kokouksessaan, ettei Pyhäniemen ja Kihniön keskustan välistä valaistua latuosuutta muuteta koiraladuksi. Sen sijaan kunta pyrkii mahdollistamaan joko Kankarijärvelle ja/tai Sulkuejärvelle vedetyt ladut, joita voi käyttää ko. tarkoitukseen. Ensi kaudelle on alustavat suunnitelmat koiraladun aikaansaamiseksi.


Kuntalaisaloite: vanhuksille asumispaikkoja sairaalaan

Aloitteen tekijä: Hannu Tiainen

Aloite on valmistelussa ja lähetetty yta- perusturvalautakunnan lausunnolle.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tiedoksi, että:

- SDP:n valtuustoaloite kunnan nettisivujen päivityksestä ja perussuomalaisten valtuustoaloite matonpesupaikasta ovat valmistelussa ja siten keskeneräisiä.

Edelleen kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tiedoksi, että kuntalaisaloite Vanhuksille asumispaikkoja sairaalaan on valmistelussa ja on siten keskeneräinen.

Lisäksi Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kuntalaisaloite: Pyhäniemen ja Kihniön keskustan välisen valaistun latuosuuden muuttaminen koiraladuksi voidaan todeta lopuunkäsitellyksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 55 Kunnanhallituksen myöntämät avustukset

Kunnanhallitus myöntää hakemuksesta yleisavustusta toiminnan tukemiseen kihniöläisille yhteisöille tai hakijalle, jonka toiminta sijoittuu Kihniön alueelle. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon yhteisön toiminnan laajuus, osallistumis-mahdollisuuden avoimuus ja vaikuttavuus. Yleisenä periaatteena on, että avustustoiminnan tulee olla vaikuttavaa ja tukea kuntastrategiaa. Hakemukseen tulee liittää ta-vuoden toimintasuunnitelma, edellisen vuoden tilinpäätös, selvitys edellisen vuoden tuen käytöstä sekä perustelut tuen tarpeesta. Määrärahaa avustuksiin on talousarviossa varattu 15.000 euroa. Määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset, anotut avustukset sekä ehdotus myönnettävästä tuesta liitteenä.

Talousarviokirjaan on merkitty sisivstystoimen avustuksien kohtaa s. 39: "Sivistyslautakunta jakaa vuonna 2021 liikunta- ja nuorisojärjestöille avustuksia yhteensä 22.500 euroa. Nuorisojärjestöjen 11.500 euron osuus sisältää 4 H-yhdistykselle maksettavan palkka-avustuksen, jonka suuruuden päättää kunnanhallitus. Kihniön 4 H-yhdistys on hakenut 8500 euron palkka-avustusta vuodelle 2022. Vuonna 2021 myönnetty summa oli 6.500 euroa.

Avustushakemukset nähtävänä kokoukessa ja sitä ennen kunnanvirastolla.

Liite 5 avustukset

Päätösehdotus

Kunnanhallitus myöntää avustukset liitteen 5 mukaisesti. Lisäksi kunnanhallitus päättää 4 H-yhdistyksen palkka-avustukseksi 6.500 euroa vuodelle 2022.

Esteellisyys Severi Ala-Katara, Kirsi Jytilä, Janne Ojala, Jari Alkkiomäki, Katri Toivonen (hallintolaki 28.1 § kohta 2)
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Hakijat
Liitteet
§ 56 Lakeuden Etapin maksullinen suunnattu osakeanti Kurikan kaupungille

Kurikan kaupungin valtuusto on kokouksessaan 14.3.2022 hyväksynyt Lakeuden Etapin tarjouksen kolmen (3) uuden Lakeuden Etappi Oy:n osakkeen merkinnästä. Merkintä on edellytyksenä Etapin järjestämän jätehuoltotoiminanna laajentamiselle koko Kurikan kaupungin alueelle.Tarjous on ollut 10.9.2013 allekirjoitetun osakassopimuksen kohdan 10.3 mukainen.Toimintatapana osakeannissa osakkeen omistajien yksimielinen päätös osakeannista LIITE 1

Kokouksessaan 22.3.2022 Lakeuden Etappi Oy:n hallitus päätti esittää omistajille

Päätettään ehdottaa, että yhtiön osakkeenomistajat päättäisivät osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä suunnatusta maksullisesta osakeannista, jossa tarjotaan Kurikan kaupungin merkittäväksi yhteensä 3 kappaletta yhtiön uusia osakkeita.

Osakeanti liittyy jätehuoltotoiminnan järjestelyyn, jossa Kurikan kaupungin kunnallisen jätehuollon tehtävät keskitetään Kurikan kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti Lakeuden Etappi Oy:lle. Osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on näin ollen osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Uusien osakkeiden merkintähinta on 51 603,41 euroa osakkeelta eli yhteensä 154 810,23 euroa. Osakkeiden merkintähinta perustuu yhtiön 10.9.2013 allekirjoitetun osakassopimuksen kohdan 10.3 mukaisten laskentaperiaatteiden perusteella laskettuun yhtiön osakkeen nettovarallisuusarvoon. LIITE2.

Merkittävien uusien osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkittävät uudet osakkeet on maksettava 7 arkipäivän kuluessa merkinnän tekemisestä yhtiön pankkitilille. Todettiin, että näiden uusien osakkeiden merkinnästä ei tule maksettavaksi varainsiirtoveroa.

Merkittävät uudet osakkeet merkitään osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen liitteeksi

otettavaan asiakirjaan.

Liittyen tämän kohdan mukaiseen edellä ehdotettuun suunnattuun osakeantiin yhtiön hallitus toteaa selostuksenaan, ettei tilinpäätöksen 31.12.2020 laatimisen jälkeen ole tapahtunut yhtiön toimintaan olennaisesti vaikuttaneita tapahtumia.

Päätösehdotus

Kihniön kunta hyväksyy suunnatun maksullisen osakeannin, jossa tarjotaan Kurikan kaupungin merkittäväksi yhteensä 3 kappaletta yhtiön uusia osakkeita. Uusien osakkeiden merkintähinta on 51 603,41 euroa osakkeelta eli yhteensä 154 810,23 euroa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 57 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 58 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

6 kiinteistönluovutusilmoitusta


Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 59 Työtilan vuokraaminen kuntosalin (GYM 51) kiinteistöstä

Kihniön kunta on vuokrannut entisen M-Marketin kiinteistön kunnan kuntosalitoimintaa varten. Kiinteistössä on myös liiketila 12 m2, jota voidaan vuokrata edelleen. Vuokran määrä on 135,72 euroa (alv. 0) kuukaudessa

Vuokra sisältää korvauksen lämmöstä, vedestä ja valaistuksesta sekä tavanomaisen yhdyskuntajätteen jätehuoltomaksut.

Vuokrasopimus astuu voimaan takautuvasti 21.3.2022 alkaen.

Irtisanomisaika on vuokralaisen puolelta 1 kk ja kunnan puolelta 2 kk. Irtisanomisaika lasketaan alkavaksi ilmoitusta seuraavan täyden kuun alusta lukien. Mikäli vuokranmaksu tai muu sopimuksen ehdon täyttäminen viivästyy yli 1 kk, on kunnalla oikeus purkaa vuokrasopimus välittömästi.

Hieroja Mikko Nevanperä on ilmoittanut kiinnostuksensa vaihtaa liiketilaa Puumilan tiloista Kuntosali Gym 51 tiloihin.

Oheisena vuokrasopimusluonnos

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää vuokrata työtilan Mikko Nevanperälle.

Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan / hallintojohtajan tekemään vuokrasopimukseen tarvittavia teknisluonteisia muutoksia ja korjauksia.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Nevanperä Mikko, Tekninen toimi
§ 60 Puumilan työtilan 202 D vuokraaminen

Tmi TainaMarianne on esittänyt kiinnostuksensa Puumilan työtilaan n:o 202 D

Työtilan koko on 9,5 m2. Kuukausivuokra on 107,43 euroa (alv 0).

Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin. Negatiivista indeksin kehitystä ei kuitenkaan huomioida. Vuokraa korotetaan kuitenkin vuosittain tammikuun alusta lukien vähintään 2 %. Seuraava vuokrankorotusajankohta on 1.1.2022

Vuokra sisältää korvauksen lämmöstä, vedestä ja valaistuksesta sekä tavanomaisen yhdyskuntajätteen jätehuoltomaksut. Lisäksi vuokra sisältää nykyiset ATK – yhteydet.

Vuokrasopimus astuu voimaan 1.4.2022

Irtisanomisaika on vuokralaisen puolelta 1 kk ja kunnan puolelta 2 kk. Irtisanomisaika lasketaan alkavaksi ilmoitusta seuraavan täyden kuun alusta lukien. Mikäli vuokranmaksu tai muu sopimuksen ehdon täyttäminen viivästyy yli 1 kk, on kunnalla oikeus purkaa vuokrasopimus välittömästi.

Oheisena vuokrasopimusluonnos

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää vuokrata työtilan Tmi TainaMariannelle.

Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan / hallintojohtajan tekemään vuokrasopimukseen tarvittavia teknisluonteisia muutoksia ja korjauksia.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Tmi TainaMarianne, Tekninen toimi
§ 61 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja § 8

Talous- ja hallintojohtaja §

Talouspäällikkö §

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 18.3.2022

§ 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 22 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 23 Sivistyslautakunnan toimintakertomus 2021

§ 24 Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot sivistyslautakunnalle tiedoksi

§ 25 Vapaa-aikaohjaajan irtisanoutuminen ja tehtävän aukijulistaminen

§ 26 Koulukuljetuskustannusten nousun kompensoiminen

§ 27 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 31.01.2022

§ 28 Viranhaltijapäätökset § 29 Ilmoitus- ja muut asiat

Tekninen lautakunta 16.3.2022

§ 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 27 Teknisen lautakunnan toimintakertomus 2021

§ 28 Määräys järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymiseksi / kiinteistö RN:o 250-401-3-36

§ 29 Poikkeamishakemus / vapaa-ajan rakennuksen rakentaminen kaavoittamattomalle rantaalueelle

§ 30 Poikkeamishakemus / kerrosalan ylitys

§ 31 Öljystä luopuminen

§ 32 Talousarvion toteumaraportti 01.01. - 31.01.2022

§ 33 Lausuntopyyntö Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Rakennussuojeluesitys Kihniön kansakouluun liittyen

§ 34 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

§ 35 Muut asiat

§ 36 Asuntolainoitettujen ja vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien tarkistus

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet pöytäkirjat ja viranhaltijapäätöksen tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 62 Ilmoitusasiat

Saapuneet:

1. Pirkanmaan ELY: Tiedote, helmikuun tilannekatsaus, Kihniön työttömyysaste 7,1

2. Terveys- ja hyvinvointijohtaja: Hankintapäätös Medilog asennus uudelle palvelimelle

3. Terveys- ja hyvinvointijohtaja: Hankintapäätös Lääkityksen päivitysohjelma

Päätösehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 63 Lausuntopyyntö Satakunnan koulutuskuntayhtymän konserniohjeesta

Perussopimuksen mukaan kuntayhtymässä on konserniohje, jonka yhtymäkokous hyväksyy. Kuntayhtymän on pyydettävä jäsenkunnilta lausunnot konserniohjeesta ja konserniohjeen muutoksista ennen sen hyväksymistä.

Yhtymähallitus on kokouksessaan 24.3.2022 § 10 päättänyt pyytää jäsenkunnilta lausunnot konserniohjeesta.

Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite:

Omistajaohjauksella varmistetaan, että tytäryhteisö toimii kuntayhtymän tahdon ja tavoitteiden mukaisesti. Konserniohjeella määritellään menettelytapoja, jotka tukevat konsernin talouden suunnittelua ja seurantaa, riskien hallintaa, tiedottamista, sitoutunutta hallitustyöskentelyä sekä hyvää johtamista ja hallintoa.

Kuntayhtymän konserniohjauksen tavoitteena on, että ohjauksen kohteena oleva yhteisö ottaa toiminnassaan huomioon omistajiensa tahdon ja tavoitteet. Konserniohjeella yhdenmukaistetaan ohjauksen menettelytapoja ja tehostetaan konsernin johtamisen edellytyksiä siten, että konsernia ja kuntayhtymän toimintaa voidaan johtaa kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ja konsernin kokonaisetu huomioon ottaen. Konserniohjeella lisätään myös toiminnan läpinäkyvyyttä ja tehostetaan kuntayhtymän ja ohjauksessa olevan yhteisön välisen tiedon laatua ja -kulkua.

Konserniohje koskee kuntayhtymää ja Sataedu osakeyhtiötä. Kuntayhtymän edustajien ja yhtiön edustajien tulee toimia tämän konserniohjeen periaatteita noudattaen.

Pyydämme lähettämään lausuntonne konserniohjeeseen 20.4.2022 mennessä sähköpostilla osoitteeseen sataedu@sataedu.fi.

Liitteenä 8 luonnos Satakunnan koulutuskuntayhtymän konserniohjeesta.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan ettei sillä ole huomauttamista asiaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi sataedu@sataedu.fi
§ 64 Tarjous Kihniön jätevesien käsittelyratkaisun selvityksestä
Edeltävä kohta § 42 Tarjous Kihniön jätevesien käsittelyratkaisun selvityksestä

Tarjouksen hinta on 1000 € / pv + matka- ja näytekustannukset. Yhteensä arvio 18 000 € (alv. 0 %) + matkakustannukset.

Liite 9 tarjous

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esittämän ehdotuksen. Kustannukset toteutetaan teknisen lautakunnan talousarviosta.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
Silvennoinen Erja Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Niemenmaa Nina Tarkastajat
Niemi Marjo Tarkastajat
Ala-Katara Severi Osallistujat
Jytilä Kirsi Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Ojala Janne Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Toivonen Katri Osallistujat
Markkola Juha-Matti Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.
Pusa Leila Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2. vpj.
Sillanpää Matti Muu osallistujat
Sivistystoimenjohtaja