Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 2021-2025

26.1.2022

#2360

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 1/2022
Kokouspäivä 26.1.2022
Kokouksen alkuaika 16:30
Kokouksen päättymisaika 18:35
Kokouspaikka Puumila
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 26.1.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 27.1.2022 alkaen
Allekirjoittajan nimi Tarmo Oraluoma
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokoukseen osallistujat.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Sillanpää Niina ja Aho Timo. Pöytäkirja tarkastetaan 26.1.2022 ja pidetään nähtävänä 27.1.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Niina Sillanpää ja Antti Kivioja.

§ 3 Teknisen lautakunnan kokousajat ja koollekutsuminen vuonna 2022

Kihniön kunnan hallintosäännön 129 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään vähintään 4 päivää ennen kokousta, toimitus- ja kokouspäivä mukaan lukien. Edellä mainitusta neljän päivän ajasta voidaan poiketa asian kiireellisyyden niin vaatiessa toimielimen enemmistön suostumuksella (hallintosääntö 130 §).

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Päätösehdotus

Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa ja pääsääntöinen kokouspäivä on keskiviikko. Kokouspaikka on pääsääntöisesti kunnanviraston kokoushuone. Kokoukset alkavat kello 16.30.

Kokouskutsuna toimitetaan esityslista, joka lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta toimitus- ja kokouspäivä mukaan lukien. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää myös sähköpostilla.

Kiireellisissä tapauksissa kokous voidaan kutsua myös koolle puhelimitse tai sähköpostilla.

Päätöksen lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 4 Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastus ja nähtävillä pito

Kihniön kunnan hallintosäännön (150 §) mukaan: ”Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Puheenjohtaja ja pöytäkirjan tarkastajat voivat ilmoittaa myös sähköisesti pöytäkirjan hyväksymisestä, jolloin pöytäkirja varmennetaan allekirjoituksilla myöhemmin. Pöytäkirjaan liitetään päätöksiä koskevat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset sekä muutoksenhakukiellot”.

Kuntalain 140 §:n mukaan päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle: ”Toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä”.

Päätösehdotus

Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjat tarkastaa kussakin kokouksessa erikseen valittavat kaksi pöytäkirjantarkastajaa viimeistään esityslistaan merkittyyn nähtävilläolopäivään mennessä.

Kokouspöytäkirjat pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävillä kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 5 Teknisen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2022

Kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvio- ja taloussuunnitelman mukaan talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävien hoitamista varten.

Asianomainen hallintokunta jakaa tehtäväkokonaisuudelle annetun määrärahan käyttösuunnitelmassaan edelleen vastuuyksiköille ja kustannuspaikoille meno- ja tulolajitarkkuudella.

Liite nro 1: Meno- ja tulolajitarkkuudella tehty ehdotus talousarvion käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2022.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen käyttösuunnitelman vuodelle 2022. Käyttösuunnitelmaan voidaan talousarviovuoden kuluessa tehdä tarpeellisia muutoksia.

Päätöksen lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 6 Kihniön kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan päivittäminen

Ympäristönsuojeluviranomaisella on lupa- ja ilmoituskäsittelyyn teknisen lautakunnan 12.3.2018 hy­väk­sy­mä ympäristönsuojeluviranomaisen taksa.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa määritellään mm. ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­lain ja vesilain mukaisten lupa- ja ilmoitusasioiden käsittelystä perittävistä maksuista. Taksan päivityksen jälkeen lainsäädäntö on muuttunut useaan otteeseen.

Muutostarpeet

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksaa tulee päivittää lainmuutosten vuok­si. Ympäristönsuojelulakiin on edellisen taksan hyväksymisen jälkeen tullut uutena menettelynä ilmoitusmenettely ympäristöluvan sijaan mm. eläinsuojille ja ampumaradoille. Lisäksi laki mahdollistaa periä maksun valvontaohjelman mukaisesta säännöllisestä valvonnasta. Taksaehdotuksessa on myös käsittelymaksu mm. tarkkailusuunnitelmien hyväksymiselle sekä poikkeuksen myöntämiselle ympäristönsuojelumääräyksistä tai talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiseen.

Myös vesilaki ja jätelaki mahdollistavat maksun perimisen mm. ojitusasioiden ratkaisemisessa, roskaamisesta johtuvan siivoamismääräyksen antamisessa ja jätteen keräystoiminnan merkitsemisestä jätehuoltorekisteriin.

Sekä vesiliikennelain (782/2019) että maastoliikennelain (1710/1995) muu­tos­ten myötä viranomaisen on mahdollista periä maksu kilpailu- ja harjoituslupien käsittelystä.

Taksaehdotukseen on lisätty myös mahdollisuus taksan alentamiseen pienten yritysten eli mikroyritysten kohdalla.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksat ovat pääosin lähikuntien tak­so­ja alhaisemmat. Taksoja on korotettu kauttaaltaan hieman. Muutoksia ei ole tehty taksoihin, jotka ovat nykyisin samalla tasolla tai kor­keam­pia kuin lähikunnissa.

Taksaehdotuksessa ja maksutaulukossa kohdat, jotka tulevat uutena taksan piiriin, on esitetty punaisella. Myös maksutaulukon muuttuneet taksat on esitetty punaisella. Pienten teknisluontoisten tekstien muutoksia ei ole korostettu punaisella.

Liite nro 2 Ehdotus ympäristönsuojeluviranomaisen taksaksi

Voimassa oleva taksa on nähtävillä kunnan kotisivuilla www.kihnio.fi/ymparistonsuojelu

Valmistelija: ympäristötarkastaja Pentti Keskitalo
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy Kihniön kunnan ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ran­omai­sen taksaksi liitteessä 2 olevan taksaehdotuksen ja päättää, että taksa tulee voimaan 1.5.2022.

Päätöksen lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 7 Hakemus ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseen Kihniön kylässä

Kiinteistön RN:o 250-403-8-243 omistajat ha­ke­vat poik­kea­mis­ta Kihniön kunnan ympäristönsuojelumääräysten 12 §:n kohdasta, mi­kä edel­lyt­tää käytöstä poistetun öljysäiliön poistamista maasta.

Hakemuksen mukaan kiinteistöllä luovutaan öljylämmityksestä. Lasikuituisen öljysäiliön poistaminen aiheuttaisi hakemuksen mukaan kohtuutonta haittaa vaarantaen mm. vierellä sijaitsevien lietekaivojen kunnon.

Hakijat ilmoittavat tyhjennyttävänsä olemassa olevan säiliön, minkä jäl­keen se puhdistetaan ja tarkastetaan. Tämän jälkeen säiliö jää vesisäiliöksi. Täyt­tö- ja ilmaputki katkaistaan ja tulpataan pois käytöstä.

Tarkastelu

Ympäristönsuojelumääräysten mukaan ympäristönsuojeluviranomainen voi yk­sit­täis­ta­pauk­sis­sa myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa maan­alai­nen säiliö, mikäli säiliön poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai sii­tä aiheutuu kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Pentti Keskitalo

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle RN:o 250-403-8-243 lu­van jättää käytöstä poistettu öljysäiliö maahan. Edel­ly­tyk­se­nä säi­liön maa­pe­rään jättämiselle on, et­tä säiliö on ehjä eikä maaperän pi­laan­tu­mis­ta ole pääs­syt tapahtumaan. Lisäksi säiliön täyttö- ja ilmaputket tulee poistaa. Säiliön tar­kas­tuk­ses­ta ja täytöstä tu­lee ilmoittaa pelastuslaitokselle ja ym­pä­ris­tön­tarkastajalle. Lisäksi käytöstä poistettu öljysäiliö tu­lee esittää ase­ma­pii­rus­tuk­ses­sa mahdollisten rakennuslupahakemusten yh­tey­des­sä.

Lautakunta perustelee päästöstä sillä, että säiliön poistaminen ra­ken­nuk­sen välittömästä läheisyydestä on teknisesti hyvin vaikeaa ja voi aiheuttaa koh­tuu­ton­ta vahinkoa omaisuudelle.

Sovelletut oikeusohjeet:

Ympäristönsuojelulaki 202 §

Kihniön kunnan ympäristönsuojelumääräykset 12 §

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla siitä Vaasan hal­lin­to-oi­keu­teen.

Päätöksen lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Hakija
§ 8 Kihniön kunnan vuokrarivitalojen saunamaksun päivitys

Kihniön kunnan vuokrarivitaloissa on yleiset saunatilat ja vuokralaisilla on mahdollisuus varata saunavuoro kerran viikossa. Saunavuoro on tunnin mittainen. Maksu on tällä hetkellä 9,75€/kk ja se veloitetaan vuokran yhteydessä.

Kihniön kunnan siistijä pesee ja siivoaa saunatilat kerran viikossa.

Saunatilojen kunnostusten ja muiden kulujen kasvun vuoksi on ajankohtaista tarkistaa myös saunamaksun suuruus. Nykyinen maksu on ollut voimassa useita vuosia ja uudeksi maksuksi on ehdotettu 14€/kk.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä uudeksi saunamaksuksi 14€/kk ja päättää, että uusi maksu tulee voimaan 1.5.2022.

Päätöksen lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 9 Poikkeamishakemus / vapaa-ajan asunnon laajennus

Rakennuspaikka -ja sen sijainti:

Rakennuspaikka sijaitsee Nerkoo-järven rannalla Kärkiniemessä

kaavoittamattomalla ranta-alueella. Kiinteistönumero on 250-407-5-114.

Kiinteistön pinta-ala on 5468 m2 ja kiinteistö rajoittuu Nerkoo-järveen noin 80 metrin matkalla.

Esitetty toimenpide ja perustelut:

Hakija haluaa laajentaa olemassa olevaa vapaa-ajanrakennusta 49 m2 siten, että laajennuksen 101 m2 jälkeen vapaa-ajanrakennuksen kerrosala on150 m2. Laajennus tehdään olemassa olevasta vapaa-ajanrakennuksesta taaksepäin siten, että uuden osan etäisyys rannasta on 20 metriä. Lisäksi hakija on rakentaisi tontille uuden varasto/talli -rakennuksen 30 m2 ja uimakopin 4 m2, joka sijoittuisi aivan vesirajaan.

Kiellot, rajoitukset ja kaavallinen tilanne:

MRL 72 § mukaan meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle

ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista

yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä

rakennusluvan myöntämisen perusteena. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee

myös ranta-aluetta, jolle rakentamisen tai muun käytön suunnitteleminen pääasiassa

rantaan tukeutuvan loma-asutuksen järjestämiseksi on tarpeen alueella

odotettavissa olevan rakentamisen vuoksi.

Kaavoittamattoman ranta-alueen rakentamisen määrä ja sijainti määräytyy Kihniön

kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Yli 5000 m2 kokoisen rakennuspaikan

rakennusoikeus on rakennusjärjestyksen mukaan 150 m2 lämmintä kerrosalaan

laskettavaa tilaa, 30 m2 kylmää varastotilaa sekä 30 m2 katosta sekä 16 m2

savusauna eli yhteensä kerrosalaan laskettavaa tilaa 196 m2 + 30 m2 katosta.

Rakentamistilanne:

Kiinteistöllä on ennestään vapaa-ajanrakennus 49 m2, liiteri 10 m2, työkaluvaja 6,5 m2,ja kiinteistöjen yhdistämisen yhteydessä tälle kiinteistölle siirtynyt 15 m2 liiteri.

Aiotun rakentamisen jälkeen rakennettu kerrosala olisi 215 m2, jolloin sallittu rakennusjärjestyksen kiinteistölle sallittu kokonaiskerrosala ylittyisi19 m2.

Naapurin kuuleminen:

Naapureilla ei ole huomautettavaa rakentamiseen.

Poikkeamisen edellytykset:

Kysymyksessä on olemassa oleva rakennuspaikka, jossa ole olemassa oleva vapaa-ajanrakennus. Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamisesta tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se;

1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön

muulle järjestämiselle;

2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;

3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden

saavuttamista; tai

4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa

merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Aiottu rakentaminen ylittää jonkin verran rakennusjärjestyksessä sallitun kokonaiskerrosalan, mutta ei merkittävästi. Rakennusten sijoittamista hakija on perustellut maastollisilla olosuhteilla ja sillä, että olemassa olevaa vapaa-ajanrakennusta on haluttu hyödyntää. Vastoin vakiintunutta käytäntöä hakija on asemapiirustukseen esittänyt laiturin yhteyteen rakennettavan uimakopin. Rakennusjärjestyksen määräysten mukaan muu kuin saunarakennus tulee sijoittaa vähintään 20 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Muuten rakentaminen on alueen luonteeseen sopivaa ja ei aiheuta haittaa kaavoitukselle ja alueiden käytön muulle

järjestämiselle.

Rakentaminen tulee sopeuttaa maisemaan eikä rakentaminen saa vaikeuttaa

luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Rakentaminen ei myöskään johda

vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen.

Oheisaineistona:

Asemapiirustus

Sijaintikartta

Valmistelija: Raisa Karinsalo-Manninen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että edellä esitetyin perusteluin poikkeamiseen suostuttaisiin, paitsi esitetyn uimakopin sijoituksen suhteen. Sijoittelu poikkeaa rakennusjärjestyksen määräysestä. Määräyksen tavoitteena on suojella maisemallisia arvoja, jotka saattavat häiriintyä, mikäli rakentaminen aivan rantaviivaan sallitaan. Poikkeuslupaa vastaava rakennuslupa tulee hakea rakennusvalvontaviranomaiselta vuoden kuluessa siitä, kun kunnanhallituksen poikkeamislupa on saanut lainvoiman.

Rakennuslupahakemukseen on liitettävä kunnanhallituksen poikkeamispäätös.

Päätöksen lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 10 Poikkeamishakemus / vapaa-ajan asunnon muutos vakituiseksi asunnoksi

Rakennuspaikka ja sen sijainti:

Rakennuspaikka on 5824 m2 suuruinen. Kiinteistötunnus on 250- 407-16-100. Kiinteistö rajoittuu Nerkoonjärveen noin 254 metrin matkalta.

Esitetty toimenpide ja hakemuksen perustelut:

Poikkeamista haetaan kiinteistöllä olevan vapaa-ajanrakennuksen muuttamiseksi vakituiseen asuinkäyttöön. Rakennus on valmistunut vuonna 2021.Perusteluina hakija on ilmoittanut halunsa muuttaa pysyvästi Kihniöön.

Kiellot, rajoitukset ja kaavallinen tilanne

Kiinteistö sijaitsee kaavoitetulla ranta-alueella, jossa on voimassa Paloniemen rantakaava. Rakennusjärjestyksen mukaan ranta-alueella rakennuspaikalla saa olla enintään yksi loma-asunto ja saunarakennus, joiden yhteenlaskettu pinta-ala saa olla enintään 100 m2.

MRL 72 §:n mukaan meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös ranta-aluetta, jolla rakentamisen ja muun käytön suunnitteleminen pääasiassa rantaan tukeutuvan loma-asutuksen järjestämiseksi on tarpeen alueella odotettavissa olevan rakentamisen vuoksi.

.Rakentamistilanne:

Kiinteistöillä on yksi vapaa-ajanrakennus 73 m2 ja sauna 15 m2. Päärakennus on valmistunut 2021, sauna on vielä keskeneräinen. Rakentaminen ei ylitä rantakaavassa määrättyä rakennusoikeutta.

Naapurien kuuleminen:

Naapurit on kuultu hakijan toimesta. Naapureilla ei ole asiaan huomauttamista.

Poikkeamisen edellytykset ja päätösehdotuksen perustelut:

Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta. Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

 • aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
 • vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista
 • vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai
 • johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Kyseinen rakennus on uudisrakennus, joka sijaitsee noin 7 km:n päässä Kihniön keskustan palveluista, jolloin asuinrakennuksen on mahdollista tukeutua keskustan palveluihin. Rakennuksen varustelu ja rakenteet täyttävät ajantasaiset tekniset vaatimukset. Rakennuksessa on koneellinen poistoilmanvaihto, korvausilma otetaan painovoimaisesti säätyvien seinäventtiilien kautta. Jätevesijärjestelmä on kiinteistökohtainen. Ns. mustat vedet johdetaan 5m3:n umpisäiliöön ja harmaat vedet käsitellään harmaavesisuodattimen kautta.

Poikkeaminen ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda merkittävään rakentamiseen.

Sovelletut oikeusohjeet:

Maankäyttö –ja rakennuslaki 72 §, 116 §, 117 § ja 171 §.

Oheisaineistona otteet rantakaavakartasta, kaavamääräyksistä ja asemapiirroksesta.

Valmistelija: rakennustarkastaja Raisa Karinsalo-Manninen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että edellä esitetyin perusteluin poikkeamiseen suostuttaisiin. Poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tule hakea rakennusvalvontaviranomaiselta vuoden kuluessa siitä, kun kunnanhallituksen päätös on saanut lainvoiman. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä kunnanhallituksen poikkeamispäätös.

Päätöksen lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 11 Mäntyperän energiapuisto; osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63§:n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavatyön aloitusvaiheessa asetetaan nähtäville osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), johon osalliset voivat lausua mielipiteensä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan, mitä on suunnitteilla ja missä, ketkä ovat kaavatyön osalliset, milloin ja miten alueen suunnitteluun voi vaikuttaa, arvioitu aikataulu, suunnittelutyön lähtökohdat, tavoitteet ja työn aikana tehtävät selvitykset sekä vaikutusten arvioinnit. Suunnitelmaa tarkennetaan tarvittaessa työn edetessä.

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitseen Kihniön kunnan alueella. Alueella on jo olemassa olevaa tiestöä ja sen läpi kulkee päärata Helsinki-Oulu. Suunnittelualue tulee tarkentumaan hankkeen edetessä muun muassa tehtyjen/tehtävien selvitysten perusteella.

Alueelta laadittuja selvityksiä:

 • Luontoselvitys 12.10.2020, FM Eveliina Matikka
 • Linnusto ja Liito-oravat 14.10.2020, FM Eveliina Matikka
 • Viitasammakot 09.10.2020, FM Eveliina Matikka
 • Lepakkoselvitys 30.10.2020, FM Eveliina Matikka
 • Melumallinnusraportti 23.10.2021, DI Matias Partanen
 • Välkeraportti 23.10.2021, DI Matias Partanen
 • Pohjakartan tarkistus ja rakennettavuuskatselmus 16.11.2021, Arkkitehti Esa Säkkinen

Kuvassa hankealue ympyröity punaisella. Voimalat sijaitsevat noin 7,5 km länteen Kihniön keskustasta. Parkanon kunnan raja on lähimmillään 300 metrin päässä lännessä.

Suunnittelualueen ympäristössä asutus on keskittynyt alueen länsipuolelle Kihniön keskustaan ja sen ympärille. Suunnittelualueen ympäristö on harvaan asuttua. Maanmittauslaitoksen maastotietokannan mukaan suunnittelualueelle ei sijoitu yhtään asuin- tai lomarakennukseksi merkittyä rakennusta. Alueella on käytöstä poistettuja turpeennostopaikkoja. Naapurikiinteistöt ovat metsätalouskäytössä. Lähimmät asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat yli 1,0 km etäisyydellä tuulivoimaloista. Alueella on tehty luontoselvityksiä vuoden 2020 aikana. Selvityksiä täydennetään vuosien 2021 ja 2022 tiedoin.

Mäntyperän Tuulipuisto Oy on tehnyt vuokrasopimuksen yksityisten maanomistajien kanssa voimaloiden sijaintipaikkojen kiinteistöistä.

Tavoitteena on, että kaavan laatiminen voidaan aloittaa vuoden 2022 alussa ja kaava olisi valmis kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2022 aikana.

Mäntyperän Tuulipuisto Oy ehdottaa, että Kihniön kunta aloittaa oikeusvaikutteisen yleiskaavan laatimisen maankäyttö -ja rakennuslain 44 § ja 77 § mukaan niin, että rakennusluvat voidaan myöntää osayleiskaavan perusteella. Mäntyperän Tuulipuisto Oy vastaa kokonaisuudessaan osayleiskaavan laadinnan ja selvitysten kustannuksista sekä kuulutuksesta aiheutuvista ja muista vastaavista kuluista. Kunnan omien hallinnollisten kustannusten osalta noudatetaan tavanomaisuus- ja aiheutuvuusperiaatteita.

Suunnittelutehtävä ja tavoitteet

Mäntyperän Tuulipuisto Oy suunnittelee ”Mäntyperän energiapuistoa” Kihniön kunnan länsireunalle. Suunnittelualue sijoittuu kokonaisuudessaan Kihniön kunnan alueelle.

Kihniön kunta on hyväksynyt kaavoitusaloitteen hankkeen osalta kunnanhallituksessa 15.11.2021 (§ 214).

Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena MRL:n 77(a) §:n mukaisesti. Kaavahankkeen yhteydessä toteutetaan tarvittavilta osin ympäristövaikutusten arviointimenettely. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen hyväksyy Kihniön kunnanvaltuusto.

Tuulipuiston tavoitteena on osaltaan edistää ilmastopoliittisia tavoitteita, joihin Suomi on sitoutunut.

Osayleiskaavan suunnittelun tavoitteena on toteuttaa tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen sekä lieventää rakentamisesta mahdollisesti aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Tavoitteena on myös ottaa huomioon muut aluetta koskevat maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoitteet.

Mäntyperän Tuulipuisto Oy:n tavoitteena on toteuttaa Kihniön kunnan Mäntyperän alueella enintään kolmen tuulivoimalaitoksen tuulivoima-alue, jonka kokonaisteho olisi enintään 24 MW.

Tuulivoimalaitoksen yksikköteho olisi korkeintaan 8 MW. Tuulivoimalaitosten kokonaiskorkeus olisi enintään 260 metriä ja niiden napakorkeus on 170 m ja roottorin halkaisija 190 m.

Suunnittelualue voi tarkentua kaavoitusprosessin edetessä ja alueelle tehtyjen selvitysten tulosten perusteella. Lähtötilanteessa mukaan tulee kolme kiinteistöä ja kaista radanvarresta (poistuva turvetuotantokohdistus).

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan Mäntyperän Tuulipuisto Oy:n osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päättää esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja että kunnanhallitus asettaa sen nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot.

Päätöksen lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 12 Rakennusvalvonnan sähköisen asiointi- ja lupapalvelun käyttöönotto

Kihniön kunta on mukana Pienten kuntien rakennusvalvonnan sähköisen asiointi- ja lupapalvelun käyttöönotto –hankkeessa. Nyt on käynnissä kampanja, joka mahdollistaa esimerkiksi sen, että jos tilaus tulee tammikuussa, niin saamme etuna 12 maksutonta kuukautta. Tämä tarkoittaa, että jos tuotantokäyttö alkaa esim. huhtikuussa, niin kuukausimaksujen laskutus käynnistyy vasta toukokuussa 2023.

Kihniöllä ja Parkanolla on yhteinen rakennustarkastaja. Parkanossa on käytössä sähköisenä asiointi- ja lupapalveluna Lupapisteen palvelujärjestelmä, jonka valinta myös Kihniölle olisi tarkoituksenmukaista yhteensopivuusnäkökulman mukaan.

Arvio CGI:n Lupapiste-integraation kustannuksista on reilu 4000 euroa käyttöönottotöistä, joita voi sitten upottaa VM-avustushankkeeseen. CGI:n puolelta tulee myös vuosimaksu ja arvio kuukausimaksusta on 100 euroa.

Talousarviossa on varattu tähän määrärahaa.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että Kihniön kunta hankkii Lupapisteen palvelujärjestelmän sähköisen asiointi- ja lupapalvelun käyttöön.

Päätöksen lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 13 ​Esitys tuulivoimapuiston osayleiskaavan käynnistämisestä

ABO Wind Oy esittää, että Kihniön kunnanhallitus tekisi päätöksen osayleiskaavan laatimisen aloittamisesta Myyränkankaan alueelle. Yleiskaava laadittaisiin siten, että sitä olisi mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisesti.

ABO Wind Oy on uusiutuvan energian alalla toimiva yritys, joka suunnittelee ja toteuttaa tuulivoimahankkeita. ABO Wind Oy perustaa Myyränkankaan tuulivoimapuistoa varten uuden yhtiön ”Myyränkankaan tuulivoima Oy:n”.

Suunnittelualue:

Suunnittelualueen eteläosa vastaa vuonna 2017 hyväksyttyä Pirkanmaan maakuntakaavan tuulivoima-aluetta.

ABO Wind Oy on solminut tuulivoimahankkeen kehittämisen edellyttämät maanvuokrasopimukset suunnittelualueen maanomistajien kanssa. Alustavien selvityksien perusteella suunnittelualueelle olisi mahdollista sijoittaa noin 30 tuulivoimalaa, joista noin 20 Kihniön kunnan alueelle. Yksittäisen tuulivoimalan nimellisteho olisi 6-10 MW (megawattia).

Hankkeelle tullaan soveltamaan YVA-menettelyä. Kaavamenettelyssä tultaisiin selvittämään eri vaihtoehtoja esimerkiksi voimaloiden sijoituspaikkojen ja niiden lukumäärän, tuulivoima-alueen lopullisen koon sekä tuulivoimapuiston sähköverkkoon liittämisen osalta. Sähköverkkoon liittämisen osalta selvitään myös yhteistyömahdollisuuksia lähialueiden muiden tuulivoimahankkeiden kehittäjien kanssa.

Noudatamme kaikessa hankekehityksessämme Ympäristöministeriön julkaisemia ohjeita tuulivoimamelusta ja tuulivoimarakentamisen suunnittelusta, sekä Sosiaali- ja terveysministeriön antamia sisätilan pienitaajuisen melun toimenpiderajoja. ABO Wind Oy ei ole saanut tähän mennessä yhtäkään meluun liittyvää valitusta toiminnassa olevien tuulipuistojensa osalta.

Kaavoituksen ja Ympäristö vaikutusten arvioinnin (YVA:n) yhteydessä suunnittelualueella suoritetaan selvityksiä esimerkiksi luonnon ja linnuston osalta ja tuulivoimaloiden mahdollisten sijoituspaikkojen soveltuvuus tutkitaan tarkemmin maastossa. Toimimme hankkeen kaikissa vaiheissa tiiviissä yhteistyössä maanomistajien, lähialueen asukkaiden, kunnan ja muiden viranomaisten kanssa. Hankkeen eri vaihtoehdoista, kuten voimaloiden määrästä, tielinjauksista ja sähkölinjojen reiteistä keskustellaan kaikkien sidosryhmien kanssa.

Mikäli ABO Wind Oy:n kaavoitusaloite hyväksytään, tämänhetkisen suunnitelmamme mukaan YVA-selvitykset voisivat käynnistyä vuonna 2022.

Liite nro 4.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi osayleiskaavan laatimisen aloittamista Myyränkankaan alueelle.

Asian kokouskäsittely

Rahkola ja Kivioja esittivät esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja päätöksentekoon ja poistuivat paikalta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Esteellisyys Jaana Rahkola, Antti Kivioja
Päätöksen lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Timo Aho toimi pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän osalta.

Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 14 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat
 • Investointien tilanne;

- Koivikon rivitalotyömaa loppusuoralla (ensimmäiset 4 asuntoa)
- Ojaniemen alueen työt aikataulussa ja hankeavustus saadaan. Helmikuussa lähtee tarjouspyynnöt skeittiparkista, pienpelikaukalosta ja hiekkatekonurmesta.
- Liikuntareitin työt valmiit; valoja pimeänä osassa reittiä
- Museon remontti jatkuu keväällä

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätöksen lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 15 Muut asiat
 • Saapuneet kirjeet
  -Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätös 2022-2023 (pöytäkirjan ote).
 • Rakennustarkastajan päätökset 19.11.2021 - 21.01.2022
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 16 LISÄLISTA Talouden toteuma 1.1. - 30.11.2021

Tekninen johtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Oheismateriaalina toteumavertailu.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1. - 30.11.2021.

Päätöksen lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Wiinamäki Petteri Puheenjohtaja
Sillanpää Niina Varapuheenjohtaja
Kujansuu Johanna Pöytäkirjanpitäjä
Aho Timo Tarkastajat
§ 13 osalta
Kivioja Antti Tarkastajat
Sillanpää Niina Tarkastajat
Aho Timo Osallistujat
Kivioja Antti Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Vierre Ulla Osallistujat
Rahkola Jaana Varajäsenet
Ojala Janne Muu osallistujat
kunnanhallituksen edustaja