Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

7.6.2021

#1729

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 7/2021
Kokouspäivä 7.6.2021
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 20:05
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 8.6.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 8.6.2021
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 99 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 100 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Leila Pusa ja Marjo Niemi. Pöytäkirja tarkastetaan 8.6.2021 ja pidetään nähtävänä 8.6.2021 kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 101 Katsaus yrityspalvelukeskus Kehitys - Parkin toimintaan vuodelta 2020 ja näkymät vuodelta 2021
Muut osallistujat Kortesmaa Elina, Pihlajamäki Jari

Kehitysparkista kokoukseen saapuu katsausta esittelemään yritysneuvoja Jari Pihlajamäki sekä kehityskoordinaattori Elina Kortesmaa.

Oheismateriaalina katsaus Kehitys-Parkin toiminnasta vuodelta 2020

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi saaduksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Yritysneuvoja Jari Pihlajamäki sekä kehityskoordinaattori Elina Kortesmaa esittelivät asiaa.

§ 102 Valokuituyhteyksien tarvekartoituskehittämishankkeen hakeminen
Muut osallistujat Kortesmaa Elina, Pihlajamäki Jari

Taustaa

Kihniön kunnanhallitus on keskuatellut valokuituhankkeen aloittamisesta Kihniössä kokouksessaan 26.4.2021 kunnanjohtajan informaatioasioiden kohdassa. Hankkeessa kunnan lisäksi olisi mukana myös Kehitys-Parkki, joka on Kihniön kunnan ja Parkanon kaupungin elinkeinoyhtiö, sekä IPP, joka on paikallinen tietoliikennealan toimija.

Kuluneen vuoden aikana etätyö on saanut aivan uuden merkityksen. Koneiden ja laitteiden kysyntä räjähti, samoin netin käyttö työpaikkojen ulkopuolella. Kihniössä on 700 vapaa-ajan asuntoa ja niiltä on tehty etätöitä viimeisen vuoden aikana pitkin Suomea sijaitseviin fyysisiin työpaikkoihin.

Valokuitu on noussut esiin vahvasti. Kihniö on laajasti ja harvasti asuttu, mobiiliyhteydet eivät ole huippuluokkaa monessakaan kylässä. Tämä asettaa haasteita etätyön tekemiselle ja varsinkin kunnan elinvoimaisuudelle. Muutoin etätyöhön vaadittavat puitteet ovat kunnossa, mutta valokuituyhteys puuttuu.

Miksi

Valokuituyhteyksien tarvekartoituksella on suuri merkitys Kihniön kunnan elinvoimaisuudelle. Valokuitu on erittäin merkityksellinen myös kunnassa toimiville yrityksille.

Valokuituyhteyksillä voidaan tulevaisuudessa myös tehostaa terveydenhoitoa ja mahdollistaa digitaalisten välineiden käytön kotona-asumisen tukena. Tulevaisuudessa tämä turvaa monen maalla asuvan ikäihmisen kotona asumisen pidempään ja turvallisemmin.

Haasteet

Suurin haaste on pinta-alaltaan iso ja harvaan asuttu kunta.

Hankkeen budjetti on noin 17 880 euroa, josta omarahoitusosuus olisi noin 8.900 euroa.

Elinvoimatoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksesssaan 2.6.2021 ja pitää hanketta hyvänä asiana ja esittää sitä haettavaksi.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että se hakee Leader- kehittämishanketta Valokuituyhteyksien tarvekartoitukseen. Omarahoitusosuus katetaan elinvoimatoimikunnan kehittämisrahoista.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Yritysneuvoja Jari Pihlajamäki sekä kehityskoordinaattori Elina Kortesmaa osallistuivat keskusteluun asiassa. Poistuivat kokouksesta klo 17.35 eivätkä osallistuneet päätöksentekoon.

§ 103 Työehtosopimuksen mukaisen paikallisen järjestelyerän jakaminen 1.4.2021 lukien / kunnanjohtaja

Paikallinen järjestelyerä on 0,8 % kunnallisen yleisen virka -ja työehtosopimuksen palkkasummasta 762,91 €

On sovittu, että johtoryhmän järjestelyerä lasketaan siten, että kukin henkilö saa oman lskennallisen 0,8 % osuuden eli sen osuuden, minkä on palkkasummallaan kokonaispottia kerryttänyt. Kunnanjohtajan osuus tästä on 51,54 € / kk. Edellä mainittu 51,54 € kohdennetan tehtäväkohtaisen palkan osuuteen.

Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta. Kihniössä tämä on laskettu maaliskuun 2021 palkkasummista.

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen.

Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esimiesasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden

Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa työnantaja ottaa huomioon, että paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti liitteiden palkkasummat huomioiden eri palkkahinnoitteluliitteiden välillä. Palkkahinnoittelun ulkopuoliset muodostavat tässä tarkastelussa oman ryhmänsä.

Paikallinen järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja / tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Yhteistyösuojelutoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 25.5.2021 ja henkilöstöjaosto käsitteli asiaa muiden kuin kunnanjohtajan osalta kokouksessaan 26.5.2021.

Voimassa olevan hallintosäännön mukaan kunnanjohtajan palkkauksen vahvistaa kunnanhallitus.

Päätösehdotus

Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus:

Kunnanhallitus vahvistaa kunnanjohtaja Petri Liukun työehosopimuksen mukaisen järjestelyerän suuruudeksi 51,54 euroa kuukaudessa. Järjestelyerä kohdennetaan tehtäväkohtaiseen palkan osuuteen 1.4.2021 lukien.

Esteellisyys Liukku Petri Hallintolaki 28.1 § 1
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Petri Liukku poistui esteellisenä kokouksesta eikä osallistunut päätöksentekoon asiassa.

§ 104 Valtuuston kokouksen 24.5.2021 päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muutoin lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on silloin viipymättä saatettava kunnanvaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. (KuntaL 96 §).

Kunnanvaltuuston 24.5.2021 kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 3 Kihniön perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite koulutuskuntayhtymä Sasky:sta eroamiseksi

§ 4 Valtuustoaloite työsuhteen perustamiseksi lapsiperheiden kotipalveluun / Kihniön Kyykystä ylös - yhteislistan valtuustoryhmä

§ 5 Kuntalaisaloite / Metsästyskielto kunnan mailla keskustassa

§ 6 Selonteko vuoden 2020 valtuusto- ja kuntalaisaloitteista

§ 7 Eron myöntäminen keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja vapautuvan luottamustoimen täyttäminen

§ 8 Eron myöntäminen luottamustoimista ja vapautuvien luottamustoimien täyttäminen

§ 9 Ranta-Jokipii ym. ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

§ 10 Valtuuston ja muiden toimielinten toimikauden jatkuminen 31.7.2021 saakka

§ 11 Kihniön kunnan kotouttamisohjelman päivittäminen

§ 12 Muut asia

Kokouksessa jätettiin kaksi valtuustoaloitetta:

  • Kihniön perussuomalaisten valtuustoryhmä: Matonpesupaikka
  • Kihniön SDP:n valtuustoryhmä: Kunnan nettisivujen palveluiden ja sisällön päivittäminen

Aloitteet läheteään teknisen lautakunnan (matonpesupaikka) ja kunnanhallituksen valmisteltavaksi

Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa kuntalain 96 §:n mukaisesti, että valtuuston päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto niitä tehdessään ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä ne muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.

Valtuustoaloitteet läheteään teknisen lautakunnan (matonpesupaikka) ja kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Tekninen lautakunta
§ 105 Lausuntopyyntö valtiovarainministeriön asetuksessa säädettäviin kunnan taloustietojen toimittamiseen sovellettaviin tietosisältöihin ja teknisiin kuvauksiin esitettävistä muutoksista koskien tilikautta 2022

Kuntien ja kuntayhtymien automatisoidun raportoinnin sisältöä ja aikatauluja velvoittaa ja ohjaa kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskeva lainsäädäntökokonaisuus (HE 60/2019). Kuntalakiin (410/2015) on lailla 1368/2019 lisätty kuntien taloustiedon raportointia koskevat säännökset, jotka ovat tulleet voimaan 1.1.2020. Kuntien ja kuntayhtymien tulee raportoida taloustietonsa Valtiokonttorin Kuntatalouden tietopalveluun automatisoidusti XBRL-muodossa tai määrämuotoisessa CSV-muodossa.


Laintasoista sääntelyä on täydennetty valtioneuvoston asetuksilla kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2020) ja kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (525/2020), joiden asetuksenantovaltuudesta on säädetty kuntalain 112 §:ssä. Asetuksilla annetaan tarkempia säännöksiä kunnan tilinpäätökseen kuuluvasta taseesta, tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta ja niiden liitteenä olevista tiedoista sekä talousarvion toteutumisvertailusta ja toimintakertomuksesta, konsernitilinpäätöksestä ja sen liitetiedoista sekä osavuosikatsauksista ja toimittamisaikatauluista.

Valtioneuvoston asetusta täydennetään vuosittain annettavalla valtiovarainministeriön asetuksella, jonka asetuksenantovaltuudesta on säädetty kuntalain 121 a §:ssä. Asetuksessa on tarkemmat säännökset seuraavan tilikauden tietojen toimittamiseen sovellettavista teknisistä kuvauksista ja tietosisällöstä.

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne asetukseen kunnan taloustietojen toimittamisesta sovellettavista tietosisällöistä ja teknisistä kuvauksista tilikaudelta 2022 raportoitavista tiedoista. Valtiovarainministeriön asetus 694/2020 tilikaudelta 2021 raportoitavista tiedoista annettiin 8.10.2020. Raportoitavissa tietosisällöissä on havaittu tämän jälkeen tarkennustarpeita sekä tietosisältöjen että teknisten kuvausten osalta.

Lausunto on mahdollista antaa palveluluokituksen ja muiden tietokokonaisuuksien sisältöihin ja uusin palveluluokkiin, teknisiin määrittelyihin sekä uusiin tietokokonaisuuksiin.

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne havaittuihin muutostarpeisiin ja muutosten vaikutuksista kuntien ja kuntayhtymien raportointijärjestelmiin sekä tiedon tuottamiseen.

Lausuntopyyntö toimitetaan jakelussa mainituille. Tietoa pyynnöstä voitte jakaa edelleen tahoille ja henkilöille, joiden kannanottoa pidätte tarpeellisena. Erityisesti palveluluokkamuutosten osalta on tärkeää, että lausuntopyyntö toimitetaan myös substanssiasiantuntijoille lausuttavaksi. Lisäksi kuntia ja kuntayhtymiä pyydetään toimittamaan lausuntopyyntö edelleen taloushallinnon tietojärjestelmätoimittajilleen sekä palvelukeskuksilleen.

Tausta
Valtiovarainministeriön alaisuudessa toimiva julkisen hallinnon taloustietojen tietomääritysten ylläpidon yhteistyöryhmä määrittelee kuntien ja kuntayhtymien automatisoidun talousraportoinnin tarkkoja tietosisältöjä ja teknisiä kuvauksia. Yhteistyöryhmässä ovat mukana edustajat suurimmilta tietojen käyttäjiltä, kuntia ja kuntayhtymiä edustaa ryhmässä Suomen Kuntaliitto ja asiantuntijajäseninä ovat edustajat kunnasta, kuntayhtymästä ja Valtiokonttorilta. Muita tiedonkäyttäjiä ja ulkopuolisia asiantuntijoita on kuultu sekä yhteistyöryhmän kokouksissa että erilaisissa valmistelevissa alatyöryhmissä.


Tärkeä tietosisältöjen kehittämisen työväline on Valtiokonttorin ylläpitämä Kuntatalouden tietopalvelun asiakaspalvelukanava (kuntadata@valtiokonttori.fi), jonne tulleiden kuntien, talouspalvelun palvelutarjoajien sekä järjestelmätoimittajien kysymysten ja havaintojen myötä on sekä kehitetty ohjeistusta että löydetty virheitä tilikaudelle asetuksella annetusta sanastosta, koodistosta ja XBRL-taksonomiasta.

Tavoitteet
Asetuksella annettavien tietosisältöjen ja teknisten määritteiden muutostarpeiden kommentointipyynnön tavoitteena on saada sekä tiedon tuottajien, raportointijärjestelmien teknisten toteuttajien ja taloushallinnon palvelutarjoajien asiantuntijapalautetta muutosesityksiin. Palautetta pyydetään erityisesti tietosisältökuvausten selkeyteen tietojen kohdentamiseksi, muutosten vaikutuksista järjestelmiin, sekä uusien tietotarpeiden vaatimien tietojen tuottamiseen.


Muutoksiin liittyvä kokonaisuus on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:


1. Muutokset palveluluokitukseen

  • muutokset palveluluokitusten palvelukuvauksiin ja huomautuksiin
  • muutokset palveluluokkien nimiin
  • muutokset sisältöihin: mikäli palveluluokan tietosisältö yhdistetään tai jaetaan, lakkautetaan vanha/vanhat ja perustetaan uusi/uusia. Näin säilytetään palveluluokkakohtaisen tiedon kustannusten vertailukelpoisuus
2. Muutokset eri raportointikokonaisuuksien tietosisältöihin
  • täydennyksiä tietokokonaisuuksiin kuten TOTT ja KKYTT
3. Muutokset teknisiin määritteisiin ja pakollisuuksiin
  • hierarkia-, label- ja dimensiokenttien muutokset ja muutokset pakollisuustietoihin

4. Uudet tietotarpeet ja raportointikokonaisuudet sekä niiden aiheuttamat laajennukset muihin raportointikokonaisuuksiin
  • TOLT laajennus sekä uusi raportointikokonaisuus (markkinoilla tapahtuva taloudellinen toiminta)
Linkit

https://www.avoindata.fi/data/dataset/292ee797-c133-437e-95a1-dbc82a873f8f/resource/f5b3674c-4d84-4819-91ce-e67e38e7fb31/download/taulukkomallit_tabellmall_9_5_2021_pwd.zip - Zip-paketti sisältää taulukkomallit (katso laajempi paketti alimmasta linkistä, jossa on myös mm. tietokenttien määritykset) Zip-rapporteringspaket innehåller tabellmallar (se det mer omfattande paketet på den sista länken, som innehåller bl.a. datapunkt-ID)

https://www.avoindata.fi/data/dataset/292ee797-c133-437e-95a1-dbc82a873f8f/resource/df0bf652-117e-4dc4-bc52-e7ff084365b8/download/sbr-dpm-2021-05-09_pwd.zip - Zip-taksonomiapaketti sisältää: Peruselementtimääritykset, XBRL-taksonomian, SBR-DPM-tietokannan (SQLite DB) ja tiedot versiomuutoksista ZIP-taxonomipaket innehåller: Grundläggande elementspecifikationer, XBRL-taxonomi, SBR-DPM-databas (SQLite DB), version förändringar

https://www.avoindata.fi/data/dataset/292ee797-c133-437e-95a1-dbc82a873f8f/resource/d1f5febc-a3b7-45a2-ba31-646fbca14243/download/kt09052021_pwd.zip - Zip-taulukkomallipaketti sisältää: Taulukkomalli-Excelit, listan raportointikokonaisuuksista ja niiden tiedoista, kenttätunnisteet sekä tietokenttien pakollisuudet csv- ja SQLite DB-muodoissa Zip-rapporteringspaket innehåller: Tabellmallar, list av rapporterningshelheter, datapunkt-ID och obligatoriska datafält.

Liitteet:

Liite 1. Tietosisältöihin ja teknisiin kuvauksiin esitetyt muutokset.xlsx - Liite 1. Tietosisältöihin ja teknisiin kuvauksiin esitetyt muutokset.

Liite 2. Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitukseen esitetyt muutokset.xlsx - Liite 2. Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitukseen esitetyt muutokset.

Aikataulu, vastausohjeet, valmistelijat

Aikataulu Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 18.6.2021.

Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnonantajia pyydetään kommentoimaan taksonomiaan sanastoihin, koodistoihin sekä XBRL-taksonomiaan esitettyjä muutoksia.


Toivomme myös arviointia muutoksien vaikutuksista raportointijärjestelmiin, onko esimerkiksi palveluluokan nimenmuutos tarpeellista tehdä lähdejärjestelmässä vai voiko muutoksia hallita joltain osin kevyemmin keinoin.

Pyydämme konkreettisia parannusehdotuksia niistä kohdista, joista olette eri mieltä.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi pyydämme, että lausunto jaotellaan edellä olevien osa-alueiden mukaisesti ja lausunnossa yksilöidään mahdollisuuksien mukaan myös muutoksen numero (lausuntopyynnön liitteenä oleva taulukko).

Ehdotetut muutokset on viety luonnostilaan sanastoihin, koodistoihin sekä XBRL-taksonomiaan.

Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto annetaan lausuntopalvelussa.

Päätösehdotus

Kihniön kunta esittää lasuntonaan seuraavaa:

Muutokset palveluluokitukseen, raportointikokonaisuuksien tietosisältöihin sekä teknisiin määritteisiin ja pakollisuuksiin kokonaisuuksiin ei ole huomautettavaa. Teknisiin määrittelyihin vastaavat ohjelmistotoimittajat.

Uudet tietotarpeet ja raportointikokonaisuudet sekä niiden aiheuttamat laajennukset muihin raportointikokonaisuuksiin

Kunnille ei tule lisätä enää uusia velvoitteita uusien raportointikokonaisuuksien osalta. Nykyinen raportointijärjestelmän käyttöönotto on vaatinut kunnilta mittavia panostuksia niin ohjelmistohankintojen kuin henkilöstöresurssien osalta.

Erityisesti vuodelle 2022 suunniteltu Kilpailu- ja kuluttajaviraston tietotarve kilpailulain perusteella eriytetyn toiminnan raportoinnista, ei tule sisällyttää talousraportoinnin ohjelmaan, vaan mahdollinen tiedon keräys tulee hoitaa muulla tavalla.

Mikäli uusia raportointivelvoitteita asetetaan kunnille, tulee kustannukset korvata täysimääräisesti niin ohjelmistojen kuin henkilöresurssilisäysten osalta.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Lausuntopalvelu
§ 106 Vuoden 2020 tilintarkastuskertomus, tilintarkastuspöytäkirja ja arviointikertomus

Tarkastuslautakunta on 18.5.2021 antanut vuoden 2020 tilinpäätöksestä tilintarkastuspöytäkirjan, arviointikertomuksen sekä tilintarkastaja tilintarkastuskertomuksen.

Tarkastuslautakunta on arvioinut hallintokuntien tavoitteita ja niiden saavuttamista. Tarkastuslautakunnan saaman käsityksen mukaan hallintokuntien toiminta on ollennaisilta osin ollut valtuuston päättämien tavoitteiden mukaista. Arviointikertomuksessa on kuitenkin esitetty hallintokunnille kysymyksiä (alleviivatut kohdat arviointikertomuksessa), joihin lautakuntien tulee antaa vastaus siten, että ne ovat kunnanhallituksen käsiteltävissä syyskuun alkupuolen kokouksessa (kokousaikataulu avoin). Tarkastuslautakunta pyytää, että kunnanhallitus antaa KuntaL 121.5 § mukaisen lausunnon 15.9.2021 mennessä.

Kunnanvaltuusto käsittelee tilinpäätöstä 21.6.2021 kokouksessa.

Oheisena tilintarkastuskertomus, arviointikertomus sekä tilintarkastajan raportti (liite 3).
Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastuskertomuksen, tilintarkastuspöytäkirjan ja arviointikertomuksen tietoonsa saatetuksi ja pyytää lautakuntia vastaamaan kunnanhallitukselle niille asettetuihin kysymyksiin ja huomioihin arviointikertomuksessa 30.8.2021 menenssä.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Hallintokunnat
§ 107 Verotuloennuste 2021

Kuntaliitolta saadun verotuloennusteen mukaan verotuloja kertyy Kihniössä ko. ennusteen mukaan kuluvana vuonna noin 263.000 euroa enemmän kuin on budjetoitu ja noin 471.000 euroa enemmänn kuin vuonna 2020.

Kuluvan vuoden talousarvio hyväksyttiin alijäämäisenä -23.545 €. Kunnal­lisverotuotto vuonna 2020 oli 4.586.000 euroa ja ennusteen mukaan kunnallisverotuotto olisi vuoden 2021 lopussa 4.770.000 euroa. (ero +184.000).

Yhteisöverotuotto vuonna 2020 oli 780.180 euroa ja ennusteen mu­kaan yhteisöverotuotto olisi vuoden 2021 lopussa 1.002.000 euroa (ero +221.820).

Kiinteistöverotuotto vuonna 2020 oli 494.000 euroa ja ennusteen pe­rusteella kiinteistöveron tuotto olisi 559.000 euroa (ero +65.000) vuoden 2021 lopussa.

Esityslistan mukana on kuntaliiton arvio (5/2021) kunnan verotulokertymästä vuoden 2021 osalta (liite ), jonka mukaan Kihniön kunnan verotulot 2021 yh­teensä olisivat 6.331.000 euroa (5.860.000 / 2020).

Liite 4 veroennuste

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kuntaliiton verotuloennusteen tiedoksi sekä käy asi­asta tarvittavan keskustelun.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 108 Talouskatsaus ajalta 1.1.- 30.4.2021

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 30.4.2021

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 109 Muutokset hallintosääntöön

Kunnan toimielinten kokouspalkkioiden korottaminen uuden valtustokauden alusta 1.8.2021 lukien

Luottamushenkilöiden palkkiota ei ole korotettu kahteen valtuustokauteen. Keskimäärin luottamushenkilöiden kokouspalkkiot valtakunnan tasolla ovat n. 70 €/ kokous. Valtuustoryhmien puheenjohtajat toteavat, että haluavat osoittaa arvostuksensa luottamushenkilöiden tekemää työtä kohtaan pitämällä palkkiot ajan tasalla.

Kaikkien kunnanvaltuustossa edustettuina olevien puolueiden valtuustoryhmien puheenjohtajat esittävät että luottamushenkilöiden kokouspalkkiota korotetaan 45 eurosta 50 euroon ja, että vuosipalkkioita korotettaisiin 10 %. Lisäksi esitetään, että myös kunnanhallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan samansuuruinen vuosipalkkio kuin kunnanvaltuuston varapuheenjohtajalle.

Liitteenä 5 valtuustoryhmien esitys, liite 6 -7 korjausehdotukset

Hallintosäännössä palkkioista määrätään luvussa 17.

Muutos kohtaan § 67 Talousarvio ja taloussuunnitelma

Uusi talousarvioasetelma on otettu käyttöön vuoden alusta ja kunta on siirtynyt bruttobudjetoinnista nettobudjetointiin. Vastaava muutos tehdään §:ään 67. Viimeinen lause muutetaan muotoon "Määräraha ja tuloarvio otetaan talousarvioon nettomääräisenä."

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle liitteen 5 mukaisesti, että kokouspalkkiota korotetaan 45 eurosta 50 euroon ja, että vuosipalkkioita korotetaan 10 % pyöristäen lähimpään euromäärään. Lisäksi esitetään, että myös kunnanhallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan samansuuruinen vuosipalkkio kuin kunnanvaltuuston varapuheenjohtajalle.

Hallintosäännön § 67 viimeinen lause muutetaan muotoon "Määräraha ja tuloarvio otetaan talousarvioon nettomääräisenä."

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 110 Lylyharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava; osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Edeltävä kohta § 43 Lylyharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava; osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liitteenä 8 osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kihniö

Liite 11 Lausuntopyyntö Parkanon kaupunki, OAS luettavissa Parkanon kaupungin www.siv.

Liite 12 Lausuntopyyntö Kurikan kaupunki ja Liite 13 OAS Kurikka


Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan liitteen nro 8 mukaisesti Lylyharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päättää asettaa sen nähtäville vähintään 30 vuorokaudeksi.

Viranomaiset joilta lausunnot pyydetään; Pirkanmaan Ely-keskus, Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus, Pirkanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Pirkanmaan pelastuslaitos, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, Metsähallitus, Metsäkeskus, Luonnonvarakeskus, Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut, Pirkanmaan maakuntamuseo, Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo, Finavia, Traficom, Väylä, Puolustusvoimat, Digita Oy, Fingrid Oyj, Kihniön kunnan sivistyslautakunta, yta-perusturvalautakunta ja tekninen lautakunta sekä lähikunnat ja kaupungit (Parkano, Kurikka, Karvia, Kauhajoki, Virrat, Alavus, Ilmajoki).

Samalla kunnanhallitus toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa Parkanon kaupungin eikä Kurikan kaupungin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, jotka ovat samansisältöisiä.

Esteellisyys Markkola, Juha-Matti (hallintolaki 28.1 §:n 3)
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Juha-Matti Markkola esitti estellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui kokouksesta eikä osallistunut päätöksentekoon asiassa. Puheenjohtajana toimi Hannu Koivistoinen tämän asian ajan.

Tiedoksi Tekninen toimi, Parkanon kaupunki, Kurikan kaupunki
§ 111 Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus
Edeltävä kohta § 44 Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus

Liite 9 Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan kaavaehdotuksen, asettaa sen nähtäville ja pyytää lausunnot.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 112 Kirkonseudun asemakaavan muutos kortteli 71, tontti 1
Edeltävä kohta § 50 Kirkonseudun asemakaavan muutos kortteli 71, tontti 1

Liite 10 kaavaselotus

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan kaavaehdotuksen, asettaa sen nähtäville ja pyytää lausunnot.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 113 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja § 22

Talouspäällikkö § -

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 20.5.2021

§ 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 31 Liikunta- ja nuorisotoimen avustusten jako 2021

§ 32 Eron myöntäminen Pirjo-Riitta Lehtiselle

§ 33 Perusopetuksen luokanopettajan valinta

§ 34 Rehtorin varahenkilön valitseminen Kihniön yhtenäiskoululle

§ 35 Kihniön yhtenäiskoulun 9.luokan leirikoulu Ylöjärven Kuruun 26.05 - 28.05.2021

§ 36 Irtaimiston poistoehdotus vuodelta 2020

§ 37 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2021-2022

§ 38 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen

§ 39 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 31.03.2021

§ 40 Viranhaltijapäätökset

§ 41 Ilmoitus- ja muut asiat

Tekninen lautakunta 26.5.2021

§ 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 42 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 43 Lylyharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava; osallistumis- ja arviointisuunnitelma

§ 44 Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus

§ 45 Määräys järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymiseksi / kiinteistö RN:o 250-407-66-0

§ 46 Määräys järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymiseksi / kiinteistö RN:o 250-403-21-32 § 47 Määräys järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymiseksi / kiinteistö RN:o 250-403-1-84

§ 48 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

§ 49 Muut asiat

§ 50 Kirkonseudun asemakaavan muutos kortteli 71, tontti 1

YT-toimikunta 25.5.2021

Henkilöstöjaosto 26.5.2021

Perusturvalautakunta 20.4., 27.5.2021

Nuorisovaltuusto 25.5.2021

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet pöytäkirjat ja viranhaltijapäätöksen tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 114 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

5 kiinteistönluovutusilmoitusta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

§ 115 Ilmoitusasiat

Saapuneet kirjeet :

1. Mikko Lahdentausta ym.: kiinteistöveron poistaminen yleishyödyllisiltä yhteisöiltä Kihniössä

2. STM: Hybridistrategian toimintasuunnitelman päivityksen mukaiset toimenpidesuositukset

3. Kuntaliitto: Yleiskirje 10 / 2021 kuntalain muutokset (muutokset hallintosääntöön vuoden 2021 loppuuun mennessä)

4.Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelle

5. Nuva ry: Nuorisovaltuusomyönteinen kunta-sertifikaatti Kihniön kunnalle

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 116 Kunnanjohtajan informaatioasiat
Esittelijä Liukku Petri
Päätösehdotus

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 117 Lähetekeskustelu kunnanjohtajan vuotuista kehityskeskustelua varten sekä kunnanhallituksen itsearviointi

Kunnanhallitus käy lähetekeskustelun kunnanjohtajan vuotuista kehityskeskustelua sekä kunnanhallituksen työn itsearviointia varten.


Päätösehdotus

Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus:

Kunnanhallitus käy keskustelun asiasta.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Kunnanjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä poistuivat kokouksesta eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn. Pöytäkirjanpitäjänä toimi puheenjohtaja tämän asian ajan.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
110 §
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Kunnanjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Markkola Juha-Matti Pöytäkirjanpitäjä
§ 117
Niemi Marjo Tarkastajat
Pusa Leila Tarkastajat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Kortesmaa Elina Muu osallistujat
Kehityskoordinaattori
Pihlajamäki Jari Muu osallistujat
Yritysneuvoja
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.