Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

31.3.2021

#1617

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 4/2021
Kokouspäivä 31.3.2021
Kokouksen alkuaika 16:30
Kokouksen päättymisaika 20:56
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 31.3.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 1.4.2021
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 50 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Marjo Niemi ja Mika Shemeikka. Pöytäkirja tarkastetaan 31.3.2021 ja pidetään nähtävänä 1.4.2021 kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjo Niemi ja Erja Silvennoinen.

§ 51 Tilinpäätös 2020
Muut osallistujat Sillanpää Matti

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot.

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

Vuoden 2020 tilinpäätös oli huomattavasti parempi kuin mitä talousarvio osoitti, sillä vuodelle 2020 oli budjetoitu lisätalousarvio mukaan luettuna 878.313 euron alijäämä. Vuosikate muodostui noin 1.224.268 euroa positiiviseksi.

Vesi ja lämpölaitoksen yhtiöittämisellä saatiin kerrannaiseränä noin 2.115.182 euron kirjanpidollinen liikevoitto.

280.669 euron investointivarausta käyttämällä vuoden 2020 ylijäämäksi muodostui 3.031.752 euroa.

Edellisiltä vuosilta taseeseen muodostunut 1.206.996,53 euroa alijäämää saatiin kokonaisuudessaan katettua. Kunnan ylijäämä on nyt 1.824.755,39 €.

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt tilinpäätöksen kokouksessaan 25.3.2021

Talouden toteutuminen 2020, koko kunta


TP 2019

TA 2020+MU

Toteuma

Poikkeama

Toteuma %

Tulot

1.975.734

1.820.919

1.860.160

-39.241

102,2

Menot

-14.129.738

-14.849.687

-14.079.239

-770.448

94,8

Toimintakate

-12.154.004

-13.028.768

-12.219.078

-809.689

93,8

Vuosikate

312.601

-256.178

1.224.269

-1.480.446

-477,9

Poistot

-598.510

-622.135

-588.367

-33.767

94,6

Satunnaiset erät 2.115.1812.115.181 100
Tilikauden tulos -285.908
-878.313 2.751.082-3.629.396-313,2

Poistoero

84.954
79.007 280.669 -201.662

355,2

Yli/alijäämä

-200.954

-799.306

3.031.752

-3.831.057

-379,3

Liitteenä 1 on vuoden 2020 tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun sekä tilinpäätöksen tarkastelun muiltakin osin. Lisäksi se sisältää tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, konsernitaseen sekä vesi- ja viemärilaitoksen tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen. Tilinpäätösasiakirjan sivuilla 5-9 on kunnanjohtajan katsaus, josta ilmenevät tilinpäätöksen keskeiset tiedot.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle tilikauden 2.751.082,68 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:

1. tuloutetaan tehdyt poistoerot 280.669,24 euroa.

2. tilikauden ylijäämä 3.031.751,92 euroa siirretään taseen edellisten kausien yli- /alijäämä –tilille. Edellisten vuosien ylijäämää on taseessa 1.824.755,40 euroa.

3. allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja antaa tilinpäätösaineiston tilintarkastajan tarkastettavaksi.

4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

5. oikeuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään tasekirjaan teksti ja numeroaineistossa mahdollisesti esiin tulevien virheiden oikaisu ja tarvittavat täydennykset.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Sivistystoimenjohtaja, tekninen johtaja ja talous- ja hallintojohtaja esittelivät hallintokuntansa tilinpäätöksen.

Matti Sillanpää poistui klo 18.15, Tarmo Oraluoma poistui klo 18.30

§ 52 Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle

Kihniön kunta on valinnut tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n. Kihniön kunnanvaltuusto päätti 10.12.2018 / 30 §, että Kihniön kunta jatkaa vuosille 2017-2018 solmittua tilintarkastussopimusta myös tilikausille 2019-2022. Osana tarkastusprosessia yhtiö pyytää kunnalta johdon vahvistusta tilintarkastajalle. Vahvistusmenettely perustuu kansainväliseen tilintarkastusstandardiin, eikä sillä muuteta kunnanhallituksen, muiden tilivelvollisten, viranhaltijoiden eikä tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia velvoitteita eikä vastuita.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää antaa kunnanvaltuuston valitsemalle tilintarkastusyhteisölle BDO Audiator Oy:lle johdon vahvistuskirjeen (liite 2 ) tilintarkastajalle. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan allekirjoittamaan vahvistuskirjeen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi BDO Audiator Oy
§ 53 Kihniön perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite koulutuskuntayhtymä Sasky:sta eroamiseksi

Kh 12.12.2016 § 129

”Kihniön Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti 14.11.2016 kunnanvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen. Aloitteessa valtuustoryhmä esittää kunnanvaltuustolle eroamista Sastamalan koulutuskuntayhtymän jäsenyydestä. Lisäksi Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää Kihniön kunnalle palautuvan peruspääoman käyttämistä kunnan omaa koulua koskevien suunnitelmien toteuttamiseen, esimerkiksi korjaushankkeisiin.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä järjestää toisen asteen koulutusta, yleissivistävää koulutusta ja aikuiskoulutusta mukaan lukien oppisopimuskoulutus. Edellä mainituista koulutuksen osa-alueista vastaa Kihniön kunnassa sivistyslautakunta. Täten on tarkoituksenmukaista, että sivistyslautakunta antaa aloitteesta ensin oman lausuntonsa.

Esittelijä Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee Kihniön Perussuomalaisten valtuustoryhmän 14.11.2016 tekemän aloitteen tiedoksi saaduksi.

Kunnanhallitus pyytää aloitteesta lausunnon sivistyslautakunnalta, jonka pyydetään lausunnossaan ottamaan kantaa mahdollisen eroamisen mm. toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista Kihniön kunnalle ja kuntalaisille palvelujen käyttäjinä.

Khall Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

----------------------------------------

siv.ltk 1.2.2017 § 6

Esittelijä Ehdotus:

Kihniön sivistyslautakunta toimittaa kunnanhallitukselle oheisen lausunnon (liite 3)

Sltk 6 § Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen

__________________________

Khall. 06.02.2017 § 20

Sastamalan koulutuskuntayhtymä on aloittamassa eroamisneuvottelut Nokian kaupungin kanssa. Edellä mainitusta neuvottelusta saatavaa lopputulosta voidaan pitää ennakkotapauksena Sastamalan koulutuskuntayhtymän sisällä. Tulevissa perussopimusuudistuksissa eroamismenettelyä ja erokorvausta täsmennetään.

Sastamalan koulutuskuntayhtymän elinkeinoja tukevilla koulutuksilla ja kehityshankkeilla on myös Kihniön kunnalle positiivisia vaikutuksia eikä kunnan tulisi niistä vapaaehtoisesti luopua.

Pirkanmaalla on kaksi työssäkäyntialuetta. Tampereen työssäkäyntialue ja Kihniö – Parkanon alueen työssäkäyntialue. Työssäkäyntialue muodostuu, kun riittävän suuri osa työssäkäyvää väestöä työmatkaliikennöi kuntakeskusten välillä. Edellä mainittu huomioiden on tärkeää, että koko alueen elinvoimasta ja työllisyydestä pidetään kiinni eikä kehittyvää koulutustarjontaa ja hanketoimintaa ajeta alas. Kihniön kunnan jäsenyys kuntayhtymässä työssäkäyntialueen edunvalvojana on Parkanon kaupungin ohella ensiarvoisen tärkeä.

Liitteenä sivistyslautakunnan lausunto (liite 2), oheisena valtuustoaloite

Esittelijä:Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle lisäselvitystä varten.

Khall:Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

_____________________

Kunnanhallitus 31.3.2021

Nokian kaupunki on ilmoittanut 12.12.2016 eroavansa SASKY koulutuskuntayhtymästä. Perussopimuksen mukaan Nokian jäsenyys kuntayhtymässä on päättynyt 31.12.2017.

Sasky koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous oli päättänyt 30.11.2017 (§40) , etä Nokian kaupungille korvataan sen erotessa SASKY koulutuskuntayhtymästä 35.000 euroa.

Nokian kaupunki oli hallinto-oikeudelle toimittamassaan hakemuksessa vaatinut, että SASKY koulutuskuntayhtymä määrätään maksamaan sille kaupungin peruspääomaosuutta vastaavan osuuden kuntayhtymän nettovarallisuudesta.

Hallinto-oikeuden ratkaisu 15.10.2019:

Palautettava määrä:

Perussopimuksen mukaan eroavalle kunnalle suoritetaan yhtymäkokouksen päätöksellä kunnan osuus nettovarallisuudesta tai osa siitä. Perussopimuksessa ei ole tarkempia määräyksiä siitä, millaisessa tilanteessa kunnalle voidaan maksaa vain osa nettovarallisuudesta tai siitä, miten tämä osa määritellään. Eroamistilanteen olosuhteet on otettava huomioon. Erityisesti kuntayhtymän perustehtävään ja toiminnan jatkuvuuteen liittyvillä seikoilla on merkitystä arvioitaessa eroavalle kunnalle suoritettavaa määrää. Koulutustoiminnan jatkumisen edellytykset eivät saa vaarantua.

Kun otetaan huomioon kuntayhtymän toimintaedellytyksistään antama selvitys, kuntayhtymän taloudellinen tilanne eroamisajankohtana sekä tuolloin tiedossa olleet taloudelliseen tilanteeseen lähitulevaisuudessa vaikuttavat tekijät, SASKY koulutuskuntayhtymän on kuntayhtymän perussopimuksen 28 §:n nojalla palautettava kuntayhtymästä eronneen Nokian kaupungin peruspääomaosuus kokonaisuudessaan.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu 8.12.2020.

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian, Nokian kaupungin valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

SASKY koulutuskuntayhtymän jäsenenä jatkamisen edut ja mahdollisuudet

SASKY koulutuskuntayhtymä (Sasky) tuottaa Kihniöllä hyviä ja laadukkaita koulutuspalveluja. Koulutuksen järjestäjillä on järjestämisluvissaan ensisijainen toiminta-alue, jonka alueella annetaan ammatillista peruskoulutusta. Tämä tarkoittaa Sasky: ssa jäsenkuntia. Koulutussopimuksen kautta voidaan yksittäisiä opiskelijoita poluttaa työvaltaisen oppimisen kautta kihniöläisiin yrityksiin.

SASKY oppisopimus- ja työelämäpalvelut toteuttaa laaja-alaisesti oppisopimuskoulutusta ja palvelee kihniöläisiä yrityksiä ja työelämää. Oppisopimuskoulutus tarjoaa laajat mahdollisuudet henkilöstön rekrytoimiseen, henkilöstön osaamiseen kehittämiseen sekä yrittäjän oman osaamisen kehittämiseen. Kihniö kuuluu myös Saskyn ylläpitämään kolmostien kuntien aluekehitystoimintaan. Saskyn monipuoliset hankkeet palvelevat Kihniön opiskelijoita sekä työelämän toimijoita. Tämän lisäksi Saskyn omistama Aiko Academy Oy tarjoaa koulutus- ja kehittämispalvelujaan osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi.

Ylä-Satakunnan musiikkiopisto ja Petäjä-opisto tarjoavat kihniöläisille laadukkaita opintoja opetussuunnitelmaperusteisessa taiteen perusopetuksessa sekä laajemmin kaikille kuntalaisille suunnattuina vapaan sivistystyön opintoina. Kunnalla itsellään on mahdollisuus vuosittain päättää, missä laajuudessa opintoja tarjotaan sekä mahdollisuus vaikuttaa vapaan sivistystyön sisältöihin.

Ylä-Satakunnan musiikkiopistolle ja Petäjä-opistolle ollaan rekrytoimassa yhteistä rehtoria, jolloin myös musiikin harrastaminen kansalaisopiston opintojen kautta mahdollistuu. Kun näitä toimia järjestetään Saskyn kautta, kunnan omat resurssit vapautuvat muihin toimiin.

Mikäli Kihniö päättäisi luopua Saskyn jäsenyydestä, ei Saskylla olisi velvoitetta järjestää opintoja Kihniön kunnan alueelle, mikä aiheuttaisi opiskelijoille ylimääräisiä kustannuksia matkakuluina ja korkeampina opiskelijamaksuina.

Mainittakoon vielä, että Kihniön kunnan peruspääomaosuus Sasky koulutuskuntayhtymästä on noin 395.000 euroa.

Liitteenä numero 3 sivistyslautakunnan antama lausunto asiaan.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn selvityksen perusteella ja Kihniön kunnan kriisikuntastatuksen väistyttyä taseeseen kertyneiden alijäämien kattamisen johdosta kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että aloite ei ole enää ajankohtainen ja aloite voidaan todeta loppuunkäsitellyksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 54 Valtuustoaloite työsuhteen perustamiseksi lapsiperheiden kotipalveluun / Kihniön Kyykystä ylös -yhteislistan valtuustoryhmä

1064/03.034.0342/2021 PETULTK 11.03.2021 § 8

Kihniön kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan 25.2.2021 (14 §) Kyykystä ylös -yhteislistan valtuustoryhmän jättämää valtuustoaloitetta, jossa esitetään perustettavaksi Kihniön kotihoitoon työntekijän vakanssi lapsiperheiden kotipalveluun. Kunnanhallitus on lähettänyt aloitteen perusturvalautakunta yta:lle asiantuntijalausuntoa varten. Lausuntopyynnössä pyydetään selvitystä

1. palvelun tarpeesta

2. kustannuksista

3. ja siitä onko aloitteen palvelu sellaista toimintaa, minkä palveluntuottaja on valmis kustantamaan saavuttaakseen ennalta ehkäisevästi kustannussäästöjä lapsi- ja perhepalveluissa, missä kustannukset ovat olleet huomattavassa nousussa.

Valtuustoaloite:

”Monet meistä muistavat ajan jolloin perheisiin oli mahdollista saada kotiavustaja, kun arjen taakka alkoi kaatua päälle. Kotiavustaja hoiti kotia ja lapsia, perheissä kohtaamien vaikeuksien aikana. Tänään on myös tarvetta samanlaiselle toiminnalle. Hyvinvointiraportissa vuodelta 2019 kerrotaan: ”Kotipalvelun perhetyö jalkautuu perheiden arjen tueksi.” Missä näkyy ja mitä tarkoittaa käytännössä?

Tosiasia on, että useissa perheissä voidaan pahoin. Koronatilanne on valtakunnallisesti pahentanut tilannetta perheissä. Siksi tälläkin saralla ennaltaehkäisevä työ on parasta lääkettä uupumiseen ja arjessa jaksamiseen.

Suora lainaus Terveyden – ja hyvinvointilaitoksen sivulta: Lapset, nuoret ja perheet:

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014, 19 §) mukaista sosiaalipalvelua. Kotipalvelu on yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista ja perheen omien voimavarojen vahvistamista. Tämä tapahtuu opastamalla perhettä lasten ja kodinhoidossa sekä vahvistamalla arjen taitoja.

Lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpidon turvaamiseksi kotipalvelua, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista näiden syiden vuoksi:

 sairaus

 synnytys

 vamma tai

 erityinen perhe- tai elämäntilanne.

Kotipalveluna annettava apu voi olla myös konkreettista auttamista kotitöissä, kuten siivousta tai tiskausta.

Lapsiperheiden kotipalvelu toimii parhaimmillaan tehokkaana ehkäisevän lastensuojelun muotona. Lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän varhain.”

Perusturvalautakunta yta:n lausunto:

Lapsiperheen näkökulmasta lisäpalvelu olisi varmasti mieluinen uusi palvelu. Parkano-Kihniö yhteistoiminta-alueella perhetyötä tehdään tälläkin hetkellä myös ennaltaehkäisevästi lapsiperheiden kotipalveluna. Ennaltaehkäisevä perhetyö on sosiaalihuoltolain mukainen maksullinen palvelu, josta sosiaalityöntekijä tekee päätöksen. Asiakkaat ohjautuvat palveluun yleensä neuvolan kautta. Tällä hetkellä resurssit ovat riittäneet vastamaan palvelun kysyntään. Jos palvelua markkinoitaisiin aktiivisemmin ja palveluun piiriin pääsemisellä ei olisi mitään kriteerejä, kysyntää voisi olla nykyistä enemmän.

Perhetyön työntekijät ovat koulutukseltaan lähihoitajia tai korkeakoulututkinnon suorittaneita. Lähihoitajan kuukausipalkka ilman kokemuslisiä ja sivukuluja on 1989,44€. Palkkakulu riippuu siitä, halutaanko tarjota tätä palvelua ennaltaehkäisevänä perhetyön palveluna ja koulutettujen työntekijöiden toimesta. Jos työ rajoittuu kotihoidon tukipalveluihin, kuten siivoukseen ja tiskaukseen, työntekijältä vaadittava kelpoisuus voidaan tulkita väljemmin.

Valtuustoaloitteessa esitetään Kihniöön sellaista palvelua, joka ei sisälly palvelusopimukseen. Mikäli palvelua halutaan tarjota Kihniön lapsiperheille, voidaan palvelu toteuttaa erikseen sovitusti ns. täyskorvausperiaatteella eli Kihniö korvaa palvelusta tulevat kulut Parkanon kaupungille. Kihniön kunta voi toki tarjota palvelua myös irrallaan sosiaali- ja terveyspalveluista, esimerkiksi osana varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksen perhetyö painottuu yleensä juuri perheiden ongelmien ennaltaehkäisyyn. Palvelun tarkoituksena on tukea vanhempia arjen haasteissa. Varhaiskasvatuksen perhetyössä tehdään tiivistä yhteistyötä, jonka keskiössä on lapsen etu ja tavoitteena perheen kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Oheisaineistona Kihniön kunnanhallituksen pöytäkirjanote 25.2.2021 § 14.

Valmistelija: terveys- ja hyvinvointijohtaja Taina Niiranen

Ehdotus: Perusturvalautakunta yta antaa edellä olevan lausunnon Kihniön kunnanhallituksen pyytämään Kihniön Kyykystä ylös -valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen koskien työsuhteen perustamista lapsiperheiden kotipalveluun.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.


______________

khall 31.3.2021 § 54

Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunnan mukaan ( 11.3.2021 § 8) ennaltaehkäisevä perhetyö on sosiaalihuoltolain mukainen maksullinen palvelu, josta sosiaalityöntekijä tekee päätöksen. Asiakkaat ohjautuvat palveluun yleensä neuvolan kautta. Tällä hetkellä resurssit ovat riittäneet vastamaan palvelun kysyntään. On selvää, että jos palvelua lisätään sen kysyntä myös kasvaa aivan samoin kuin muidenkin sosiaali- ja terveyspalveluiden.

Kuten odottaa sopi lapsiperheiden kotipalvelu ei kuulu palvelusopimuksen sisälle ja on näin erilliskorvattava kokonaisuudessaan sote- palveluntuottajalle, Kulut maksaa siis Kihniön kunta ja mahdollisen taloushyödyn ennaltaehkäisevästä toiminnasta kuittaa palveluntuottaja.

KIhniön kunnan talous on heikossa ja haastavassa tilanteessa, vaikka kriisikuntastatus tällä kertaa vältettiin. Kunnan talouden keskeisten tunnuslukujen parantaminen on ykköshaasteemme vielä pitkään joutuessamme tasapainoilemaan alati kiristyvän kuntatalouden kurimuksessa ja kuntalaisten erilaisiin lakisääteisiin palvelutarpeisiin vastaamisessa.


Päätösehdotus

Edellä esitetyn informaation perusteella lapsiperheiden kotipalveluresurssi on tähän saakka ollut kysyntään nähden riittävä ja kunnan taloudellinen liikkumavara ei mahdollista ei lakisääteisten palveuiden kasvattamista. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että aloite ei edellytä toimenpiteitä ja, että aloite voidaan todeta loppuun käsitellyksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 55 Selonteko vuoden 2020 valtuusto- ja kuntalaisaloitteista

Kihniön kunnan hallintosäännön 124 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.

Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.

Vuoden 2020 aikana jätettiin yksi kuntalaisaloite ja yksi valtuustoaloite.

Kyykystä ylös yhteislistan valtuustoryhmä jätti 11.11.2020 valtuustoaloitteen jossa esitettiin perustettavaksi Kihniön kotihoitoon työntekijän toimi lapsiperheiden kotipalveluun.

Tanja Uusitalo on tehnyt kuntalaisaloitteen metsästyskiellosta kunnan mailla keskustassa Kettukallion mäessä. Aloite on luotu kuntalaisaloite.fi: n kautta 18.12.2020.

Edellisiltä vuosilta kesken olevat valtuustoaloitteet:

Perussuomalaisten valtuustoaloite koulutuskuntayhtymä SASKY: stä eroamiseksi. Aloitteen käsittely on kesken, koska Ylöjärven kaupungin eroaminen ko. koulutuskuntayhtymästä on keskeneräinen tuomioistuinkäsittelyn vuoksi. Tapauksella on myös Kihniön kunnan kannalta keskeinen ennakkopäätösvaikutus erokorvauksen vuoksi.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tiedoksi, että:

Vuoden 2020 aikana jätettiin yksi kuntalaisaloite ja yksi valtuustoaloite.

Kyykystä ylös yhteislistan valtuustoryhmä jätti 11.11.2020 valtuustoaloitteen jossa esitettiin perustettavaksi Kihniön kotihoitoon työntekijän toimi lapsiperheiden kotipalveluun.

Kunnanhallitus on lähettänyt aloitteen sote- yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunnalle asiantuntijalausuntoa varten, vastaus saatu yta- lautakunnalta ja hallitus käsitellyt aloitteen kokouksessaan 31.3.2021. Aloite etenee käsiteltäväksi seuraavaan kunnanvaltuuston kokoukseen.

Tanja Uusitalo on tehnyt kuntalaisaloitteen metsästyskiellosta kunnan mailla keskustassa Kettukallion mäessä. Aloite on luotu kuntalaisaloite.fi: n kautta 18.12.2020. Aloitteeseen on vastattu kunnanhallituksessa 8.3.2021

Edellisiltä vuosilta kesken olevat valtuustoaloitteet:

Perussuomalaisten valtuustoaloite koulutuskuntayhtymä SASKY:stä: eroamiseksi: Kihniön kunnan kriisikuntastatuksen väistyttyä taseeseen kertyneiden alijäämien kattamisen johdosta kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että aloite ei ole enää ajankohtainen ja aloite voidaan todeta loppuun käsitellyksi. Aloite etenee käsiteltäväksi seuraavaan kunnanvaltuuston kokoukseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 56 Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikka
Edeltävä kohta § 9 Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikka

Hallitus on 12.3.2021 antanut eduskunnalle esityksen laiksi, jolla vuoden 2021 kuntavaalit siirrettäisiin pidettäväksi sunnuntaina 13. kesäkuuta (HE 33/2021 vp). Ennakkoäänestysaikaa kotimaassa pidennettäisiin kahteen viikkoon (26.5.–8.6.), joiden aikana voitaisiin toimittaa myös kotiäänestyksiä. Laitosäänestys voitaisiin toimittaa vähintään yhtenä ja enintään neljänä päivänä kyseisen ajanjakson aikana.

Kunnan tulee 22.3.–8.4. välisenä aikana tehdä tarvittaessa uudet päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoistaan vuoden 2021 kuntavaaleissa. Paikat voivat olla samoja kuin ne, jotka kunta merkitsi pohjatietojärjestelmään 29.1.2021 mennessä, mutta kunta voi myös halutessaan muuttaa niitä tai perustaa niitä lisää. Digi- ja väestötietoviraston (DVV) 18.12.2020 päivätyssä kirjeessä kunnanhallituksille on annettu tarkentavia ohjeita äänestyspaikkatietojen ja keskusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoittamisesta (DVV/9007/2020; vaalilain 9§ 4 mom. ja 13§ 4 momentin perusteella).

Kuntien keskusvaalilautakuntien tulee siis tarkistaa ja kuitata 8.4.2021 klo 12 mennessä vaalitietojärjestelmän pohjatietoihin 1) tiedot kunnan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista aukioloaikoineen sekä 2) tiedot keskusvaalilautakunnan yhteystiedoista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2021 kuntavaaleissa Kihniön kunnan vaalipäivän äänestyspaikkana toimii Kihniön yhtenäiskoulu.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 57 Vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestyspaikat
Edeltävä kohta § 8 Vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestyspaikat

Hallitus on 12.3.2021 antanut eduskunnalle esityksen laiksi, jolla vuoden 2021 kuntavaalit siirrettäisiin pidettäväksi sunnuntaina 13. kesäkuuta (HE 33/2021 vp). Ennakkoäänestysaikaa kotimaassa pidennettäisiin kahteen viikkoon (26.5.–8.6.), joiden aikana voitaisiin toimittaa myös kotiäänestyksiä. Laitosäänestys voitaisiin toimittaa vähintään yhtenä ja enintään neljänä päivänä kyseisen ajanjakson aikana.

Kunnan tulee 22.3.–8.4. välisenä aikana tehdä tarvittaessa uudet päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoistaan vuoden 2021 kuntavaaleissa. Paikat voivat olla samoja kuin ne, jotka kunta merkitsi pohjatietojärjeste-mään 29.1.2021 mennessä, mutta kunta voi myös halutessaan muuttaa niitä tai perustaa niitä lisää. Digi- ja väestötietoviraston (DVV) 18.12.2020 päivätyssä kirjeessä kunnanhallituksille on annettu tarkentavia ohjeita äänestyspaikkatietojen ja keskusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoittamisesta (DVV/9007/2020; vaalilain 9§ 4 mom. ja 13§ 4 momentin perusteella).

Kuntien keskusvaalilautakuntien tulee siis tarkistaa ja kuitata 8.4.2021 klo 12 mennessä vaalitietojärjestelmän pohjatietoihin 1) tiedot kunnan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista aukioloaikoineen sekä 2) tiedot keskusvaalilautakunnan yhteystiedoista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että:

 • Kihniön kuntavaalien 2021 yleinen ennakkoäänestyspaikka on Puumilan Taitotalossa
 • Palvelutalo Iltarusko ja Tehostetun palveluasumisen yksiköt Kotipihlaja ja Suutarinpihlaja (laitosäänestys)
 • Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti ajalla 26.5.-8.6.2021:
 • keskiviikko – perjantai 12.00-18.00
 • lauantai – sunnuntai 12.00-15.00
 • maanantai - perjantai klo 12-18
 • tiistai 8.6. klo 12.00-18.00
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 58 Eron myöntäminen keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja vapautuvan luottamustoimen täyttäminen

Keskusvaalilautakunnan varajäseneksi valittu Hannu Tiainen on pyytänyt eroa varajäsenen luottamustoimesta. Hannu Tiainen toimii vaaliasiamiehenä kuntavaaleissa. Vaalilain 151 §:n mukaan "Puolueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamies ei saa olla kunnan keskusvaali-lautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä."

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Hannu Tiaiselle myönnetään ero keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä ja hänen tilalleen valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 59 Metsästysvuokrasopimus

Kihniönkylän Erä-Veikot ry esittää 24.4.2021 päättyvän metsästysvuokrasopimuksen jatkamista viidellä vuodella kunnan omistamista seuraavista kihniönkylässä sijaitsevista tiloista: Hakamaa 7:262, Kunnaniitti 7:242, Arvola 7:131 ja Käskyvuori 70:6. Em. tilojen yhteispinta-ala on vajaa 19,0 hehtaaria.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää jatkaa metsästysvuokrasopimusta Kihniönkylän Erä-Veikot ry:n kanssa tiloilla Hakamaa 7:262, Kunnaniitti 7:242, Arvola 7:131 ja Käskyvuori 70:6 viiden vuoden ajan 25.4.2021 alkaen. Vuokra-ajalta peritään yhteensä 50 euron kertakorvaus.

Päätöksen lisätiedot

Keskustelun aikana Hannu Koivistoinen esitti, ettei Käskyvuori 70:6 tilasta tehdä metsästysvuokrasopimusta. Käskyvuoren alue halutaan rauhoittaa virkistyskäyttöön. Marjo Niemi kannatti ehdotusta. Hallitus äänesti asiasta kädennostoäänestyksellä. Koivistoisen ehdotusta kannattivat Markkola, Mäkinen, Niemi, Pusa ja esittelijän ehdotusta kannattivat Shemeikka ja Silvennoinen. Äänestyksen tuloksen perusteella hallituksen päätökseksi tuli, ettei metsästysvuokrasopimusta tehdä tilasta Käskyvuori 70:6. Päätösehdotus hyväksyttiin muilta osin.

Mika Shemeikka jätti eriävän mielipiteen asiassa. Liitetään pöytäkirjaan.

Tiedoksi Kihniönkylän Erä-Veikot
§ 60 Kunnanhallituksen myöntämät avustukset 2021

Kunnanhallitus myöntää hakemuksesta yleisavustusta toiminnan tukemiseen kihniöläisille yhteisöille tai hakijalle, jonka toiminta sijoittuu Kihniön alueelle. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon yhteisön toiminnan laajuus, osallistumis-mahdollisuuden avoimuus ja vaikuttavuus. Yleisenä periaatteena on, että avustustoiminnan tulee olla vaikuttavaa ja tukea kuntastrategiaa. Hakemukseen tulee liittää ta-vuoden toimintasuunnitelma, edellisen vuoden tilinpäätös, selvitys edellisen vuoden tuen käytöstä sekä perustelut tuen tarpeesta. Määrärahaa avustuksiin on talousarviossa varattu 15.000 euroa. Määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset, anotut avustukset sekä ehdotus myönnettävästä tuesta liitteenä.

Talousarviokirjaan on merkitty sisivstystoimen avustuksien kohtaa s. 36: "Sivistyslautakunta jakaa vuonna 2020 liikunta- ja nuorisojärjestöille avustuksia yhteensä 22.024 euroa. Nuorisojärjestöjen 11.512 euron osuus sisältää 4 H-yhdistykselle maksettavan palkka-avustuksen, jonka suuruuden päättää kunnanhallitus. Kihniön 4 H-yhdistys on hakenut 8500 euron palkka-avustusta vuodelle 2021. Vuonna 2020 myönnetty summa oli 6.500 euroa.

Avustushakemukset nähtävänä kokoukessa ja sitä ennen kunnanvirastolla.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus myöntää avustukset liitteen 4 mukaisesti. Lisäksi kunnanhallitus päättää 4 H-yhdistyksen palkka-avustukseksi 6.500 euroa vuodelle 2021.

Esteellisyys Kristiina Mäkelä ja Katri Toivonen ( Hallintolaki 28.1. kohta 5)
Päätöksen lisätiedot

Kristiina Mäkelä ja Katri Toivonen poistuivat esteellisenä kokouksesta, eivätkä osallistuneet päätöksentekoon asiassa. Pöytäkirjanpitäjänä toimi puheenjohtaja tämän asian ajan. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Hakijat
§ 61 Tarkennus kuntalaisaloitteen vastaukseen
Edeltävä kohta § 40 Kuntalaisaloite / Metsästyskielto kunnan mailla keskustassa

Kunnanhallitus antoi vastauksen 8.3.2021 kokouksessaan kuntalaisaloitteeseen "metsästyskielto kunnan mailla keskustassa." Asiasta herränneiden kysymysten vuoksi

tarkennetaan kohtaa "Kettukallion tie on kaavatie." Tie on kaavatatie osittain ja Sysitien risteyksestä eteenpäin yksityistie.

Lisäksi tarkennetaan seuraavaa kappaletta:

Metsästäminen yksityisellä tiellä on muiden kuin metsäkanalintujen osalta sallittu. Metsästyksen ulkorajan muodostava tiealue ulottuu maanmittaustoimituksessa määrättyihin rajoihin asti. Jos tällaisia rajoja ei ole määrätty, tiealue ulottuu kahden metrin etäisyydelle ojan, tieluiskan tai -leikkauksen ulkosyrjästä. Metsästysoikeus yksityisellä tiellä ei kuulu tienpitäjälle, vaan sen maan omistajalle, jonka päälle tie on rakennettu ja metsästysoikeuden haltijalle. (lisäys kursiivilla)

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy ja merkitsee tiedoksi tarkennukset kuntalaisaloitteen vastaukseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 62 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 63 Koronarokotusten organisointi

Parkanon kaupunginhallitus 29.3.2021 § 11

Kolmostien Terveys Oy pyytää linjausta koronarokotusten tuottamisesta 3.3.2021 päivätyllä toimitusjohtajan kirjeellä. Kolmostien Terveydellä on valmius ja osaaminen organisoida rokotukset sekä hankkia tarvittava lisäresurssi rokotustyöhön. Kolmostien Terveys voi toteuttaa rokotukset laadukkaasti ja kustannusvaikuttavalla tavalla. Kolmostien Terveyden esitys koronarokotusten organisoinnista ja toteutuksesta Parkanossa ja Kihniöllä:

1. Tarvittavat toimenpiteet

 • osallistuminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin koronarokotuskoordinaatioryhmään
 • THL ja SHP ohjeistusten mukaisesti rokotteiden tilaus, rokotusten organisointi, rokottajien koulutus, kirjaajien koulutus
 • ajanvarausjärjestelyt (puhelimitse, sähköisesti)
 • massarokotusten järjestäminen koronapandemiatilanne huomioiden
 • tilat massarokotuksille
 • raportointi
 • tiedotus

2. Tarvittavat minimiresurssit

 • ajanvarauksen puhelinresurssi, ylimääräisten puhelinlinjojen avaus, arviolta 2 hoitajan työpanos
 • rokottajat
 • kirjaajat
 • asiakkaiden ohjaus
 • parkanolaisia >16 v. 5493, kihniöläisiä >16 v. 1606; yhteensä rokotettavia alueella 7099, kaikille 2 rokotetta
 • verrattuna esimerkiksi influenssajoukkorokotuksiin resurssitarve on n. 7 kertainen

Esimerkiksi joukkorokotuspäivänä voidaan rokottaa 1000 hlö seuraavin resurssein: 10 rokotuslinjaa tarkoittaa 10 rokotusluvallista hoitajaa, 10 kirjaajaa ja lisäksi avustava henkilökunta sekä tilojen siivous

Kolmostien Terveys esittää, että rokotuksiin liittyvä työ kirjataan pandemiatyönä ja pandemiarokotustyönä. Nämä työaikamuodot laskutetaan kaupungilta tosiasiallisesti toteutuneena työnä perustuen siihen, että kaupunki saa valtiolta korvausta pandemiakuluista. Rokotteen hinnaksi tulee nk. virka-aikaisena työnä oman henkilöstön toteuttamana 10 €/rokote, iltaisin ja viikonloppuisin oman henkilöstön ylityönä tai ostopalveluna 20 €/rokote.

THL on ohjeistanut kuntia, että mm. neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lakisääteiset tarkastukset tulee toteutua kunnissa ajallaan ja henkilöstöresurssia ei voi kokonaisuudessaan siirtää näistä toiminnoista rokotuksiin. Tilaajan (Parkanon kaupunki) ja Tuottajan välisessä sopimuksessa (kohta 22.5. Ylimääräiset kustannuserät) on erikseen maininta ylimääräisten ennalta arvaamattomien kustannuserien (epidemia, pandemia tai vastaavista) korvaamisesta. Sopimuksessa on sovittu, että näistä kuluista vastaa lähtökohtaisesti palveluntuottaja. Mikäli ylimääräiset vuosittaiset kustannuserät ovat yli 3 % sopimuksen vuosiarvosta, sopijapuolet sitoutuvat neuvottelemaan kustannuserien korvaamisesta. Erikseen on sovittu siitä, että jos valtio maksaa erilliskorvausta, se maksetaan palvelun tuottajalle. Valtio on luvannut korvata kunnille pandemiasta ja aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti.

Kihniön osalta ohjausryhmässä 24.3.2021 asia on keskusteltu ja Kihniön kunnan edustajat ovat valmiita hyväksymään esityksen.

Strategisten vaikutusten arviointi:

Strategisten vaikutusten arviointi Merkittävyys asteikolla 1-5 Sanallinen arviointi:
Elinvoima ja elinkeinojen kehittäminen5Rokotuksien aikaansaamalla suojalla turvaan monien
elinkeinojen mahdollisuudet tarjota palveluitaan avoimesti.
Asumisviihtyvyys ja osallisuus5Kun terveysturvallisuus nousee niin mahdollisuudet osallistua
ja harrastaa vapautuu
Hyvät palvelut 5 Rokotuksilla suojataan yhteistoiminta-alueen asukkaiden
sairastumista vakavaan taudin muotoon

Oheisaineistona Kolmostien Terveys Oy:n kirje.

Valmistelija: terveys- ja hyvinvointijohtaja Taina Niiranen

Kaup.johtajan ehdotus:

Parkanon kaupunginhallitus päättää 1. hyväksyä osaltaan Kolmostien Terveyden esityksen rokotushinnaksi ja korvaa ne esityksen mukaan, mikäli valtio korvaa ne Parkanon kaupungille. Jos valtio ei korvaa rokotuskustannuksia täysimääräisesti, rokotuskustannukset lasketaan edellä mainitulla hinnalla vuosittaisiin kustannuseriin ja jos ne ylittävät 3 % sopimuksen vuosiarvosta, osapuolet neuvottelevat vielä erikseen kustannuserien korvaamisesta, kuten Tilaajan (Parkanon kaupunki) ja Tuottajan välisessä sopimuksen kohdassa 22.5. on erikseen asiasta sovittu.

2. esittää Kihniön kunnanhallitukselle, että se hyväksyy osaltaan esitetyn rokotteiden hinnan ja korvaa ne täysimääräisesti.

Kihniön kunnanhallitus 31.3.2021


Päätösehdotus

Kihniön kunnanhallitus hyväksyy osaltaa Parkanon kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Rokotteen hinnaksi tulee nk. virka-aikaisena työnä oman henkilöstön toteuttamana 10 €/ rokote, iltaisin ja viikonloppuisin oman henkilöstön ylityönä tai ostopalveluna 20 €/rokote.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Parkanon kaupunki
§ 64 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja § 7

Talouspäällikkö § -

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Keskusvaalilautakunta 15.3.2021

Tekninen lautakunta 24.3.2021

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 65 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

7 kiinteistönluovutusilmoitusta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 66 Ilmoitusasiat

Saapuneet kirjeet :

1. OKM: Vuoden 2021 kuntavaalit: Uusi vaalipäivä 13.6.2021

2. OKM: Ehdokasasettelutehtävät viikolla 11 ja pohjatietojen päivitys

3. THL: Alueille ohjattavat ja suositeltavat toimenpiteet Covid-19 epidemian leviämisen estämiseksi

4. JUKO, JHL, JYTY: Paikallisneuvottelupyyntö

5. Pirkanmaan Te-palvelut: Helmikuun tilannekatsaus ( Kihniön työttömyys 11,3 %)

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Kunnanjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Markkola Juha-Matti Pöytäkirjanpitäjä
§ 60
Niemi Marjo Tarkastajat
Silvennoinen Erja Tarkastajat
Mäkinen Heikki Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Kärkelä Pilvi Muu osallistujat
Sillanpää Matti Muu osallistujat
Sivistystoimenjohtaja
Toivonen Katri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2. vpj.
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.