Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

8.3.2021

#1533

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 3/2021
Kokouspäivä 8.3.2021
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:36
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 8.3.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 9.3.2021
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 37 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Hannu Koivistoinen ja Mika Korkiakoski. Pöytäkirja tarkastetaan 8.3. ja pidetään nähtävänä 9.3.2021 kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Korkiakoski ja Leila Pusa.

§ 38 Lausunto Pirkanmaan alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta vuosille 2021-2024
Muut osallistujat Perälä Anne

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus- ja suunnitelma 2021–2024 linjaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet vuosille 2021-2024. Sen toimeenpano käynnistyy kesällä 2021. Valtakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvien hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyttyä asiakirjaan tehdään tarvittavat päivitykset. Alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on keskeinen työväline Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen suunnitelman toimeenpanossa väestötason hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi. Alueellinen hyvinvointikertomus ja – suunnitelma on laadittu yhdessä kuntien, sairaanhoitopiirin ja eri sidosryhmien kanssa.

Alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaation tavoite Pirkanmaalla on väestötasolla hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen ja siten vaikuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuskehitykseen. Positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan yhdensuuntaisia ja eri toimijoiden yhteistyössä toteuttamia toimenpiteitä alueellisella tasolla, kunnissa ja Pirkanmaan erikoissairaanhoidossa. Järjestöillä on tärkeä rooli asiakas- ja tutkimusnäkökulman nostajana.

Kunnat laativat valtuustokausittain omat laajat hyvinvointikertomuksensa , jotka perustuvat kunnan oman väestön hyvinvointi- ja terveystietoihin. Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021–2024:n valmisteluprosessin aikana on välivaiheiden valmistuttua niiden tiedot välitetty hyödynnettäväksi kunnan hyvinvointityössä Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkoston kautta. Alueellisen hyvinvointikertomus ja -suunnitelman toimeenpanosuunnitelmassa on ehdotukset, miten alueellisten kaikkia kuntia koskevien painopisteiden ja niiden tavoitteiden toimeenpanoa voi toteuttaa kunnissa. Kunnan hyvinvointityö koskee kaikkia toimialoja, joten asiakirjasta toivotaan laajaa keskustelua eri toimielimissä.

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021–2024 päivitetään lausuntojen saavuttua, jonka jälkeen sen käsittelee ja hyväksyy Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri pyyttä jakelussa mainittuja kuntia ja muita tahoja antamaan lausuntonsa Pirkanmaan alueellisesta hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021–2024:sta. Lausuntoa pyydetään erityisesti asiakirjan luvussa 4.3. esitetyn toimeenpanosuunnitelman sisällöstä.

Lausunto pyydetään toimittamaan 26.3.2021 mennessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kirjaamoon kirjaamo@pshp.fi

Kihniön kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto antaa lausunnon kunnanhallitukselle.

Hyvinvointikoordinaattori Anne Perälä alustaa asiaa

Liite 1 Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus

Päätösehdotus

Kihniön kunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Pirkanmaan alueellisen hyvinvointisuunitelman toimeenpanosuunnitelmassa vuosille 2021-2024 kerrotaan, että kuntien toiminnassa keskeistä on väestön hyvinvointi- ja terveyseroja kaventavien tavoitteiden, toimenpiteiden ja niiden arviointikäytäntöjen kytkeminen kunnan oman hyvinvointikertomustyön kautta osaksi kaikkien toimialojen talous- ja toimintasuunnitteluprosessia. Tämä prosessi on kehittynyt kunnassa ja todetaan että Kihniön kunnan laajan hyvinvointikertomuksen valmistelussa voidaan hyödyntää pienen kunnan resurssit huomioiden kunnille suunnattuja toimenpide-ehdotuksia.

Suunnitelmassa asetetut hyvinvointia tukevat painopisteet: elintavoilla fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia, osallisuus ja vaikuttaminen, turvallinen elinympäristösekä vaikuttavat palvelut ovat tavoitteita, jotka selkeästi tukevat kuntalaisten hyvinvointia.

Painopisteeseen osallisuus ja vaikuttaminen liittyvä tärkeä toimenpide on;kuntalaisten osallistaminen kulttuurin, liikunnan ja ravitsemusta koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tärkeää ja tavoitteellista olisi luoda osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia oman elinympäristön kehittymiseen kunnassa.

Pirkanmaan liiton sivuille kuvataan maakuntauudistusvalmistelusta, että konkreettisin tulos uudistusvalmistelussa syntyy, kun nykyisten terveyskeskusten tai hyvinvointikeskusten tilalle tulee verkostomaisella tavalla toimiva sote-keskus. Ennaltaehkäisevien palveluiden saavutettavuudella halutaan lisätä hyvinvointia ja terveyttä. Kuntiin halutaan rakentaa elintapaohjauksen palvelupolut ja ehkäisevän päihdetyön rakenteet. Hyvinvointitiedon käyttöä halutaan lisätä ja luoda alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenne hyvinvointialueelle.

Alueellinen hyvinvointikertomus- ja suunnitelma on hyvin laadittu kuvaus Pirkanmaan tilanteesta, tilastoista ja taustatekijöistä, joiden pohjalta on asetettu tavoitteita hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi ja samoja ilmiöitä tunnistetaan myös Kihniössä. Erityinen huoli on perheiden tukemisessa mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisemiseksi sekä lasten –ja nuorten ravitsemusasia ylipainotilastojen valossa. Kihniön kunnan haaste on pystyä varmistamaan palvelujen saatavuus tasavertaisesti asukkailleen maakunnan pohjoisimpana kunta.

Alueellisessa tavoitteen asettelussa olisi hyvä kuvata selkeästi jo suunnitelmapohjassa miten alueellinen tuki tulevaisuudessa jalkautuu kuntiin ja millaisia neuvonta tai ohjaus käyntejä kuten ”kuntakiertueita” on suunnitelman täytäntöönpanossa tulossa.

Pienten kuntien tulisi verkostoitua tai hankkia asiantuntijuutta yhdessä. Kunnissa toteutetaan useita kuntalaisten hyvinvointiin vaikuttavia asioita hankkeiden kautta ja niiden hallinnointiin ja resursointiin täytyy varata aikaa ja työpanosta.

Kihniön kunnan hyvinvointiryhmän kiinnitti huomiota toimeenpanosuunnitelman ehdotuksista taulukon kohtaan: Miten muutos todennetaan kunnassa? Osa toimeenpanoehdotuksista on jo valmisteilla Pirsote- hankevalmistelussa (kuvattu vihreällä nuolella) ja siksi toimeenpanoehdotuksen taulukoinnissa tulisi selkeämmin erottaa, mikä ehdotus jää kuntien vastuulle ja toteutettavaksi sekä mikä ehdotus on jo Soten-valmistelua ja niin ollen maakunnan päätösvallan piiriin tulevien asioiden toteuttamista.

Todetaan myös, että erilaisten mallien käyttöönotto vaatii käyttöönottokoulutusta. Tulevaisuudessa päätöksentekomenettelyyn mallin käyttöönotosta täytyy tehdä yhteistyössä maakunnan, kunnan ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. (esim. neuvokas perhe- mallin koulutus ja käyttö, arkeen voimaa - mallit, voimaa vanhuuteen-malli, RAI-arviointi ja ravitsemusmallit).

Kulttuuritoimenpide-ehdotuksissa on voimakkaasti esillä kaupunkinäkemys. Olisi hyvä saada kirjattua toimintamalleille (kulttuuriluotsit, lähete, harrastuspassi jne.) vaihtoehtoinen / vastaava malli, joka sopisi pienempienkin kuntien toimintaan.

Koska asiakirja on laaja, sen tavoitteet ja toimenpiteet tuntuvat pienelle kunnalle haasteellisena toteuttaa.

Kihniön kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto antoi lausunnon 3.3.2021 § 3

Ehdotus Pirkanmaan alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja suunnitelmasta on laaja ja pienen kunnan näkökulmasta haasteellinen sinänsä toteuttaa. Kunnan oman suunnitelman laatimiseen löytyy kuitenkin ajatuksia, joita voidaan käyttää suunnittelun apuna.

Kihniön vanhus- ja vammaisneuvosto pitää tärkeänä painopisteenä Elintavoilla fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia ja tavoitteena ikääntyneiden toimintakykyä parantavan toiminnan kehittämisen.

Osallisuutta ja vaikuttamista tulisi laajentaa lisäämällä kunnan hyvinvointityöryhmään sekä vanhus- ja vammaisneuvoston että nuorisovaltuuston edustajat.

Digitaaliset (sähköiset) palvelut lisääntyvät nopeasti. Monille ikääntyneille kynnys niiden käyttämiseen on korkea. Lähituen ja koulutuksen saaminen sähköisten palveluiden käytössä ja käyttöönotossa korostuu seuraavalla suunnittelukaudella.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Hyvinvointikoordinaattori Anne Perälä esitteli asiaa kokouksessa.

Tiedoksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kirjaamo, kirjaamo@pshp.fi
§ 39 Ruoveden kunnan esitys yhteistyön tiivistämisestä Pohjois-Pirkanmaan kuntien kesken hyvinvointialueen valmistelussa

Ruovesi KH 15.02.2021 § 26

Parhaillaan jokainen kunta ja YTA-alue varautuu tulevaan sote-uudistukseen. Uudet hyvinvointialueet aloittavat tällä tietoa toimintansa 1 .1 .2023 . Maakuntien liitot vastaavat uusien hyvinvointialueiden valmistelusta ja kuntien/YTA-alueiden edustajat ovat osaltaan osallistuneet myös valmisteluun eri foorumeissa. Uudistus on historiallinen ja työ, jota uudistuksen eteen on tehty ja tehdään, on mittava vaatien suuria panostuksia kaikilta toimijoilta.

Tarkoituksenmukaista olisi, että kuntien välistä yhteistyötä tiivistettäisiin ja sen vuoksi Ruoveden kunta esittää, että Pohjoisen-Pirkanmaan alueelle ( Juupajoki, Kihniö, Mänttä-\/ilppula, Parkano, Ruovesi ja Virrat) alueelle perustetaan yhteinen valmisteluryhmä maakunnan ja YTA-alueiden sote-uudistuksen valmistelun tueksi. Ryhmän tavoitteena on lisätä kuntien välistä yhteistyötä ja edistää avointa ja sujuvaa tiedonkulkua sekä kohdentaa rajalliset resurssit tehokkaammin, kuin jokaisen kunnan/YTA-alueen tehdessä omaa valmisteluaan. Ruoveden kunta esittää myös, että ryhmälle määritellään tavoitteet ja tehtävät yhteisesti.

Lisätiedot: kunnanjohtaja Eeva Viitanen, eeva.viitanen@ruovesi.fi

Kj:n ehdotus:

Ruoveden kunnanhallitus esittää Juupajoen kunnalle, Kihniön kunnalle, Mänttä-Vilppulan kaupungille, Parkanon kaupungille ja Virtain kaupungille, että nämä

  • hyväksyisivät Pohjoisen Pirkanmaan yhteisen yhteistyö- ja valmisteluryhmän
  • nimeäisivät ryhmään edustajansa.

perustamisen sekä

Ruoveden kunnanhallitus hyväksyy osaltaan yhteisen yhteistyö- ja valmisteluryhmän perustamisen. Mikäli muut kunnat tai kuntien enemmistö hyväksyy ryhmän perustamisen, Ruoveden kunta nimeää ryhmään edustajakseen kunnanjohtaja Eeva Viitasen.

Päätös: KH hyväksyi ehdotuksen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy Pohjoisen Pirkanmaan yhteisen yhteistyö- ja valmisteluryhmän perustamisen sekä nimeää ryhmään edustajansa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Kunnan edustajaksi valittiin kunnanjohtaja Petri Liukku.

Tiedoksi Juupajoki, Mänttä-\/ilppula, Parkano, Ruovesi ja Virrat
§ 40 Kuntalaisaloite / Metsästyskielto kunnan mailla keskustassa

Kihniön kunnalle on tullut kuntalaisaloitepalvelun kautta Tanja Uusitalon aloite "Metsästyskielto kunnan mailla keskustassa."

Kuntalain 23 §: ssä säädetään kunnallisen aloiteoikeuden käytöstä. Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Hallintolain 16 §:n mukaisesti aloitteesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä lähettäjän nimi ja yhteystiedot.

Aloite kuuluu:

"Kettukallionmäessä on kunnan omistamaa metsää. Ympärillä myös paljon eri muiden omistamaa metsäaluetta.

Mm Kihniön yhtenäiskoulu käyttää metsää paljon retkiin, suunnistukseen ym.
Lisäksi metsässä liikkuu paljon muita ihmisiä, lapsia, marjastajia ja luonnosta pitäviä.

Metsästys tulee kieltää Kettukallion mäessä turvallisuuden vuoksi.

On vaarallista liikkua alueella koska metsästäjät päivystävät teillä jalkautumatta autoistaan ja kaikilla metsässä kulkijoilla ei ole huomioliivejä päällä, joten vaara joutua ammutuksi tai muuten uhkaavaan tilanteeseen on suuri.

Alueella asuu paljon lapsia ja on yleinen lenkkeilypaikka. Vaikka alue onkin taajaman ulkopuolella niin kielto pitäisi silti tehdä."


Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kihniön kunta vastaa seuraavaa:

Kihniön kunnan omistamilla alueilla Kettukallion alueella Toimela IV (250-403-0007-0258) ja Peltola I (250-403-0007-0200) ei ole metsästysvuokrasopimusta minkään seuran kanssa, joten siellä ei ole metsästysoikeutta. Kettukalliontie kulkee Sysitien ja Kettukalliontie 95 välisellä alueella suurimmaksi osaksi kunnan omistaman alueen läpi. (Karttaliite kunnan maista ko. alueella)

Metsästyslain määräykset.

Metsästyslaki § 23 Metsästyksen rajoittaminen yleisen turvallisuuden vuoksi

Jos yleisen turvallisuuden kannalta on erityisen tärkeää tai eläintautilain (55/1980) 3 §:n nojalla määriteltyjen helposti leviävien eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi on välttämätöntä, aluehallintovirasto voi määräajaksi tietyllä alueella kieltää metsästyksen tai rajoittaa sitä. Ennen kiellon tai rajoituksen määräämistä on metsästysoikeuden haltijaa ja alueen omistajaa kuultava. Kuulemista ei kuitenkaan edellytetä, jos kiellon tai rajoituksen antaminen perustuu helposti leviävien eläintautien leviämisen ehkäisemiseen.

Metsästyslaki § 25 Asutuksesta, viljelyksistä ja liikenneväylistä johtuvat rajoitukset

Ilman rakennuksen omistajan tai haltijan nimenomaista lupaa eläintä ei saa ampua 150:tä metriä lähempänä sellaista rakennusta, jossa asutaan.

Ilman alueen omistajan tai haltijan nimenomaista lupaa riistaeläintä ei saa etsiä pihasta tai puutarhasta eikä metsästystarkoituksessa saa kulkea viljelyksillä ennen kuin sato on korjattu tai koottu.

Metsästyslaki määrittelee myös sen, että riistaeläintä ei saa metsästyslain mukaan ampua rautatien tai yleisen tien yli eikä riistaeläimen tai ampujan ollessa tällaisella tiellä. Yleisillä teillä tarkoitetaan yleiseen liikenteeseen luovutettuja maanteitä tai paikallisteitä, joiden pitämisestä huolehditaan julkisena tehtävänä. Kettukalliontie on kaavatie.

Metsästäminen yksityisellä tiellä on muiden kuin metsäkanalintujen osalta sallittu. Metsästyksen ulkorajan muodostava tiealue ulottuu maanmittaustoimituksessa määrättyihin rajoihin asti. Jos tällaisia rajoja ei ole määrätty, tiealue ulottuu kahden metrin etäisyydelle ojan, tieluiskan tai -leikkauksen ulkosyrjästä.

Kihniön kunta kehottaa erityiseen varovaisuuteen Kettukallion alueella muilla kuin kunnan omistamilla mailla tapahtuvaan metsästykseen huomioiden alueen virkistyskäyttö.

Autosta käsin tapahtuvaa mahdollista riistan tarkkailua ei kunta voi kieltää, mutta kehottaa käyttämään harkintaa yksityisten alueilla metsästysoikeuden omaavien tekemään riistantarkkailuun autosta käsin Kettukalliontiellä.

Liite 2 karttaliitePäätösehdotus

Kunnanhallitus antaa edelläesitetyn vastauksena kuntalaisaloitteeseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Uusitalo Tanja
§ 41 Asia poistettiin esityslistalta
§ 42 Sopimus toimitilojen ja tietoliikenteen käytöstä

Kihniön kunnan vesi- ja lämpölaitos yhtiöitettiin (liiketoimintakauppa) vuoden 2020 lopussa kunnan sataprosenttisesti omistamaksi yhtiöksi. Kunnan tilojen, laitteiden, tietoliikenneyhteyksien käyttäminen yhtiön toiminnan tarpeisiin tulee järjestää sopimuksella.

Sopimukseen kuuluvat:

-kunnan tilojen käyttö (sisältää myös kopiokoneen/tulostuksen käytön, toimistotarvikkeet)

-tietoliikenteen, tietokoneen ja puhelimen käytön

Käytöstä peritään korvauksena 70 € + alv.24 % kuukaudessa

Sopimus tulee voimaan takautuvasti 1.1.2021 alkaen.

Liitteenä 3 ehdotus sopimukseksi.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 3 olevan sopimuksen sekä valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Esteellisyys Koivistoinen Hannu, Niemi Marjo, Silvennoinen Erja (Hallintolaki 28.1. § 5 yhteisöjäävi)
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Koivistoinen Hannu, Niemi Marjo, Silvennoinen Erja poistuivat esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi Kihniön Vesi- ja Lämpö Oy
§ 43 Liiketoimintakaupan myyntihinnan tarkistaminen

Kihniön kunta on tehnyt liiketoimintakaupan 30.12.2020 kunnan vesi- jätevesi- ja lämpölaitoksen toiminnasta Kihniön Vesi ja Lämpö Oy kanssa. Kauppakirjan kohdan 5. mukaan " ”Alustava Kauppahinta tässä Kauppakirjassa tarkoitetusta Liiketoimintakaupasta on 3 495 714 euroa. Kauppahintaa tarkistetaan tarvittaessa Kunnan tilinpäätöksen 2020 valmistumisen yhteydessä, mikäli sen perusteella siirtyviin tase-eriin on kohdistunut vähäistä suurempia muutoksia. Kauppahinta tarkistetaan vastaamaan Voimaantulohetken siirtyvien tase-erien arvoja, pois lukien tase-erät, joiden arvoksi on määritelty niiden tekninen nykykäyttöarvo.”

Vesi- ja Lämpölaitokselle on tehty vuoden 2020 aikana investointeja yhteensä 63.515 e, joita ei ole huomioitu kunnanvaltuuston 19.11.2020 hyväksymässä kauppasummassa. Kauppasumma tarkistuksen jälkeen on 3.559.229 euroa. Muutos vaikuttaa myös velan määrään, jota tarkistetaan liiketoiminnan kauppasumman täsmennyttyä.

Kauppa- ja velkakirjaan listään liite kauppahinnan ja velkamäärän muutoksesta.

Liitteet 4-5 liitetään pöytäkirjaan.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee Kihniön kunnan ja Kihniön Vesi- ja Lämpöyhtiön välisen liiketoimintakaupan myyntihinnan ja lainamäärän muutoksen tiedoksi.

Esteellisyys Koivistoinen Hannu, Niemi Marjo, Silvennoinen Erja (Hallintolaki 28.1. § 5 yhteisöjäävi)
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Koivistoinen Hannu, Niemi Marjo, Silvennoinen Erja poistuivat esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

§ 44 Asia poistettiin esityslistalta
§ 45 Kunnanjohtajan informaatioasiat
Muut osallistujat Peltomaa Sari

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Sari Peltomaa Kehitys-Parkista osallistuu asiantuntijana.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Sari Peltomaa vieraili asiantuntijana.

§ 46 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja § 4-5

Talouspäällikkö § -

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Tekninen lautakunta 24.2.2021

§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 14 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 15 Lausuntopyyntö Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Rakennussuojeluesitys Kihniön kansakouluun liittyen

§ 16 Rakennusvalvontataksan tarkistus

§ 17 Palvelusopimus Kihniön kunnan viheralueiden hoidosta ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä

§ 18 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

§ 19 Muut asiat

Keskusvaalilautakunta 25.2.2021

Vanhus- ja vammaisneuvosto 3.3.2021

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 47 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

6 kiinteistönluovutusilmoitusta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 48 Ilmoitusasiat

Saapuneet kirjeet:

1. Pirkanmaan Te-palvelut: Tammikuun 2021 tilannekatsaus

2. Aluehallintovirasto: Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös

3. STM: Rajoitustoimenpiteet virusmuunnoksen ja epidemian leviämisen estämiseksi - tason kaksi käyttöönotto

4. Aluehallintovirasto: Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Vaasan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien kuntien alueelle

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Kunnanjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Korkiakoski Mika Tarkastajat
Pusa Leila Tarkastajat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Peltomaa Sari Muu osallistujat
Kehityskoordinaattori
Perälä Anne Muu osallistujat
Hyvinvointikoordinaattori
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.