Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

15.2.2021

#1465

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 2/2021
Kokouspäivä 15.2.2021
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:36
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 15.2.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 16.2.2021
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 20 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Mika Shemeikka ja Erja Silvennoinen. Pöytäkirja tarkastetaan 15.2.2021 ja pidetään nähtävänä 16.2.2021 kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 21 Salomaan perinnön käyttösuunnitelma

Kunta sai valtionperinnön (Salomaa), jonka vastaanottamisesta kunnanhallitus teki päätöksen vuonna 2009. Perintö luovutettiin kunnalle käytettäväksi vanhusten huoltoon, lastensuojeluun sekä sotaveteraanien ja –invalidien kuntoutus- ja tukipalveluihin.

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan varojen käyttösuunnitelma esitetään kunnanhallitukselle. Aikaisemmin suunnitelman laati perusturvalautakunta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirryttyä yhteistoiminta-alueelle, toiminta jäi Kihniön kunnalle. Salomaan perinnön hoitajaksi kunnanhallitus (23.1.17/ 9 §) nimesi - talous- ja hallintojohtajan.

Liite 1

Päätösehdotus

Kunnahallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan Salomaan perinnön käyttösuunnitelman.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 22 Pitkäaikaisen lainan tarjouspyynnöt

Kuluvana vuonna toteutettavien investointien rahoittamista varten tarvittaneen pitkäaikaista lainaa yhteensä 500 000-1 000.000. Loput pitkäaikaisesta lainasta kohdistuu talousarviossa mainittuihin käyttömenoihin. Kunnanvaltuusto on myöntänyt vuodelle 2021 kunnanhallitukselle 1.000.000 euron velanottovaltuuden.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan pyytämään tarjoukset lainasta 10, 15, 20 vuoden laina-ajalla ja eri korkovaihtoehdoilla.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 23 Väliaikaisrahoituksen maksuajan jatkaminen hankkeissa

Geo Wellbeing- hyvinvointitapahtumalle on myönnetty Ely- keskuksen kehittämistukea 20.790 euroa. Tapahtuma oli suunnuteltu järjestettäväksi 6.6.2020, mutta vallitsevan covid -19 tilanteen vuoksi tapahtuma täytyi perua ja siirtää se myöhemmin pidettäväksi.

Tuen saaja Kihniön Matkailu ry, on hakenut yleishyödylliselle kehittämishankkeelleen "Geo Wellbeing" jatkoaikaa 31.12.2021 saakka.

Satakunnan Ely- keskus on tehnyt myönteisen muutospäätöksen asiasta hakemuksen mukaisesti. Hankkeelle Myönnettiin jatkoaikaa 31.12.2021 saakka.

Nuoret verkossa hankkeelle on myönnetty Ely- keskuksen päätöksellä 24.785,26 euron kehittämistuki.

Vallitsevan covid- 19 kokoontumisrajoitusten vuoksi hankkeen hallinnoija Kihniön 4-H yhdistys on hakenut hankkeelle lisäaikaa

Satakunnan Ely- keskus on myöntänyt nuoret verkossa hankkeelle jakoajan 30.4.2021 saakka

Kihniön kunnanhallitus on myöntänyt em. kehityshankkeille väliaikaisrahoitusta Ely- keskuksen myönteistä päätöstä vastaan.Tästä syystä kunnanhallituksen on huomioitava hankkeille myönnetty lisäaika väliaikaisrahoituksen takaisin maksussa.

Liitteenä 2-3 muutospäätökset

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi, että Kihniön matkailuyhdistyksen Geo Wellbeing tapahtumalle on Satakunnan Ely- keskuksen päätöksellä myönnetty jatkoaikaa 31.12.2021 saakka sekä ,että Kihniön 4-H yhdistyksen hallinnoimalle Nuoret Verkossa hankkeelle- on myönnetty jatkoaikaa 30.4.2021 saakka.

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyy Kihniön kunnan myöntämän väliaikaisrahoituksen tulevan takaisinmaksuun hankkeille myönnettyjen jatkoaikojen päättyessä.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi taloustoimisto, hakijat
§ 24 Väliaikaisten varajäsenten määrääminen keskusvaalilautakuntaan

Vuoden 2021 kuntavaaleissa keskusvaalilautakuntana toimii valtuuston 12.6.2017 valitsema keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakuntaan on valittu viisi varsinaista jäsentä sekä kahdeksan varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa heidät tarvittaessa kutsutaan varsinaisten jäsenten sijaan.

Vaalilain 14 §:n mukaan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Jos varajäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen, saa kunnan hallitus tarvitta­essa määrätä väliaikaisen varajäsenen.

Keskusvaalilautakunnan viidestä varsinaisesta jäsenestä ja varajäsenistä useat ovat estyneitä osallistumaan keskusvaalilautakunnan kokouksiin kunta­vaalien 2021 aikana.

Kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenenä/varajäsenenä eivät voi toimia :

 • puolueen tai valitsijayhdistysten vaaliasiamiehet
 • kuntavaaleissa ehdokkaana olevat siitä lukien kun ehdokashakemus on annettu keskusvaalilautakunnalle
 • henkilöt, joiden läheinen on kuntavaaleissa ehdokkaana

Läheisellä tarkoitetaan hallintolain 27 - 30 §:n mukaan jäsenen/varajäsenen

 • puolisoa, lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa, isovanhempaa tai muuten erityisen läheistä henkilöä samoin kuin em. puolisoita

- vanhempien sisarusta sekä hänen puolisoaan, sisarusten lapsia sekä entistä puolisoa

-puolison lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa ja isovanhempaa samoin kuin em. puolisoita ja puolison sisarusten lapsia

Läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Valinnassa tulee huomioida tasa-arvolain säädökset, eli kumpaakin sukupuolta. Väliaikaiset varajäsenet tulevat sijaantulojärjestyksessä viimeiseksi.

pitää olla vähintään 40 prosenttia valituista. Keskusvaalilautakuntaan tulee määrätä 1-3 väliaikaista varajäsentä.

Oheismateriaalina on keskusvaalilautakunnan kokoonpano

Päätösehdotus

Kunnanhallitus määrää 1-3 väliaikaista varajäsentä keskusvaalilautakuntaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Väiaikaiseksi jäseneksi valittiin Päivi Heinilä ja Kosti Kuusisto.

§ 25 ​Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen kuntavaaleja varten

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa toimi­tetaan 7.- 13.4.2021. Kihniön kunta muodostaa yhden äänestysalueen.

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta.

Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asukkaista siten, että kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneet äänestäjäryhmät mah­dollisuuksien mukaan tulevat edustetuiksi kussakin vaalilautakunnassa ja vaalitoi­mikunnassa. Sekä varsinaisissa että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kum­piakinvähintään 40 %.

Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikun­nan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten si­jaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.

Vaalilautakunnan pääasiallinen tehtävä on vaalipäivän äänestyksen järjestäminen äänestysalueella ja äänestysalueella annettujen äänestyslippujen äänten laskenta.

Vaalitoimikunnan tehtävä on järjestää ennakkoäänestys laitoksissa. Vaalitoimikun­nan työ alkaa viimeistään ennakkoäänestyksen alkamispäivänä. Vaalilain muutok­sesta johtuen vaalitoimikunta ei huolehdi enää kotiäänestyksen toimittamisesta, vaan sen hoitavat keskusvaalilautakunnan erikseen nimeämät vaalitoimitsijat.

Vaalilain 15 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta vaalilautakuntaan ja vaalitoimikun­taan. Sääntely on tältä osin tiukentunut aiemmasta. Lainmuutos tuli voimaan 1.6.2016.

 • Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
 • Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa eivät voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä varajäsenenä.

Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja re­kisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. On syytä huomata, että oma sekä edellä mainitun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, että henkilö ei ole vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan tai vaalitoimitsijaksi.

Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy muutoin sen mukaan kuin kuntalaissa (365/1995) säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan ja toimikuntaan (33 ja 36 §). Sinänsä ei ole estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan, kunhan henkilö on vaalikelpoinen molempiin toimielimiin.

Vaalitoimitsija, vaalilautakunnan tai –toimikunnan jäsen ei voi olla keskusvaalilauta-kunnassa, koska keskusvaalilautakunta toimii laillisuuden arviojana.


Liitteenä 4 Kuntaliiton yleiskirje 9 /2020

Päätösehdotus

Kunnanhallitus asettaa vuoden 2021 kuntavaaleja varten:

1. Kihniön äänestysalueen vaalilautakunnan ja valitsee siihen

-puheenjohtajan,

-varapuheenjohtajan

- kolme muuta jäsentä

- kolme - viisi varajäsentä siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten

sijaan.

2. vaalitoimikunnan ja valitsee siihen

-puheenjohtajan,

-varapuheenjohtajan

-yhden jäsenen

- kolme varajäsentä siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten sijaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus asetti vuoden 2021 kuntavaaleja varten:

1. Kihniön äänestysalueen vaalilautakunnan ja valitsi siihen seuraavat jäsenet:

-puheenjohtaja Marttila Salme

-varapuheenjohtaja Mäkinen Heikki

- kolme muuta jäsentä: Nieminen Kirsti, Kohtala Paavo ja Aho Pirjo

- kolme - viisi varajäsentä siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten

sijaan.

varajäsenet

1. Yli-Knuuttila Jouko

2. Laitala Sirkka

3. Risku Mailis

4. Korkiakoski Mika

5. Annala Juhani

2. vaalitoimikunnan ja valitsi siihen

-puheenjohtaja Koivukoski Mikael

-varapuheenjohtajan Taupila Sinikka

-yhden jäsenen Korkiakoski Anita

- kolme varajäsentä siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten sijaan.

varajäsenet

1. Koivukoski Mirka-Maria

2. Annala Raili

3. Lehtinen Jyri

Tiedoksi palkkatoimisto, valitut
§ 26 Kuntavaalien 2021 ulkomainonta

Kunnilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta vaalimainonnan järjestämiseen, mutta kunnat ovat perinteisesti tarjonneet puolueille ja valitsijayhdistyksille mahdollisuuden ehdokasjulisteiden esillepanoon niille varatuissa telineissä.

Vaalilain mukaan yleisen ennakkoäänestyspaikalla tai vaalipäivän äänestyspaikalla taikka niiden välittömässä läheisyydessä ei saa äänestysaikana pitää puheita, julkipanna tai jakaa painettuja tai kirjoitettuja kehotuksia eikä muutoinkaan vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa, että vaalimainoksia ei tule asettaa ennakkoäänestyspaikkojen tai äänestyspaikkojen läheisyyteen niin, että voidaan katsoa niiden vaikuttavan äänestäjän valintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että vaalimainosten ei tule näkyä vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäynnille.

Vaalien ulkomainonnan aloittamisajankohdaksi niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa. Kuntaliitto suosittelee viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 31.3.2021alkaen.

Kunnan tekninen toimi asettaa vaalimainostelineet Prunnintien varrelle kuten edellisissäkin vaaleissa. Mainosteline on kaksi puolinen eli jokaiselle ehdokkaita asettaneelle puolueelle tai valitsijayhdistykselle varataan mainospaikka (kaksipuolinen). Mainokset asetetaan puolueittain samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä luettuna vasemmalta oikealle. Mainokset tulee poistaa viikon kuluessa vaalin vahvistamisesta.

Keskustan asemakaava-alueelle (lukuunottamatta Prunnintien mainostelineitä ) ei tule vaalimainoksia asettaa (liite 5).

Tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta säädetään maantielain (503/2005) 52 ja 52 a §:ssä. Liikennevirasto ohjeistaa vaalimainontaa maanteiden varsilla ja asemakaava-alueiden ulkopuolella.Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että vaalien ulkomainonta aloitetaan Kuntaliiton suosituksen mukaisesti keskiviikkona 31.3.2021, johon mennessä pystytetään vaalimainostaulut Prunnintien varrelle.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Tekninen toimi
§ 27 ICT-palveluiden hankinta

Nykyinen sopimus päättyy helmikuun lopussa. Sopimuksen jatkamisesta on käyty neuvottelu Kuukausiveloitus on 4.950 € / kk (alv. 0) sisältää kokonaisulkoistuksen ICT-palveluissa.

Sopimusaika on 1.3.2021-28.2.2022. Heinäkuun kiinnioloajalta laskutetaan puolen kuun hinta. Hankinta alittaa kotimaisen hankinnan kynnysarvon.

Oheisena tarjous

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä tarjouksen ict-palveluista tarjouksen mukaan 4.950 euron (alv. 0) kuukausihinnalla ajalle 1.3.2021-28.2.2022 sekä valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Esteellisyys Markkola, Juha-Matti (hallintolaki 28.2 §:n 5)
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Juha-Matti Markkola poistui esteellisenä kokouksesta käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.Puheenjohtajana tämän asian ajan toimi varapuheenjohtaja Hannu Koivistoinen.

Tiedoksi IPP Oy, hallintokunnat
§ 28 Vuokrasopimusluonnoksen hyväksyminen Puumilan työtilasta / Pilvi Product Oy

Pilvi Product Oy on esittänyt kiinnostuksensa Puumilan työtilaan n:o 101B. Työtilan koko on 33 m2

Kuukausivuokra on 369,10 euroa (sis. kulloisenkin voimassa olevan ALV:n, nyt 24 %)ja se maksetaan etukäteen kunkin kuukauden 5. päivään mennessä.

Vuokranmaksun tai muiden tämän sopimuksen tarkoittamien maksujen viivästyessä kunta on oikeutettu perimään lain salliman viivästyskoron ( viivästyskorkolaki).

Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin. Negatiivista indeksin kehitystä ei kuitenkaan huomioida. Vuokraa korotetaan kuitenkin vuosittain tammikuun alusta lukien vähintään 2%.

Seuraava vuokrankorotusajankohta on 1.1.2022

Vuokrasopimus astuu voimaan taannehtivasti 8.2.2021

Vuokra sisältää korvauksen lämmöstä, vedestä ja valaistuksesta sekä tavanomaisen yhdyskuntajätteen jätehuoltomaksut.Lisäksi vuokra sisältäänykyiset ATK – yhteydet (laajakaista).

Irtisanomisaika on vuokralaisen puolelta 1 kk ja kunnan puolelta 2 kk. Irtisanomisaika lasketaan alkavaksi ilmoitusta seuraavan täyden kuun alusta lukien. Mikäli vuokranmaksu tai muu tämän sopimuksen mukaisen ehdon täyttyminen viivästyy yli yhden (1) kuukauden, on kunnalla oikeus purkaa vuokrasopimus välittömästi.

Vuokralaisella on oikeus käyttää talon yhteisiä sosiaalitiloja kunnan antamien ohjeiden mukaisesti.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 6 mukaisen vuokrasopimuksen.

Lisäksi kunnanhallitus myöntää kunnanjohtajalle oikeuden tehdä sopimukseen mahdolliset teknisluonteiset korjaukset ja muutokset.

Esteellisyys Kärkelä, Pilvi (Hallintolaki 28.1. kohta 1)
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Pilvi Kärkelä esitti esteellisyytensä asiaan ja poistui kokouksesta käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi Pilvi Product Oy, tekninen toimi
§ 29 Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimiseksi Lylyharjun alueelle

Johdanto

Ilmatar Lylyharju Oy esittää oikeusvaikutteisen tuulivoimaosa-yleiskaavan laadinnan aloittamista Kihniön kunnan luoteisrajalle, Ratikylän luoteispuolelle. Lylyharjun tuulivoima-alue jatkuu myös Kurikan ja Parkanon kaupunkien alueelle.

Hakeva yhtiö

Ilmatar Lylyharju Oy on Kihniön kuntaan rekisteröity yritys, joka on Ilmatar Energy Oy:n (”Ilmatar”) täysin omistama tytäryhtiö. Ilmatar on suomalainen energiayhtiö, joka kehittää, rakentaa ja käyttää tuulivoimakohteita Suomessa tavoitteenaan muuttaa suomalaista energiantuotannon rakennetta ympäristöystävällisempään suuntaan. Ilmatar tulee seuraavien vuosien aikana rakentamaan n. 1000 MW uutta tuulivoimatuotantokapasiteettia Suomeen. Tuottamansa sähkön Ilmatar toimittaa yritys- ja kuluttaja-asiakkailleen.

Tuulivoimahankkeen kuvaus

Ilmatar suunnittelee Lylyharjun alueelle yhteensä maksimissaan 16 voimalan tuulivoimapuistoa. Näistä voimalapaikoista maksimissaan seitsemän sijoittuisi Kihniöön tämän kaavoitusaloitteen mukaiselle alueelle ja loput sijoittuisivat Parkanoon (4 kpl) ja Kurikkaan (5 kpl). Tuulivoimalat tulevat olemaan toteuttamisajankohdan teknologian mukaisia. Kaavarajaus, voimaloiden sijoittelu ja voimaloiden kokonaismäärä tarkentuvat kaavaprosessin aikana huomioiden kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin (YVA) selvitykset, lausunnot, mielipiteet ja sidosryhmäkeskustelut. Ympäristövaikutukset minimoidaan tarkalla suunnittelulla. Ilmatar esittää, että kolmen kunnan alueella tapahtuva kaavoitus ja YVA-menettely suoritetaan samanaikaisesti.

Kaavaprosessi ja projektin aikataulu

Ilmatar ehdottaa kaavoitusprosessille seuraavaa alustavaa yleisaikataulua

Kaavoitusaloitteen hyväksymisen jälkeen (arviolta helmikuu 2021) Ilmatar Oy kilpailuttaa kaavakonsultin, jonka kunta hyväksyy omien sääntöjensämukaisesti.

Kaavoitussopimuksen laatiminen Kihniön kunnan ja Ilmatar Lylyharju Oy:n välille arviolta helmi-maaliskuu 2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja YVA-suunnitelma valmistellaan keväällä 2021 ja asetetaan nähtäville kesällä 2021.

OAS ja YVA-suunnitelmaan saadut lausunnot ja mielipiteet huomioiden valmistellaan kaavaluonnos ja YVA-selostus, joka valmistuu mm. tarvittavista selvityksistä riippuen arviolta 2021 lopussa tai 2022 keväällä ja asetetaan sen jälkeen nähtäville.

Kaavaluonnokseen ja YVA-selostukseen saadut lausunnot ja mielipiteet huomioiden valmistellaan kaavaehdotus vuonna 2022.

Kaavan hyväksymiskäsittely kunnanvaltuustossa sijoittuisi vuosien 2022-2023 vaihteeseen.

Kaavan hyväksymisen jälkeen haetaan rakennusluvat.

Rakentaminen voisi alkaa alustavasti vuonna 2024, jolloin tuulivoimapuisto voisi olla tuotannossa vuonna 2025-2026.

Tuulivoimapuisto on tuotannossa teknologisesta kehityksestä riippuen noin 30-40 vuotta, jonka jälkeen tuulivoimatoimija purkaa laitteistot ja maisemoi alueen. Muu rinnakkainen toiminta (mm. metsätalous ja virkistyskäyttö) on alueella sallittua myös tuulivoimaloiden käytön aikana.

Maanomistus

Ilmatar on solminut maanvuokrasopimukset suunnitellulla Lylyharjun tuulivoima-alueella suurimman osan alueen maanomistajien kanssa. Jäljellä olevien kiinteistönomistajien kanssa neuvotellaan maanvuokrasopimuksesta prosessin aikana.

Kaava-alue

Suunnitellun Lylyharjun tuulivoimahankkeen Kihniön puoleinen kaava-alue sijoittuu Kihniön kunnan luoteiskulmaan Ratikylän luoteispuolelle. Kaava-alueen alustava rajaus on esitetty tämän kaavoitusaloitteen liitteenä.

Kihniön voimalat tulevat sijoittumaan suurelta osin Pirkanmaan maakuntakaavassa osoitetulle tuulivoimaloiden alueelle. Kihniön kaava-alue mahdollistaa arviomme mukaan maksimissaan 7 tuulivoimalan sijoittamisen. Etäisyyttä alustavasti hahmottelemiltamme voimalapaikoilta lähimpään asutukseen on yli 1,5 kilometriä. Selvyyden vuoksi todetaan, että tarkat voimalasijainnit, voimaloiden lukumäärä ja lopullinen kaava-alueen rajaus tullaan suunnittelemaan muun muassa kaavaprosessin aikana tehtyjen selvitysten pohjalta.

Vaikutusten huomioiminen prosessissa

Tulemme selvittämään tuulivoimapuiston vaikutukset kattavasti kaavaprosessin aikana, jolloin tehdään muun muassa laaja ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Lopulliset voimalasijainnit, voimalamäärä ja lopullinen kaava-alue tullaan laatimaan muun muassa kaavoituksen aikana tehtävien selvitysten tuloksien pohjalta.

Kaavoitusprosessin aikana tullaan luontoselvitysten lisäksi laatimaan kattavat arvioinnit muun muassa maisema, melu- ja välkevaikutuksista. Odotettavissa olevia vaikutuksia havainnollistaaksemme olemme esittäneet kuitenkin jo tämän kaavoitusaloitteen liitteenä alustavat melu- ja välkemallinnuskartat. Karttojen mallinnuksissa käytetyt voimalatyypit ovat alustava arvio siitä, minkälaisia voimaloita voisi olla yleisesti käytössä, kun tuulivoimahankkeen luvat ovat saaneet lainvoiman. Molemmat mallinnukset on toteutettu voimaloiden kokonaiskorkeudella 290 metriä maanpinnasta. Melumallinnuksen voimalan lähtöäänitaso on sama kuin tällä hetkellä markkinoilla olevalla 6,2 megawatin voimalalla. Alustavien välkevaikutuksien arvioinnissa olemme käyttäneet voimalaa, jonka tornin korkeus olisi 175 metriä ja roottorihalkaisija 230 metriä (siiven pyyhkäisykorkeus maksimissaan 290 metriä). Lopulliset toteutettavat voimalatyypit tulevat olemaan markkinoilta rakennuslupien myöntämisen jälkeen yleisesti saatavilla olevia voimalatyyppejä.

Kustannusten jakautuminen

Ilmatar Lylyharju Oy tulee vastaamaan kaavoituksen kustannuksista erikseen tehtävän kaavoitussopimuksen ehtojen mukaisesti. Ilmatar Lylyharju Oy teettää lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja vastaa tarvittavien suunnitelmien, selvitysten ja vaikutusarviointien kustannuksista. Ilmatar ehdottaa, että Kihniön kunta vastaa kaavaprosessin lakisääteisistä hallinnollisista kustannuksistaan osayleiskaavan käsittelyvaiheisiin liittyvissä lakisääteisissä tehtävissä.

Lisätietoja asiasta antaa:

Noora Jaakamo noora.jaakamo@ilmatar.fi

050 406 3136

Liitteenä 7 karttaliitteet.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy Ilmatar Lylyharju Oy:n esityksen oikeusvaikutteisen tuulivoimaosa-yleiskaavan laadinnan aloittamisesta Kihniön kunnan luoteisrajalle, Ratikylän luoteispuolelle. Tuulivoimaloita on tarkoitus rakentaa alueelle enintään seitsemän kappaletta.

Kunnanhallitus velvoittaa teknistä lautakuntaa tekemään kaavakustannuksista kaavoitussopimuksen Ilmatar Lylyharju Oy:n kanssa. Kaavoitussopimuksessa tulee mainita, että kunta veloittaa kaavasta aiheutuvat ilmoituskustannukset täysimääräisinä.

Esteellisyys Markkola, Juha-Matti (hallintolaki 28.1 §:n 3)
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Juha-Matti Markkola poistui esteellisenä kokouksesta käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.Puheenjohtajana tämän asian ajan toimi varapuheenjohtaja Hannu Koivistoinen.

Tiedoksi Ilmatar, tekninen lautakunta
§ 30 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 31 Liittyminen yhteishankintaan Monitoimi- ja tulostuslaitteet palveluineen 2021–2023 (2025)

Hansel Oy (entinen KL-Kuntahankinnat) on yhteishankintayksikkö, joka kilpailuttaa sekä tekee puitejärjestelyjä ja hankintasopimuksia kunta-asiakkaidensa puolesta.

Palvelujen ytimen muodostavat yhteishankinnat, joiden lisäksi tarjotaan asiakkaille hankintojen asiantuntijapalveluita. Hanselilla on yhteensä yli 90 puitejärjestelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää, joihin on kilpailutuksen perusteella valittu yli 480 sopimustoimittajaa.

Hansel Oy:n toiminta rahoitetaan sopimustoimittajilta perittävällä palvelumaksulla, joka perustuu tehtyihin hankintoihin. Palvelumaksu on keskimäärin 1 % hankinnan arvosta.

Toiminta perustuu Hansel-lakiin, jossa määritellää tehtävät ja asiakkaat. Hansel on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, josta valtio omistaa 65 prosenttia ja Kuntaliitto 35 prosenttia.

Puitejärjestelyllä voit hankkia monitoimilaitteita ja verkkotulostimia sekä näihin liittyviä palveluja.

Valikoimaan kuuluvat esimerkiksi:

 • Monitoimilaitteet
 • Verkkotulostimet
 • Em. laitteisiin liittyvät asennus- ja huoltopalvelut
 • Turvatulostus- ja tulostuksenhallintaratkaisut
 • Asiantuntijapalvelut

Sopimuksen kohteena ovat yllä mainitut laitteet ja palvelut. Erikoiskäyttöön tarkoitetut laitteet kuten esimerkiksi suurkuvatulostimet, lämpötulostimet tai 3D-tulostimet eivät ole hankittavissa sopimuksen kautta. Erikoiskäyttöön tarkoitetut laitteet tulevat hankittaviksi Tulostus- ja oheislaitteet tarvikkeineen -dynaamisen hankintajärjestelmän kautta.

KL-Kuntahankintojen (kanssa tehty) nykyinen puitejärjestely KLKH137 monitoimilaitteiden ja niihin lliittyvät palvelut on päättymässä.

Uuteen sopimukseen liittymisestä tulee ilmoittaa 28.2.21 mennessä. Sopimusta voivat hyödyntää vain ennen hankintailmoituksen julkaisua liittyneet asiakkaat.

Sopimuskausi on 02.08.2021 - 01.08.2023

Päätösehdotus

Kihniön kunta päättää liittyä Monitoimi- ja tulostuslaitteet palveluineen 2021–2023 (2025) puitesopimukseen. Kunnanhallitus valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan allekirjoittamaan sitoumuksen ja sopimuksen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Hansel Oy, tietohallinto
§ 32 Poikkeamishakemus
Edeltävä kohta § 83 Poikkeamishakemus

Liite 8 karttaliite

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy poikkemishakemuksen teknisen lautakunnan esittämin ehdoin.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Pirkanmaan ELY, hakija
§ 33 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja §

Talouspäällikkö § -

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Tekninen lautakunta 20.1.2021

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 3 Teknisen lautakunnan kokousajat ja koollekutsuminen vuonna 2021

§ 4 Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastus ja nähtävillä pito

§ 5 Teknisen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2021

§ 6 Ranta-Jokipii ym. ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

§ 7 Maa-aineslain 14 §:n mukainen valvonta-asia maa-ainesluvan laiminlyöntien johdosta/ kiinteistö Vähämäki RN:o 250-407-3-132

§ 8 Maa-aineslain 14 §:n mukainen valvonta-asia maa-ainesluvan määräysten laiminlyöntien johdosta / kiinteistö Louhimo RN:o 250-407-3-163 a

§ 9 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

§ 10 Muut asiat

§ 11 Asemakaavan muutoksen vireilletulo Kihniön kunnassa, tilalla 250-403-7-212 § 12 Vastaus Kunnanhallituksen § 167 Kuntalaisaloite: Järvisuomentien talviaikainen liukkaudentorjunta vedenottamon läheisyydessä

Sivistyslautakunta 27.1.2021

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 3 Sivistyslautakunnan kokousajat ja koollekutsuminen vuonna 2021

§ 4 Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastus ja nähtävillä pitäminen

§ 5 Sivistyslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2021

§ 6 Lukuvuoden 2021-2022 työ- ja lomapäivät

§ 7 Kihniön yhtenäiskoulun valinnaiskurssien opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle 2021-2022

§ 8 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 30.11.2020

§ 9 Viranhaltijapäätökset

§ 10 Ilmoitus- ja muut asiat

Nuorisovaltuusto 1.2.2021


Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet pöytäkirjat tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 34 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

4 kiinteistönluovutusilmoitusta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 35 Ilmoitusasiat

Saapuneet kirjeet:

1. STM: Rajoitustoimenpiteet virusmuunnoksen ja epidemian leviämisen estämiseksi

2. ELY Pirkanmaan: Työllisyyskatsaus, Joulukuu 2020, Kihniön työttömyysaste 11,3

3. AVI: Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehalllintoviraston alueelle

4. Pirkanmaan TE-palvelut: Tilannekatsaus Joulukuu 2020

5. Puolustusvoimat Pirkanmaan aluetoimisto: Kutsuntakuulutus 2021

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
§ 27 ja 29
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Shemeikka Mika Tarkastajat
Silvennoinen Erja Tarkastajat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Mäkinen Heikki Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Kärkelä Pilvi Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 1. vpj.
Liukku Petri Muu osallistujat
Kunnanjohtaja, esittelijä
Toivonen Katri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2. vpj.
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.