Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto 14.12.2020

14.12.2020

#1442

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 6/2020
Kokouspäivä 14.12.2020
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 17:43
Kokouspaikka Etäkokous - google meet
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan nettisivut
Aika 15.12.2020
Allekirjoittajan nimi Tiia Hylkinen
Allekirjoittajan titteli puheenjohtaja
§ 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksessa riittävästi osallistujia. Kutsu toimitettu whats'appissa viikkoa ennen kokousta.

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen pöytäkirjalle valitaan yksi pöytäkirjan tarkastaja.

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastaja. Valitaan pöytäkirjan tarkastajaksi Emma Pystykoski. Pöytäkirja tarkastetaan 15.12.2020 ja pidetään nähtävänä 15.12.2020 alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 34 Uuden nuorisovaltuuston valinta

Nuorisovaltuuston toimikausi on yksi vuosi. Nuorisovaltuusto voidaan valita suoraan, mikäli ehdokkaiden määrä ei ylitä timintasäännössä määritetyä valtuuston paikkamäärää. Mikäli ehdokkaita on enenmmän kuin paikkoja. Järjestetään vaali.

Nuorisovaltuusto on kampanjoinut uusien ehdokkaiden saamiseksi. Ehdokkaita ilmottautui yhteensä 8.


Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto päättää uuden valtuuston valintatavasta. Uudet valtuutetut valitaan suoraan halukkuuden perusteella, koska halukkaiden määrä ei ylitä paikkamäärää. Nuorisovaltuusto nimeään ilmottautumisten perusteella uuden nuorisovaltuuston.

Nuorisovaltuusto välittää tiedot valinnoista kunnanhallitukselle, joka hyväksyy valinnat ja nimeään uuden nuorisovaltuuston. Uuden valtuuston valtuustokausi alkaa 2/ 2021.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuustoon kaudelle 2021 nimetään seuraavat henkilöt: Lotta Leino, Vili Virtanen, Emilia Kärkelä, Emma Pystykoski, Jemina Yli-Lankoski, Sanna Koivula, Amalia Yli-Kärkelä, Jarkko Kärki.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi kunnanhallitus
§ 35 Toimintakertomus vuodelta 2020

Nuorisovaltuusto raportoi toiminnastaan vuosittain laatimalla toimintakertomuksen. Puheenjohtajisto valmistelee toimintakertomuksen nuorisovaltuustolle. Nuorisovaltuuston hyväksymä toimintakertomus annetaan kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto hyväksyy liitteen 1 mukaisen toimintakertomuksen ja saattaa sen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi kunnanhallitus
Liitteet
§ 36 Raahen kunnan haaste koulukiusaamisen vastustamiseksi

Raahen kunta on esittänyt kuntien valtuustolle seuraavan haasteen.

RAAHEN KAUPUNGINVALTUUSTO

§ 68

26.10.2020

Koulukiusaamista koskeva haaste valtuustoille

KV § 68

Tehdään yhdessä koko Suomeen välittävä ja turvallinen koulu!

Kiusaaminen ja häirintä ovat olleet viime aikoina kovasti keskusteluissa, niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Kannamme Raahessakin huolta kouluissa ja vapaa-aikana tapahtuvasta väkivallasta, kiusaamisesta ja ahdistelusta.

Koulukiusaamisessa on aina kyse vakavasta asiasta ja täyttäessään lainsäädännössä rikokselle asetetut tunnusmerkit, mm. kunnianloukkauksen, laittoman uhkauksen tai lievän pahoinpitelyn, on kyse myös rikollisesta toiminnasta. Usein koulukiusaamisen sijaan tulisikin puhua kouluväkivallasta. Henkinen väkivalta voi olla satuttavuudessaan yhtä julmaa fyysisen väkivallan kanssa. Lisäksi iso osa nuorista on kokenut seksuaalista häirintää vapaa-aikana. Eri tutkimusten mukaan Suomen peruskouluissa kiusataan toistuvasti noin 10-15 % lapsista ja nuorista. Luku on suuri ja numeroiden taakse kätkeytyy paljon yksittäisen lapsen ja nuoren inhimillistä hätää, tuskaa ja kärsimystä ja sillä voi olla vaikutuksia läpi elämän. Osa koulukiusaamisen uhreista ei selviä koskaan enää tavanomaiseen elämään, usein myös itsemurhariski kasvaa. Puhutaan siis hyvin laajasti yksilöön ja yhteiskuntaan vaikuttavasta asiasta, niin inhimillisestä kuin taloudellisesta näkökulmasta.

Kouluissamme on käytössä monenlaisia käytäntöjä ja menetelmiä koulukiusaamisen ennaltaehkäisyyn, puuttumiseen ja tilanteiden jälkihoitoon. Asian vakavuudesta ja yhteisöllisestä ongelmasta johtuen koulukiusaamisen vastaista tehtävää ei saa jättää yksistään koulujen vastuulle. Koulukiusaamisen ehkäisy ja pois kitkeminen sekä jokaisen koululaisen hyvinvoinnin lisääminen tulee olla meidän kaikkien yhteinen asia. Meidän tulee yhdessä huolehtia siitä, että jokaisella lapsella ja nuorella on koulussa hyvä olla. Yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä se, ettei kiusaamiselle anneta kasvualustaa, on parasta koulukiusaamisen ehkäisyä. Kantamalla vastuun yhdessä voimme punoa läpi Suomen ulottuvan tiiviin ja välittävän turvaverkon ja näin tarjota entistä mielekkäämmät kouluvuodet jokaiselle suomalaiselle lapselle ja nuorelle. Yhdessä voimme paremmin antaa tähän mahdollisuuden jokaiselle koululaiselle.

Koulun tasolla ennalta ehkäisevä kiusaamisen vastainen työ tarkoittaa myös yhteisöllisyyden tukemista. Raahessa kouluhyvinvoinnin edistämiseen on jo vuosia panostettu monin tavoin. Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen oppiminen on tärkeä osa koulujen opetussuunnitelmaa. Kouluissamme työskentelee aikuisia, joiden tehtävä on tukea jokaista lasta ja nuorta myös oppituntien ulkopuolella ja vapaa-aikana. Nuorisotoimen väki kohtaa nuoria niin kasvotusten kuin myös virtuaalisesti. Raahen kaupungin toimijat sekä monipuolinen kolmannen sektorin verkosto tukevat myös vanhempien kasvatustyötä.

Tutkimusten mukaan nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä suojaavia tekijöitä ovat koulussa käyminen, opiskelu ja työnteko, perhe, ystävät ja läheiset ihmiset, oman turvaverkon jäsenten tuki ja hyvät suhteet turvaverkon ihmisiin, kyky uskaltaa ja osata hakea apua ajoissa auttamispalveluista, turvallinen kasvuympäristö, vanhempien työ ja toimeentulo ja kuulluksi tuleminen. Näiden asioiden edistämisellä raahelaisten lasten ja nuorten arjessa, koulussa ja kotona on suuri merkitys.

Me, Raahen kaupunginvaltuusto, tahdomme olla mukana rakentamassa turvallista ja välittävää koulua sekä samalla punomassa läpi Suomen ulottuvaa turvaverkkoa, ettei kukaan lapsi ja nuori joutuisi koulukiusaamisen tai kouluväkivallan uhriksi. Tätä edistämme kantamalla omia lapsia laajempaa, yhteisöllistä vastuuta. Raahelaisena päättäjänä ja aikuisena tahdon kantaa vastuuta, kysyä, puuttua, antaa luvan puhua ja kuuntelen. Kyse on ennen kaikkea vastuullisesta asenneilmapiirin muutoksesta sekä laajemmasta yhteisöllisestä vastuusta lapsista ja nuorista. Tahdomme myös valtuustona toimia esimerkillisesti, edistää hyväksyvää ja toisia kunnioittavaa toimintatapaa, vaikka olisimme asioista eri mieltä. Tämän tahdonilmauksen ja kutsun vahvistamme jatkossa aina valtuustokauden alussa.

Lisäksi kutsumme tällä haasteella tähän tärkeään tehtävään (turvallisen koulun rakentamiseksi) kaikki raahelaiset sekä kaikki Suomen kuntien valtuustot ja samalla haastamme teidät myös toimimaan esimerkkinä sekä haastamaan oman kunnan asukkaat mukaan.

Päätösesitys (puheenjohtaja):

kaupunginvaltuusto

  • päättää käynnistää edellä selostetun sisältöisen haastekampanjan koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja pois kitkemiseksi kutsumalla mukaan kaikki raahelaiset
  • haastaa kaikki Suomen kuntien valtuustot kunkin kunnan asukkaineen mukaan kampanjaan
  • tahtoo valtuustona toimia esimerkillisesti, edistää hyväksyvää ja toisia kunnioittavaa toimintapaa, vaikka asioista oltaisiin eri mieltä. Tämä tahdonilmaisu ja kutsu vahvistetaan aina uuden valtuustokauden alussa.


Kihniön valtuusto vastaanotti haasteen 7.12.2020 kokouksessaan ja kutsui mukaan kaikki kihniöläiset.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto päättää myös ottaa osaa Raahen kaupungin haasteeseen koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja pois kitkemiseksi ja kutsuu mukaan Pirkanmaan nuorisovaltuustot.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 37 Muut asiat

Tässä kohdassa käydään läpi muita esille tulevia asioita.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto saattaa asiat tietoonsa ja käy tarvittavat keskustelut.

Asian kokouskäsittely

Kunnan talousarvion läpikäyminen. Nuorisovaltuustolle varattu rahaa tapahtumiin ym. 4000eur.

Keskusteltiin maakunnallisista kuulumisista, etäkokouskäytäntö hankaloittaa maakunnallista yhteistyötä. Käytiin läpi lautakuntien kuulumiset.

Puheenjohtajan nuijan hankintaa valmisteltiin.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Toivonen Katri Pöytäkirjanpitäjä
Kärkelä Emilia Osallistujat
Kärki Jarkko Osallistujat
Pystykoski Emma Osallistujat
Yli-Lankoski Jemina Osallistujat
Yli-Lankoski Miko Osallistujat