Tekninen lautakunta

Puheenjohtaja
Ala-Katara Severi
Pöytäkirjanpitäjä
Kujansuu Johanna
Tarkastajat
Jokioja Tiina, Koivisto Juha
Osallistujat
Annala Hanna, Jokioja Tiina, Koivisto Juha, Korkiakoski Mika
Muu osallistujat
Silvennoinen Erja
Kokousnumero
8/2020
Kokouspäivä
5.11.2020
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
18:45
Kokouspaikka
Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 6.11.2020
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 6.11.2020 alkaen
Allekirjoittajan nimi Tarmo Oraluoma
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja

§ 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokoukseen osallistujat.

§ 68 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Juha Koivisto ja Tiina Jokioja. Pöytäkirja tarkastetaan 6.11.2020 ja pidetään nähtävänä 6.11.2020 alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Juha Koivisto ja Tiina Jokioja.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 69 Poikkeamishakemus

POIKKEAMISHAKEMUS, ASUINRAKENNUKSEN, TALOUSRAKENNUKSEN JA SAUNAN RAKENTAMINEN KAAVOITTAMATTOMALLE ALUEELLE.

Rakennuspaikka ja sen sijainti:

Rakennuspaikka on noin 21,6 ha:n suuruinen tila, jonka kiinteistötunnus on 250-401-3-24. Tila rajoittuu Syväjärveen noin 355 metrin matkalla.

Oheismateriaalina asemapiirros.

Esitetty toimenpide:

Poikkeamista haetaan vakituisen asuinrakennuksen 200 m2, talousrakennuksen 100 m2 ja saunarakennuksen 25 m2 rakentamiselle. Rakennuspaikan koko on 21,6 ha.

Rakentamistilanne:

Tila on olemassa oleva asuinpaikka, josta vanha asuinrakennus ja talousrakennukset on purettu pois.

Näille on haettu purkamislupa aiemmin.

Naapureiden kuuleminen:

Naapureiden kuuleminen on suoritettu hakijan toimesta 25.10.2020. Rajanaapureina hakija on kuullut kiinteistöjä 250-401-3-177, 250-401-8-29, 250-401-7-3, 250-874-1-1 ja 250-401-3-17.

Naapureilla ei ole huomautettavaaasiasta.( MRL 133§).

Kiellot, rajoitukset ja kaavallinen tilanne:

Alue on kaavoittamatonta ranta-aluetta.

Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

MRL 171 §:n mukaisesti poikkeamisvalta on kunnalla ja kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;

2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;

3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai

4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisen edellytykset:

Kaavoittamattomalle alueelle rakennettaessa tulee rakennusoikeus selvittää emätilatarkastelun avulla. Tarkastelun perusteella Lehtola 250-401-3-24 on itsessään emätila, joka on muodostettu 15.7.1939. Kiinteistöllä on ehjä rantaviivaa 355 metriä. Kaavoittamattoman ranta-alueen tehokkuusluku voi olla enintään 5 rakennuspaikka/ rantaviivakilometri.

5* 0,355 = 1,7 rakennuspaikkaa > 1 rantarakennuspaikka.

Kyseessä on olemassa oleva rakennuspaikka, josta on uudisrakentamisen tieltä purettu vanha asuinrakennus ja kaksi talousrakennusta pois. Rakennuspaikalle on valmis tieyhteys, vesiosuuskunnan vesiliittymä ja sähköliittymä.

Poikkeaminen ei aiheuta haittaa alueen maisema-arvoille eikä luonnon –ja vesiensuojelulle.

Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei myöskään johda vaikutukseltaan merkittävään rakentamiseen tai muuten aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö –tai muita vaikutuksia.

Rakentamisen määrä:

Rakentamisen määrä määräytyy Kihniön kunnan rakennusjärjestyksen mukaan. Yli 5000 m2 tontilla rakennusoikeus on 150 m2 käsittäen vapaa-ajanasunnon, saunan ja aitan. Lisäksi saa rakentaa 30 m3 kylmää varastotilaa ja 30 m2 katosta. Muun kuin saunarakennuksen tulee sijaita vähintään 20 metrin päässä keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta. Saunarakennus tulee olla vähintään 15 metrin päässä rannasta.

Valmistelija: rakennustarkastaja Raisa Karinsalo-Manninen

Hakemusasiakirjat nähtävänä kokouksessa.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää Kihniön kunnanhallitukselle, että poikkeuslupa myönnettäisiin vakituiselle 2-kerroksiselle asuinrakennukselle 200 m2, talousrakennukselle 100 m2 sekä saunalle 25 m2. Rakentaminen ylittää rakennusjärjestyksen mukaiset ohjeelliset rakennusoikeudet, mutta koska kysymyksessä on vakituinen asuinkäyttö, niin rakennetun tilan tarve on eriluonteinen kuin vapaa-ajanrakentamisessa. Rakentaminen noudattelee jo purettujen rakennusten tyyliä, ne rakennetaan samoille sijainneille kuin puretut rakennukset. Tyyliltään rakennukset sovitetaan vanhaan maalaismaisemaan sopiviksi. Rakennuspaikalle tulee rakentaa ajantasaisen jätevesiasetuksen mukainen jäteveden käsittelyjärjestelmä.

Rakentamisessa tulee noudattaa poikkeuslupahakemuksen liitteenä olevan asemapiirustuksen mukaisia etäisyyksiä suhteessa vesistöön. Rakennuksia voi siirtää vesistöstä kauemmas, mikäli rakennuspaikan olosuhteissa sellaista tarvetta ilmenee. Rakennus tulee sovittaa väritykseltään ja muodoiltaan luontoon ja maisemaan.

Poikkeuslupapäätös on voimassa yhden vuoden ja poikkeamista vastaava rakennuslupa tulee saattaa vireille tänä aikana. Poikkeuslupapäätös on liitettävä rakennuslupahakemuksen liitteeksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus

§ 70 Rakennuslupahakemus / Nerkoon Höyläämö Oy

TEOLLISUUSVARASTON LAAJENNUS

Nerkoon Höyläämö Oy hakee rakennuslupaa varastorakennuksen laajennukselle kiinteistölle Purula 250-407-4-57. Rakennettava kerrosala on 419 m2.

Kiinteistöllä on voimassa Nerkoon Kiinteistö Oy asemakaava. Kyseinen alue on kaavassa merkitty TY-alueeksi eli teollisuus-ja varastorakennustenkorttelialueeksi, jolle ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Alueen rakennusoikeus on 20 000 m2, josta on käytetty 9070 m2.

Rakentaminen täyttää MRL 135 § mukaiset vaatimukset ja on alueen asemakaavan mukaista rakentamista. Suunniteltu laajennus ylittää kiinteistön rajan, joka on saman omistajan omistuksessa. Kiinteistöt tulee yhdistää asemakaavan mukaisesti.

Suunnitelmista on pyydetty pelastusviranomaisen lausunto. Pelastusviranomaisen lausunnossaan esittämiä määräyksiä ja vaatimuksia tulee noudattaa rakentamisessa.

Esityslista liitteenä (1).

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun rakennusluvan teollisuusvaraston laajentamiselle 419 m2 oheisten ehtojen mukaisesti. Kiinteistöt tulee yhdistää asemakaavan mukaiseksi rakennuspaikaksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 71 Asemakaavan muutos tiloilla Taide-Tanhua ja Sarkamaa

Asemakaavan muutos tiloilla Taide-Tanhua ja Sarkamaa on valmistunut. Kaavan laatija on toimittanut liittenä (2) olevat kaava-asiakirjat asianosaisille.

Edeltävä kohta
§ 40 Asemakaavan muutosehdotus tiloilla Taide-Tanhua ja Sarkamaa, § 73 Asemakaavan muutosehdotus tiloilla Taide-Tanhua ja Sarkamaa
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväsyä kaavamuutoksen ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle kaavan hyväksymistä.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto

§ 72 Ranta-Jokipii ym. ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Kaavaehdotuksen käsittely Kihniön kunnan teknisessä lautakunnassa.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 16.9.2020 hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen. Kunnanhallitus on kokouksessaan 28.9.2020 hyväksynyt kaavan laadinnan.

Ranta-Jokipiin ym. ranta-asemakaavan muutos ja laajennus on edennyt ehdotusvaiheeseen ja kaavan laatija on toimittanut materiaalin lautakunnan käsittelyä varten.

Liite 3.

Edeltävä kohta
§ 61 Ranta-Jokipii ym. ranta-asemakaavan muutos ja laajennus; osallistumis- ja arviointisuunnitel..., § 125 Ranta-Jokipii ym. ranta-asemakaavan muutos ja laajennus; osallistumis- ja arviointisuunnite...
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy kaavaehdotuksen ja esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen, asettaa sen nähtäville ja pyytää lausunnot.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus

§ 73 Talousarvion osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2020

Talousyksikkökohtaisen toteumaraportin 30.9.2020 mukaan koko teknisen lautakunnan toimintakulujen toteumaprosentti on 58,6 ja -tuottojen toteumaprosentti 76,3.

Osavuosikatsaus 01.01. - 30.09.2020, liite 4.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion osavuosikatsauksen 01.01. - 30.09.2020 tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston tietoon.

Asian kokouskäsittely

Kokouksessa käsiteltiin myös Kihniön kunnan omistamien taloyhtiöiden osavuosikatsaukset.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto

§ 74 Lisämääräraha vuoden 2020 talousarvioon

Kuntalain 110 §:n 5 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää kunnanvaltuusto.

Vuoden 2020 talousarviossa ei ole varattu määrärahaa Sulkuejärven rannassa kulkevan paineviemärin saneeraukseen. Tekninen lautakunta hakee kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta ko. investoinnille lisämäärärahaa vesi- ja viemärilaitoksen tehtäväalueelle 46 000 euroa.

Lisämäärärahaa haetaan myös liikuntareitin ja Käskyvuoren kunnostushankkeeseen 10 000 sekä 10 000 euroa Pyhäniemen kehittämishankkeeseen. Hankeet eivät olleet tiedossa vuoden 2020 talousarviota laadittaessa. Hankkeet jatkuvat vuonna 2021 ja ne on huomioitu talousarviota laadittaessa.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vuoden 2020 talousarvioon, investointeihin, paineviemärin saneeraukseen vesi- ja viemärilaitoksen tehtäväalueelle myönnetään 46 000 euroa ja liikuntareitin ja Käskyvuoren alueen kunnostushankkeeseen myönnetään 10 000 euroa sekä Pyhäniemen kehittämishankkeeseen 10 000 euroa lisämäärärahaa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto

§ 75 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

- Sähkönhankintasopimus
- Parkanon Vesi Oy: lasku
- Ojaniemen alueen suunnittelu
- Omatoimikirjaston tilanne

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 76 Muut asiat

- Rakennustarkastajan päätökset 10.9. - 30.10.2020 (liite 5)

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.