Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

19.10.2020

#1277

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 12/2020
Kokouspäivä 19.10.2020
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:50
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 19.10.2020
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 20.10.2020
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 133 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Hannu Koivistoinen ja Mika Korkiakoski. Pöytäkirja tarkastetaan 19.10.2020 ja pidetään nähtävänä 20.10.2020 kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Heikki Mäkinen ja Erja Silvennoinen. Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 134 Talousarvio- ja taloussuunnitelma-asetelman hyväksyminen

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Talousarvion määräraha- ja tuloarviossa siirrytään nettobudjetointiin sekä lautakuntatasoiseen käyttömenojen sitovuustasoon valtuustoon nähden.

Edellinen talousarvio- ja taloussuunnitelma-asetelma on hyväksytty vuonna 1996 ja on päivittämisen tarpeessa. Päivityksessä on huomioitu organisaatiossa tapahtuneet muutokset. Lisäksi asetelmassa on pyritty huomioimaan ensi vuonna voimaan tulevan automaattisen tilastoinnin vaatimuksia.

Talousarvio vuodelle 2021 ja suunnitelmavuodet laaditaan uutta asetelmaa noudattaen.

Liite 1 Talousarvio- ja taloussuunnitelma-asetelma

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvio- ja taloussuunnitelma-asetelma hyväksytään liitteen 1 mukaisena.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 135 Kokousedustajan ja varaedustajan nimeäminen Sataedun ja Saskyn koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen

Kuntalain 410/2015 ja pykälän 60 §:n mukaisesti yhtymäkokousedustajat valitaan seuraavasti:

Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Sataedun (kokousaika ei vielä tiedossa) edustajat ovat Matti Sillanpää, varalla Mika Korkiakoski ja Saskyn kokous on 26.11..2020 edustajat Leila Törmä ja varalla Hannu Koivistoinen.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää Sataedun koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajaksi Matti Sillanpään ja varalle Mika Korkiakosken sekä Saskyn koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen Leila Tömän ja varalle Hannu Koivistoisen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Sataedu, Sasky
§ 136 Kiinteistöjen vaihtokirjan hyväksyminen / teollisuusalue / Koskela

Kihniön kunta ja xx ovat neuvotelleet teollisuusalueen maanostosta. xx kertoi, että on valmis toimenpiteeseen, missä maata vaihdetaan hänen ja Kihniön kunnan välillä.

Vaihdon kohteet:

Kihniön kunta luovuttaa:

 • Noin 6,6 hehtaarin määräala tilasta Koskela kt. 250-405-5-69.
 • luovutettavan kohteen arvo on 13.500 euroa.

xx luovuttaa:

 • Noin 1,6 hehtaarin määräala tilasta Saloranta kt. 250-403-70-8.
 • luovutettavan kohteen arvo on 9.500 euroa.
 • xx saa vaihdon olevalta määräalalta Saloranta 70:8 , hakata kaikki puut pois ja pitää itsellään puun myynnistä kertyneet rahat. Puut pitää hakata ja kuljettaa hakkuutähteineen pois 31.5.2021 mennessä.

Välirahan osuus:

 • xx maksaa välirahana 4.000 euroa Kihniön kunnalle.
Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle liitteenä 2 olevan kiinteistöjen vaihtokirjan hyväksymistä.

Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtajalle myönnetään oikeus tehdä kauppakirjaan pieniä teknisluonteisia korjauksia ja muutoksia.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 137 Kauppakirjan hyväksyminen / teollisuusalue

Kihniön kunta ja xx ja xx ovat neuvotelleet teollisuusaluuelta ja sen välittömästä läheisyydestä sijaitsevista raakamaa-alueiden ostamisesta kunnalle. Kaavoituksella ja kunnallistekniikan rakentamisella on tarkoitus muuttaa maa-alueet teollisuustonteiksi.

Sijainti:

Maa-alueista toinen noin 1,6 hehtaaria sijoittuu teollisuustien ja pyhäniementien varrelle ja toinen noin 1,2 hehtaarin maa-alue sijaitsee Pyhäniementien ja valtatie 23 risteysalueen kulmassa.

Kohde:

Kihniön kunnassa sijaitseva Tähdyskorpi 8:37 –niminen tila (kt. 250-403-8-37). Tilan pinta-ala on on kiinteistörekisteriotteen mukaan 2,868 ha.

Maa-alueiden yhteishinnaksi on sovittu 14.080 euroa.

Myyjien kanssa on sovittu, että myyjät saavat hakata kaikki puut pois ja pitää itsellään puun myynnistä kertyneet rahat. Puut pitää kuljettaa hakkuutähteineen pois 31.5.2021 mennessä.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 3 olevan kauppakirjan.

Lisäksi kunnanhallitus myöntää kunnanjohtajalle oikeuden tehdä kauppakirjaan pieniä teknisluonteisia muutoksia ja korjauksia.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 138 Kiinteistöverot vuodelle 2021

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan valtuusto määrää kiinteistöveroprosentin suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tulovero-prosentin. Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella suoritettava vero, jonka kiinteistön kotikunta saa kokonaisuudessaan.

Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajojen vaihteluvälit vuodelle 2020 ovat seuraavat:

1.Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 – 2,00

2.Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 – 1,00

3.Muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 – 2,00

4.Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 – 2,00

Kunnalla on mahdollisuus periä rakentamattomista tonteista korotettua veroa, jonka suuruus on 2,00 – 6,00 %. Tämän veron periminen edellyttää rakenta-mattomalta rakennuspaikalta tiettyjä perusvaatimuksia, jotta veroa voidaan periä. Kunta voi määrätä myös voimalaitosrakennuksille veroprosentin, jonka suuruus on enintään 3,10 %.

Vuoden 2019 kiinteistöveroprosentit ovat olleet seuraavat (koko maan ja Pirkanmaan luvut ovat keskiarvoja):

VerolajiKihniöPirkanmaaKoko maa
Yleinen kiinteistöveroprosentti
1,101,151,10
Vakituisten asuntojen veroprosentti
0,550,580,50
Muiden asuinrakennusten veroprosentti
1,101,101,18
Yleishyödylliset yhteistöt veroprosentti
0,44
Voimalaitosten veroprosentti2,85
Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuodelle 2021 vahvistetaan seuraavat kiinteistöveroprosentit:

1. yleinen 1,10

2. vakituiset asuinrakennukset 0,55

3. muut asuinrakennukset 1,10

4. yleishyödylliset yhteisöt 0,44

5. voimalaitokset 2,85

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määrätä erillistä veroa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Verohallinto
§ 139 Vuoden 2021 tuloveroprosentti

Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2020 on 19,97 ja Pirkanmaalla se on 20,67 %.

Kihniön tuloveroprosenttia vuodelle 2006 korotettiin 18,75 %:sta 19,25 %:iin, jonka mukaisena se pysyi vuoden 2007. Vuodelle 2008 sitä jälleen korotettiin 0,50 prosenttiyksikköä ja vuodelle 2014 tuloveroprosentiksi määrättiin 20,50. Vuodelle 2015 tuloveroprosentti nostettiin 21,50 %:iin.

Tänä vuonna Kihniön kunnan tuloveroja arvioidaan kertyvän noin 125.000 euroa vähemmän kuin talousarviossa on ennakoitu.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kihniön kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2021 määrätään 21,50 %.

Tiedoksi Verohallinto
§ 140 ​Pirkanmaan sote-uudistuksen PirSOTE ja KOMAS -hankkeiden siirtosopimukset Kihniön kunnan ja Pirkanmaan liiton välillä

Ministeri Marinin hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite vahvistaa ja uudistaa sote peruspalveluja tulevaisuuden sote-keskus –ohjelman avulla. Ohjelman tavoitteena on palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen. Toiminnan painotusta halutaan siirtää raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön. Lisäksi palvelujen laatua ja vaikuttavuutta halutaan parantaa sekä palveluiden monialaisuutta ja yhteen toimivuutta varmistaa. Tavoitteena on myös kustannusten nousun hillitseminen, mikä on mahdollista saavuttaa muiden tavoitteiden toteutuessa. Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus hanke (PirSOTE) on laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti yhdessä Pirkanmaan kuntien kanssa kevään 2020 aikana.

Rakenneuudistuksessa (KOMAS) pyritään erityisesti sote-palvelujen järjestämistehtävän kehittämiseen ja yhtenäistämiseen. Pirkanmaan hankkeissa keskitytään ennen lakien voimaantuloa mm. tiedolla johtamisen ja valvonnan kehittämiseen, potilastietojärjestelmien konsolidointeihin eli yhdenmukaistamiseen, asiakkaiden digitaalisten palveluiden lisäämiseen, sosiaalihuollon uusien kirjaamiskäytäntöjen käyttöönottoon sekä tietojen viemiseen sosiaalihuollon Kanta-arkistoon. Osa uudistamisista on lakisääteisiä ja voidaan nyt toteuttaa valtion 80 %:lla tuella. ICT hankkeet on laadittu yhteistyössä Pirkanmaan kuntien, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja sote-johtajien kanssa.

Kuntajohtajat käsittelivät kokouksessaan 21.2.2020 kyseisiä valtionavustushakuja ja väestömäärään suhteutettuja omarahoitusosuuksia (KOMAS) sekä esittivät kokouksessa haettavaksi valtiolta kyseisiä rahoituksia. Kunnat käsittelivät valtionavustusten hakemista, omarahoitusosuuksia ja periaatteita maaliskuun 2020 aikana omissa toimielimissään sekä hyväksyivät valtionavustusten hakemisen.

STM myönsi 29.6.2020 PirSOTE hankkeelle 5,9 miljoonaa euroa ja KOMAS hankkeelle 9,3 miljoonaa euroa. KOMAS hanke edellyttää lisäksi 20 %:n omarahoitusosuuden eli noin 2,3 miljoonaa euroa vuosille 2020–2021. Laskelmissa omarahoitusosuus on pyritty arvioimaan mahdollisimman oikein molemmille vuosille. Jakautumiseen vaikuttaa KOMAS hankkeiden käynnistymisnopeus ja kuntien kanssa saatavien sopimusten hyväksyminen. KOMAS-hankkeelta STM karsi noin 800 000 euroa verrattuna Pirkanmaan alkuperäiseen hakemukseen nähden ja siten omarahoitusosuus putosi keväästä noin 200 000 eurolla. Syynä oli pääosin hakemuksiin sisällytetyt tietojärjestelmien lisenssimaksut, jotka rinnastettiin investointeihin. STM katsoi, että investointiluonteiset asiat eivät ole tukikelpoisia. Kun poistetaan Pirkanmaan liiton ja sairaanhoitopiirin omarahoitusosuudet, jää kunnille omarahoitettavaksi osuudeksi arviolta 1,7 miljoonaa euroa. Kaikkiaan KOMAS hankkeella on käytössään omarahoitusosuudet mukaan lukien noin 11,7 miljoonaa euroa, josta suurin osa eli 6,9 miljoonaa euroa käytetään Pirkanmaan peruspalveluiden ICT järjestelmien uudistamiseen. Varsinaiseen sote-maakuntavalmisteluun liittyvä rahoituksen käyttö ja siten omarahoitus toteutuu valtaosin vasta, mikäli lainsäädäntö etenee eduskunnassa ja voimaanpanolaki astuu voimaan kesän 2021 jälkeen. Kesään 2021 saakka KOMAS hankkeella tehdään pääosin sote-keskuksien toiminnallisiin uudistamisiin liittyviä asiakokonaisuuksia sekä STM:n suosittelemaa esivalmistelua ja varautumista tulevaan.

KOMAS hankkeen omarahoitusosuutta pyritään kattamaan monikanavaisesti. Pirkanmaan liitto toimii hanketoimistona, jonka kautta henkilötyöpanosten kautta kerrytetään sen edellyttämä omarahoitusosuus. Sairaanhoitopiirin kautta on tarkoitus kerryttää omarahoitusosuutta varsinkin tiedolla johtamisen hankekokonaisuuden kautta. ICT hankkeiden omarahoitus jakautuu osittain väestömäärän osuuksissa, mutta pääosin kuntien saaman hyöty- ja aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kuntien omarahoitusosuudet on laskettu tämän hetken tiedon mukaan siten, että niillä voidaan toteuttaa jokaiselle kunnalle omia tärkeitä hankeosia. Mikäli jokin kunta päättää olla osallistumatta joihinkin hankeosiin, rahoitusta tarjotaan tämän jälkeen muille kunnille. ICT hankkeet ovat suurelta osin ostopalveluja, jonka takia työpanoksen laskenta omarahoitukseksi eli ”in kind” -tyyppiseksi rahoitukseksi on pienempää. Kun lasketaan PirSOTE ja KOMAS rahoitus yhteen, noin yhden euron omarahoitusosuudella saa 9 euroa valtionavustusta.

STM on päätöksessään sitonut PirSOTE ja KOMAS hankkeet toisiinsa. Komas hankekokonaisuus on lisäksi jaettu kolmeen osaan. PirSOTEa ei rahoiteta ilman KOMAS ja lasten ja nuorten psykososiaaliset palvelut kehittämisosia. Hankkeiden hanketoimistoa ei rahoiteta ilman KOMAS osa-alue 2 tekemisiä, jossa on mukana mm. valvonnan ja tiedolla johtamisen kehittäminen. Siten sopimukset ja rahoitukset omarahoitusosineen ovat yksi kokonaisuus, vaikka hankkeet on jaettu moneen osakokonaisuuteen. Käytännössä lainsäädännön tässä vaiheessa Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus kehittäminen on päälinja.

Suurin osa hankkeista toteutetaan kunnissa ja sairaanhoitopiirissä. STM edellyttää siirtosopimusten hyväksymistä hankehallinnoijan ja kuntien sekä sairaanhoitopiirin kanssa lokakuun 2020 loppuun mennessä. Tarkennetut taloussuunnitelmat tuli toimittaa STM:ään 25.9.2020 mennessä. PirSOTE ja KOMAS siirtosopimukset lähetetään kuntiin hyväksyttäväksi lokakuun alussa päätöksentekoa varten.

Pirkanmaan sote uudistuksen johtoryhmä 18.9.2020 ja ohjausryhmä 25.9.2020 ovat käsitelleet hankkeiden henkilöstösuunnitelmat, taloussuunnitelmat ja sopimusmallit.

STM edellyttää, että hankkeiden siirtosopimukset käsitellään ja hyväksytään osatoteuttajien toimielimissä neljän kuukauden kuluessa eli lokakuun 2020 loppuun mennessä. Mikäli päätöksenteko viivästyy, pyydetään siitä ilmoittamaan hankehallinnoijalle eli Pirkanmaan liitolle.

Kihniön kunnan kuntarahoitusosuudet KOMAS- hankkeelle vuosille 2020 ja 2021; vuodelle 2020 kuluja Kihniön osalta kertyy 2.386 euroa ja vuodelle 2021 budjetoidaan 10.194 euroa.

Parkano-Kihniö yta-alueen puolesta sopimukset allekirjoittaa Parkanon kaupunki. Hanke toteutetaan yhteistoiminta-alueella vastuukunnan johdolla ja vastuulla.

Liitteet

Liite 4 kokonaismenot ja omarahoitusosuudet

Liite 5 sopimusluonnos Pirsote valtionavustuksen siirrosta

Liite 6 PirSOTE STM valtionavustuspäätös

Liite 7 Pirkanmaan sote-maakuntavalmistelun hankejohtamismalli ja ohjeistus

Liite 8 PirSOTE hankehakemus

Liite 9 PirSOTE-hankkeen valtionosuus kunnittainPäätösehdotus
 • Kunnanhallitus päättää, että Parkano-Kihniö yta-alueen puolesta hankesopimukset (KOMAS, PirSote) allekirjoittaa Parkanon kaupunki. Hanke toteutetaan yhteistoiminta-alueella vastuukunnan johdolla ja vastuulla.
 • Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Kihniön kunnan kuntarahoitusosuudet KOMAS- hankkeelle vuosille 2020 ja 2021; vuodelle 2020 kuluja Kihniön osalta kertyy 2.386 euroa ja vuodelle 2021 budjetoidaan 10.194 euroa.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Parkanon kaupunki
§ 141 Kihniön kunnan talouden sopeuttaminen

Kihniön kunta haki harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta kuluvalle vuodelle.Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavia toimenpiteitä. Toimenpiteet aikatauluineen ja euromääräisine vaikutuksineen on esitettävä valtionosuuden korotusta koskevassa hakemuksessa. Jos toimenpiteitä ei ole päätetty hakuajan loppuun mennessä, on hakemukseen merkittävä se, milloin valtuusto ne käsittelee ja mitkä toimenpiteet ovat. Hakemuksessa käsittelyajaksi on ilmoitettu kuluva syksy.

Kihniön kunnan talouden tasapainottamistoimenpiteitä ovat:

Vuonna 2020

Vesi-ja lämpölaitoksen yhtiöittäminen joulukuun 2020 mennessä. Em. toimenpiteellä saadaan veden ja lämmön hinta sille tasolle, että toiminnasta aiheutuvat kulut saadaan katettua käyttömaksuilla eikä sitä jouduta kompensoimaan verorahoituksella. (alijäämä noin 140.000 € ).

Kuntamaiseman raportin esityksen mukainen vähennys sivistystoimelle kuluvalle vuodelle 123.000 €

Metsänmyyntitulot 18.000 €

Vuonna 2021

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy: n osakkeiden myynti vuonna 2021

Kihniön kunta omistaa 1.620 kappaletta yhtiön osaketta. osakkeiden myynnin on estänyt yhtiön alkuperäinen yhtiöjärjestys vuodelta 1948 sillä perusteella, että yhtiötä omistava suurin taho ei ole ollut halukas tähän asti muuttamaan sitä nykylainsäädäntöä vastaavaksi. Neuvottelut jatkuvat. Osakkeiden markkina –arvo on noin 2 miljoonaa euroa.

Kuntamaiseman raportin esityksen mukainen vähennys sivistystoimelle 123.000 € (TA 2021)

Vuosittainen kaikkien taksojen tarkastelu

Vertailukohtana pidetään lähialueen kuntia sekä muita samankokoisia kuntia. Taksojen tarkastelu on kunnan jatkuvaa toimintaa.

Kunnan omistamien kiinteistöjen myynti- / purkuselvitys

Toimintaa jatketaan edelleen. Tavoitteena on joko myydä tai purkaa epäkelpoa ja tarpeetonta kiinteistökapasiteettia ja saavuttaa noin 100.000 euron myyntitulon ja / tai kulusäästön vuonna 2021.

Kiinteistöjen vähentämisestä on odotettavissa alaskirjauksia kunnan taseeseen.

Salomaan perinnön rahavarojen käyttö investointeihin

Salomaan perinnön rahavaroja käytetään ulkoliikuntapaikkojen investointeihin vuonna 2021 noin 100.000 euroa. Ko. rahasumma pienentää kunnan velanottoa mainitun summan verran.

Sote- kustannusten alentaminen

Kihniön kunta on kokonaisulkoistanut sote- toiminnot 1.5 2015. Toiminnot eivät kuitenkaan tällä hetkellä vastaa tietyiltä osin tehtyjen sopimusten sisältöä ja tasoa. Kihniön kunta pyrkii oikeusteitse kohtuullistamaan sote- kustannuksiaan. Oikeusprosessi käynnissä. Tavoitellut säästöt noin 200.000-400.000 euroa / vuosi.

Kunnassa sijaitsevien rakennettujen kiinteistöjen selvityshanke

Selvitystyössä käydään läpi kunnan alueella sijaitsevat ilman rakennuslupaa olevat rakennukset / laajennukset. Taloudellisesti hanke on merkittävä, joka vaikuttaa lupamaksu- ja kiinteistöverokertymään. Lupamaksujen osalta varovainen arvio 5.000-10.000 €. Jatkunee vuodelle 2022.

Vuonna 2022

Tulo- ja kiinteistöverojen korotukset

Kihniön kunnan strategiassa mainitaan, että verotuksessa pyritään kulkemaan maakunnallisella keskitasolla. Mainittakoon, että tulovero 21.50 % on 0,79 % maakunnan keskiarvon yläpuolella ja kiinteistöverot ovat maakunnan keskitason välittömässä läheisyydessä.

Kuntamaiseman raportin esityksen mukainen vähennys sivistystoimelle 48.000 €.

Sote- kustannusten aleneminen, tavoitellut säästöt 200-400.000 €

Kunnassa sijaitsevien rakennettujen kiinteistöjen selvityshanke jatkuu.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää esittelytekstissä mainitut talouden tasapainottamistoimenpiteet kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 142 Pyhäniemen matkailualueen kehittämisen yleis- ja konseptisuunnitteluhankinta

Kihniön kunta on kännistänyt Pyhäniemen matkailualueen kehittämisen yleis- ja konseptisuunnittelua koskevan kilpailutuksen hankintailmoituksella julkisten hankintojen ilmoituskanavalla (Hilma). Hankinta on kilpailutettu julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaisesti kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana avoimella menettelyllä.

Tarjoukset tuli jättää 7.10.2020 klo 15 mennessä. Määräaikaan mennessä tajouksen jättivät:Toni Auvinen Avarasti Oy, Arkkitehtitoimisto Harris - Kjisik Oy, WSP Finland Oy, Arkkitehtitoimisto Konkret Oy, Sitowise Oy, Ramboll Finland Oy, Sweco Infra & Rail Oy,Studio Puisto Arkkitehdit Oy ja FCG Suunnittelu ja teniikka Oy.

Tarjousten / hankinnan käsittelyvaiheet:

 • Tarjousten avaaminen Tarjoukset avattiin 8.10.2020, avauspöytäkirja on liitteenä 10
 • Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Kaikki tarjoajat täyttivät kelpoisuusehdot
 • Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi Kaikki tarjouksest täyttivät tarjouspyynnön ehdot
 • Tarjousten hintavertailu ja laatuvertailu (liite 11)

Tarjousten vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjousten vertailusta voi saada enintään 100 pistettä.

Tarjousten kokonaistaloudellinen edullisuus arvioidaan seuraavilla arviointiperusteilla ja painoarvoilla:

 • Hintapainoarvo 35 %
 • Laatutekijätpainoarvo 65 %

Laatutekijät jakautuvat; suunnitelmien sisältö ja vastaavuus hankkeen tavoitteisiin max.38,

Aikataulu max.11, Osaaminen max. 16, (CV, referenssit)

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt Studio Puisto Arkkitehdit Oy valitaan hankinnan kohteen toimittajaksi. Pisteytykset perusteluineen käyvät ilmi liitteestä.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt Studio Puisto Arkkitehdit Oy valitaan hankinnan kohteen toimittajaksi. Pisteytykset perusteluineen käyvät ilmi liitteestä.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 143 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 144 Talouden toteuma 1.1.-30.9.2020

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Oheisena toteuma

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman tiedokseen ajalta 1.1-30.9.2020.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 145 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja § 30,32

Talous- ja hallintojohtaja § 36

Talouspäällikkö § -

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat: -

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee saapuneen viranhaltijapäätöksen tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 146 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

3 kiinteistönluovutusilmoitusta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 147 Ilmoitusasiat

Saapuneet kirjeet :

1. Aluehallintovirasto: Päätös Kolmostien Terveys Oy:n vanhusten tehostetun palveluasumisen Suutarin Pihlajan valvonta-asia

2. Aluehallintovirasto: Kolmostien Terveys Oy:n kotihoidon valvonta-asia

3. Oikeusminsteriö: Vuoden kuntavaalit: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä imoittaminen ym.

4.Pirkanmaan Te-toimisto: Alle 30-vuotiaiden työttömien tilanne tammi-elokuu 2020

Päätösehdotus

Kunnanahallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Kunnanjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Mäkinen Heikki Tarkastajat
Silvennoinen Erja Tarkastajat
Mäkinen Heikki Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Kärkelä Pilvi Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 1. vpj.
Toivonen Katri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2. vpj.
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.