Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

21.9.2020

#1251

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 10/2020
Kokouspäivä 21.9.2020
Kokouksen alkuaika 16:30
Kokouksen päättymisaika 17:35
Kokouspaikka Sähköinen kokous
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 21.9.2020
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 22.9.2020
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokoukseen osallistujat.

§ 115 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Heikki Mäkinen ja Nina Niemenmaa. Pöytäkirja tarkastetaan 21.9.20 ja pidetään nähtävänä 22.9.2020 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 116 Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien perustamista sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta hallitusohjelman mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.

Tausta

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti Suomessa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus ja perustetaan maakunnat. Uudistuksessa on hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua.

Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on turvata pelastustoimen palvelujen saatavuus, kattavuus ja laatu myös tulevaisuudessa. Uudistuksen tavoitteena on kehittää ja tukea pelastustoimen valtakunnallista tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta. Uudistuksella vastataan pelastustoimen haasteisiin vahvistamalla toimialan valtakunnallisia voimavaroja, kehittämällä toimialan johtamista ja ohjausta sekä tiivistämällä alan toimijoiden yhteistyötä. Tavoitteena on varmistaa myös, että maakuntien pelastuslaitoksilla on mahdollisuus tuottaa ensihoitopalveluja koko maassa. Näin varmistetaan jatkossakin pelastustoiminnan ja ensihoidon palvelutuotannon toiminnallinen ja kustannustehokkuus.

Pyydämme arvioimaan lausunnoissanne näiden tavoitteiden toteutumista ehdotetuilla säännöksillä.

Tavoitteet

Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esitysluonnoksella ehdotettaisiin säädettäväksi uuden hallintotason perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lait, joita olisivat maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, laki pelastustoimen järjestämisestä sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki, maakuntien rahoituslaki sekä ehdotukset kuntien rahoitusta koskevan lainsäädännön, verolainsäädännön, maakuntien ja kuntien henkilöstöä koskevan lainsäädännön sekä eräiden yleishallintoa koskevien lakien muuttamiseksi. Perustettaville uusille maakunnille siirrettäisiin vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä.

Luonnoksen sisältämä sote-maakuntien laskennallinen rahoitusmalli perustuu pääosin tarveperusteiseen ja olosuhdetekijät huomioivaan rahoitukseen. Muun ohella lausunnoissa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota ja lausumaan siitä, kuinka rahoitusratkaisun eri määräytymistekijät vastaavat sote-maakunnille niiden lakisääteisten tehtävien rahoitustarvetta. Sote-maakuntien laskennallista rahoitusmallia tarkastellaan uudelleen lausuntopalautteen perusteella.
Lisäksi pyydämme maakuntajaon osalta lausumaan kahdesta vaihtoehdosta, joissa Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava sijoittuisivat vaihtoehtoisesti joko Pohjois-Savon maakuntaan taikka nykyisen maakuntajaon mukaisesti Etelä-Savon maakuntaan. Näiden vaihtoehtojen vaikutuksia on esitelty hallituksen esitysluonnoksen vaikutusarvioinnin taustamuistiossa, liitteessä 3. Lausuntokyselyssä on aluejaosta kohdennetut kysymykset sekä mahdollisuus perustella vastausta vapaamuotoisesti. Myös aluejako ratkaistaan lausuntokierroksen jälkeen.

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausuntopyyntöön vastataan sähköisessä lausuntopalvelussa. Lausuntoa varten esitetään kohdennettuja kysymyksiä, joita on mahdollisuus perustella. Lisäksi vastaajalla on mahdollisuus antaa vapaamuotoisia kommentteja ja esittää yksilöityjä säädösmuutosehdotuksia. Lausuntopyyntö on laaja ja jaettu aihekokonaisuuksittain eri osioihin.
Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.
Vaihtoehtoisesti vastaaja voi jättää avoimen lausunnon. Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelemisessä. Annetut lausunnot ovat julkisia.


Kirjallisen lausunnon voi myös lähettää sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@stm.fi. Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/8871/2019.

Postitse lausunnon voi toimittaa osoitteeseen:
Sosiaali- ja terveysministeriö
PL 33
00023 VALTIONEUVOSTO

Aikataulu

Lausunnot pyydetään toimittamaan 25.9.2020 klo 16.00 mennessä. Annetut lausunnot ovat julkisia. Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain määräaikaan saapuneet lausunnot.

Valmistelijat

Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat:
Pääsihteeri Päivi Salo STM, p. 0295 163 113, paivi.salo@stm.fi
Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu STM, p. 0295 163 463, auli.valli-lintu@stm.fi


Kokouksessa sote- lausuntoa esittelee yhteistoiminta-alueen perusturvajohtaja Taina Niiranen.

Sote-aineisto on kunnan www- sivuilla kohdassa ajankohtaista.

- linkki sote- uudistuksen lakiluonnoksesta

- lausuntokysely

- muutosjohtaja Jaakko Herralan tiivistelmä sote- lakiluonnoksesta.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi.

Lisäksi Kihniön kunta näkee Etelä-Savon maakunnan nykyisenä säilymisen palvelevan paremmin alueiden elinvoiman jakautumista.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Terveys- ja hyvinvointijohtaja Taina Niiranen esitteli asiantuntijana asiaa klo 16.30-17.15 eikä osallistunut päätöksentekoon asiassa.

Tiedoksi Sosiaali- ja terveysministeriö
§ 117 Pyhäniemen kehittämishanke

Hankkeen päätavoite on luoda alueelle master plan, jonka avulla aluetta voidaan kehittää kohti vetovoimaista matkailukohdetta. Laadukkaita palveluita, edelleen kasvun mahdollistava toimiva alue sekä eritasoisia majoitusvaihtoehtoja. Suunnitelman avulla voidaan lähteä tekemään hyvin suunniteltu ja toimiva matkailualue, joka on tehty tulevaisuus huomioiden. Uusi hyvin toimiva ja edustava alue vetää helposti puoleensa myös uutta yritystoimintaa. Kun ravintolalle suunnitellaan laajemmat monipuolisemmat tilat, myös toiminta kasvaa ja kehittyy, joka puolestaan vaatii lisää työntekijöitä. Alueelle suunnitellaan caravan-aluetta, joka myös vaatii yrittäjän työntekijöineen.

Kihniön kunta kuuluu osaksi Lauhanvuori-Hämeenkangas Unesco Global Geoparkkia, jonka toimintaa ohjaa kansainvälinen Unescon Geopark-verkosto. Verkostoon kuuluminen edellyttää ja ohjaa vahvasti kestävän matkailun kehittämiseen. Kestävä matkailu pyritään ottamaan kaikessa huomioon mm. hyödyntämällä paikallisia yrittäjiä palveluineen mahdollisuuksien mukaan.

Riskinä hankkeella on, jos tilaisuuksiin ei tulekaan ihmisiä tai heidän mielipiteensä alueesta jää saamatta. Tämä pyritään välttämään hyvällä tiedottamisella ja vuorovaikutustilaisuuksia mahdollistamalla.

 • Master Plan / konseptisuunnitelma
 • Ideasuunnitelma
 • Konseptikirja
 • Aloitustyöpaja, jossa käydään läpi alueen taustat, ideat ja tavoitteet kaikille valituille ideasuunnitelmille. Pohditaan erottuvuustekijöitä erityisesti painottuen matkailu- ja luontokokemuksen elämyksellisyyteen.
 • Lyhyt yhteenveto. Työpajan pohjalta kirkastetaan kokonaiskonseptia kehittäen vetovoimatekijöitä sekä visioiden konseptin osana konkreettisia kärkikohteita.
 • Työ perustuu vahvaan vuorovaikutukseen kunnan ydinhenkilöiden sekä paikallisten sidosryhmien kanssa, hahmotetaan pääkäyttäjäryhmät ja tutkitaan elämyksellistä asiakaspolkua.
 • Tulevaisuutta visioidaan kansainvälisten referenssikohteiden visualisoinnin kautta sekä kolmella korkealaatuisella havainnekuvalla, jotka toimivat konseptin markkinoinnissa.
 • Tarkennetaan konseptin keskeisiä vetovoitekijöitä ideasuunnitelmiksi: alustava investointisuunnitelma sekä kannattavuuslaskelmat konkreettisesta kohteesta. Ne toimivat alueen markkinoinnissa sekä neuvottelun lähtökohtana yrittäjien ja sijoittajien löytämisessä.
 • Esimerkit suunniteltavista kärkikohteista: A Pyhäniemi Lake Resort Villat, B Pyhäniemen Saunaravintola, C Elämyksellinen caravan-alue.
 • Sisältö: Ideasuunnitelmissa kukin rakennuskohde kuvataan luonnosmaisesti esim. pohjapiirustuksella, arkkitehtuurista ja sisätiloista sekä kahdella korkealaatuisella havainnekuvalla
 • Esittely: Jokaisesta ideasuunnitelmasta tehdään noin 10 sivun pdf esitys, joka esitellään tilaajalle.
 • Tässä vaiheessa kootaan materiaali konseptikirjaksi ja esitellään se sijoittajille ja yhteistyökumppaneille
 • Alustavan rakentamisbudjetin laatiminen jokaiselle ideasuunnitelmalle
 • Alustavat kannattavuuslaskelmat eri käyttöasteilla ja keskivrk-hinnoilla
 • Konseptikirjan päivittäminen sijoittajamateriaaliksi
 • Julkistamistilaisuus: Julkistamistilaisuus yhteistyökumppanien löytämiseksi. Tilaaja kutsuu julkistamistilaisuuteen alueen kehittämisestä kiinnostuneita yhteistyökumppaneita, rakentajatahoja, sijoittajia, yrittäjiä, päättäjiä ja mahdollisia palveluntarjoajia.

Hankkeella halutaan kehittää maaseudun elinkeinoja sekä luoda ja lisätä maaseudun palveluja, jotka hyödyttävät koko aluetta lähikuntiin saakka. Hankkeen aikana halutaan osallistaa eri yhteisöjä ja sidosryhmiä, jotta koko kunta kuntalaisineen ja yrittäjineen on hankkeen takana. Kun master planin kehittämisessä on mukana erilaisia sidosryhmiä, tuloksena on asiakaslähtöinen konsepti, jossa on uusia ideoita ja joka on persoonallinen, juuri tähän alueeseen sopiva lopputulos. Kun alue saadaan toimivaksi, se herättää entistä enemmän myös kansainvälistä kiinnostusta. Holiday Clubin kautta kansainvälisyyttä on alueella ollut jo vuosia, mutta uuden Unescon Geopark-statuksen avulla kansainvälisyys halutaan viedä uudelle tasolle. Puhtaat vedet, tasokkaat majoituspalvelut - ja ruokailupalvelut aktiviteetteineen kiinnostavat varmasti.

Pyhäniemi–Käskyvuori-liikuntareitti sopii tehokkaaseen ympärivuotiseen liikuntaan, talvella hiihtämiseen ja kesällä patikointiin. Reitin kokonaispituus on 42 kilometriä ja osa siitä on valaistu. Kihniön kunta haki luontoreittien kehittämiseen investointitukea ja saikin. Investointihanke tukee nyt haettua hanketta alueen master planin tekemiseen. Yhdistykset ovat kehittäneet alueen fasiliteetteja yhteistyössä kunnan kanssa. Hankerahoilla on mm. Luotu lapsille laivaleikkialue, frisbeegolf-radat sekä ulkokuntosali ja padel-kenttä.

Hanke ostetaan ostopalveluna, joten asiantuntijayritykseltä odotetaan aiempien vastaavien projektien kokemusten tuomaa tietotaitoa. Kihniön kunta teki aiheeseen liittyen tutustumismatkan 20.8.2020, jossa tutustuttiin kahteen samantyyppiseen kokonaisuuteen. Paikalla oli kunnan valtuutettuja sekä kunnan virkamiehiä ja edustajia.

Kihniön kunta investoi investointituen avulla alueen luontoreitistöjen kehittämiseen ja tämä hanke tukee koko alueen vetovoimaisuutta ja kehittymistä yhdessä.

Päätoiminta hankkeessa sijoittuu Pyhäniemen alueelle sekä sen läheisyyteen Kihniön kunnan omistamille maille. Hankkeen lopputuloksesta hyötyvät elinvoiman ja pitovoiman lisääntyessä kaikki alueen asukkaat, lomalaiset, mökkiläiset, yritykset, yhdistykset sekä muut toimijat alueella.

Yhteistyötä tehdään eri sidosryhmien kanssa parhaaksi katsotulla tavalla, osallistamalla eri tilaisuuksiin sekä yhteistyötapaamisiin. Asukkaat, yrittäjät, yhdistykset, Holiday Club, osakkaat (2100 osakasta/osakasperhettä) ym.

Toimenpiteiden kestoksi on suunniteltu 4-5 kk.

Aikataulu: master plan / konseptisuunnitelma 2-3 kk, ideasuunnitelmat 6-8 vkoa sekä konseptikirja ja julkistaminen 2-3 vkoa.

Hankkeen kokonaishinnaksi on kaavailtu 75.000 € - 80.000€. Euromäärä tarkentuu vielä.

Oheismateriaalina tämänhetkinen hankehakemus

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää Elinvoimatoimikunnan esityksestä haettavaksi Pyhäniemen kehittämishanketta Aktiivisen Pohjois-Satakunnan Leader- rahoituksesta.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Kunnanjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Mäkinen Heikki Tarkastajat
Niemenmaa Nina Tarkastajat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Mäkinen Heikki Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Kärkelä Pilvi Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 1. vpj.
Niiranen Taina Muu osallistujat
Terveys- ja hyvinvointijohtaja § 116
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.