Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

7.9.2020

#1199

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 9/2020
Kokouspäivä 7.9.2020
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 19:20
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 7.9.2020
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 8.9.2020
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 104 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 105 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Mika Shemeikka ja Erja Silvennoinen. Pöytäkirja tarkastetaan 7.9.2020 ja pidetään nähtävänä 8.9.2020 kunnanvirastossa klo 12-15 ja kunnan tietoverkossa 8.9.2020 alkaen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 106 Hyvinvointiraportti 2019
Muut osallistujat Perälä Anne

Terveydenhuoltolain 12 § mukaan: ”Kunnan on seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutuneista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.”

Laaja hyvinvointikertomus on laadittu ja hyväksytty toukokuussa 2017 ja on nähtävillä kunnan nettisivuilla kohdassa hyvinvointi. Asetettuja painopisteitä ja mittareita voidaan lisätä tarpeen vaatiessa hyvinvointitilanteeseen nähden. Hyvinvoinnin painopisteiksi vuosille

2017-2020 on asetettu Kihniössä seuraavat painopisteet:

1. Terveellisten elintapojen edistäminen

2. Hyvä arki kaikille

3. Perheiden hyvinvoinnin tukeminen

Kunnan on suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. Tietoa kuntalaisten hyvinvoinnin tilanteesta haetaan erilaisista tilastoista kuten esimerkiksi Sotkanet, Hyvinvointikompassi, TEA-viisari ja kouluterveyskyselyt. Kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuuahot. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen sekä yksityisten ja yleishyödyllisten tahojen kanssa.

Kihniön kunnassa toimii poikkihallinnollinen hyvinvointiryhmä, johon voidaan tarvittaessa kutsua asiantuntijoita eri toimialoilta. Hyvinvointikoordinaattori Anne Perälä esittelee kunnanhallitukselle hyvinvointitilannetta.

Liite 1 Hyvinvointiraportti 2019

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee liitteenä 1 olevan hyvinvointiraportin 2019 tiedoksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Hyvinvointikoordinaattori Anne Perälä esitteli raporttia klo 17.05-17.20. Heikki Mäkinen saapui klo 17.15

§ 107 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 108 Pirkanmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksen Tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2020

Suunnitelmassa on esitetty tarkemmin vuoden 2020 tienpidon rahoituksen kohdentaminen alueella. Aiemmasta poiketen suunnitelmaa ei ole enää nimellisestikään ulotettu viisivuotiskaudelle, vaan keskitytään tämän vuoden toimintaan sekä yleisempiin linjauksiin, voimassa oleviin palvelutasoluokituksiin sekä tienpidon ja liikenteen taustatekijöihin. Viisivuotissuunnitelman laatimiseen ei tällä hetkellä ELY-keskuksella ole mahdollisuuksia rahoituskehysten epävarmuudesta, valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmä-suunnitelman keskeneräisyydestä ja alueellisen päätöksenteon liikkumavaran rajallisuudesta johtuen.

Myös julkaisuformaatti on uusi. Suunnitelma on esitetty tarinakarttamuodossa, mikä mahdollistaa myös suunnitelman joustavamman päivittämisen, mikäli vuoden aikana tulee merkittäviä muutoksia.

Toivomme edelleen kuntien ottavan kantaa oman alueensa tarpeisiin ja esittävän keskeisiä konkreettisia parantamiskohteita, jotta osaamme jatkossa entistä paremmin priorisoida alueen parantamistarpeita toiminnan suunnittelussa. Halutessanne voitte kommentoida suunnitelmaa, mieluiten 15.9.2020 mennessä.

Oheisesta linkistä pääsette tutustumaan Pirkanmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksen Tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan 2020: https://bit.ly/3dkeTHt

Liite 2 suunnitelma

Päätösehdotus

Kunnanhallitus antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kunnanhallitus korostaa ohjelmassa mainitun Vt 3 Tampere-Vaasa –hankkeentoteuttamisen jatkamista. Eritoten Hämeenkyrön ohitustien rakentamisen loppuunsaattamista suunnitelman mukaisesti pidetään koko vt 3 liikennöitävyyden kannalta oleellisena. Suurta huomiota tulee kiinnittää vt 3 vaarallisten risteysalueiden ja tieosuuksien kunnostamiseen Ikaalisten ja Parkanon kaupunkien alueilla.

Kunnanhallitus esittää myös vakavan huolestuminen siitä, että tienpidon ja liikenteen alhainen rahoitustaso on johtamassa alueemme kehityksen ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn kannalta kestämättömään tilanteeseen. Esimerkiksi Kihniön Pyhäniementien [Tie 13347) kunto alittaa huomattavasti sen tason, mikä pitää olla matkailullisesti tärkeällä alueella. Kihniön kunta on ostanut lisämaata Pyhäniemestä matkailun kehittämiseksi ja tien kunnolla ja liikennöitävyydellä on olennainen merkitys siihen, että matkailuelinkeinoa voitaisiin viedä uudelle tasolle Kihniön elinkeinostrategian mukaisesti.

Liikennöitävyyden ja ihmishenkiin kohdistuvan turvallisuuden takaaminen maakunnan reuna-alueilla on kyettävä toteuttamaan, oli rahaa tai ei. Esimerkiksi Kihniössä Alavantien (tie 13344) kunto alittaa oleellisesti turvallisen liikennöitävyyden tason ja kunta pyytää välittömiä toimenpiteitä asian korjaamiseksi. Heittosorapaikkaus ei ole ollut tähän turvallisuutta tuova ratkaisu.

Lisäksi huomion arvoista on, että myöskään valtatie 23 vt 3 ohella ei täytä liikennöitävyydeltään valtatiestön kunto- ja turvallisuustasoa.

Kihniön kunta esittääkin maakunnan edunvalvontaa harjoittavia eri toimijoita mm. Pirkanmaan Ely –keskus ja Pirkanmaan liittoa, yrittäjiä, kauppakamaria sekä maakunnan kansanedustajia yhä tehostetumpaan ja kovenevaan edunvalvontayhteistyöhön valtiovaltaa kohtaan. Pirkanmaan maakunnan suuruus ja vaikuttavuus sekä kasvuhakuisuus tulee näkyä myös liikenteen budjetti- määrärahoissa ja niiden jakautumisessa.

Lopuksi Kihniön kunta haluaa täsmentää, että, Koskenkyläntien ja Ratikyläntien ja Nerkoontien kunostamiseen suunnatut rahavarat eivät ole tulleet Pirkanmaalle jyvitetystä tienpidon rahoituksesta, vaan ne tulevat suoraan ministeriön ja liikenneviraston rahoituksesta ( kansanedustajan joululahjarahat). Edellisestä johtuen Kihniön kunta pitää tärkeänä, että Kihniölle suunnataan resurssia myös maakunnan yhteisistä varoista.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi janne.lintila@ely-keskus.fi
§ 109 Maanvuokrasopimuksen jatkaminen
Edeltävä kohta § 100 Maanvuokrasopimuksen jatkaminen

Kunnanhallitus jätti asian pöydälle 17.8.2020 lisäselvitystä varten. Ympäristöviranomainen antoi asiasta myönteisen lausunnon, mutta Linnankylän pienviljelijäyhdistys ei ollut valmis sitoutumaan vuokrasopimuksen ehtoihin, joten asia raukeaa.

Lausunto oheisena

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, ettei vuokrasopimusta Metsähallituksen kanssa jatketa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Metsähallitus, Linnankylän pienviljelijäyhdistys
§ 110 Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2020

Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2020.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 36 §:n 4 momenttia ja 55 §:n 1 momenttia on muutettu sekä lain 36 §:ään on lisätty uudet 5-8 momentit. Lain muutokset ovat tulleet voimaan 1.8.2020.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 § 4 momentin muutos koskee kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän toteuttamisen vuoksi tehtävää valtionosuuden vähennystä, jota pienennetään nykyisestä 7,29 eurosta 1 ,82 euroon asukasta kohden. Muutos lisää peruspalvelujen valtionosuuksia yhteensä 30 miljoonaa euroa.

Mainitun lain 55 §:n 1 momentin muutos koskee peruspalvelujen valtionosuusprosenttia, jota korotetaan 0,03 prosenttiyksiköllä nykyisestä 25,46 prosentista 25,49 prosenttiin. Muutos liittyy iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon uudesta henkilöstömitoituksesta vuonna 2020 aiheutuvien kustannusten korvaamiseen kunnille. Kunnille tehtävämuutoksesta aiheutuva kustannusten kasvu on yhteensä 12,7 miljoonaa euroa. Peruspalvelujen valtionosuutta korotetaan em. muutoksen johdosta yhteensä 12,7 miljoonaa euroa. Peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 55 § 2 momentin mukaan uusissa ja laajentuvissa valtionosuustehtävissä valtionosuus on 100 prosenttia uusien ja laaj entuvien tehtävien laskennallisista kustannuksista ellei valtionosuustehtäviin tehdä vastaavan suuruisia vähennyksiä.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuksien elokuun maksatuksessa edellä mainittuun tehtävämuutokseen liittyvä valtionosuuden lisäys on virheellisesti yhteensä 17,7 miljoonaa euroa, joten maksatus korjataan valtionosuuksien syyskuun maksatuksista lähtien.

Mainitun lain 36 §:n uudet 5-8 momentit ovat seuraavat:

  • momentti: Vuonna 2020 kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen lisätään 32,80 euroa asukasta kohden, 106, 73 euroa alle 18-vuotiasta asukasta kohden ja 50,07 euroa 65 vuotta täyttänyttä asukasta kohden koronavirusepidemiasta aiheutuvien taloudellisten vaikutusten johdosta.
  • momentti: Vuonna 2020 kunnille maksetaan yhteensä 370 miljoonaa euroa koronavirusepidemiasta aiheutuvien taloudellisten vaikutusten johdosta. Korvaus maksetaan kunnille verovuoden 2020 verontilityksissä sovellettavien kunnallisveron jako-osuuksien mukaisessa suhteessa.
  • momentti: Vuonna 2020 kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen lisätään 0,62 euroa asukasta kohden työttömyysetuuden sovittelun suojaosan väliaikaisen korottamisen j ohdosta.
  • momentti: Vuonna 2020 kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen lisätään 9, 1 1 euroa asukasta kohden harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen Iisäyksen rahoittamiseksi.

8 momentin mukainen valtionosuuden lisäys ei kuitenkaan lisää maksettavan peruspalvelujen valtionosuuden määrää, koska lain 30 § 3 momentin mukaan harkinnanvaraisten valtionosuuden korotusten yhteismäärää vastaava euromäärä vähennetään kunnille maksettavista valtionosuuksista. Vähennys on kaikissa kunnissa asukasta kohden yhtä suuri. 8 momentin mukaisen valtionosuuden lisäyksen johdosta valtionosuuden harkinnanvaraiseen korotukseen kohdennettava määrärahan lisäys ei vähennä peruspalvelujen valtionosuuden määrää, vaan valtio vastaa sen rahoituksesta.

Toimivalta:

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009): 36 ja 55 §.

Päätös:

Valtiovarainministeriö on tänään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n nojalla päättänyt muuttaa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta vuodelle 2020 edellä mainittujen säädösmuutosten mukaisiksi.

Päätöksen vaikutus kunnalle myönnettyyn kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen ilmenee asianomaiselle kunnalle tämän päätöksen liitteestä 1.

Muutokset huomioidaan peruspalvelujen valtionosuuksien elo- ja syyskuun maksatuksista lähtien. Syyskuun maksatuksen muutos koskee iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon uudesta henkilöstömitoituksesta vuonna 2020 aiheutuvien kustannusten korvaamiseen kunnille, josta lähtien oikaistaan elokuun valtionosuusmaksatuksen virheellinen määrä. Muut muutokset huomioidaan elokuun maksatuksesta lähtien.

Kihniössä vuoden 2020 valtionosuuksiin vaikutus on 231 069 euroa.

Mikäli kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön päätökseen, sillä on kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 64§:n nojalla oikeus hakea oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kihniön kunnalla ei ole huomautettavaa muutospäätökseen.

Muutospäätöksen mukaiset talousarviomuutokset valtionosuuksiin tehdään syksyllä 2020.

Liitteet 2-3 päätös ja myönnetty valtionosuus


Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä valtiovarainministeriön muutospäätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2020.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 111 Talouden toteuma 1.1.-31.7.2020

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Oheisena toteuma.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman tiedokseen ajalta 1.1-31.7.2020.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 112 Lisämääräraha talousarvion investointiosaan

Kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 15.6.2020 § 15, että Kihniön kunnan Kiinteistö Oy Kihniön Suutarinpihalle myöntämät lainat yhteensä 103.248,59 euroa siirretään kiinteistöyhtiö Oy Kihniön Suutarinpihan hallituksen esityksen mukaisesti sen SVOP-rahastoon eikä niistä peritä korkoa. Osuuksien hankintaan ei ole varauduttu kuluvan vuoden talousarviossa.

Investointien kohtaan osakkeet ja osuudet tulee varata 103.300,00 euroa.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että investointien kohtaan osakkeet ja osuudet tulee varata lisämääräraha 103.300,00

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 113 Ilmoitusasiat

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

4 kiinteistönluovutusilmoitusta

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja § -

Talous- ja hallintojohtaja § -

Talouspäällikkö § -

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Nuorisovaltuusto 24.8.2020

Saapuneet kirjeet:

1. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelujen yta / ympäristöterveydenhuolto: Muistio 12.8.2020 tapaamisesta

2. Pirkanmaan ELY, TE-palvelut: Heinäkuun tilannekatsaus, Kihniön työttömyys 12,6 %, Pirkanmaa 15,7 %

3. Nuoristovaltuuston 24.8.2020 pöytäkirjanote: Nuorisovaltuusto toivoo budjetissa huomioitavan kihniöläisten nuorten mahdollisuuden tulla osallisiksi kulttuurista.

4. AVI: Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueelle sekä täsmennys luettavissa Avin sivuilta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakuntien pöytäkirjojen osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Kunnanjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Shemeikka Mika Tarkastajat
Silvennoinen Erja Tarkastajat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Mäkinen Heikki Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Kärkelä Pilvi Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 1. vpj.
Perälä Anne Muu osallistujat
Hyvinvointikoordinaattori, paikalla klo 17.05-17.20
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.