Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

27.4.2020

#1043

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 5/2020
Kokouspäivä 27.4.2020
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 19:30
Kokouspaikka Sähköisesti tietoverkossa
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 28.4.2020
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 28.4.2020
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 53 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Mika Shemeikka ja Erja Silvennoinen. Pöytäkirja tarkastetaan 28.4.2020 ja pidetään nähtävänä 29.4.2020 kunnanvirastossa klo 12-15 ja kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirja tarkastetaan 28.4.2020 ja pidetään nähtävänä 29.4. 2020 kunnanvirastossa klo 12-15 ja kunnan tietoverkossa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Shemeikka ja Erja Silvennoinen.

§ 54 Hankintaohjeen päivittäminen

Kihniön kunnan hankintaohje tulee päivittää voimassa olevaa lainsäädäntöä vastaavaksi. Edellinen ohje on vuodelta 2007. Hankintaohjeen tarkoituksena on ohjeistaa Kihniön kunnan taloudellisiin, tehokkaisiin ja laadukkaisiin sekä oikein suoritettuihin hankintoihin. Hankintaohje on toissijainen hankintalain ja -asetuksen määräyksiin nähden.

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta.

Hankintoja ohjaa julkisista hankinnoista annettu lainsäädäntö: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) ja laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016) ja edellisiin liittyvä oikeuskäytäntö. Lisäksi hankinnoissa tulee ottaa huomioon seuraava lainsäädäntö: Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006), laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) hallintolaki (434/2003), Hallintosääntö, Konserniohje ja Kuntalaki.

Hankinnoissa ja niihin liittyvissä alihankinnoissa otetaan huomioon kotimaisen tuotannon edistämistä ja paikkakunnan resurssien käyttöä koskevat näkökohdat.
Hankintaohjeeseen liittyy liitteitä, jotka on mahdollista päivittää tarvittaessa esim. kynnysarvojen osalta.

Liitteenä 1 ehdotus hankintaohjeeksi sekä Kihniön yrittäjäyhdistyksen lausunto ohjeluonnoksesta Liite 5. Oheisena aikaisempi ohjeistus

Päätösehdotus

Kihniön kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan hankintaohjeen liitteineen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Hallintokunnat, kunta kaikki jakelu
§ 55 Kokousedustajan ja varaedustajan nimeäminen Sataedun ja Saskyn koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen

Kuntalain 410/2015 ja pykälän 60 §:n mukaisesti yhtymäkokousedustajat valitaan seuraavasti:

Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Sataedun (kokousaika ei vielä tiedossa) edustajat ovat Matti Sillanpää, varalla Mika Korkiakoski ja Saskyn kokous on 16.6.2020 edustajat Leila Törmä ja varalla Hannu Koivistoinen.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää Sataedun koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajaksi Matti Sillanpään ja varalle Mika Korkiakosken sekä Saskyn koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen Leila Tömän ja varalle Hannu Koivistoisen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Sasky, Sataedu, valitut
§ 56 Ostolaskujen vastaanottajat ja hyväksyjät

Kunnan hallintosäännön mukaan kunnahallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti tarkistetaan laskujen asiatarkastajat/vastaanottajat vuosittain.

Kunnassa on käytössä sähköinen laskujen hyväksymiskäytäntö. Sisäisen valvonnan varmistamiseksi, laskujen vastaanottaja ja hyväksyjä ei saa olla sama henkilö. Omia laskuja ei voi hyväksyä eikä pääsääntöisesti alainen voi hyväksyä esimiehen laskuja. Laskujen vastaanottajat/asiatarkastajat tarkistavat laskun oikeellisuuden. Vastaanottajan tulee tarkistaa tiedot tavaran tai palvelun tilaajalta. Laskujen hyväksyjän on huolehdittava, että laskussa on asianmukaiset tilimerkinnät ja muut laskutustiedot. Reklamoinnista vastaa tavaran tai palvelun tilaaja. Laskut tulee toimittaa maksatukseen välittömästi hyväksymisen jälkeen viivästyskorkojen välttämiseksi.

Liite 2 ostolaskujen vastaanottajat ja hyväksyjät

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteessä 2 mainitut laskujen vastaanottajat ja hyväskyjät.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että yleinen hyväksymisoikeus varsinaisen hyväksyjän tai varahyväksyjän esteellisenä tai poissa ollessa kaikkiin kunnan laskuihin on seuraavan järjestyksen mukainen: 1. kunnanjohtaja 2. talous- ja hallintojohtaja 3. talouspäällikkö.

Varsinaisten laskujen vastaanottajien ollessa estynyt, ottaa osastopäällikkö laskut vastaan ja kunnanjohtaja tai talous- ja hallintojohtaja hyväksyy.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Hallintokunnat taloustoimisto
§ 57 Maanvuokrasopimuksen hyväksyminen

Sopimuksella jatketaan Kihniön kunnan ja XX välillä 06.03.2007 allekirjoitettua sopimusta. Sopimus koskee kunnan valaistun kuntoradan sijoittamista Kihniön kunnan Kankarin kylässä sijaitsevalle RN:o 3:177 alueelle.

Sopimus on voimassa 30.04.2035 saakka, minkä jälkeen kuntoradan sijoitusluvasta on sovittava erikseen.

Vuokra on 01.05.2020-30.04.2035 väliseltä ajalta yhteensä 3.375 euroa.

Sopimus liitteenä 3

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 3 olevan sopimuksen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Sopimuskumppani, taloustoimisto
§ 58 Esitys elinkeinoyhtiö Kehitys-Parkin hallitusjäseniksi kaudelle 2020 – 2021

Elinkeinoyhtiö Kehitys-Parkin hallitus valitaan vuosittain sääntömääräisessä yhtiökokouksessa. Yhtiökokousedustajana toimii kunnanjohtaja. Kihniön kunnalle on omistusosuutensa perusteella jyvitetty kaksi hallituspaikkaa. Asiantuntijajäsenenä hallituksessa toimii kunnanjohtaja.

Kaudella 2019 – 2020 Kehitys-Parkin hallituksessa Kihniön kuntaa ovat edustaneet varsinaisina jäseninä kunnanvaltuuston puheenjohtaja Petteri Wiinamäki ja yrittäjä Marko Mäkinen. Molemmat ovat myös ilmoittaneet olevansa käytettävissä myös seuraavana kautena.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää elinkeinoyhtiö Kehitys-Parkin hallitukseen kaudelle 2020 -2021 Petteri Wiinamäkeä ja Marko Mäkistä. Heikki Mäkinen esitti esteellisyytensä eikä osallistunut päätöksentekoon asiassa.

Esteellisyys Mäkinen Heikki (hallintolain 28.1 § )
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi valitut, Kehitys-Parkki
§ 59 Talouskatsaus ajalta 1.1.- 29.2.2020

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Oheismateriaalina toteumavertailu

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 29.2.2020

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 60 Kunnanviraston sulkeminen vuosilomien vuoksi 2020

Kunnanvirasto on vuosittain pidetty suljettuna kolmen tai neljän viikon ajan heinäkuussa, jolloin koko henkilökunta on ollut vuosilomalla. Lomien osittaisella keskittämisellä voidaan turvata tehokkaammat palvelut muuna aikana. Vuosilomasijaisia ei kunnanvirastossa ole käytetty.

Suurimmalla osalla henkilöstöä vuosiloman pituus on 38 työpäivää. Vuonna 2020 kunnanvirasto voisi olla suljettuna neljän viikon ajan heinäkuussa. Lisäksi juhlapyhien yhteyteen on toivottu vuosilomapäivien sijoittamista, jolloin myös kokonaan sulkeminen on paikallaan pienentyneiden henkilöstöresurssien vuoksi.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää pitää kunnanviraston suljettuna vuosilomien vuoksi kuluvan vuoden aikana seuraavasti:

22.5.2020

6.7.-31.7.2020

23.12.20-6.1.2021

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Hallintokunnat, kunta kaikki jakelu
§ 61 Asia poistettiin esityslistalta
§ 62 Hallintoylilääkärin palvelujen ostaminen

Yta-perusturvalautakunta 16.4.2020

Parkanon kaupungin hallintosäännön V luvun 29 §:n 5. kohdan mukaan yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta nimeää yhden terveyskeskus lääkärin määräämäkseen ajaksi hallintoylilääkäriksi/vastaavaksi lääkäriksi. Pihlajalinna Terveys Oy:n ja Parkanon kaupungin 12.12.2014 allekirjoittamassa sote-palvelujen hankintasopimuksen kohdassa 22.4. todetaan, että sopimus kauden alkaessa vuonna 2015 kaupungin johtavan terveys toimen virkalääkärin työpanos on noin 40 %. Parkanon kaupunki ja Kihniön kunta muodostivat 1.5.2015 alkaen sote-yhteistoiminta-alueen, jossa vastuu kuntana toimii Parkano.

Hallintoylilääkäri Matti Rajamäellä on määräaikainen virkasuhde 30.6.2020 saakka. Lisäksi hän on toiminut tartuntatautilain mukaisena tartuntatautilääkärinä. Hänen kansaan käydyssä keskusteluissa hän on ilmoittanut, että ei enää jatka tehtävässä.

Hallintoylilääkäri Matti Rajamäen työpanos yhteistoiminta-alueella on ollut hankintasopimuksen 22.4. kohdan mukainen. Terveydenhuoltolain 57 §:ssä säädetään terveyden huollon toimintayksikön vastuusta. Terveydenhuollon toimintayksikössä on oltava vastaava lääkäri. Vastaavan lääkärin on johdettava ja valvottava toimintayksikön terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilaan sairaanhoidon aloittamisesta ja lopettamisesta sekä potilaan siirtämisestä toiseen toimintayksikköön päättää vastaava lääkäri tai hänen antamiensa ohjeiden mukaan muu laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava tarpeenmukainen henkilöstö terveyden huollon toiminta yksikölle kuuluvia julkista valtaa sisältäviä tehtäviä varten. Henkilön, jonka tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttäminen, on oltava virkasuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään. Terveydenhuollon osalta kunnalle ei ole säädetty erikseen toimivaltaa ja velvollisuutta valvoa alueellaan toimivia yksityisiä palvelun tuottajia.

Käytännössä kunnalla on kuitenkin kuntalain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain nojalla velvollisuus valvoa järjestämisvastuullaan olevia yksityiseltä hankkimiaan terveydenhuollon palveluita. Kuntalain 8 §:n 2 momentin 4 kohtaa koskevan hallituksen esityksen (HE 268/2014) yksityiskohtaisten perustelujen mukaan järjestämisvastuussa olevan on aktiivisesti seurattava palvelujen laatua ja määrää sekä sitä, toteutuvatko ne vaatimusten ja tarpeen mukaisesti. Valvonta kattaa sekä oman toiminnan että sopimusjärjestelyihin perustuvien, muiden tuottamien palvelujen asianmukaisuuden valvonnan. Julkisen vallan käytöstä terveydenhuollossa säädetään mm. mielenterveyslaissa (1116/1990), tartuntalaissa (1227/2016), päihdehuoltolaissa (41/1986). Julkista valtaa käytettään myös päätöksissä/tehtävissä, joissa on kyse rajoitus toimen piteistä, virka-avun antamisesta muille viranomaisille, esittely tehtävistä kunnallisessa päätöksenteossa, hallinnollisesta päätöksenteosta, lausunnonantajalääkärinä toimimisesta ja kunnalle terveyspalveluja tuottavien yksityisten palveluntuottajien valvomisesta.

Kevään aikana on käyty neuvotteluita Mänttä-Vilppulan kaupungin sosiaali- ja terveyden huollon johtavien viranhaltijoiden kanssa heidän mahdollisuudestaan myydä hallinto ylilääkärin palveluita Parkano - Kihniö-yhteis toiminta-alueelle. Mänttä-Vilppulassa hallinto ylilääkärinä toimii yleislääketieteen erikoislääkäri Tarja Marjamäki. Neuvottelun lopputuloksen Mänttä-Vilppula on valmis myymään hallintoylilääkärin palveluita Parkanon kaupungille oheisen sopimuksen mukaisesti. Sopimushinta sisältää hallintoylilääkärin palkka kustannukset sivukuluineen sekä koulu-, matka- ja työ välinekustannukset

Oheismateriaalina sopimusluonnos Parkanon kaupungin hallintoylilääkäripalveluiden tuottamisesta Mänttä-Vilppulan kaupungin toimesta ja hallintoylilääkärin tehtävät Parkano-Kihniö yhteistoiminta-alueella.

Valmistelija: terveys- ja hyvinvointijohtaja Taina Niiranen Ehdotus:

Perusturvalautakunta yta esittää kaupunginhallitukselle,

että se

1. päättää ostaa Parkano-Kihniö yhteistoiminta-alueen hallintoylilääkäripalvelut Mänttä-Vilppulan kaupungilta oheisen sopimuksen mukaisesti 1.5.2020 alkaen toistaiseksi.

2. lähettää asian käsiteltäväksi Kihniön kunnanhallitukselle määrärahavarauksen tekemistä varten.

Päätös:

Keskustelun aikana Pilvi Kärkelä esitti Niina Sillanpään kannattamana, että päätösehdotuksesta poistetaan kohta 2 kokonaan. Keskustelun kuluessa Pilvi Kärkelä kuitenkin veti esityksensä pois, joten perusturvalautakunta ytan päätökseksi tuli esittelijän ehdotus.

Parkanon kaupunginhallitus 20.4.2020

----- KHALL Liitteenä nro 4 / Sopimusluonnos Parkanon kaupungin hallintoylilääkäripalveluiden tuottamisesta Mänttä-Vilppulan kaupungin toimesta Oheisaineistona hallintoylilääkärin tehtävät Parkano-Kihniö yhteistoiminta-alueella.

Kaup. johtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää: 1. ostaa Parkano-Kihniö yhteistoiminta-alueen hallintoylilääkäripalvelut Mänttä-Vilppulan kaupungilta oheisen sopimuksen mukaisesti 1.5.2020 alkaen toistaiseksi.

2. lähettää asian käsiteltäväksi Kihniön kunnanhallitukselle määrärahavarauksen tekemistä varten.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

------------------------

Liitteenä 4 laskelma hallintoylilääkärin vuosikustannuksesta asukaskohtaisesti jaettuna.

Päätösehdotus

Kihniön kunta toteaa asiasta seuraavaa:

Kihniön kunta kustantaa asukkailleen asukaslukuun suhteutettuna ylivertaiset lääkärinpalvelut. Lääkäriliiton asukaspohjasuositukset lääkäriä kohden ylitetään kaksinkertaisesti.

Edelliseen liittyen Kihniön kunta tarjosi ennen 1.5.2015 sote- ulkoistusajankohtaa täysin riittävät vastaavan lääkärin hallinnolliset palvelut asukkailleen ja toteaa ettei lisäresurssoinnin tarvetta väestön vähentyessä ole.

Kihniön kunta suosittaa Parkanon kaupungille ja sote- palveluntuottajalle kolmenvälisiä neuvotteluja, missä Kihniön kunnan maksamaa lääkäripalvelujen kokonaismaksuosuutta arvioidaan uudelleen Parkanon kaupungin ja palveluntuottajan keskinäisessä vastuunjaossa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Parkanon kaupunki
§ 63 Sote-ohjausryhmän kokouksen muistio 1/2020

Aiemmin on sovittu, että syksystä 2016 alkaen sote-ohjausryhmän kunkin kokouksen muistio tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi erillisenä asiana. Oheisena sote-ohjausryhmän 9.3.2020 pidetyn kokouksen muistio sekä tausta-aineisto.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi sote-ohjausryhmän 9.3.2020 pidetyn kokouksen muistion.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 64 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja

esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista

ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 65 Kunnanvaltuuston 20.4.2020 päätösten täytäntöönpano

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muutoin lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on silloin viipymättä saatettava kunnanvaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. (KuntaL 96 §).

Kunnanvaltuuston 20.4.2020 kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

  • Hallintosäännön muuttaminen
Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa kuntalain 96 §:n mukaisesti, että valtuuston päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto niitä tehdessään ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä ne muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 66 Käräjäoikeuden ratkaisu tuomioistuimen toimivallan tutkiminen Sote- riita-asiassa Kihniön kunnan ja Parkanon kaupungin välillä

Pirkanmaan Käräjäoikeus on antanut päätöksen tuomioistuimen toimivallasta 23.4.2020

Tuomioistuimen toimivalta (onko asia yleisen tuomioistuimen vaiko hallinto-oikeuden toimivaltaan kuuluva) on viran puolesta huomioon otettava seikka. Jos kyseessä on hallintoriita-asia, yleinen tuomioistuin ei ole toimivaltainen käsittelemään sitä.

Tuomioistuimen ratkaisun ei kuitenkaan saisi tulla asianosaisille yllätyksenä. Kontradiktoriseen prosessiin kuuluu, että harkitessaan virankin puolesta ratkaistavaa kysymystä käräjäoikeus ilmoittaa asianosaisille tästä harkinnasta ja varaa asianosaisille tilaisuuden halutessaan antaa lausuma.

Selvyyden vuoksi käräjäoikeus toteaa, että oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 21 §:n sääntely koskee yleisen tuomioistuimen alueellista toimivaltaa, mistä tässä asiassa ei ole kyse.

Sopimusten oikeuspaikkalausekkeet

Sopimuksen osapuolet eivät voi pätevästi sopia, että hallinto-oikeuden toimivaltaan kuuluva riita käsitellään yleisessä tuomioistuimessa, tai päinvastoin. Tämä huomioon ottaen asianosaisten sopimusten oikeuspaikkalausekkeilla ei ole ratkaisevaa merkitystä harkittaessa tuomioistuimen toimivaltaa. Todettakoon kuitenkin YTA-sopimuksessa sovitun, että jos sopijakunnat eivät saavuta neuvotteluin yhteisymmärrystä, sopijapuoli voi siirtää asian toimivaltaisen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Palvelusopimuksessa on sovittu, että jos sopijakunnat eivät saavuta neuvotteluin yhteisymmärrystä, erimielisyydet ratkaistaan hallintoriita-asiana Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa, ja jos sopijapuolet keskenään niin sopivat, riita voidaan siirtää ratkaistavaksi toimivaltaiselle tuomioistuimelle. Oikeuspaikkalausekkeet eivät juurikaan valaise nyt ratkaistavaa kysymystä eli sitä, mikä on toimivaltainen tuomioistuin. Palvelusopimuksen ensisijainen oikeuspaikka kuitenkin viittaa siihen, että osapuoletkin ovat sopimusta tehdessään ensisijaisesti pitäneet sitä koskevia riitoja hallinto-oikeudelle kuuluvina.

Kuntien yhteistoimintasopimukset

Käräjäoikeus katsoo Kihniön kunnan tavoin, että toimivaltakysymystä ratkaistaessa keskeinen sopimus on YTA-sopimus, jonka täydennyksenä Palvelusopimusta voidaan pitää. YTA-sopimukseen kirjatun mukaan kyseessä on kuntalain 76 §:n 2 momentin tarkoittama yhteistoimintasopimus, jolla sopijakunnat järjestävät yhteistoiminta-alueen siten, että sopimukseen sisältyvien palvelujen järjestämisvastuu on Parkanon kaupungilla. Sopimus on allekirjoitettu 30.4.2015. Sopimuksen tekohetkellä kuntien välisestä yhteistoiminnasta säädettiin kuntalain (365/1995) 10 luvussa (lain 76-87 §:t).

Nykyisin voimassa oleva kuntalaki (410/2015) on tullut voimaan1.5.2015. Siinä kuntien yhteistoiminnasta on säädetty lain 8 luvussa, ja 8 luvun 63 §:ssä on säädetty, että yhteistoimintasopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan hallintoriita-asioina hallinto-oikeudessa siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Pykälän esitöissä (HE 268/2014) on todettu, että kuntien yhteistoimintaa koskevassa sopimuksessa on kysymys julkisoikeudellisesta sopimuksesta, ja että hallintolainkäyttölain 69 §:n mukaisesti julkisoikeudellista maksuvelvollisuutta tai muuta julkisoikeudellisesta oikeussuhteesta aiheutuvaa velvollisuutta tai oikeutta koskevan riidan, johon haetaan viranomaisen ratkaisua muuten kuin muutoksenhakuteitse (hallintoriita-asia), käsittelee hallinto-oikeus. Kuntalain (410/2015) voimaantulosäännökset huomioon ottaen kyseistä 8 luvun 63 §:n sääntelyä tulee soveltaa myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin yhteistoimintasopimuksiin.

Käräjäoikeus katsoo ensisijaisesti toimivaltakysymyksen ratkeavan edellä mainittujen lainkohtien perusteella. Kysymyksessä on kuntien väliset yhteistoimintasopimukset, ja kuntalain (410/2015) 8 luvun 63 §:n mukaisesti niistä aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan hallintoriita-asioina hallinto-oikeudessa siten kun hallintolainkäyttölaissa, 1.1.2020 lukien oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa, säädetään. Hallintoasioiden 1.1.2020 voimaan tulleessa oikeudenkäyntimenettelyuudistuksessa ei muutettu hallintoriidan käyttöalaa.

Asianosaisten esittämät seikat

Asianosaiset ovat asiassa argumentoineet sillä, onko kysymyksessä hallintosopimukset ja jos on, ovatko kanteet siitä huolimatta sellaisia, että ne tulisi käsitellä yleisessä tuomioistuimessa.

Hallintolainkäyttölain 69 §:stä ja oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 20 §:stä ilmenee, että hallinto-oikeus käsittelee hallintoriita-asiana riidan, joka koskee hallintosopimusta. Hallintolain 3 §:n 1 momentin mukaan hallintolakia sovellettaessa hallintosopimuksella tarkoitetaan viranomaisen toimivaltaan kuuluvaa sopimusta julkisen hallintotehtävän hoitamisesta tai sopimusta, joka liittyy julkisen vallan käyttöön. Osapuolina nyt kysymyksessä olevissa sopimuksissa on kaksi julkisyhteisöä ja sopimukset koskevat lähes kaikkia Kihniön kunnan sosiaali- ja terveyspalveluja. Järjestämisvastuu on sopimusten mukaan Parkanon kaupungilla. Sopimuksilla on järjestetty julkisen hallintotehtävän hoitaminen ja ne liittyvät julkisen vallan käyttöön.

Tapaus rinnastuu tapauksiin KKO 2008:36 ja KKO 2019:1. Kyse ei ole ole ostopalvelusopimuksista, joilla julkisyhteisö hankkisi yksityisoikeudelliselta yhteisöltä yksittäisen terveydenhoitopalvelun (kuten tapauksessa KKO 2013:19). Kyse ei ole yksityisoikeudellisista sopimuksista. Käräjäoikeus katsoo, että asianosaisten väliset sopimukset täyttävät myös hallintosopimus -määritelmän.

Tapauksissa KKO 2008:36 ja KKO 2019:1 on ollut kyse hallintosopimuksen oikeudettomaan päättämiseen perustuvista, sopimuksen ehtoihin perustumattomista vahingonkorvauskanteista, joiden on katsottu kuuluvan yleisen tuomioistuimen toimivaltaan. Asiakokonaisuuteen liittyvässä turvaamistoimihakemuksessaan kantaja tiivisti kanteen L 19/41522 toteamalla, että sillä kantaja vaatii vastaajaa noudattamaan YTA- ja Palvelusopimuksia ja lisäksi ja osin vaihtoehtoisesti, että vastaajan kantajalta perimiä hintoja alennetaan. Kannevaatimuksista 1, 5 ja 9 luopuminen ole muuttanut asiaa merkityksellisiltä osin toiseksi. Kanteessa L 19/41522 ei siten ole kyse vahingonkorvauskanteesta ylipäänsä, ja vaikka olisi, kyse ei olisi sopimuksen oikeudettomaan päättämiseen perustuvasta eikä sopimuksen ehtoihin perustumattomasta vahingonkorvauskanteesta, kun vaadittu seuraamus perustetaan nimenomaan sopimusehtoihin.

KKO on ratkaisussaan 2008:36 todennut hallintolainkäyttölain esitöistä olevan pääteltävissä, että hallintosopimusta koskevilla riidoilla on tarkoitettu lähinnä sopimuksen sisällöstä ja tulkinnasta johtuvia erimielisyyksiä. Käräjäoikeus katsoo tässä asiassa olevan kyse sellaisesta erimielisyydestä. Ratkaisussa KKO 2008:36 on myös viitattu tapauksiin KKO 1992:177 ja KHO 1993 A 10, jotka oli katsottu hallintosopimuksia koskeviksi riidoiksi ja joissa oli kyse sopimuksessa sovitusta korvauksesta tai sen palauttamisesta. Niissä toimivallan katsottiin olevan hallinto-oikeudella. Käräjäoikeus katsoo, että tämä asia rinnastuu vaadittujen oikeusseuraamusten näkökulmasta ennemminkin ko. tapauksiin.

Käräjäoikeus toteaa yhtyvänsä Kihniön kunnan käsitykseen, että toimivalta kanteen L 19/43840 osalta on ratkaistava samoin perustein kuin asiassa L 19/41522.

Yhteenveto

Kyse on ensisijaisesti kuntien välisiä yhteistoimintasopimuksia koskevasta erimielisyydestä, jota yleinen tuomioistuin ei ole toimivaltainen käsittelemään. Toissijaisesti kyse on hallintosopimuksista, eikä kyse ole sopimusten oikeudettomaan päättämiseen perustuvista, sopimuksen ehtoihin perustumattomista vahingonkorvauskanteista, vaan sopimusten sisällöstä ja tulkinnasta johtuvista erimielisyyksistä, joten yleinen tuomioistuin ei tälläkään perusteella ole toimivaltainen käsittelemään kanteita.

Päätöslauselma

Kanteet L 19/41522 ja L 19/43840 jätetään tutkimatta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän ratkaisuun tyytymätön saa hakea siihen muutosta Turun hovioikeudelta tai ennakkopäätösvalituksella korkeimmalta oikeudelta. Ennakkopäätösvalituksen tekeminen edellyttää lisäksi valitusluvan pyytämistä korkeimmalta oikeudelta. Jos valituslupaa ei myönnetä, käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi.

Muutoksenhakumenettelyyn kuuluvat:

- tyytymättömyyden ilmoittaminen ja

- valittaminen.

Ratkaisuun on ilmoitettava tyytymättömyyttä viikon kuluessa ratkaisun antamisesta.

Päätösehdotus

Kihniön kunnanhallitus päättää:

  • Ilmoittaa tyytymättömyytensä Pirkanmaan käräjäoikeuden ratkaisuun toimivalta-asiassa (Kanteet L 19/41522 ja L 19/43840 jätetään tutkimatta.)
  • Valittaa asiasta Turun hovioikeuteen.
  • Valtuuttaa Kihniön kunnan asianajaja Ari Huhtamäki hoitamaan oikeusprosessia.
Esteellisyys Marjo Niemi (Hallintolaki 28.4.)
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Marjo Niemi esitti esteellisyytensä eikä osallistunut päätöksentekoon asiassa.

Tiedoksi Asianajaja Huhtamäki
§ 67 Määräys oikeustoimiin verrattavien hallintopäätösten tekemiseen yksinyrittäjien tukiasiassa /delegointi

TEM myöntää koronaviruksen johdosta kunnille avustusta jaettavaksi edelleen yksinyrittäjille. Tuen määrä on 2 000 euroa ehdot täyttävälle yksinyrittäjälle.

Pirkanmaan kunnat ovat avanneet yksinyrittäjätuen sähköisen haun maanantaina 20.4.2020. Haku tapahtuu sähköisen järjestelmän kautta. Tuen hakemiseen ja hakemuksen täyttämiseen saa neuvontaa Pirkanmaan yritysten koronakriisin neuvontapuhelimesta.Tuen hakemisessa neuvoo myös Kehitys-Parkki Oy.

Tuen saamisen ehtoina ovat seuraavat:

- Yrittäminen on ollut päätoimiseksi katsottavaa

- Toiminnan kannattavuus on koronaviruksen vuoksi merkittävästi heikentynyt

- Yrittäjä aikoo pandemian jälkeen jatkaa päätoimista yrittäjyyttä

Tarkempia ohjeita ja tietoja löytyy www.tukialusta.fi tai työ- ja elinkeinoministerön sivulta.

Heti hakemuksen lähettämisen jälkeen ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen saapuu vahvistus hakemuksen vastaanottamisesta. Käsittelyjärjestelmää käyttävät kunnat arvioivat saapuneet hakemukset hakemusten vastaanottojärjestyksessä. Kunnat pyrkivät tekemään päätöksiämahdollisimman pikaisesti.

Tukialusta.fi- järjestelmässä tehdyn käsittelyn ja päätöksen jälkeen hakija saa sähköpostiinsa tiedon päätöksestä, ja näin syntyy TEM:n ja Kuntaliiton tulkinnan mukaan kunnan ja yksinyrittäjän välinen sopimus.

Kihniön kunta tekee asiasta vielä myönteisen päätöksen saaneiden osalta listaviranhaltijapäätöksen.

TEM:n ja Kuntaliiton ohjeissa katsotaan, että siinä tapauksessa on perusteltua tehdä erillinen viranhaltijapäätös, mikäli tukea ei hakemuksen perusteella myönnetä. Tässä tapauksessa hakijavoi ottaa yhteyttä Kehitys-Parkkiin ja tarvittaessa tehdä päätöksestä kunnalle oikaisuvaatimuksen.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Kihniön kunnalle tässä vaiheessa 118.000 euron jakovaltuuden koronaviruksesta kärsiville yksinyrittäjille. Yksinyrittäjiä Kihniössä on yritystieto-järjestelmän mukaan 95.

Hallintosäännön 40 § mukaan Toimielin voi siirtää sille määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle (myös viranhaltijalle)

Hallintosäännön 21 §:n 9. kohdan mukaan kunnanhallitus voi kunnan etua valvoessaan

- määrätä tarvittaessa edustaja käyttämään kunnan puhevaltaa, edustamaan kuntaa sekä tekemään oikeustoimia kunnan puolesta

Päätösehdotus

Hallintosäännön 40 § ja 21 §:n 9. kohdan mukaisesti kunnanhallitus määrää/delegoi kunnanjohtajan ja talous- ja hallintojohtajan tekemään oikeustoimiin verrattavia hallintopäätöksiä Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tuki yksinyrittäjille koronavirusasiassa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 68 Ilmoitusasiat

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

3 kiinteistönluovutusilmoitusta

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja § 11

Talous- ja hallintojohtaja § -

Talouspäällikkö § -

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Tekninen lautakunta 25.3.2020

§ 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 25 Toimintakertomus vuodelta 2019

§ 26 Palvelusopimus Kihniön kunnan viheralueiden hoidosta ja puhtaanapidosta sekä muista

erikseen sovittavista töistä

§ 27 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

§28 Muut asiat

§ 29 Liikennemerkkien paikan muuttaminen Hirvikoskentiellä

§ 30 Palvelusopimus Kihniön kunnan viheralueiden hoidosta ja puhtaanapidosta sekä muista

erikseen sovittavista töistä

Perusturvalautakunta yta 16.4.2020

Henkilöstöjaosto 15.4.2020

Tarkastuslautakunta 21.4.2020

Saapuneet kirjeet:

1. STM: Päätös valmiuslain 86 §:n mukaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaustoimiin ryhtymisestä.

2. STM: Ohje tartuntatutilain ja valmiuslain vaikutus liikkumisvapauteen sosiaalihuolon yksiköissä

3. AVI: Päätös yksityisen ympärivuorokautisen sosiaalipalvelujen toimintayksikön lopettamisesta, Iltakoti

4. AVI: Työsuojelun tarkastuskertomus Vesihuolto, Kihniön Vedenottamo, Jäteveden puhdistamo

5. Pirkanmaan Käräjäoikeus: Päätös toimivalta-asiassa

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakuntien pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Esteellisyys Pilvi Kärkelä (hallintolaki 28.7 § )
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Pilvi Kärkelä esitti esteellisyytensä kiinteistönluovutusilmoituksiin eikä osallistunut päätöksentekoon siltä osin.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjanpitäjänä klo 18.10 eteenpäin
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Shemeikka Mika Tarkastajat
Silvennoinen Erja Tarkastajat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Mäkinen Heikki Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Kärkelä Pilvi Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 1.vpj.
Liukku Petri Muu osallistujat
Kunnanjohtaja, esittelijä
Toivonen Katri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2.vpj.
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.