Kotiäänestys kuntavaaleissa 2021

Kotiäänestys kuntavaaleissa 2021

26.5.2021

Kotiäänestys Kuntavaaleissa 2021

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina

1.6.2021 ennen klo 16.00 puhelimitse tai kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle puh. 03-44 411,

os. Kihniöntie 46, 39820 Kihniö.

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Kotiäänestysilmoituslomakkeita on saatavana kunnanvirastosta tai kunnan www.sivuilta. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen aikana. Ajankohdasta ilmoitetaan äänestäjälle erikseen.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Kotiäänestyslomake löytyy täältä!