Kunnanhallitus

Julkaistu

Kunnanhallitus

Kokousnumero 6/2018
Kokouspäivä 14.5.2018
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 19:15
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastuspäivä 14.5.2018

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Paikka Kihniö
Aika 16.5.2018
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri
56 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot
​Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokouksen osallistujat.
57 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Erja Silvennoinen ja Mika Shemeikka.

Pöytäkirja tarkastetaan 14.5.2018 ja pidetään nähtävillä 16.5.2018 kunnanvirastossa klo 9-15 ja kunnan tietoverkossa 16.5.2018 -

Päätöksen lisätiedot
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erja Silvennoinen ja Mika Shemeikka. Pöytäkirja tarkastetaan 14.5.2018 ja pidetään nähtävillä 16.5.2018 kunnanvirastossa klo 9-15 ja kunnan tietoverkossa 16.5.2018 -
58 § Katsaus Kihniön sosiaali- ja terveyspalveluihin
Esittelijä Liukku Petri
Muut osallistujat Alkkiomäki Jari, Hokkanen Timo, Mäkipää Lea, Tiainen Hannu, Törmä Leila

Kolmostien Terveys Oy:n toimitusjohtaja saapuu esittelemään kunnanhallitukselle suunnitelmia ja visioita toiminnan kehittämisestä Kihniöllä ja yhteistoiminta-alueella.

Erityisesti katsauksessa kiinnitetään huomioita Kihniön terveys- ja palvelukeskuksen tilakysymyksiin. Kokoukseen on kutsuttu edustajat valtuuston ryhmistä, joilla ei ole edustusta hallituksessa sekä ohjausryhmän jäsen Paavo Kohtala.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Tämän asian ajan paikalla olivat myös valtuustoryhmien edustajat Lea Mäkipää, Jari Alkkiomäki ja Hannu Tiainen sekä Kolmostien Terveys Oy:n edustajat Timo Hokkanen ja Leila Törmä klo 17.05 - 18.15
59 § Edustajan valinta Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n nimitysvaliokuntaan
Esittelijä Liukku Petri

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2018 päätettiin perustaa nimitysvaliokunta. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiön hallintoelinten henkilövalintoja ja tehdä niitä koskevat esitykset yhtiökokoukselle ja hallintoneuvostolle tasa-arvolain vaatimukset huomi-oiden.

Nimitysvaliokunnan kokoonpanoksi ehdotetaan seuraavaa: hallintoneuvoston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, omistajakuntien edustajat sekä asiantuntijajäsenenä yhtiön toimitusjohtaja.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää edustajan Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n nimitysvaliokuntaan.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen ja valitsi Harri Yli-Hietasen edustajaksi Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n nimitysvaliokuntaan.
Tiedoksi Palkkatoimisto, valittu
60 § Kunnanhallituksen kokousajat II vuosipuoliskolla
Esittelijä Liukku Petri

Kunnan hallintosäännön mukaan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää pitää kokouksensa pääsääntöisesti terveyskeskuksen kokoushuoneessa ja vuoden toiselle vuosipuoliskolle vahvistetaan seuraavat ajat:

20.8.2018

10.9.2018

1.10.2018

19.11.2018

29.10.2018

3.12 2018 budj. käsittely

(kvalt 10.12.2018 bud)

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
61 § Verotuloennuste 2018
Esittelijä Liukku Petri

Kuntaliitolta saadun verotuloennusteen mukaan verotuloja kertyy Kihniössä ko. ennusteen mukaan kuluvana vuonna noin 72.000 euroa enemmän kuin on budjetoitu ja noin 157.000 euroa enemmän kuin vuonna 2017.

Kuluvan vuoden talousarvio hyväksyttiin alijäämäisenä -856.237 euroa. Kunnal­lisverotuotto vuonna 2017 oli 4.685.000 euroa ja 24.4.2018 ennusteen mukaan kunnallisverotuotto olisi vuoden 2018 lopussa 4.821.000 euroa. (ero +136.000)

Yhteisöverotuotto vuonna 2017 oli 706.000 euroa ja 24.4.2018 ennusteen mu­kaan yhteisöverotuotto olisi vuoden 2018 lopussa 656.000 euroa (ero -50.000)

Kiinteistöverotuotto vuonna 2017 oli 492.000 euroa ja 24.4.2018 ennusteen pe­rusteella kiinteistöveron tuotto olisi 563.000 euroa (ero +71.000) vuoden 2018 lopussa

Esityslistan mukana on kuntaliiton arvio (24.4.2018) kunnan verotulokertymästä vuoden 2018 osalta (liite 1), jonka mukaan Kihniön kunnan verotulot 2018 yh­teensä olisivat 6.040.000 euroa (5.883.000 / 2017) toteuma
Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kuntaliiton verotuloennusteen tiedoksi sekä käy asi­asta tarvittavan keskustelun.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Liitteet
62 § Pellonvuokrasopimuksen uusiminen
Esittelijä Liukku Petri
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Jukka Tarsialle on ollut vuokrattuna kunnan omistaman Mikkolanniemen tilanRN:o 8:239 pellotviljelyskäyttöön, yht. noin 4,2 ha ja vuokra on ollut 357,80euroa vuodessa. Vuokrasopimus on ollut viimeksi voimassa 1.2.2012 – 31.1.2018.

Peltoalasta on myyty omakotitalotontteja siten, että viljelyskäyttöön on jäänyt noin 3,7 ha. Vuokraan tehdään indeksikorotus, jolloin vuosivuokra on 358,91 euroa.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää vuokrata em. peltoalueen edelleen Jukka Tarsialle 1.2.2018 alkaen 31.1.2023 saakka 358,91 euron vuosivuokralla. Vuokrasopimukseen merkitään lisäksi seuraavat ehdot:

-Pellon pitää olla viljelyskäytössä, ei kesannolla

-Vuokranantajalla on oikeus kesken vuokrakauden ottaa alue tai sen osa rakennuskaavassa merkittyyn käyttötarkoitukseen. Tällaisesta vuokrakauden keskeytyksestä ei vuokraajalle suoriteta korvausta. Myöskään rakennustoimenpiteiden sadolle mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja ei korvata.

-Tukioikeudet palautuvat vuokranantajalle vuokra-ajan päättyessä.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi Taloushallinto, Tarsia Jukka
63 § Laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät
Esittelijä Liukku Petri
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Kunnan hallintosäännön mukaan kunnahallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti tarkistetaan laskujen asiatarkastajat/vastaanottajat ja hyväksyjät kevään 2018 aikana.

Kunnassa on käytössä sähköinen laskujen hyväksymiskäytäntö. Sisäisen valvonnan varmistamiseksi, laskujen vastaanottaja ja hyväksyjä ei saa olla sama henkilö. Omia laskuja ei voi hyväksyä eikä pääsääntöisesti alainen voi hyväksyä esimiehen laskuja. Laskujen vastaanottajat/asiatarkastajat tarkistavat laskun oikeellisuuden. Vastaanottajan tulee tarkistaa tiedot tavaran tai palvelun tilaajalta. Laskujen hyväksyjän on huolehdittava, että laskussa on asianmukaiset tilimerkinnät ja muut laskutustiedot. Reklamoinnista vastaa tavaran tai palvelun tilaaja. Laskut tulee toimittaa maksatukseen välittömästi hyväksymisen jälkeen viivästyskorkojen välttämiseksi.

Liite 2 laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteessä 2 mainitut laskujen vastaanottajat ja hyväskyjät 1.6.2018 alkaen.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että yleinen hyväksymisoikeus varsinaisen hyväksyjän tai varahyväksyjän esteellisenä tai poissa ollessa kaikkiin kunnan laskuihin on seuraavan järjestyksen mukainen: 1. kunnanjohtaja 2. talous- ja hallintojohtaja 3. talouspäällikkö.

Varsinaisten laskujen vastaanottajien ollessa estynyt, ottaa osastopäällikkö laskut vastaan ja kunnanjohtaja hyväksyy.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi Taloushallinto, osastot ja laskujen käsittelijät
Liitteet
64 § Kehittäjä-koordinaattorihanke "Meidän Kihniö" -hankesuunnitelman hyväksyminen
Esittelijä Liukku Petri

Kunnan strategiassa on kohdassa Kehitämme alueen elinvoimaa maininta ”suunnitellaan määräaikaisen kehittäjä toiminnan aloittamista omana toimintana. Lisäksi kuluvan vuoden talousarvioon on varattu rahat hankkeen toteuttamiseksi.

Elinvoimatoimikunta on käsitellyt hankesuunnitelmaa useassa kokouksessaan kuluvan kevään aikana. On pohdittu, haetaanko hanke Kihniön Yrittäjä Ry:n kautta vai suoraan kunnan hankkeena. Eilisessä 7.5.2018 kokoontuneessa elinvoimatoimikunnassa päätimme, että hanke haetaan suoraan Kihniön kunnalle, vaikka siellä on hyvin paljon yrittäjyyteen soveltuvia kohtia.

Hankkeen taustaa

Meidän Kihniö” on hanke, jonka tarve on noussut yrityskentältä. Yrityksillä on huolena ammattitaitoisen työvoiman saatavuus, jolla vaikutusta yrityksen kehittämiseen ja muihin pitkänajan suunnitelmiin. Kihniön houkuttelevuutta olisi lisättävä, yhtenä vaihtoehtona ja toimenpiteenä olisi asiaan keskittyvä hanke. Hankkeella kasvatetaan Kihniön kunnan elinvoimaisuuta. Hankkeessa luodaan uusia toimintatapoja ja menetelmiä kunnan imagon parantamiseksi. Hanke on osaltaan pilotti myös muille vastaaville kunnille ja elinkeinotoiminnalle. Hankkeessa hyödynnetään laajasti erilaisia sosiaalisen median kanavia, sähköistä markkinointia ja visuaalisuutta. Lisäksi hankkeessa tehostetaan yhteydenpitoa ja toimintatapoja erityisesti alueen kesäasukkaiden suuntaan, nykyisiä asukkaita unohtamatta. Kesäasukkaat ovat suuri voimavara, jota kunnassa ei asukashankinnassa ja elinkeinotoiminnassa ole riittävästi hyödynnetty. Jarrua halutaan laittaa myös edelleen voimakkaasti käynnissä olevaan rakennemuutokseen, jossa väestö keskittyy kaupunkeihin. Samalla kuitenkin maaseutu tarjoaa laajoja mahdollisuuksia elää, asua ja yrittää. Näitä mahdollisuuksia hankkeella on tarkoitus viestiä laajasti monilla eri toimenpiteillä sekä positiivisten mielikuvien kautta. Suunnitelman toimenpiteet kohdassa on avattuna niitä toimenpiteitä, mihin hankkeessa erityisesti keskitytään. Hankkeessa käytetään monipuolisesti hyväksi, niin yksityisiltä ihmisilta kuin yrityksiltä ja yhteisöiltä tulevia näkemyksiä osallistamalla heitä ideointiin. lisäksi käytetään tehokkaasti eri sosiaalisen median keinoja ja kanavia. Hankkeella on tarkoitus luoda voimakas ME-henki Kihniölle sekä luoda Kihniö brändiä. Vaikka hanke keskittyykin Kihniön alueeseen, se toimii pilottihankkeena muille vastaaville hankkeille maaseudun kunnissa.

Kihniö toimii hyvänä pilottikuntana hankkeelle. Kunnan asukashankinta on ollut itämässä pitkään. Kunnan asukasluvun muutostrendi on ollut laskeva jo pitkään ja ikärakenteesta puuttuvat erityisesti nuoret aikuiset ja työikäiset. Valtuustossakin asiasta on tehty aloitteita. Yrityksien taholta esiin ovat nousseet useat viestinnän innovatiiviset muodot, joiden kohteena olisivat kunnan nykyiset asukkaat, kesäasukkaat, pois muuttaneet, vireän maaseutumaisen kunnan elämänmenoon tykästyneet ja erityisesti sellaiset nuoret aikuiset, jotka haluavat tuoda mukanaan työtä ja toimeentuloa mukanaan, eivät vain siirtyä sen perässä muualle. Hankkeella olisi tarkoitus luoda sellaista UUSIA toimintatapoja, menetelmiä sekä viestinnän rakenteita ja sisältöä, joka toisi esille Kihniön tarjoamat mahdollisuudet asumiselle ja yrittämiselle.

Kunnanhallitus on saanut hankesuunnitelman tutustuttavakseen 8.5.2018

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä 3 olevan hankesuunnitelman.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi Leader Pohjois-Satakunta
Liitteet
65 § Kunnanjohtajan informaatioasiat
Esittelijä Liukku Petri

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
66 § Ilmoitusasiat
Esittelijä Liukku Petri
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

2 kiinteistönluovutusilmoitusta

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja §

Talospäällikkö § 6

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Perusturvalautakunta yta 26.4.2018

Saapuneet kirjeet:

1. Pirkanmaan Ely-keskus:Työllisyyskatsaus maaliskuu 2018

2. Panssariprikaati/Pirkanmaan aluetoimisto: Kunnan edustajien ja lääkärin nimeäminen kutsuntoihin

3. Nuorisotakuun seuranta taami-helmikuu 2017 /2018

4 VM: Kuntien talousraportoinnin uudistuksesta ja automatisoinnista


Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
67 § Väliaikaisrahoitushakemus hankkeelle "Ampumaradan kehittäminen"
Esittelijä Liukku Petri
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Nerkoon Metsästätät ry hakee kunnalta väliaikaisrahoitusta 16.800 euroa "Ampumaradan kehittäminen" hankkeelle.

Satakunnan Ely-keskus on antanut myönteisen päätöksen hankkeelle. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 41 000 euroa, josta Ely:n Leader-avustusosuus on 50 %. Väliaikaisrahoitus maksetaan takaisin, kun Satakunnan ELY-keskus on maksanut hankkeen tukiosuuden Nerkoon Metsästäjät ry:lle. Hankkeen toteutusaika on 2.5.2017-30.4.2020

Kunnanvaltuuston 5.11.2001 § 47 päätöksen mukaan maaseudun kehittämishankkeita (Leader ym.) voidaan väliaikaisesti rahoittaa enintään 16.819 eurolla / hanke. Rahoitus annetaan lyhytaikaisena korottomana lainana, joka on maksettava takaisin välittömästi kun hankkeen toteuttaja on saanut nostaa julkisen rahoituksen, kuitenkin viimeistään 6 kuukauden kuluttua hankkeen toteutuksen päättymisestä.

Oheisena anomus ja hankkeen rahoituspäätös.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus myöntää Nerkoon Metsästäjät ry :lle 16.800 euron korottoman lainan ”Ampumaradan kehittäminen” -hankkeen rahoitukseen. Laina on maksettava takaisin välittömästi, kun Satakunnan ELY-keskus on suorittanut hankkeen loppumaksatuksen.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi Taloustoimisto, Nerkoon Metsästäjät ry.
68 § Kokousedustajan ja varaedustajan nimeäminen Sataedun ja Saskyn koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen
Esittelijä Liukku Petri

Kuntalain 410/2015 ja pykälän 60 §:n mukaisesti yhtymäkokousedustajatvalitaan seuraavasti:

Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Seuraava Sataedun yhtymäkokous on 29.5.2018. Sataedun edustajat ovat Matti Sillanpää, varalla Mika Korkiakoski ja Saskyn kokous on 14.6.2018 edustajat Leila Törmä ja varalla Hannu Koivistoinen.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää Sataedun koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajaksi Matti Sillanpään ja varalle Mika Korkiakosken sekä Saskyn koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen Leila Tömän ja varalle Hannu Koivistoisen.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi Valitut, enni.heikintalo@sataedu.fi, sataedu@satedeu.fi, Liisa.Ala-Hongisto@sasky.fi
Henkilöt
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Shemeikka Mika Tarkastajat
Silvennoinen Erja Tarkastajat
Koivistoinen Hannu Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Alkkiomäki Jari Muut osallistujat
Hokkanen Timo Muut osallistujat
Mäkipää Lea Muut osallistujat
Tiainen Hannu Muut osallistujat
Wiinamäki Petteri Muut osallistujat
Lataa pdf