Kunnanhallitus

Julkaistu

Kunnanhallitus

Kokouspäivä 23.4.2018
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:55
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 24.4.2018

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Paikka Kunnanvirastossa 25.4.2018 klo 9-15 ja kunnan tietoverkossa 25.4.2018 alkaen
Aika 25.4.2018-
48 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, kokoukseen osallistujat sekä valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Asian kokouskäsittely

Päätöksen lisätiedot
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Korkiakoski ja Leila Pusa. Pöytäkirja tarkastetaan 24.4.2018 ja pidetään julkisesti nähtävillä kunnan tietoverkossa 25.4.2018 alkaen sekä kunnanvirastossa 25.4.2018 klo 9-15
49 § Katsaus yrityspalvelukeskus Kehitys-Parkin toimintaan vuodelta 2017 ja näkymät vuodelta 2018
Esittelijä Liukku Petri
Valmistelija Liukku Petri

Yritysneuvoja Jari Pihlajamäki sekä vs. kehityskoordinaattori Anniina Leppihalme Kehitys-Parkista esittelevät katsausta kokouksessa.

Liittennä katsaus Kehitys-Parkin toiminnasta vuodelta 2017, liite nro 1
Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tietoonsa saaduksi.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Liitteet
50 § Geopark-hankkeen maksuosuuksien muutos
Valmistelija Liukku Petri

Khall 12.3.2018 § 28

Kihniö on yhdessä yhdeksän muun kunnan kanssa osallistunut Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark –projektin valmisteluun. Alue ulottuu kolmen maakunnan alueelle, Kihniöstä ja Parkanosta mm. Jämille sekä Isojoen-Kauhajoen Lauhanvuorelle saakka, ja valmistelua on tehty Pohjois-Satakunnan sekä Suupohjan Leader-ryhmien hankkeina. Kihniössä Geopark- kohteita ovat mm. Käskyvuori, maastoliikuntareitin suoalueet ja erityisesti Aitonevan alue. Parkanossa Geopark-kohteita ovat Alkkianvuori ja Kaidatvedet. Geopark-alueen teemana on suo, joka on todettu kansainvälisesti kiinnostavaksi luontoteemaksi.

Geopark-alue on hakemassa UNESCO:lta kansainvälistä Geopark-statusta vuosiksi 2020-2024, ja tätä varten alueelta tarvitaan riittävät sitoumukset toiminnan organisointiin. Kuntien, Metsähallituksen ja myös Luken Parkanon toimipisteen yhteistyönä on luotu luonnos Geopark-alueen hallinto-malliksi.Tähänmennessä Suomessa on yksi kansainvälisen statuksen saanut Geopark-alue, Rokua.

Yhteistyössä Kehitys-Parkin, kunnan ja paikallisten yritysten kanssa tulee tehdä alustavia suunnitelmia, miten yritykset voisivat hyödyntää Geopark-aluetta, mikäli sille saadaan UNESCOn kansainvälinen status.

Matkailualan toimijat ovat ilmoittaneet, että he näkevät Geopark-alueen tuovan heille uusia mahdollisuuksia matkailuun liittyvän liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittämiseen. Hanke kokoaa alueen toimijoiden kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja isommaksi, tunnetummaksi kokonaisuudeksi, mikä luo pohjan yhteistyölle ja markkinoinnille.

Hallintomallin luonnoksen mukaan kunnilta anotaan rahoitusosuuksia, joiden suuruus riippuu kunnan koosta ja Kihniön kunnan osuus olisi 10.000 euroa/vuosi. Myönteisen periaatepäätöksen ehtona Kihniö edellyttää, että myös muut kunnat osallistuvat hallintomallin luonnoksen mukaisilla rahoitusosuuksilla.

Geopark-hankkeen edetessä Kihniön kunta pitää tärkeänä Parkanon kaupungin tavoin, että Parkanon aseman / Vt 3 läheisyyteen tulee Geopark-alueen opastuskeskus ja myös valtatie 23 varrelle luodaan näyttävä opastealue Kihniön Geopark- kohteista. Kihniön kannalta keskeistä on myös, että Aitoneva, maastoliikuntareitin suoalueet ja Käskyvuori ovat riittävästi esillä alueen opastuksissa ja markkinoin-nissa.Tärkein kriteeri Geopark-hankkeen etenemisen arvioinnille on, että paikalliset yrityksemme pysty-

vät hyödyntämään koko Geopark-aluetta omassa yritystoiminnassaan.

Geopark-alue aikaansaa toteutuessaan positiivisia elinvoima- ja yritysvaikutuksia, sillä se luo yrityksille hyvät mahdollisuudet verkostoitua muiden Geopark-alueen yritysten kanssa. Yritysten lisäksi myös koulut voivat hyödyntää Geoparkia.

Geopark:in projektipäällikkö Terttu Hermansson on ollut esittelemässä Geopark- hanketta kunnanhallituksessa 27.9.2017.

Liite / Luonnos Geopark-alueen hallintomalliksi

Esittelijä Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää sitoutua Geopark- hankkeeseen. Hyväksyy esitetyn suunnitelman ja hallintomallin rahoitusosuuksineen, joka Kihniön osalta on 10.000 euroa vuodessa, joka tulee huomioida vuoden 2019 talousarviota tehdessä sekä meneillään olevan hankkeen kuntarahoitusosuuden 500 euroa kuluvalle vuodelle.

Myönteisen periaatepäätöksen ehtona Kihniö edellyttää, että myös muut kunnat osallistuvat hallintomallin luonnoksen mukaisilla rahoitusosuuksilla. Kihniölle sopisi myös se, että rahoitusosuuksissa otettaisiin voimakkaammin huomioon kunnan taloudellinen kantokyky ja kunnan koko.

Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan neuvottelemaan Geopark- alueen sopimuksesta yhdessä valitsemansa asiantuntijatahon kanssa.

Khal lPäätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

_______________

5.4.2018 Geopark hakijakuntien kanssa käydyn keskustelun pohjalta on päivitetty kuntien rahoitusosuuksia seuraavasti:

-Perusrahoitus on pidetty ennallaan, jotta hallinnointi on uskottavalla pohjalla.

-Isompien kuntien osuudet ovat ennallaan

-Pienempien kuntien osuudet on jaettu asukaslukujen suhteessa siten, että niiden yhteenlaskettu osuus pieneni 16 000 €. Karvian osuus jäi asukasluvun perusteella ennalleen.

-Kunnilta vähennetty osuus pyritään paikkaamaan esim. Vapon ja maakuntaliittojen kautta.

Neuvottelujen tuloksena Kihniön osalta vuosittaiset maksuosuudet laskevat 10.000 eurosta 8.000 euroon.( 2019 – 2024)

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 2 mukaiset uudet Geopark-hankkeen jäsenmaksuosuudet vuosille 2019-2024. Myönteisen päätöksen ehtona Kihniö edellyttää, että myös muut kunnat osallistuvat 5.4.2018 neuvottelun mukaisilla rahoitusosuuksilla.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi Hankkeen kunnat
Liitteet
51 § Lisämäärärahapyyntö paineviemärin saneeraus ja varavesijohdon rakentamiseksi
Valmistelija Liukku Petri

Tekla 11.4.2018 § 27

Kihniön kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarviossa vuodelle 2018 investointimäärärahan paine-viemärin saneeraukselle ja varavesijohdon rakentamiselle Sulkue-järven rantaan välille Hellgrenin pumppaamo-Hakatie.

Tekninen osasto on pyytänyt tarjouksia ajalla 20.3–9.4.2018 em. vesihuoltohankkeelle ja tarjouspyyntö on julkaistu kunnan internet-sivustolla 20.3.2018.

Hankinta on kansallisen hankinta-arvon alittava ja hankintamuotona oli avoin menettely.

Tarjouksen valintaperusteena oli hinnaltaan halvin.

Tarjouksia saatiin määräaikaan 9.4.2018 klo 14 mennessä kaksi (2) kappaletta.

Tarjouspyynnön mukaisesti: ” Tarjousten käsittelyn ensimmäisenä vaiheena tarkastetaan, että tarjoaja ja hänen mahdollisesti ilmoittamansa alihankkijat täyttävät edellytettyjen selvitysten perusteella soveltuvuudelle asetetut vähimmäisvaatimukset ja että ei ole olemassa seikkoja, jotka hankintalain mukaan voivat johtaa tarjoajan poissulkemiseen. Jos soveltuvuusvaatimukset eivät täyty tai tarjoaja on suljettava pois tarjouskilpailusta, tarjoaja hylätään tarjouksen muuta sisältöä tutkimatta”.

xx tarjous hylätään, koska yrityksellä ei ole vaadittuja referenssejä.

Hyväksytty tarjous oli seuraava:

xxxx euroa (alv 0 %)

oheismateriaalina:

-tarjousten avauspöytäkirja (kokouksessa nähtävänä)

-urakkaneuvottelupöytäkirja (kokouksessa nähtävänä)

Esittelijä Ehdotus

xx tarjous todettiin 10.4.2018 käydyn urakkaneuvottelun perusteella tarjouspyynnön mukaiseksi.

Tekninen lautakunta päättää valita paineviemärin saneerauksen ja varavesijohdon rakentamisen urakoitsijaksi hinnaltaan halvimman tarjouksen tehneen xx, tarjouspyynnön 12.3.2018 ja tarjouksen pvm. 8.4.2018 mukaisin ehdoin siten, että urakkahinta on xx euroa (alv 0 %).

Sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävällä urakkasopimuksella, joka voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä. Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista.

Hankintalain 75 §:n mukaan hankintayksikön asiakirjojen julkisuuteen sekä asianosaisten tiedonsaantioikeuteen sovelletaan julkisuuslakia (621/1999). Hankinta-asiakirjat tulevat asianosaisille julkisiksi hankintaa koskevan päätöksenteon jälkeen mutta muille vasta sen jälkeen kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Samalla tekninen lautakunta hakee kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta ko. investoinnille lisämäärärahaa vesi- ja viemärilaitoksen tehtäväalueelle 40 000,00 euroa. Ylitys johtuu suunniteltua korkeammasta urakka- ja valvoja-/turvallisuuskoordinaattorin hinnoista.

tekla 11.4.2018 § 27

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____________________Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hylätä teknisen lautakunnan 40.000 euron lisämäärärahapyynnön, koska esitetty kokonaishinta eroaa oleellisesti suunnittelijan näkemyksestä ja talousarviomäärärahasta.

Kunnanhallitus päättää palauttaa asian tekniselle lautakunnalle lisävalmistelua varten.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
52 § Pyhäniemen mökin ja saunan vuokraus
Esittelijä Liukku Petri
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Kunnan omistaman Pyhäniemessä sijaitsevan mökin ja saunan vuokrausehtojen laajentamisesta on käyty keskustelua, koska tilojen käyttö on ollut vähäistä. Uusi saunarakennus valmistui kesällä 2013 ja mökkiäkin on kunnostettu.

Mökkiä ja saunaa on vuokrattu yrityksille ja yhteisöille tähän asti. Nyt olisi tarkoitus laajentaa vuokrausmahdollisuutta kaikille kuntalaisille, samalla tarkistetaan vuokran määrä.

Uudet vuokraushinnat ovat seuraavat 1.5.2018 alkaen

mökki, 1 vrk 65,00 euroa

saunamökki 1 vrk 90,00 euroa

mökki ja sauna, 1 vrk 130,00 euroa

mökki ja sauna, viikonloppu (pe-su) 250,00 euroa

juhannus (pe-su) 370,00 euroa

Vuokrausvuorokausi alkaa kello 14.00 ja päättyy seuraavana päivänä klo 12 ja viikonloppuna sunnuntaina klo 18. Tarkastuskäynnit vuokrausten jälkeen voidaan ostaa erillisellä sopimuksella kunnan ulkopuolelta, samoin mahdolliset siivoukset.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää vuokrata kuntalaisille Pyhäniemen mökkiä ja saunaa edellä mainituilla hinnoilla.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
53 § Talouskatsaus 1.1.-31.3.2018

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 31.3.2018

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
54 § Ilmoitusasiat
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Kiinteistönluovutusilmoitukset:
2 kiinteistönluovustuilmoitusta

Viranhaltijapäätökset:
Kunnanjohtaja 8 §
Talous- ja hallintojohtaja 11 §
Talouspäällikkö

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:


Sivistyslautakunta 4.4.2018

19 § Liikunta- ja nuorisotoimen avustusten jako sekä kulttuuritoimen avustusten jako vuonna 2018
20 § Irtaimiston poistoehdotus vuodelta 2017
21 § Kihniön yhtenäiskoulun 9. luokan leirikoulu Cascaisissa Portugalissa 20.05. – 28.05.2018
22 § Erityisopetuksen sopimus Virtain kaupungin ja Kihniön kunnan välillä
23 § Talousarvion toteumaraportti 01.01. – 28.02.2018
24 § Ilmoitusasiat

Tekninen lautakunta 11.4.2018
26 § Sähköntoimittajan valinta ajalle 1.6.2018-31.12.2020 + optio vuosille 2021-2022
27 § Paineviemärin saneeraus ja varavesijohdon rakentaminen, urakoitsijan valinta
28 § Kihniön Vanhustentaloyhdistys ry:n sprinklerilaitteiston toimintakuntoon saattaminen
29 § Teknisen johtajan informaatioasiat
30 § Muut asiat

Tarkastuslautakunta 10.4.2018
Henkilöstöjaos 12.4.2018
Yhteistyösuojelutoimikuna 22.3.2018

Saapuneet kirjeet:
1. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma
2. Kihniön seurakunnan 100-vuotisjuhla
3. Lämpörakenteen hallin RN:08:178 (66 m2)vuokrasopimuksen irtisanominen
4. Oikeusministeriö: Vuonna 2018 mahdollisesti toimitettavat maakuntavaalitPäätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.


Esteellisyys Juha-Matti Markkola ja Hannu Koivistoinen
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot
Juha-Matti Markkola esitti esteellisyytensä viranhaltijapäätöksen (hankintapäätös) HalL 28.1. § 5 osalta ja Hannu Koivistoinen henkilöstöjaoksen pöytäkirjan osalta HalL 28.1., eivätkä osallistuneet päätöksentekoon näissä asioissa. Puheenjohtajaksi valittiin tämän asian ajaksi Marjo Niemi.
55 § Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Henkilöt
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Niemi Marjo Puheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Korkiakoski Mika Tarkastajat
Pusa Leila Tarkastajat
Koivistoinen Hannu Osallistujat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Mäkinen Heikki Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Kärkelä Pilvi Muut osallistujat
Leppihalme Anniina Muut osallistujat
Liukku Petri Muut osallistujat
Pihlajamäki Jari Muut osallistujat
Wiinamäki Petteri Muut osallistujat
Lataa pdf