Tekninen lautakunta

13.12.2018

Tekninen lautakunta
Kokousnumero 11/2018
Kokouspäivä 13.12.2018
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:20
Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 14.12.2018
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Tekninen toimisto
Aika 18.12.2018
Allekirjoittajan nimi Johanna Kujansuu
Allekirjoittajan titteli vs. tekninen johtaja
§ 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
§ 66 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Satu Kuusela ja Mika Korkiakoski. Pöytäkirja tarkastetaan 14.12.2018 ja pidetään nähtävänä 18.12.2018 teknisessä toimistossa klo 9 - 15 ja kunnan tietoverkossa 19.12.2018 -

Päätöksen lisätiedot
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Korkiakoski ja Jari Koskinen. Pöytäkirja tarkastetaan 14.12.2018 ja pidetään nähtävänä 18.12.2018 teknisessä toimistossa klo 9 - 15 ja kunnan tietoverkossa 19.12.2018 -
§ 67 Kihniön Vanhustentaloyhdistys ry:n sprinklerilaitteiston toimintakuntoon saattaminen
Edeltävä kohta § 57 Kihniön Vanhustentaloyhdistys ry:n sprinklerilaitteiston toimintakuntoon saattaminen

Tekla 13.12.2018

Tekninen lautakunta jatkaa asian käsittelyä.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käy asiasta tarvittavan keskustelun ja päättää asettaa uhkasakon. Toimenpiteet on tehtävä seuraavaan määräaikaan mennessä: 20.02.2019.

Päätöksen lisätiedot
Tekninen lautakunta asettaa uhkasakon. Toimenpiteet on tehtävä seuraavaan määräaikaan mennessä: 31.3.2019.
Tiedoksi Kihniön Vanhustentaloyhdistys ry
§ 68 Vesihuoltolaitoksen taksan päivitys

Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen menot on katettava asiakkailta perittävillä maksuilla. Vesilaitoksen menot tulee kattaa vesimaksuilla ja viemärilaitoksen menot jätevesimaksuilla.Muuttuvien käyttökustannusten vuoksi taksojen tarkistus on aiheellista.

Kihniön kunnan vesi- ja viemärimaksutaksa on tarkistettu 2015. Voimassaolevat hinnat vesikuutiolle 1,40 euroa ja jätevedelle 2,27 euroa ja perusmaksu 39,90 euroa/vuosi, näihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero 24%.

Esityksenä on muuttaa taksarakennetta vastaamaan käyttökustannusten mukaista taksaa erityisesti jäteveden osalta, koska siirtoviemärin osalta laskutus muuttuu ensi vuodesta alkaen Parkanon jätevesitaksan mukaiseksi.

Liittymistaksa on voimassa asemakaava-alueella ja muille toiminta-alueeseen kuuluville alueille määritellään kulloinkin voimassa oleva liittymistaksa. Liittymismaksun yksikköhinta on tällä hetkellä 3,00 €/k-m2, alv 0%. Liittymismaksuihin ei lisätä arvonlisäveroa.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää korotuksista ja uusien hintojen voimaantulosta. Samalla teknisen lautakunnan 30.9.2014 59 § hyväksymät vesihuoltolaitoksen taksat kumoutuvat.

Päätöksen lisätiedot
Muuttuvien käyttökustannusten vuoksi taksojen tarkistus on aiheellista ja siksi tekninen lautakunta päättää korottaa vesilaitostaksoja 15% vuoden 2019 alusta lukien. Uusien hintojen voimaantulon myötä vanhat taksat kumoutuvat.
§ 69 Rakennuslupahakemus, Nerkoon Höyläämö Oy

Nerkoon Höyläämö Oy hakee rakennuslupaa varastohallin rakentamiseksi. Halli on teräsrunkoinen ja PVC-katteinen, pohjapinta-ala 1560 m2. Kiinteistöltä puretaan pienempi varasto pois ja uusi pystytetään tämän tilalle.

Asian valmistelijana rakennustarkastaja Raisa Karinsalo-Manninen.

Lupa-asiakirjat nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta myöntää rakennusluvan valmistelijan esityksen mukaisesti.

Päätöksen lisätiedot
Tekninen lautakunta myöntää rakennusluvan rakennustarkastajan valmistelun perusteella,siten että lupaehtoihin lisätään seuraavat kohdat: 1) Rakentamisessa tulee käyttää CE-merkittyjä tuotteita. 2) Rakennushankkeelle tulee nimetä kohteen vaativuuden huomioiden pätevä pääsuunnittelija.
Tiedoksi Nerkoon Höyläämö Oy
§ 70 Kiinteistöveroselvitys, loppuraportti

Kihniön kunnan teknisessä toimessa on tehty tietokoneavusteisesti kiinteistöveroselvitystä. Tähän tehtävään palkattiin tilapäisesti henkilö, joka nyt on saanut selvityksen osaltaan valmiiksi. Selvityksessä haettiin rakennuksia, joita ei ollut verottajan rekisterissä eikä näin ollen maksettu kiinteistöveroa.

Projektityöntekijän selvitys kuullaan kokouksessa.

Elina Kortesmaa paikalla §70 ajan.

Päätösehdotus

Työntekijän selvityksen pohjalta lautakunta käy asiasta tarvittavan keskustelun ja hyväksyy projektin.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 71 Teknisen johtajan informaatioasiat

Vs. tekninen johtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 72 Ilmoitusasiat

Rakennustarkastajan päätökset 7.11. - 5.12.2018

Vs. teknisen johtajan viranhaltijapäätökset 7.11. - 5.12.2018

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Ala-Katara Severi Puheenjohtaja
Kujansuu Johanna Pöytäkirjanpitäjä
Korkiakoski Mika Tarkastajat
Koskinen Jari Tarkastajat
Keskinen Irja Osallistujat
Koivisto Juha Osallistujat
Koivisto Markus Osallistujat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Koskinen Jari Osallistujat
Tiainen Hannu Osallistujat
Kortesmaa Elina Muu osallistujat
Silvennoinen Erja Muu osallistujat