Kunnanhallitus

Julkaistu

Kunnanhallitus

Kokousnumero 1 / 2019
Kokouspäivä 28.1.2019
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 20:45
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 28.1.2019

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Paikka Kihniö
Aika 29.1.2019
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokouksen osallistujat
2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Hannu Koivistoinen ja Mika Korkiakoski. Pöytäkirja tarkastetaan 28.1.2019 ja pidetään nähtävänä 29.1.2019 kunnanvirastossa klo 9-15 ja kunnan tietoverkossa 29.1.2019-

Päätöksen lisätiedot
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Koivistoinen ja Mika Korkiakoski. Pöytäkirja tarkastetaan 28.1.2019 ja pidetään nähtävänä 29.1.2019 kunnanvirastossa klo 9-15 ja kunnan tietoverkossa 29.1.2019-
3 § Kihniön Kirkonkylän raitin elävöittämissuunnitelma / Pro Agria
Muut osallistujat Mattila Jyrki

Hankekoordinaattori Jyrki Mattila esittelee suunnitelmaa.

Oheisena suunnitelmat.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja lähettää asian tiedoksi ja jatkokäsittelyyn lautakuntiin.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Hankekoordinaattori Jyrki Mattila oli paikalla klo 17.05-17.40
Tiedoksi Tekninen lautakunta, sivistyslautakunta
4 § Kunnanvaltuuston 10.12.2018 kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano
Esittelijä Liukku Petri

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muutoin lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on silloin viipymättä saatettava kunnanvaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. (KuntaL 96 §).

Kunnanvaltuuston 10.12.2018 kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

-Talouden toteutumisen osavuosikatsaus 30.9.2018 mukaan

-Määrärahamuutokset vuoden 2018 talusarvioon

-Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020 – 2021 taloussuunnitelman hyväksyminen

-Tilintarkastusyhteisön valinta

-Kihniön kunnan liittyminen perustettavaan Pro Kihniö yhdistykseen

-Muut asiat: SDP:n valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen: Kuntalaisille oma kierrätyslaatikko / palautuspiste elintarvikemuovipakkauksille.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa kuntalain 96 §:n mukaisesti, että valtuuston päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto niitä tehdessään ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä ne muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön sekä lähettää valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan valmisteluun.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi Tekninen lautakunta
5 § Talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen kunnanhallituksen alaisen toiminnan osalta

Kunnan hallintosäännön ja kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvio ja taloussuunnitelma-asetelman mukaan talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävän hoitamista varten. Käyttösuunnitelmassa asianomainen hallintokunta jakaa tehtäväkokonaisuudelle annetun määrärahan edelleen kustannuspaikoille meno- ja tulolajitarkkuudella

Liitteenä nro 1 käyttösuunnitelma kunnanhallituksen alaisen toiminnan osalta.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 1 mukaisen talousarvion käyttösuunnitelman.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Liitteet
6 § Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2019

Talousarvio on tärkein yksittäinen kunnan talouden ja toiminnan ohjauksen väline. Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuuston on ennen vuoden loppua hyväksyttävä talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten. Kihniön kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 10.12.2018 talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2021.

Hallintosäännön 68 §:n mukaan kunnanhallitus voi talousarvion käsittelyn jälkeen antaa talousarvion täytäntöönpanosta ohjeet. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen on tarkoitus antaa konkreettisia ohjeita valtuuston hyväksymien meno- ja tuloarvioiden täytäntöön panossa ja seurannassa. Hallintokunnat vastaavat ohjeen viemisestä käytäntöön.

Liitteenä 2 toimeenpano-ohje

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan talousarvion täytäntöönpano-ohjeen.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi Hallintokunnat
Liitteet
7 § Valtionosuuspäätökset vuodelle 2019

Valtiovarainministeriö on 28.12.2018 tehnyt päätökset kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja kunnan verotuloihin perustuvasta valtionosuuksien tasauksesta sekä päätöksen perusopetuksen kotikuntakorvauksen perusosista.

Päätöksen mukainen valtionosuus on 6.783.980 €, mikä on noin 30.000 euroa suurempi kuin talousarviossa on ennakoitu.

Liite 3 maksuerittely

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee päätökset tietoonsa saatetuksi ja toteaa, ettei muutoksenhakuun ole tarvetta.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Liitteet
8 § Nuorisovaltuuston toimintasäännön päivitys

Nuorisovalt 26 §

Nuorisovaltuusto päätti edellisessä kokouksessa (20.12.2018) ottaa toimintasäännön uudelleen käsiteltäväksi ja päivitettäväksi.

Toimintasäännöissä on kohtia, jotka estävät nuorisovaltuuston joustavan toiminnan ja ovat vuoden aikana osoittautuneet käytännössä haastaviksi toteuttaa.

Nuorisovaltuustolle on 10.1.2019 toimitettu arvioitavaksi ja kommentoitavaksi vanha toimintasääntö muutosehdotuksineen. Liitteessä yksi on uusi toimintasääntö, jossa ehdotetut muutokset on otettu huomioon.

Toimintasäännön muutokset koskevat pääosin kokouskäytäntöjä, kuten pöytäkirjan tarkastustapaa sekä koollekutsumista. Muutoksia on tehty myös nuorisovaltuuston jäsenmäärään (aiemmin 6-10 hlö, nyt 6 – 12 hlö). Muutoksien tarkoituksena on taata sujuva kokouskäytäntö ja tehdä nuorisovaltuustossa toiminen yksinkertaisemmaksi. Muutoksilla on pyritty myös mahdollistamaan innokkaiden vaikuttajien osallistumismahdollisuuksiin.

Esittelijä: Ehdotus

Nuorisovaltuusto käsittelee liitteen 1 mukaisen uuden toimintasäännön ja hyväksyy sen.

Päätös:

Päätettiin esittelijän ehdotuksen mukaan.

Kunnanhallitus 28.1.2019

Liitteenä 4 toimintasääntö

Päätösehdotus

Kunnanahallitus hyväksyy liitteenä olevan toimintasäännön.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Liitteet
9 § Uuden nuorisovaltuuston valitseminen

Nuorisovalt 27 §

Nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan Kihniön nuorisovaltuusto on kunnan alueella asuvien yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Kihniön Nuorisovaltuusto.

Kihniön nuorisovaltuusto on kuntalain (410/2015) 26 §:n mukainen toimielin. Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä.

Nuorisovaltuuston toimikausi on yksi (1) vuosi. Toimikausi alkaa, kun kunnanhallitus asettaa nuorisovaltuuston, ja päättyy, kun uusi nuorisovaltuusto on asetettu. Toimikausi on aina helmikuun 1. päivästä tammikuun 31. päivään.

Nuorisovaltuuston hyväksymässä toimintasäännössä 2019 sanotaan uuden valtuuston valinnasta seuraavaa:

Kunnanhallitus nimeää nuorisovaltuustoon kunnan sivistystoimen työntekijöiden ja nuorisovaltuuston yhteistyön pohjalta tapahtuvasta esittelystä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi 6 – 12 varsinaista jäsentä sekä mahdollisuuksien mukaan 2-4 varajäsentä. Valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Toimintakauden aikana voidaan tarvittaessa valita myös väliaikaisia toimihenkilöitä tai toimintaryhmiä.

Nuorisovaltuustolla on oikeus vaihtaa jäseniään itsenäisesti toimikautensa aikana.

Uuden nuorisovaltuuston valinta järjestetään ennen edellisen valtuustokauden päättymistä. Nuorisovaltuusto päättää valtuustokauden aikana millä tavalla uusien jäsenten valinta suoritetaan. Viime kokouksessa nuorisovaltuusto päätti, että uusi nuorisovaltuusto valitaan suoraan halukkuutensa ilmaisseiden keskuudesta, mikäli määrä ei ylitä 12 henkilöä.

Nuorisovaltuuston jäseneksi on kelpoinen 13–20-vuotias kihniöläinen nuori. Nuorisovaltuustokautensa aloittaessa nuoren tulee olla 13 vuotta täyttänyt kihniöläinen. Nuorisovaltuuston jäsen on oikeutettu jatkamaan nuorisovaltuustossa toimikautensa loppuun saakka, vaikka hän menettää vaalikelpoisuuden ikänsä johdosta kesken kauden.

Nuorisovaltuuston jäsenmäärä on 6 - 12 varsinaista jäsentä, jotka valitaan niin, että nuorisovaltuustossa olisi mahdollisuuksien mukaan edustettuina 2. asteen oppilaitosten opiskelijat ja perusopetuksen oppilaat. Suositus on, että nuorisovaltuustolle valitaan myös 2-4 varajäsentä. Jos toimintaan ei hae varsinaisen jäsenmäärän verran nuoria, tai jos nuoria toimikauden aikana eroaa niin, ettei uusia jäseniä saada tilalle, nuorisovaltuusto toimii minimissään 4 jäsenellä.

Nuorisovaltuuston valintaa on valmisteltu WhatsApp keskustelussa, jossa jokaista kehotettu miettimään oman ehdokkuutensa jatkoa sekä muita valtuuston toiminnasta kiinnostuneita. Nuorisovaltuuston jäsenet ovat rekrytoineet uusia valtuuston jäseniä suullisesti. Kihniön yhtenäiskoulun Wilmassa on pyydetty uusia ehdokkaita ilmoittautumaan. Wilma- viesti on lähetetty myös oppilaiden huoltajille. Ilmoittautumisia pyydetään viimeistään 30.12.2018. Päivämäärään mennessä halukkuutensa nuorisovaltuustoon on ilmoittanut 11 henkilöä.

Esittelijä: Ehdotus

Kihniön nuorisovaltuusto valitsee uuteen nuorisovaltuustoon halukkaiksi ilmoittautuneet jäsenet (11) sekä varajäsenet ja esittää ne vahvistettavaksi kunnanhallitukselle.

Päätös:

Nuorisovaltuusto esittää kunnanhallitukselle, että nuorisovaltuuston varsinaisiksi jäseniksi valittaisiin seuraavat henkilöt:


Emilia Kärkelä (uusi)
Jarkko Kärki (uusi)
Jemina Ylilankoski (uusi)

Ilona Uusi-Ristaniemi (uusi)

Fanny Oksanen (uusi)
Amalia Yli-Kärkelä (uusi)
Tiia Hylkinen
Roosa Markkola
Sanni Jokioja
Sanna Koivula
Marko Autio
Päätösehdotus

Kunnanhallitus valitsee nuorisovaltuuston toimikaudeksi 2019.

Esteellisyys Markkola Juha-Matti ja Kärkelä Pilvi
Päätöksen lisätiedot
Juha-Matti Markkola ja Pilvi Kärkelä esittivät esteellisyytensä käsiteltävään asiaan eivätkä osallistuneet päätöksentekoon asiassa. Puheenjohtajana oli Hannu Koivistoinen tämän asian ajan. Kunnanhallitus valitsi nuorisovaltuuston varsinaisiksi jäseniksi : Emilia Kärkelä (uusi) Jarkko Kärki (uusi) Jemina Ylilankoski (uusi) Ilona Uusi-Ristaniemi (uusi) Fanny Oksanen (uusi) Amalia Yli-Kärkelä (uusi) Tiia Hylkinen Roosa Markkola Sanni Jokioja Sanna Koivula Marko Autio
Tiedoksi Palkkatoimisto, valitut
10 § Salomaan perinnön metsämaa-alueiden myynti / kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen

Kunta sai valtionperinnön ( Salomaa), jonka vastaanottamisesta kunnanhallitus teki päätöksen vuonna 2009. Aiemmin on myyty Salomaan kiinteistörakennus irtaimistoineen sekä tilan peltoalueet.

Kunnahallitus päätti kokouksessaan 1.10.2018 § 112 asettaa Salomaan metsämaat myyntiin.

Nyt toteutettavan kaupan kohteena ovat tilan metsämaat, joiden pinta-ala on noin 40 hehtaaria.

Metsämaat ovat olleet julkisessa myynnissä. Tilan Salomaan kiinteistötunnus 250-401-6-1 tarjousaika päättyi 15.1.2019. Määräaikaan mennessä tuli seuraavat tarjoukset:

  1. Petri Karvinen ja Hanna Mäenpää 108.100 euroa
  2. Mika Venho, Suomen sijoitusmetsät Oy 106.360 euroa
  3. Mauri Lielahti 97.100 euroa
  4. Jaakko Lehtinen 85.000 euroa

Liite 5 kauppakirjaluonnos

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy Petri Karvisen ja Hanna Mäenpään 108.100 euron tarjouksen Salomaan metsämaista ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Lisäksi kunnanhallitus esittää liitteenä 5 olevan kauppakirjaluonnoksen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi ja valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan Salomaan perinnön hoitajana tekemään siihen mahdolliset teknisluonteiset korjaukset ja muutokset.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi Valtuusto
Liitteet
11 § Kunnanhallituksen elinvoimatoimikunnan vaali

Kunnanhallitus 27.9.2017 § 154

Kihniön kunnan elinvoiman parantamiseksi ja turvaamiseksi on tarkoituksenmukaista perustaa oma kunnanhallituksen alainen toimikunta, elinvoimatoimikunta. Toimikunta korvaa aiemmin toimineen ”Kehittyvä Kihniö” yhteistyöelimen.

Elinvoimatoimikuntaan valitaan 6 jäsentä, joista 1 toimii puheenjohtajana ja yksi varapuheenjohtajana.

Asiantuntijoina toimivat elinkeinoyhtiö Kehitys-Parkkki Oy:n yritysneuvoja ja kehityskoordinaattori.

Elinvoimatoimikunnan kokouksiin voivat osallistua kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja asemansa perusteella.

Tulevassa hallintosäännössä elinvoimatoimikunnan tehtäväksi määritetään seuraavat asiakokonaisuudet.

1. vastaa elinkeinoasioiden valmistelusta;

2. vastaa maankäyttöön liittyvien asioiden valmistelusta;

3. vastaa kunnan elinkeinotoimen toimenpideohjelman valmistelusta;

4. vastaa markkinointiasioiden valmistelusta;

5. vastaa kunnan vetovoimaisuutta lisäävien toimenpiteiden valmistelusta.

EsittelijäEhdotus:

Kunnanhallitus päättää perustaa kunnanhallituksen alaisen elinvoimatoimikunnan sekä valitsee toimikuntaan 6 jäsentä, joista yksi toimii puheenjohtajana ja yksi varapuheenjohtajana vuoden 2018 loppuun saakka.


Khall Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen ja

valitsi elinvoimatoimikuntaan 6 jäsentä, joista kunnanjohtaja Petri Liukku toimii puheenjohtajana ja Heikki Mäkinen varapuheenjohtajana.

Nimi

Asema

Petri Liukku

puheenjohtaja

Heikki Mäkinen

varapuheenjohtaja

Antti Tarsia

jäsen

Hannu Tiainen

jäsen

Pilvi Kärkelä

jäsen

Pirjo Haapa-Aho-Vehniä

jäsen

__________________


Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää jatkaa elinvoimatoimikunnan toimintaa nykyisellä kokoonpanolla vaalikauden loppuun saakka.

Puheenjohtaja:

Petri Liukku

varapuheenjohtaja:

Heikki Mäkinen

jäsenet:

Antti Tarsia

Hannu Tiainen

Pilvi Kärkelä

Pirjo Haapa-Aho-Vehniä

Asemansa perusteella kokouksiin voi osallistua:

kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha-Matti Markkola

kunnanvaltuuston puheenjohtaja Petteri Wiinamäki

Lisäksi asiantuntijoina kokouksiin kutsutaan Kehitys-Parkin edustajat sekä muut kokouksiin erikseen kutsuttavat asiantuntijat.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi valitut, palkkatoimisto
12 § Maanmyyntitarjous asuintonttimaasta

19.12.2018 saapuneella myyntitarjouksella henkilöt: Tuulikki Hirvikoski, Ensio Perälä, Päivikki Tyrkkö, Jari Perälä, Pasi Perälä, Ari Perälä, Matti Perälä ja Anitta Pakarinen tarjoavat Kihniön kunnan ostettavaksi kahta määräalaa omistamastaan Laiho 7:129 tilasta, Kihniön kunnan Kihniönkylästä.

Määräala yksi: Pinta-ala 1,8 hehtaaria, määräalalla on rakennuskaava kortteli n:o 22, jossa kaavan mukaista rakennusoikeutta 1500 neliömetriä / 19 huoneistoa. Ko määräala rajoittuu kunnan omistamaan maa-alueeseen.

Määräala kaksi: Pinta-ala noin viisi hehtaaria, joka sijaitsee rakennuskaavakorttelin n:o 20 itärajalla.

Tarjouksen perusteluna on kunnan kiinnostus maanhankintaan.

Hintapyyntö koko alueesta on 120.000 euroa. Myyjiä kiinnostaa myös maanvaihto.

Päätösehdotus

Kihniön kunnalla on omistuksessaan asuntorakentamiseen tarkoitettua maapinta-alaa kysyntä huomioiden useaksi kymmeneksi vuodeksi. Kunnan mielenkiinto kohdistuu strategisiin maahankintoihin mm. hyvien liikenneyhteyksien varrelta hankittavaan raakamaahan, josta osa voidaan kaavoittaa ja rakentaa yritystonteiksi.

Edellisen perusteella kunnanhallitus hylkää myyntitarjouksen ja kiittää tarjouksen lähettäneitä henkilöitä aktiivisuudesta.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi Tarjoaja
13 § Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen / Nerkoon Höyläämö Oy

Toimitusjohtaja Aki Jaskari on ilmaissut Nerkoon Höyläämö Oy:n kiinnostuksen ostaa kunnan omistama maa-alue Nerkoon Höyläämö Oy:n välittömässä läheisyydessä. Kyse on noin yhden hehtaarin pinta-alasta (kiinteistö 250-407-4-83 Lahdentausta määräala ja 250-407-4-56 Koulutie). Pinta-ala on Kaunistontien tiealuetta ja tiealueen viereistä maa-aluetta.

Metsänhoitoyhdistyksen arvio alueen arvosta on noin 1.000 euroa.

Kauppakirjaluonnoksessa tierasitteet pysyvät kiinteistörekisteriotteen mukaisina.

Liite 6 kauppakirjaluonnos

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 6 mukaisen kauppakirjaluonnoksen ja esittää sitä edelleen Kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää kunnanjohtajalle oikeuden tehdä kauppakirjaluonnokseen tarvittavat teknisluontoiset muutokset ja korjaukset.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi Valtuusto
Liitteet
14 § Talouskatsaus ajalta 1.1.- 30.11.2018

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Oheisena toteumavertailu

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 30.11.2018.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 30.11.2018.
15 § Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy tarvittavan keskustelun ja merkitsee asiat tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanjohtaja esitti vertaisarvioinnin tekemistä perusopetukseen, esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen. Selvityksen päämäärä on luoda kokonaiskuva Kihniön kunnan em. sivistyspalvelujen järjestämisestä ja tulevaisuuden kehittämismahdollisuuksista. Selvityksen tuottaisi Kuntamaisema Oy ja se pitäisi sisällään vertailukelpoista tietoa palveluyksiköiden nykytilasta (kustannustehokkuus) ja ehdotuksen tulevaisuuden toimintamalleista taloudellisine vaikutuksineen. Lisäksi kunnanjohtaja esitti mahdollisuutta avata sote- palvelusopimus sopimuskohdan 5.6 mukaisesti mikäli valtakunnallinen sote- hanke jää nykyiseltä hallitukselta tekemättä. 5.6 kohdan mukaan mikäli taloudellinen toimintakyky on kunnanhallituksen mukaan vaarassa, Parkanon kaupunki neuvottelee Kihniön aloitteesta palveluntuottajan kanssa mahdollisuudesta palveluja karsimalla aikaansaada kustannussäästöjä taloudellisen tilan tasapainottamiseksi. Merkittiin tiedoksi.
16 § Osallistuminen Tampereen Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -hakuun

Suomalainen kaupunki on Euroopan kulttuuripääkaupunkina seuraavan kerran vuonna 2026. Suomalaiskaupungeista kulttuuripääkaupunkeja ovat olleet Helsinki (2000) sekä Turku (2011). Tampereen kaupunki tavoitteli vuoden 2011 kulttuuripääkaupunki-statusta, mutta jäi viime vaiheessa Turun taakse. Tampereen lisäksi suomalaisista kaupungeista Oulu ja Savonlinna ovat toistaiseksi ainoat, jotka ovat julkisesti ilmoittaneet hakevansa vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi.

Euroopan kulttuuripääkaupunkina viime vuosina toimineiden kaupunkien arvioiden mukaan statuksesta on hyötyä myös kaupungin strategisen uudistumisen, kansainvälisen profiilin ja maineen kasvattamisen, kaupungin imagon parantamisen omien asukkaiden silmissä, uuden elämän puhaltamisen kaupungin kulttuurikirjoon sekä matkailun vahvistamisen ja kehittämisen kannalta. Tampereella hanke tulisi kytkeä osaksi strategiaa, keskeisiä kehitysohjelmia sekä kaikkia palveluja. Onnistunut kulttuuripääkaupunkihanke edellyttää tiiviin yhteistyöverkoston rakentamista niin sidosryhmien kuin kaupunkiseudun ja Pirkanmaan alueen muiden kuntien kanssa. Hankevalmistelu tulee tehdä tiiviissä yhteistyössä Pirkanmaan kuntien kanssa.

Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -status luo mahdollisuuden laajan strategisen ekosysteemin rakentamiseen vetovoimaisen elämyskaupungin ja -maakunnan edistämiseen. Hanke parantaa työllisyyttä ja kasvattaa matkailijoiden määrää Tampereen seudulla ja lisää Tampereen kansainvälistä tunnettuutta usealla eri toimialalla. Kulttuuripääkaupunkihanke tarjoaa mahdollisuuden kytkeä merkittävät kaupunki- ja aluekehityshankkeet laajemmaksi kokonaisuudeksi sekä vahvistaa seudun asukkaiden kotiseutuylpeyttä ja asumisviihtyvyyttä.

Hakemus Euroopan kulttuuripääkaupungiksi tulee jättää vuonna 2020, minkä jälkeen riippumaton eurooppalainen asiantuntijapaneeli nimeää jatkoon pääsevät suomalaishakemukset. Jatkoon pääsevillä on aikaa edelleen valmistella omaa hanke-esitystään vuoden 2021 loppupuolelle asti, jolloin asiantuntijapaneeli tekee lopullisen esityksen Suomen vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungista.

Tampere ja Mänttä-Vilppula ovat tehneet aiesopimuksen siitä, että kaupungit hakevat yhdessä Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -statusta. Lisäksi alusta alkaen tavoitteena on ollut sitouttaa mahdollisimman monta Pirkanmaan kuntaa mukaan yhteiseen kulttuuripääkaupunkihakemukseen. Tampereen pormestari Lauri Lyly on kutsunut Pirkanmaan kuntia ilmoittamaan kiinnostuksensa hakuyhteistyöhön, ja jo toistakymmentä kuntaa on ilmaissut olevansa kiinnostunut.

Hakuprosessin käynnistämiseen on varauduttu Tampereen kaupungin vuoden 2019 talousarviossa 542.000 euron suuruisella summalla elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella. Mikäli Tampereen hakemus etenee lopullisten hakijakandidaattien joukkoon, on talousarviossa varauduttava kustannuksiin myös vuoden 2020 jälkeen. Varsinaisen kulttuuripääkaupunkivuoden kustannukset määrittyvät sen perusteella, millainen sisällöllinen ja infrastruktuuriin liittyvä ohjelma hakuprosessin myötä rakentuu. Varsinaisen kulttuuripääkaupunkihankkeen kustannukset 5-6 vuoden aikana ovat noin 50 milj. euroa, josta Tampereen kaupungin osuus on 15-20 milj. euroa. Kustannukset kohdistuvat kulttuuriohjelmaan (noin 70 prosenttia), henkilöstömenoihin (10-15 prosenttia), markkinointikuluihin (10-15 prosenttia) sekä muihin kustannuksiin (5 prosenttia). Investointi- ja infrastruktuurikustannukset eivät sisälly arvioon.

Menestyneet Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeet ovat arviointitutkimusten perusteella luoneet talousalueilleen 8-12 -kertaisen taloudellisen toimeliaisuuden kaupunkien omaan panostukseen verrattuna. Kulttuuripääkaupunkistatus lisää matkailijoiden määrää varsinaisena tapahtumavuonna 10-15 prosenttia, ja matkailijoiden määrä säilyy yleensä kulttuuripääkaupunkivuotta edeltäneitä vuosia korkeammalla tasolla pitkään tai jopa pysyvästi.

Niiltä kunnilta, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa, on pyydetty sitovia päätöksiä hakuvaiheen yhteistyöhön osallistumisesta. Kulttuuripääkaupunkihakemuksen ja -prosessin valmistelu edellyttää merkittävää resursointia kaikilta osallistuvilta tahoilta. Lisäresurssi kohdennetaan kokonai-suudessaan Pirkanmaan kuntayhteistyön rakentamiseen kulttuuripääkaupunkihaussa. Kaikkiaan alueen kunnilta tavoitellaan n. 160 000 euron vuosipanosta hakuvaiheessa työn rahoittamiseksi. Tästä summasta n. 60 000 euroa vuodessa varataan projektitiimityöntekijän palkkaamiseen ja 100 000 euroa kulttuurituotantojen ja -ohjelmien aloittamiseen ja toteuttamiseen. Kuntakohtainen osuus määräytyy asukasluvun suhteessa - 80 snt / asukas / vuosi.

Päätösehdotus

Kihniön kunta päättää osallistua Tampereen Euroopan kulttuuri-pääkaupunkihaku 2026 -prosessiin vuosina 2019-20 hinnalla 80 snt/asukas/vuosi sillä ehdolla, että kaikki muutkin pirkanmaalaiset kunnat osallistuvat ko. projektiin.

Päätöksen lisätiedot
Keskustelun aikana Heikki Mäkinen teki ehdotuksen, ettei kunta lähtisi hankkeeseen mukaan. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi Tampereen kaupunki, juha.hemanus@tampere.fi
17 § Ilmoitusasiat

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

9 kiinteistönluovutusilmoitusta

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja § 1-2

Talous- ja hallintojohtaja § 2-3

Talouspäällikkö § 1-3

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Tarkastuslautakunta 22.1.2019

Kihniön nuorisovaltuusto 20.12.2018 ja 17.1.2019

Vanhus- ja vammaisneuvosto 18.12.2018

Tekninen lautakunta 13.12.2018

65 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
66 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
67 § Kihniön Vanhustentaloyhdistys ry:n sprinklerilaitteiston toimintakuntoon
saattaminen
68 § Vesihuoltolaitoksen taksan päivitys
69 § Rakennuslupahakemus, Nerkoon Höyläämö Oy
70 § Kiinteistöveroselvitys, loppuraportti
71 § Teknisen johtajan informaatioasiat
72 § Ilmoitusasiat

Perusturvalautakunta yta 13.12.2018

Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 4.12.2018

Saapuneet kirjeet:

1. Nuorisovaltuusto: Toimintakertomus 2018

2. Sote-maksuosuuden vahvistaminen vuodelle 2018

3.Maakuntien tilakeskus Oy: Kunnilta maakuntien käyttöön vuokrattavien rakennusten arvo- ja vuokratiedot.

4. Adressi - Vetoomus Kihniön terveyskeskuksen vuodeosaston säilyttämiseksiPäätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakuntien pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen.

Esteellisyys Mäkelä Kristiina (henkilöstöjaoston pk 4.12.18 osalta), Marjo Niemi (kiinteistönluovutusilmoitukset)
Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan. Pöytäkirjanpitäjä Kristiina Mäkelä ilmoitti esteellisyytensä henkilöstöjaoston pöytäkirjan kohdalla ja Marjo Niemi kiinteistönluovutusilmoitusten osalta. Päytäkirjanpitäjänä toimi tämän asian ajan kunnanjohtaja Liukku. Esteelliset eivät osallistuneet päätöksentekoon em. mainituissa asioissa. Kuntalaisten toimittamaan adressiin liittyen kunnanhallitus lausuu seuraavaa: Kihniön kunta on tehnyt sote-palveluiden tuottamisesta sopimuksen Parkanon kaupungin kanssa. Palveluista vastaa Parkanon kaupunki ja Kolmostien Terveys Oy. Kihniön kunta seuraa palvelusopimuksen toteutumista. Sopimuskautena palveluntuottamistavat ovat muuttuneet, muttta ymmärrämme kuntalaisten huolen esimerkiksi intervalli-/lyhytaikaispaikkojen vähenemisestä. Kunta tulee järjestämään kuntalaisille avoimen keskustelutilaisuuden Kihniön kunnan sotepalveluista kevään aikana.
Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Liukku Petri Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Koivistoinen Hannu Tarkastajat
Korkiakoski Mika Tarkastajat
Koivistoinen Hannu Osallistujat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Mäkinen Heikki Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Oksanen Silja Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Kärkelä Pilvi Muut osallistujat
Liukku Petri Muut osallistujat
Mattila Jyrki Käyttäjätunnus on suljettu. Muut osallistujat
Wiinamäki Petteri Muut osallistujat
Lataa pdf