Kunnanhallitus

Julkaistu

Kunnanhallitus

Kokousnumero 13 / 2018
Kokouspäivä 3.12.2018
Kokouksen alkuaika 16:00
Kokouksen päättymisaika 19:45
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 3.12.2018

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Paikka Kihniö
Aika 4.12.2018
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri
141 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokouksen osallistujat. Kokouksen puheenjohtajana toimi Hannu Koivistoinen klo 16.00-16.55.
142 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Heikki Mäkinen ja Nina Niemenmaa. Pöytäkirja tarkastetaan 3.12.2018 ja pidetään nähtävänä 4.12.2018 kunnanvirastossa klo 9-15 ja kunnan tietoverkossa 4.12.2018-

Päätöksen lisätiedot
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Mäkinen ja Nina Niemenmaa. Pöytäkirja tarkastetaan 3.12.2018 ja pidetään nähtävänä 4.12.2018 kunnanvirastossa klo 9-15 ja kunnan tietoverkossa 4.12.2018-
143 § ​Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020–2021 taloussuunnitelman hyväksyminen
Esittelijä Liukku Petri
Valmistelija Mäkelä Kristiina
Muut osallistujat Kujansuu Johanna, Sillanpää Matti

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

Talousarvioasiakirjan osa I sisältää yleisperustelut sekä yleiset tavoitteet suunnitelmakaudelle samoin kuin historia- ja kehystietoa taloudesta ja tuloslaskelmista, rahoituslaskelman sekä talousarvion sanalliset perustelut osastoittain / tehtäväalueittain. Osa II sisältää vuoden 2019 talousarvion numero-osan ja siihen liittyvä tuloslaskelman, investoinnit ja rahoitus-suunnitelman. Osa III sisältää taloussuunnitelman vuosille 2020 – 2021 ja siihen liittyvät tuloslaskelmat, investoinnit ja rahoitussuunnitelman. Talousarvioasiakirjan lopussa on liitteenä Kihniön kuntastrategia 2025.

Vuoden 2019 talousarvioesitys on noin 765.683 euroa alijäämäinen. Vuosi-kate on 252.368 euroa negatiivinen. Käyttötalouden toimintamenot ovat 14.794.688 euroa ja toimintatulot 1.888.966 euroa. Nettolainamäärä kasvaa talousarviovuonna 2019 noin 341.000 eurolla. Kokonaislainamäärä on talousarviovuoden 2019 lopussa noin 9.148.000 euroa. Nettoinvestoinnit ovat noin 937.500 euroa vuonna 2019.

YT-toimielin on käsitellyt talousarvion ja taloussuunnitelman kokouksessaan 29.11.2018.

Osastopäälliköt ovat kokouksessa asiantuntijana tämän asian ajan.

Liite 1 esitys talousarvioksi

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liitteenä 1 olevan talousarvion vuodelle 2019 ja vuosia 2020 – 2021 koskevan taloussuunnitelman.

Kunnanhallitus oikeuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään talousarvio-asiakirjaan tarvittaessa teknisluonteisia oikaisuja ja täydennyksiä.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Asiantuntijoina tämän pykälän aikana Matti Sillanpää (poistui klo 16.40) ja Johanna Kujansuu (poistui 17.45). Puheenjohtaja Juha-Matti Markkola saapui tämän pykälän aikana klo 16.55. Pilvi Kärkelä saapui klo 16.20 ja Mika Shemeikka klo 16.25.
Tiedoksi Valtuusto
144 § Määrärahamuutokset vuoden 2018 talousarvioon
Esittelijä Liukku Petri
Valmistelija Mäkelä Kristiina
Edeltävä kohta Lisämäärärahat vuoden 2018 talousarvioon

Kuntalain 110 §:n 5 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Lautakuntien esitykset

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan esitys on edellä

Investoinnit

Kunnanhallitus

Irtain omaisuus

Vuodelle 2017 oli varattu Kunnan mainoskyltin rakentamiseen valtatie 3 varteen 15.000 euroa. Hanke valmistui kuitenkin vuoden 2018 puolella eikä sille ollut varattu määrärahaa vuodelle 2018. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 10.244 euroa. Kuluvalle vuodelle tulee varata 3.700 euroa tähän investointiin.

Terveyskeskuksen UPS laitteiden siirtoon ja akkujen uusimiseen varattiin investointimääräraha vuodelle 2017. Investointi valmistui vuoden 2018 aikana, eikä siihen ole varattu määrärahaa. Investoinnin kokonaiskustannukset ovat 10.789,96 euroa, josta kuluvana vuonna toteutunut 2.471,09. Kuluvalle vuodelle tulee varata 2.500 euroa.

Investointeihin varatusta määrärahasta (762.000 €) on käytetty lokakuun lopussa noin 54 %, joten määräraha riittää hyvin ehdotettuun muutokseen.


Yhteenveto käyttömenoista

Menomääräraha

Tulosalue

TA 2018

muutos

TA+Muutos 2018

Lasten päivähoito

-695.78210.000-685.782

Muu sivistystoimi

-299.476

-10.000

-309.476

Tulomääräraha

Muu sivistystoimi

8.450

5.000

13.450

Netto yht.

5.000


Investoinnit

Kunnan mainoskyltti 3.700

UPS – laitteiden siirto ja akkujen uusiminen 2.500


Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että esitetyille tulosalueille ja investointeihin tehdään seuraavat muutokset:

Sivistyslautakunta

Lasten päivähoidon tulosalueelta vähennetään menomäärärahaa 10.000

Muun sivistystoimen tulosalueelle lisätään menomäärärahaa -10.000

Muun sivistystoimen tulosalueelle lisätään tulomäärärahan 5.000

Lisäykset investointeihin

Kunnan mainoskyltti 3-tien varteen lisätään 3.700

Terveyskeskuksen UPS – laitteiden siirto ja akkujen uusiminen lisätään 2.500

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
145 § Kunnanhallituksen kokousajat 1. vuosipuoliskolla 2019

Kunnan hallintosäännön mukaan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää pitää kokouksensa pääsääntöisesti terveyskeskuksen kokoushuoneessa ja vuoden ensimmäiselle vuosipuoliskolle vahvistetaan seuraavat ajat:

28.1.2019

18.2.2019

11.3.2019

25.3.2019

29.4.2019

20.5.2019

10.6.2019

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
146 § Äänestyspaikkojen määrääminen vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleja varten
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Eduskuntavaalit vuonna 2019 toimitetaan 14.4.2019 ja ennakkoäänestys kotimaassa on 3.-9.4.2019 ja ulkomailla 3.-6.4.2019. Europarlamenttivaalit vuonna 2019 toimitetaan 26.5.2019 ja ennakkoäänestys kotimaassa 15.-21.5.2019 ja ulkomailla 15.-18.5.2019. Europarlamenttivaalien kanssa yhtäaikaa toimitettavaksi suunnitellut maakuntavaalit siirtynevät myöhempään ajankohtaan.

Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestyksen ajanjakson päivinä, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisestä syistä toisin määrätä. Erityinen syy voi olla lähinnä vain kunnan jonkin alueen tai taajaman vähäiseksi arvioitu äänestäjämäärä. Jokaisessa kunnassa tulisi kuitenkin olla vähintään yksi sellainen ennakkoäänestyspaikka, joka on avoinna jokaisena ajanjakson päivänä. Tällaisen ennakkoäänestyspaikan lisäksi on mahdollista perustaa kunnan eri alueille ennakkoäänestyspaikkoja, jotka ovat auki vähemmän kuin seitsemän päivää.

Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat, kuitenkin niin, että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna arkipäivisin ennen klo 8 eikä klo 20 jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 9 eikä klo 18 jälkeen.

Kunnan keskusvaalilautakunta määrää ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijat tehtäviinsä. Kussakin ennakkoäänestyspaikassa tulee olla vähintää kaksi vaalitoimitsijaa yhtä aikaa saapuvilla.

Ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen tiedot on merkittävä eduskuntavaalien osalta vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmään viimeistään 25.1.2019 klo 12 mennessä sekä europarlamenttivaalien (ja mahdollisten maakuntavaalien osalta) 8.3..2019 klo 12 mennessä

Kunnanhallituksen tulee myös määrätä ennakkoäänestyspaikkoina olevat sosiaalihuollon toimintayksiköt, joissa saa äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Ennakkoäänestys laitoksessa toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.

Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Kihniön kunta muodostaa yhden äänestysalueen.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että vuonna 2019 toimitettavissa vaaleissa:

1. Kihniön kunnan ennakkoäänestyspaikkana eduskuntavaaleissa on paloasema, osoite Kihniöntie 48,

joka on avoinna seuraavasti:

ke 3.4. - pe 5.4.2019 klo 12 – 18

la 6.4.- su 7.4.2019 klo 12 – 15

ma 8.4. - ti 9.4.2019 klo 12 - 18

2. Varsinaisen vaalipäivän 14.4.2019 äänestyspaikkana on Kihniön yhtenäiskoulu, Kettukalliontie 3

3. Kihniön kunnan ennakkoäänestyspaikkana europarlamenttivaaleissa on paloasema, osoite Kihniöntie 48, joka on avoinna seuraavasti:

ke 15.5. - pe 17.5.2019 klo 12 – 18

la 18.5.- su 19.5.2019 klo 12 – 15

ma 20.5. - ti 21.5.2019 klo 12 - 18

4. Varsinaisen vaalipäivän 26.5.2019 äänestyspaikkana on Kihniön yhtenäiskoulu, Kettukalliontie 3

5. Terveys- ja palvelukeskuksessa yhdessä Kotipihlajan yksikön kanssa, sosiaalihuollon yksiköissä Iltaruskossa sekä Suutarin Pihlajan tehostetun palveluasumisen yksikössä järjestetään ennakkoäänestys vaalitoimikunnan toimesta erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi Vaalitietojärjestelmä, keskusvaalilautakunta
147 § Kihniön kunnan liittyminen perustettavaan Pro Kihniö yhdistykseen

Kehitysyhtiö Liekiön toiminta on päätetty kuluvana syksynä. Yhtiössä ovat oleet mukana Kihniön kunta (680 osaketta) Parkanon Säästöpankki, nykyinen Oma Säästöpankki ( 260 osaketta) ja Kihniön Osuuspankki (60 osaketta). Kehitysyhtiö Liekiön jäljelle jääneistä rahavaroista (noin 50.000 €) on sovittu Kihniön Oma Säästöpankin, Kihniön Osuuspankin kanssa, että ne ohjataan perustettavan Pro Kihniö yhdistyksen toimintaan.

Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä Kihniön elinvoimaa ja viihtyvyyttä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys osallistuu paikallisen kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, sekä tukee taloudellisesti julkisyhteisöjen ja rekisteröityjen yhdistysten kehittämistoimintaa ja investointeja.

Yhdistys voi myös myöntää stipendejä ja apurahoja henkilöille, jotka edistävät toiminnallaan Kihniön elinvoiman ja viihtyvyyden paranemista, kuitenkin vain poikkeuksellisesti jäsenilleen.

Yhdistys voi järjestää tai olla mukana järjestämässä maksullisia tilaisuuksia, joista saatu tuotto jaetaan yllä mainittujen periaatteiden mukaan.

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia. Yhdistyksen toiminta ei tähtää liiketoiminnan harjoittamiseen.

Oheisen sääntöluonnos ja Liekiön päätöskokouksen pöytäkirja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää ja esittää valtuustolle, että

  • Kihniön kunta liittyy perustettavan Pro Kihniö yhdistyksen jäseneksi.
  • Lakkautetusta Kehitysyhtiö Liekiöstä jäljelle jääneet rahavarat ohjataan perustettavan Pro Kihniö yhdistyksen toiminnan tukemiseen
Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi Valtuusto
148 § Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
149 § Ilmoitusasiat

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

5 kiinteistönluovutusilmoitusta

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja § 31

Talous- ja hallintojohtaja § 59

Talouspäällikkö § -

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Tekninen lautakunta 15.11.2018

§ 55 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 56 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 57 Kihniön Vanhustentaloyhdistys ry:n sprinklerilaitteiston toimintakuntoon saattaminen
§ 58 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2019
§ 59 Talousarvion osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2018
§ 60 Teknisen johtajan informaatioasiat
§ 61 Muut asiat

Tekninen lautakunta 28.11.2018
§ 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 63 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
§ 64 Teknisen lautakunnan taloussuunnitelma 2020-2021Saapuneet kirjeet:

1. KT:n yleiskirje 14/2018Vuoden 2019 hyväksytyt ammattiyhdistyskoulutukset; luettavissa sähköisesti, https://www.kt.fi/sopimukset/yleiskirjeet

2. Kuntaliiton kirjanpitolautakunta: Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta

3. PSHP Kuntayhtymävaltuuston kokouskutsu 10.12.2018 ja TA 2019


Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Mäkinen Heikki Tarkastajat
Niemenmaa Nina Tarkastajat
Koivistoinen Hannu Osallistujat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Mäkinen Heikki Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Kärkelä Pilvi Muut osallistujat
Kujansuu Johanna Muut osallistujat
Sillanpää Matti Muut osallistujat
Wiinamäki Petteri Muut osallistujat
Lataa pdf