Kunnanhallitus

Julkaistu

Kunnanhallitus

Kokousnumero 12/2018
Kokouspäivä 19.11.2018
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 19:40
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 19.11.2018

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Paikka Kihniö
Aika 21.11.2018
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri
130 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltiseksi ja merkittiin kokouksen osallistujat.
131 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Mika Shemeikka ja Erja Silvennoinen. Pöytäkirja tarkastetaan 19.11.2018 ja pidetään nähtävänä 21.11.2018 kunnanvirastossa klo 9-15 ja kunnan tietoverkossa 21.11.2018-

Päätöksen lisätiedot
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Shemeikka ja Erja Silvennoinen. Pöytäkirja tarkastetaan 19.11.2018 ja pidetään nähtävänä 21.11.2018 kunnanvirastossa klo 9-15 ja kunnan tietoverkossa 21.11.2018-
132 § Kokousedustajan ja varaedustajan nimeäminen Sataedun ja Saskyn koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Kuntalain 410/2015 ja pykälän 60 §:n mukaisesti yhtymäkokousedustajat valitaan seuraavasti:

Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Seuraava Sataedun yhtymäkokous on 28.11.2018. Sataedun edustajat ovat Matti Sillanpää, varalla Mika Korkiakoski ja Saskyn kokous on 29.11.2018 edustajat Leila Törmä ja varalla Hannu Koivistoinen.



Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää Sataedun koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajaksi Matti Sillanpään ja varalle Mika Korkiakosken sekä Saskyn koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen Leila Tömän ja varalle Hannu Koivistoisen.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi liisa.ala-hongisto@sasky.fi; sataedu@sataedu.fi
133 § Esitys kunnille osatyökykyisten toimintakykykeskuksen (TOIKE) jatkosta Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä


Pirkanmaalla on toteutettu vuosien 2017–2018 aikana Toimintakykykeskuskokeilu osana Sosiaali- ja terveysministeriön hanketta Osatyökykyisille tie työelämään (OTE). STM:n rahoitus päättyy 31.12.2018.

Toimintakykykeskuksen idea perustuu olemassa olevan työkyvyn arvioimiseen ja työkyvyn tukemiseen (TOIKE-konsepti). Konseptin tavoitteena on ohjata ratkaisukeskeisesti aiempaa nopeammin asiakas kohti työelämää. Konseptia on kehitetty yhdessä kuntien meneillään olevan työllisyyskokeilun ja kasvu- palvelusuunnittelun kanssa.

Hankkeen keskeinen havainto on, että sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa asiakas ohjautuu herkästi työkyvyttömyyden todistamisen ja työkyvyttömyyseläkeselvittelyn polulle eikä prosesseissa hyödynnetä muiden työllistymistä tukevien verkostojen apua. Työkyvyttömyys-eläkeselvittelyt johtavat usein vuosiksi pitkiin ja kalliisiin terveydenhuollon tutkimuksiin sekä pitkäaikaistyöttömyyteen. Erityisessä riskissä ovat esimerkiksi työttömäksi joutuvat osatyökykyiset ja työterveyshuollon ulkopuolelle jäävä asiakasryhmä.

Toimintakykykeskus on tavoittanut vuoden aikana 648 asiakasta. TOIKE tukee osatyökykyisen työkykyä ja rakentaa ammattilaisten verkoston avulla palvelukokonaisuuksia. TOIKE-konsepti perustuu matalan kynnyksen periaatteeseen siten, että asiakkaat ohjautuvat mahdollisimman nopeasti ilman lähetettä keskukseen.

Asiakastyön lisäksi hankkeessa on rakennettu verkostomaista käytäntöä työkyvyn tukemiseksi. Verkostoyhteistyö on osatyökykyiselle usein välttämätöntä väliinputoamisen estämiseksi sekä oikein ajoitetun ja tarkoituksenmukaisen polun varmistamiseksi. Verkostoon kuuluvat sote- ja työllisyystoimi-joiden lisäksi muun muassa Kela, kolmas sektori, yksityiset palvelutuottajat ja vakuutusyhtiöt. Pirkanmaalle on rakentunut vuoden aikana toimiva asiantuntijaverkosto, jossa on mukana lähes 100 ammattilaista. Se kattaa niin työkykykoordinaattorit kuin muut työkyvyn tukea antavat asiantuntijat.

TOIKE-konsepti on löytänyt myös erikoissairaanhoidon sisältä uusia käytäntöjä, joilla osatyö-kykyisten jäljellä olevaa työkykyä tuetaan yhdessä perusterveydenhuollon ja kuntien työllisyystoimijoiden kanssa.
TOIKE-konseptin juurruttamista on tarpeen jatkaa TYPin ja TE-keskuksen sekä muiden toimijoiden kanssa vuoden 2018 jälkeenkin. Pirkanmaan sote- johtajat käsittelivät esitystä kokouksessaan 31.8.2018 ja puolsivat Taysin toimintakykykeskuksen jatkamista Pirkanmaalla. Jaakko Herrala
esitteli asian 14.9. Pirkanmaan johtajakokouksessa, jonka pohjalta esitys lähtee kuntiin päätöksentekoa varten.

Kunnanjohtaja muistaa asiasta toisin:

Keskusteltiin, että ajatus toikesta on periaatteessa hyvä, mutta kun työllisyyspalvelut ovat maassa jo muutenkin suuressa murroksessa, ei niitä ole syytä pirstaloittaa enempää kuin nyt jo on tehty. Ajatus toimintakykykeskuksesta on syytä harkita uudelleen, kun maan työllisyyspalvelujen organisointi on selkiytynyt.

Esityksenä Pirkanmaan kunnille on, että uusi toimintakykykeskus vakiinnutetaan välivaiheessa 2019–2020 kuntien rahoituksella ennen mahdollista maakuntauudistusta. Tarvittava yhden tiimin
jatkorahoitus/vuosi on 240 000 euroa. Esitetään, että se jaetaan kuntakohtaisen asukasmäärän mukaan.

Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta on tehnyt päätöksen, että Parkanon kaupunki osallistuu hankkeeseen.

Lisäksi mainittakoon, että vain yksi Kihniöläinen oli osallistunut ko palveluun (taulukkotieto Pirkanmaan kj kokouksessa)

Liite 1 TOIKE esittely ja kuntarahoitusosuudet



Vuoden 2019 yhden tiimin kustannukset

Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa, että ajatus osatyökykyisten toimintakykykeskuksesta on periaatteessa hyvä, mutta kun työllisyyspalvelut ovat maassa muutenkin suuressa murroksessa, ei niitä ole syytä pirstaloittaa enempää kuin nyt jo on tehty. Ajatus toimintakykykeskuksesta on syytä harkita uudelleen, kun maan työllisyyspalvelujen organisointi on selkiytynyt.

Edellisestä huolimatta Kihniön kunta osallistuu Pirkanmaan Toike-hankkeeseen 2019 -2020 liitteen mukaisella 882 euron kuntaosuudella mikäli kaikki Pirkanmaan kunnat osallistuvat liitteen mukaisilla kustannuksilla hankkeeseen.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi Tuula.Haukka-Wacklin@pshp.fi
134 § Pellonvuokrasopimuksen jatkaminen
Esittelijä Liukku Petri
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Elise ja Manuel Rautalahti ovat vuokranneet kunnan peltoalueita Tanhua RN:o 12:54 tilasta 0,15 ha ja Sarkamaan RN:o 55:4 tilasta 0,29 ha. Vuokra-aika on ollut viisi vuotta ja sopimus päättyy 31.12.2018. Vuokraa on peritty 37 euroa /vuosi (84,09 euroa /hehtaari / vuosi). Vuokraan tehdään indeksikorotus, jolloin hehtaahinnaksi tulee 86,20 ja alueen vuokrahinnaksi 38,20 / vuosi.

Oheisena vuokrasopimusluonnos

Päätösehdotus

Kunnanhalllitus päättää vuokrata em.peltoalueen edelleen Elise ja Manuel Rautalahdelle alkaen 1.1.2019-31.12.2023 saakka 38,20 euron vuosivuokralla. Vuokrasopimukseen merkitään lisäksi seuraavat ehdot:

- Vuokralainen huolehtii, että vuokra-alue pysyy vuokra-aikana kunnossa

- Vuokranantajalla on oikeus kesken vuokrakauden ottaa alue tai sen osa rakennuskaavassa merkittyyn käyttötarkoitukseen. Tällaisesta vuokrakauden keskeytyksestä ei vuokraajalle suoriteta korvausta. Myöskään rakennustoimenpiteiden sadolle mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja ei korvata.

- Tukioikeudet palautuvat vuokranantajalle vuokra-ajan päättyessä.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi Rautalahti Elise ja Manuel, taloustoimisto
135 § Esitys ratkaisuksi Parkanon jätevedenpuhdistamon saneerauskustannusten jakoon 2016 - 2017
Esittelijä Liukku Petri

Kuntaliiton lakimies Marko Nurmikolu on toiminut sopimuskumppanien hyväksymänä välimiehenä Kihniön ja Parkanon välisessä erimielisyydessä
Kihniön osallistumisesta Parkanon jätevedenpuhdistamon saneeraus-kustannuksiin 2016 - 2017. Asiantuntijana ratkaisussa on toiminut Kuntaliiton erityisasiantuntija Tuulia Innala.

Ratkaisun mukaan Kihniö on velvollinen maksamaan Parkanon laskuttaman lisäliittymismaksun vähennettynä Parkanon jo antamalla 10 % alennuksella. Kihniön maksuosuus on siis 88.929 € alv 0 %.

Kustannusten jakoa koskevan ratkaisun lisäksi välimies totesi, että kuntien välistä sopimusta olisi hyvä päivittää ja selkeyttää, ja kuntien kesken tätä
on pidetty hyvänä ajatuksena.

8.11.2018 Parkanon kaupungin ja Kihniön kunnan hallitusten puheenjohtajat ja kuntajohtajat kokoontuivat neuvottelemaan asiasta. Neuvottelun tuloksena
Parkanon kaupungin alkuperäistä laskua, joka oli 124.159,70 euroa ( alv 24%) / 100.128,81 (alv.0) euroa alennetaan 30 % siten, että Kihniöltä laskutettava summa on 86.911,79 euroa ( alv 24%) / 70.090,17 euroa ( alv 0 %)

Kihniön kunta on maksanut reskontravirheen vuoksi alkuperäisen laskun 30.5.2018 124.159, 72 euroa ( alv 24 %) / 100.018,81 euroa (alv 0%). Kihniön kunnalla on oikeus hyvitykseen edellä olevan perusteella. Palautuksen suurus on 37.247,91 euroa ( alv 24%) 30.038, 64 euroa (alv 0%)


Liitteenä 2 / välimiesratkaisu 18.10.2018 (780/04.00/2018)


Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy 8.11.2018 käydyn neuvottelun tuloksen. Neuvottelun tuloksena Parkanon kaupungin alkuperäistä laskua, joka oli 124.159,70 euroa (alv 24%) / 100.128,81 euroa alennetaan 30 % siten, että Kihniöltä laskutettava summa on 86.911,79 euroa (alv 24%) / 70.090,17 euroa (alv 0 %)

Kihniön kunta on maksanut reskontravirheen vuoksi alkuperäisen laskun 30.5.2018 124.159, 72 euroa (alv 24%) / 100.018,81 euroa (alv 0%). Kihniön kunnalla on oikeus hyvitykseen edellä olevan perusteella. Palautuksen suurus on 37.247,91 euroa (alv 24%) 30.038, 64 euroa (alv 0%).

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi Parkanon kaupunki, taloustoimisto
136 § Lisäys Salomaan perinnön käyttösuunnitelmaan
Esittelijä Liukku Petri

Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 19.2.2018 Salomaan perinnön käyttösuunnitelman vuodelle 2018. Suunnitelman mukaan varoja käytetään seniorien esteettömän liikuntareitin rakentamiseen 20.000 €. Puisto avattiin lokakuussa. Määräraha ei riittänyt valaisinpylväisiin. Puiston rakentamisesta on kertynyt kuluja 23.613 €.

Tarkoituksenmukaista olisi saada valaistus jo kuluvan syksyn aikana, jotta liikuntareitin käyttö olisi mahdollista myös ilta aikaan. Arvio valaisinpylväiden kustannuksista ja määrärahan ylitys olsivat yhteensä enintään 8.000 €

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy seniorien liikuntareitin lisärahoituksen 8.000 € Salomaan perinnön käyttösuunnitelmaan vuodelle 2018.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi Tekninen toimi
137 § Talouden toteutumisen osavuosikatsaus 30.9.2018 mukaan
Esittelijä Liukku Petri

Esityslistan oheismateriaalina on yleishallinnon, sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan osalta laaditut talousarvion toteutumisen osavuosikatsaukset 30.9.2018 tilanteen mukaan sekä perusturvalautakunnan Kihniön palvelutuotannon toteutumisen seuranta. Uutena raporttina konsernivalvonnan osalta esitetään kuntakonsernin yhtiöiden toimintaraportit.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsaukset tietoonsa saatetuksi ja saattaa ne myös valtuustolle tiedoksi.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi Valtuusto
138 § Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esitteleeja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen. Petteri Wiinamäki poistui tämän pykälän aikana klo 19.15.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
139 § Talouskatsaus 1.1.-30.10.2018
Esittelijä Liukku Petri

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouskatsauksen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
140 § Ilmoitusasiat
Esittelijä Liukku Petri
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

6 kiinteistönluovutusilmoitusta

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja § 26, 30

Talous- ja hallintojohtaja § -

Talouspäällikkö § -

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 15.11.2018

Saapuneet kirjeet:

1. Parkanon kaupunki: pöytäkirjanote; Kihniön kunnan ja Parkanon kaupungin välisen sopimuksen Kihniön jätevesien johtamisesta Parkanon kaupungin jätevedenpuhdistamolle siirtäminen Parkanon Vesi Oy:lle

2. Parkanon kaupunki: pöytäkirjanote; Parkanon kaupungin jätevedenpuhdistamon kemikaaliluvan siirtäminen Parkanon Vesi Oy:lle

3. Parkanon kaupunki: pöytäkirjanote; Parkanon kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan siirtäminen Parkanon Vesi Oy:lle

4. Muistio Parkanon kaupunginhallituksen ja Kihniön kunnahallituksen yhteisestä kokouksesta.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Henkilöt
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Shemeikka Mika Tarkastajat
Silvennoinen Erja Tarkastajat
Koivistoinen Hannu Osallistujat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Mäkinen Heikki Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Kärkelä Pilvi Muut osallistujat
Wiinamäki Petteri Muut osallistujat
Lataa pdf