Kunnanhallitus

Julkaistu

Kunnanhallitus

Kokousnumero 11/2018
Kokouspäivä 29.10.2018
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 19:45
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 29.10.2018

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Paikka Kihniö
Aika 31.10.2018
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri
118 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokouksen osallistujat.
119 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Silja Oksanen ja Marjo Niemi. Pöytäkirja tarkastetaan 29.10.2018 ja pidetään nähtävänä 31.10.2018 kunnanvirastossa klo 9-15 ja kunnan tietoverkossa 31.10.2018-

Päätöksen lisätiedot
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Silja Oksanen ja Marjo Niemi. Pöytäkirja tarkastetaan 29.10.2018 ja pidetään nähtävänä 31.10.2018 kunnanvirastossa klo 9-15 ja kunnan tietoverkossa 31.10.2018-
120 § Kunnanvaltuuston kokouksen 8.10.2018 päätösten täytäntöönpano
Esittelijä Mäkelä Kristiina

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muutoin lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on silloin viipymättä saatettava kunnanvaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. (KuntaL 96 §).

Kunnanvaltuuston 8.10. 2018 kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

-Hallituksen selvitys vuoden 2017 arviointikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä

-Vuoden 2019 tuloveroprosentti

-Vuoden 2019 kiinteistöveroprosentit

-Kihniön kunnan liittyminen Geopark- yhdistyksen jäseneksi

-Talouden toteuma 1.1. – 30.6.2018

-Muut asiat (valtuustoaloite)Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa kuntalain 96 §:n mukaisesti, että valtuuston päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto niitä tehdessään ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä ne muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
121 § Lentoliikenteen kehitysohjelma - palvelusopimuksen hyväksyminen vuodelle 2019
Esittelijä Mäkelä Kristiina

Tampereen kaupunkiseudun kunnat, Tilaaja mukaan lukien, ovat käynnistäneet hankkeen kansainvälisten lentoyhteyksien lisäämiseksi Tampere-Pirkkalasta (myöhemmin ’Hanke’). Tavoitteena on, että osallistuvat kunnat rahoittavat Hanketta yhteensä n. 3,5 M eurolla vuosina 2016-2019. Hanketta on kuvattu liitteessä 1 - ”Kuntajohtajakokouksen päätös lentorahan käytöstä ja kuntien osallistumisesta” ja liitteessä 2 - ”Rahoitus- ja maksusuunnitelma” osoittaman rahoituksen mukaisesti.

Tuottaja on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö. Yhtiö ylläpitää ja vahvistaa kaupunkiseudun vetovoimaisuutta ja varmistaa menestyvän yritystoiminnan edellytyksiä.

Osapuolet ovat sopineet, että Hanke toteutetaan siten, että kaupunkiseudun kunnat ostavat tämän sopimuksen mukaisesti keskitetysti palveluita tilaajalta, joka puolestaan vastaa Hankkeen hallinnosta sekä päättää alihankintapalvelujen ostamisesta ja muista käyttökohteista, joilla Hankkeen tarkoitus toteutuu.

Tampereen kaupunki omistaa Tredea Oy:n yhdessä Tampereen seutukuntien kanssa. Tampereen kaupunki ostaa tytäryhtiöltään palveluita. Esitetty järjestely palvelusopimuksen toteuttamisesta ei tällä perusteella kuulu julkisista hankinnoista annetun lain soveltamisalaan, vaan on mahdollista toteuttaa sidosyksikköhankintana Hankintalain 10§:n mukaisesti.

Lentoliikennerahan ensisijainen käyttötarkoitus on suorien lentoyhteyksien lisääminen Tampere-Pirkkalan lentoasemalle/-asemalta.

Rahoituksen käyttökohteet:

Lentoliikennerahaa voidaan siten käyttää mm. seuraavasti:

  • Lentoyhteyksien ja uusien reittien avaamiseen ja markkinointiyhteistyöhön,
  • Keskisen ja läntisen Suomen matkustajapotentiaalin ohjaamiseen ja kasvattamiseen Tampere-Pirkkalan lentoasemalla,
  • Matkaketjujen vaiheittaiseen rakentamiseen palvelemaan keskisen ja läntisen Suomen matkustajien saapumista Tampere-Pirkkalan lentoasemalle,
  • Aktiiviseen vaikuttamiseen Tampere-Pirkkalan lentoaseman kansalliseen rooliin Sisä-Suomen yhteyspisteenä Suomen ja Euroopan välillä.

Lentoliikennerahan käyttö on perusteltua, kun liikenneyhteys tukee Pirkanmaan vientiyritysten ja muiden organisaation toimintaa, luo matkailulle uusia kohdealueita sekä sujuvoittaa saapuvien matkustajien pääsyä Pirkanmaalle.

Lentojen ja lentoaseman yleinen markkinointi tehdään yhteistyössä kaupunkiseudun matkailuorganisaation kanssa.

Kihniön osalta sopimuksenmukaiset kustannukset vuodelta2019 olisivat 1.551 euroa.

Liitteenä 1 lentoliikenteen kehittämisen palvelusopimus

Liitteenä 2 vuosittaiset kuntien rahoitusosuudet ja osallistuneet / osallistumattomat kunnat 2018

Vuosina 2017 ja 2018 Kihniön kunta ei osallistunet hankkeeseen, koska kunnanhallituksen asettama ehto ei täyttynyt.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää osallistua vuonna 2019 hankkeeseen esitetyllä asukasperusteisella 1.551 euron rahamäärällä sillä edellytyksellä, että kaikki muutkin Pirkanmaan kunnat osallistuvat hankkeeseen.

Ehdon täyttyessä kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen vuoden 2019 osalta.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi anne.valtakari@businesstampere.com ; marja.aalto@businesstampere.com
122 § Varajäsenen valinta Geopark-yhdistyksen hallitukseen
Edeltävä kohta Kihniön kunnan liittyminen Geopark-yhdistyksen jäseneksi

Kunnanhallitus on aikaisemmin tehnyt valinnan vuosikokousedustajaksi ja valinnut Juha-Matti Markkolan ja yhdistyksen hallituksen jäseneksi kunnanjohtaja Petri Liukun. Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen tulee nimetä myös varajäsen.

Päätösehdotus

Kunnahallitus valitsee varajäsenen Geopark-yhdistyksen hallitukseen.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus valitsi Geopark-yhdistyksen varajäseneksi talous- ja hallintojohtaja Kristiina Mäkelän.
Tiedoksi Geopark-yhdistys, terttu.hermansson@kankaanpaa.fi
123 § Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Ikaalisten reitin neuvottelukuntaan
Esittelijä Mäkelä Kristiina

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kutsuu osallistumaan Ikaalisten reitille perustettavaan vesienhoidon neuvottelukuntaan sekä pyytää nimeämään edustajanne varsinaiseksi jäseneksi sekä varajäseneksi.

Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja pohjavesin tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Vesien hyvä tila parantaa erityisesti vesien virkistyskäytön mahdollisuuksia tarjoten turvallisen uimaveden ja järviveden käytön, runsaat kalavarat ja se myös nostaa kiinteistöjen arvoa. Tavoitteeseen ei ole vielä päästy, mutta yhdessä tekeminen ja yhteiset päätökset tuovat tavoitteen lähemmäksi toteutumista. Valtakunnallisesti neuvottelukunnat ovat osoittautuneet erin-omaiseksi toimintavaksi koota alueen toimijat yhteen sekä tarjota tukea. Tarve tuelle, yhdessä tekemiselle ja uudenlaiselle toimintatavalle todettiin myös Ikaalisten vesistöreitillä tehdyissä toimijoiden haastattelussa sekä sähköisessä kyselyssä.

Neuvottelukunta perustetaan osana Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä -kärkihanketta, mutta neuvottelukunnan toiminta on tarkoitettu pysyväksi. Sen toiminta-alue on Ikaalisten vesistöreitin alue, joka sijaitsee kymmenen kunnan alueella: Hämeenkyrössä, Ikaalisissa, Jämijärvellä, Kan-kaanpäässä, Karvialla, Kihniössä, Nokialla, Parkanossa, Virroilla sekä Ylöjärvellä.

Hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriöltä osana Sipilän hallitus-ohjelman biotalous ja puhtaat ratkaisut -staregiatavoitetta. Hanketta hallinnoi Pirkanmaan ELY-keskus ja hankekumppanina toimii Pirkanmaan liitto.

Neuvottelukunnan toiminta käynnistyy perustamiskokouksella ja sen tavoitteellinen aikataulu on tammikuussa 2019.

Nimeämispyynnön vastaus pyydetään toimittamaan 30.11.2018 mennessä Ely-keskukselle.

Liite 3 muistio hankkeen kuntatapaamisesta

Liite 4 Ikaalisten vesistöreitin aluekarttaPäätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää jäsenen ja varajäsenen Ikaalisten reitin neuvottelukuntaan.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus niemesi Ikaalisten reitin neuvottelukuntaan varsinaiseksi jäseneksi vs. tekninen johtaja Johanna Kujansuun ja varalle kunnanjohtaja Petri Liukun.
Tiedoksi kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi , Viestissä pyydetään mainitsemaan tunniste: PIRELY/3003/2017; valitut
124 § Kierrätyskeskuksen lisätila
Esittelijä Mäkelä Kristiina

Kierrätyskeskuksen hoitaja Elena Uusitalo on toimittanut adressin lisätilan saamiseksi kierrätyskeskukselle. Kierrätyskeskus toimii nykyisin entisissä hammashoitolan tiloissa. Toiminta on saanut hyvän vastaanoton.

Tarkoitus on vastaanottaa jatkossa myös huonekaluja kierrätykseen. Tähän toimintaan nykyiset tilat ovat liian pienet. Ns. vanhan neuvolan puolella olisi tarkoitukseen paremmin sopivat tilat ja niitä tarjotaan kierrätyskeskuksen käyttöön siten, että koko kierrätyskeskus voisi muuttaa samaan nykyistä suurempaan tilaan ns. vanhan neuvolan puolelle (samoilla ehdoilla kuin nykyiset tilat). Tiloista ei peritä vuokraa.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää osoittaa kierrätyskeskukselle suuremmat toimintatilat ns. entisen neuvolan puolelta, käyntiosoitteessa Kihniöntie 71 seuraavilla ehdoilla:

- tila tulee olla aukioloaikanaan valvottu

- toimijan tulee vastata tilan ylläpidosta ja siivouksesta ja siitä, että kierrätys- keskustoiminta ei aiheuta ympäristö- ja hallitsematonta jäteongelmaa.

Kihniön kunta vastaa tilan lämmityksestä ja normaalista sähkönkulutuksesta sekä vähäisestä määrästä toiminnasta syntyvää jätettä.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi Elena Uusitalo, tekninen toimi
125 § Toimivallan pidättäminen kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina 2019-2021
Esittelijä Mäkelä Kristiina

Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa siirtyi Verohallinnolle 1.6.2013 alkaen Veronkantolain muutoksella (882/2012), joka tuli voimaan 1.1.2013. Muutoksesta tiedotettiin Kuntaliiton yleiskirjeellä 7/80/2013.

Kunta voi kuitenkin pidättää ratkaisuvallan itsellään. Kunta voi tehdä veronkantoviranomaiselle kunnallisveron sekä kiinteistöveron ratkaisuvaltaa koskevan ilmoituksen, jolloin ilmoituksensa mukaisesti kunta ratkaisee kunnallisverosta tai kiinteistöverosta taikka kummastakin verosta vapauttamista koskevat asiat noudattaen, mitä Veronkantolain 50 §: ssä säädetään. Aiemmin tehty ilmoitus ratkaisuvallan pidättämisestä on voimassa viimeistään 31.12.2018 vireille tulevien hakemusten osalta. Pidättääkseen ratkaisuvallan itsellään 1.1.2019–31.12.2021 vireille tulevien hakemuksien osalta, kunnan on tehtävä ratkaisuvallan pidättämistä koskeva ilmoitus Verohallinnolle 20.11.2018 mennessä.

Jos kunta päättää, että se ei pidätä ratkaisuvaltaa itsellään, kunnan ei tarvitse ilmoittaa asiaa Verohallinnolle, vaan ratkaisuvalta siirtyy Verohallinnolle 1.1.2019 alkaen suoraan lain nojalla.Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että se ei pidätä ratkaisuvaltaa itsellään kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina 2019 – 2021.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
126 § Verkkopankkitunnusten käyttöönottaminen

Kihniön kunnalla on verkkopankkitunnukset olemassa, mutta ne eivät ole enää käytössä. Tähän asti henkilökunta on maksanut esim. junaliput itse ja laskuttaneet ne myöhemmin kunnalta. Toiminnan helpottamiseksi olisi tarkoituksenmukaista ottaa verkkopankkitunnukset/luottokortti käyttöön.

Pääkäyttäjänä toimisi talous- ja hallintojohtaja ja sivukäyttäjänä talouspäällikkö.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus myöntää kunnan tilin verkkopankkitunnuksen/luottokortin laajan käyttöoikeuden (pääkäyttäjä) talous- ja hallintojohtaja Kristiina Mäkelälle ja talouspäällikkö Marita Törmälle (sivukäyttäjä).

Esteellisyys Mäkelä Kristiina
Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Kristiina Mäkelä esitti esteellisyytensä asiassa, eikä osallistunut päätöksentekoon (Hallintolaki 28.1. § 1). Pöytäkirjan pitäjänä toimi puheenjohtaja tämän asian ajan.
Tiedoksi Osuuspankki
127 § Talouskatsaus 1.1.-30.9.2018
Esittelijä Mäkelä Kristiina

Talous- ja hallintojohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Oheisena toteuma

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
128 § Informaatioasiat

Talous- ja hallintojohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
129 § Ilmoitusasiat

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

8 kiinteistönluovutusilmoitusta

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja § -

Talous- ja hallintojohtaja § -

Talouspäällikkö § 10

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Perusturvalautakunta yta 11.10.2018

Tekninen lautakunta 17.10.2018

§ 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 49 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 50 Maa-aineslupahakemus, Maanrakennus K.Viitaharju

§ 51 Kihniön Vanhustentaloyhdistys ry:n sprinklerilaitteiston toimintakuntoon saattaminen

§ 52 Kihniön ympäristönsuojelumääräysten päivitys

§ 53 Teknisen johtajan informaatioasiat

§ 54 Ilmoitusasiat

Saapuneet kirjeet:

1. Aluehallintovirasto: Iso Perinevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Kihniö

2. Geopark-yhdistyksen perustamiskokous 10.10.2018 pöytäkirja

3. Geopark-ohjausryhmän pöytäkirja 10.10.2018

4. Arttuasunnot Oy: Omakustannusvuokran tarkistusilmoitus

5. Pirkanmaan Ely: Henkilöliikennetyöryhmän kokous 12.9.18 muistio

6. PSHP: Taseeseen kertyneiden ylijäämien palauttaminen (Kihniö 79.650 )

7. Kuntaliitto: Välimiesratkaisu

8. Oikeusministeriö: Vuonna 2019 toimitettavat vaalit

9. Tekninen lautakunta: Pöytäkirjanote tiedoksi 52§ Kihniön ympäristönsuojelumääräysten päivitys


Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakunnan pöytäkirjojen osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot
​Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.​
Henkilöt
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Markkola Juha-Matti Pöytäkirjanpitäjä
Niemi Marjo Tarkastajat
Oksanen Silja Tarkastajat
Koivistoinen Hannu Osallistujat
Mäkinen Heikki Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Oksanen Silja Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Lataa pdf