Tekninen lautakunta

17.10.2018

Tekninen lautakunta
Kokousnumero 8/2018
Kokouspäivä 17.10.2018
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:15
Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone
§ 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
§ 49 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Irja Keskinen ja Markus Koivisto. Pöytäkirja tarkastetaan 18.10.2018 ja pidetään nähtävänä 22.10.2018 teknisessä toimistossa klo 9-15 ja kunnan tietoverkossa 22.10.2018-

§ 50 Maa-aineslupahakemus, Maanrakennus K.Viitaharju

Maanrakennus K.Viitaharju hakee lupaa maa-aineksen ottamiseksi omistamalleen kiinteistölle Männikkö 250-407-0001-0079. Ottamisalue sijaitsee Kihniön kunnan Nerkoon kylässä, Mustikkamäentien varrella, n. 10 km Kihniön keskustasta.

Lupahakemuksen valmistelijana on toiminut ympäristötarkastaja Taina Bister.

Valmistelijan ehdotus liitteenä 1
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta myöntää maa-ainesluvan valmistelijan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Maanrakennus K. Viitaharju
§ 51 Kihniön Vanhustentaloyhdistys ry:n sprinklerilaitteiston toimintakuntoon saattaminen
Valmistelija Karinsalo-Manninen Raisa

Tekla 11.4.2018 28 §

Kihniön vanhustentaloyhdistys ry on hakenut rakennusluvan (2013-19) kolmen rivitalora-kennuksen peruskorjaukselle, joissa on yhteensä 21 asuntoa. Kohteen rakennussuunni-telmissa on maininta, että kohde varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä. Pe-lastuslaitoksen suunnitelmista antamassa lausunnossa automaattinen sammutuslaitteisto on myös vaadittu. Kohteessa on suoritettu käyttöönottotarkastus 1. vaiheen osalta 26.2.2014. Rakennusvalvonnan pöytäkirjassa on tästä merkintä, että sprinklerijärjestelmää ei ole otettu käyttöön. Toinen käyttöönottotarkastus ja samalla lopputarkastus on suoritettu 30.6.2014. Lopputarkastuspöytäkirjassa on merkintä, että paloviranomaisen lausunnos-saan esittämät virheet ja puutteet on korjattava annettuun määräaikaan mennessä, joka erityisen palotarkastuksen pöytäkirjassa on mainittu 1.8.2014. Kyseiset virheet ja puutteet ovat:

1. Paloilmoittimen käyttöönottotarkastuksessa 25.6.2014 havaitut puutteet on korjattava ja puutteiden korjaamisesta on toimitettava paloilmoitinliikkeen allekirjoittama asennusto-distus pelastusviranomaiselle.

2. Automaattisen sammutuslaitteiston vaatimustenmukaisuudesta on varmistuttava

 automaattisen sammutuslaitteiston suunnitteluperusteista ei ole annettu selvitystä pe-lastusviranomaiselle

 automaattisen sammutuslaitteiston asennustodistus ei ollut nähtävillä

 automaattisen sammutuslaitteiston käyttöönottotarkastuspöytäkirja ei ollut nähtävillä

 automaattisen sammutuslaitteiston venttiilit olivat kiinni asennossa. Venttiilien tulee olla lukittuna aukiasentoon

3. Automaattisen sammutuslaitteiston käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjasta on toimitettava kopio pelastusviranomaiselle ja pöytäkirjassa mahdollisesti havaitut puutteet tulee korjata.

4. Kohteen poistumisturvallisuussuunnitelma tulee päivittää ja siitä tulee toimittaa kopio pelastusviranomaiselle pelastuslain 20 §:n mukaisen poistumisturvallisuuden arvioinnin tekemistä varten.

5. Pelastussuunnitelma on päivitettävä.

6. Automaattisen sammutuslaitteiston lisäveden syötön sijainti ja maksimipaine merkittävä kilvellä.

7. Vartioimattomilla alueilla syöttöliittimen kannet eivät saa olla sivullisten avattavissa. Syöttöliitin tulee lukita.

8. Automaattisen sammutuslaitteiston asiakirjat on sijoitettava laitteistolle. Käyttö- ja huolto-ohjetta ei ollut laitteistolla.

9. Paloilmoittimen hoitajan yhteystiedot tulee merkitä paloilmoittimelle.

Kohteessa on suoritettu yleinen palotarkastus 18.8.2014, joissa automaattisen sammutus-laitteiston osalta on mainittu seuraavat puutteet:

1. automaattisen sammutuslaitteiston vaatimuksenmukaisuudesta tulee varmistautua

2. automaattisen sammutuslaitteiston suunnitteluperusteista ei ole annettu selvitystä pe-lastusviranomaiselle

3. vesilähteen mittauksesta ei ollut pöytäkirjaa nähtävillä

4. automaattisen sammutuslaitteiston käyttöönottotarkastuksessa 17.6.2014 havaitut puutteet on korjattava ja korjauksista tulee toimittaa laitteistourakoitsijan allekirjoittama asennustodistus

Seuraava yleinen palotarkastus on tehty 30.1.2017. Pöytäkirjassa on sammutuslaitteiston osalta mainittu, että sammutuslaitteiston vesilähteen tuotto kyseiselle sammutuslaitteistolle ei ole riittävä. Vesilähteestä on tehty mittauspöytäkirja SaMo 9212-16, jossa asia todetaan. Sama asia on todettu myös sammutuslaitteiston määräaikaistarkastuksen pöytäkirjassa (SaMo 9212).

Maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mukaisesti rakennus on pidettävä sellaisessa kunnos-sa, että se jatkuvasti täyttää turvallisuuden, terveellisyyden ja käyttökelpoisuuden vaati-mukset. Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusval-vontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi. Jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen.

Jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin niihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontavi-ranomainen, kunnan määräämä monijäseninen toimielin 13 a luvun mukaisissa asioissa tai Turvallisuus- ja kemikaalivirasto markkinavalvontaviranomaisena voi päätöksellään velvoit-taa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. (22.8.2014/682)

Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

Uhkasakkoa ja teettämisuhkaa koskevassa asiassa sovelletaan muutoin, mitä uhkasakko-laissa (1113/1990) säädetään. (MRL 182 §)

22 § (5.12.2003/1025)

Asianosaisen kuuleminen

Asianosaiselle on ennen uhkasakon asettamista ja tuomitsemista taikka teettämis- tai kes-keyttämisuhan asettamista ja täytäntöön pantavaksi määräämistä koskevan asian ratkai-semista varattava tilaisuus selityksen antamiseen siten kuin hallintolain (434/2003) 34 §:ssä säädetään.

Asianomaiselle on lähetetty kehotuskirje asian kuntoon saattamiseksi 12.2.2018, jossa määräajaksi puutteiden korjaamiselle on annettu 31.3.2018. Tähän mennessä asianomainen ei ole toimittanut kehotuskirjeessä mainittuja luotettavia dokumentteja puutteiden korjaamisesta. Sähköpostin välityksellä rakennusvalvontaan on ilmoitettu, että puutteet tullaan korjaamaan 15.6.2018 mennessä.

Valmistelija: rakennustarkastaja Raisa Karinsalo-Manninen

Esittelijä Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää lähettää kuulemiskirjeen ko. asiassa Kihniön Vanhustentaloyhdistys ry:lle.

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

_____________________________

Tekla 17.10.2018 51 §

Uhkasakon asettaminen

Valmistelija: rakennustarkastaja Raisa Karinsalo-Manninen

Oheismateriaali: kuulemiskirje uhkasakon asettamiseksi ja asianomaisen antama selvitys (sähköpostiviesti)

Asianosaiselle on ennen uhkasakon asettamista ja tuomitsemista tai teettämis-tai keskeyttämisuhan asettamista ja täytäntöön pantavaksi määräämistä koskevan asian ratkaisemista varattava tilaisuus selityksen antamiseen, siten kuin hallintolain (34/2003) 34 §:ssä säädetään.

Asianosaiselle on lähetetty kehotuskirje asian kuntoon saattamiseksi 12.2.2018, jossa määräajaksi puutteiden korjaamiseksi on asetettu 31.3.2018. Puutteita ei korjattu annettuun määräaikaan mennessä, jolloin tekninen lautakunta päätti lähettää asianosaiselle 13.4. 2018 kuulemiskirjeen määräyksen noudattamatta jättämisen syystä ja uhkasakon asettamista varten. Määräaika kuulemiskirjeeseen vastaamiselle on ollut 30.4.2018 mennessä. Asianosainen on vastannut sähköpostin välityksellä kuulemiskirjeeseen 27.4.2018. Sähköpostissa on kerrottu, että automaattiseen sammutinlaitteeseen liittyvät puutteet ja virheet korjataan ja työ on valmis 15.6.2018.

Kohteessa on suoritettu palotarkastajan ja rakennustarkastajan toimesta 30.8.2018 tarkastus tilanteen tarkastamiseksi. Asianomainen ei ollut tarkastuksella mukana. Tarkastuksella havaittiin, että automaattisen sammutinlaitteen puutteita ei oltu korjattu. Asiassa järjestettiin palaveri 24.9.2018, jossa läsnä olivat rakennustarkastaja, palotarkastaja, asianosainen sekä Kihniön kunnan laitosmies. Palaverissa tarkennettiin asianosaiselle palotarkastus pöytäkirjoissa ja kohteen lopputarkastus pöytäkirjassa mainittujen puutteiden luonnetta sekä neuvottiin asianomaista toimittamaan sammutinlaitteen suunnitteluperusteet paloviranomaisen tarkastettavaksi.


Päätösehdotus

Tekninen lautakunta asettaa maankäyttö-ja rakennuslain 182§:n mukaisen uhkasakon:

Asianosainen: Kihniön vanhustentalosäätiö ry / M. Y-K.

Kohde: 250 403-6-19 / talot A, B ja C

Rikkomus tai laiminlyönti:

Rakennuksen kunnossapito (MRL 166 §), automaattisen sammutinlaitteiston virheiden ja puutteiden korjaamisen laiminlyönti.

Päävelvoite:

Automaattisen sammutinlaitteiston virheiden ja puutteiden korjaaminen ja puuttuvien dokumenttien toimittaminen asianomaiselle viranomaisille (rakennusvalvonta ja pelastuslaitos).

Perustelut: MRL 166 § , 182 §

Toimenpiteet on tehtävä seuraavaan määräaikaan mennessä: 20.01.2019

Laiminlyönnin varalta asetettu seuraamus:

Päävelvoitetta on noudatettava alla mainitun uhkasakon uhalla. Sakko muodostuu peruserästä ja lisäeristä. Sakon määrä lisääntyy lisäerällä jokaiselta uhkasakkojaksolta, jonka kuluessa päävelvoitetta ei ole noudatettu.

Juokseva uhkasakko (*

peruserä lisäerä uhkasakkojakson pituus

10 000 e 2500 e 1 kk

(* Juokseva uhkasakko asetetaan määräämällä uhkasakolle kiinteä peruserä sekä lisäerä jokaisesta sellaisesta sellaista päätöksessä ilmoitettavaa ajanjaksoa (uhkasakkojakso) varten, jonka kuluessa päävelvoitetta ei ole noudatettu ( Uhkasakkolaki 9 §).

Ilmoitusvelvollisuus:

Jos edellä mainittu omaisuus tai sitä koskeva käyttöoikeus luovutetaan, on tässä päätöksessä mainitusta velvoitteesta ja uhasta ilmoitettava luovutuksensaajalle ottamalla luovutusasiakirjaan sitä koskeva maininta tai muutoin todisteellisesti. Lisäksi velvoitetun on ilmoitettava uhan asettaneelle viranomaiselle luovutuksen saajan nimi ja osoite.

Tekninen lautakunta ilmoittaa tästä päätöksestä uhkasakkolain 19 §:n edellyttämällä tavalla Maanmittauslaitokselle, jotta kiinteistöä koskevasta velvoitteesta ja sen tehosteeksi annetusta uhasta tehdään merkintä kiinnityksistä pidettävään rekisteriin.

Asiasta ei tässä vaiheessa tehdä ilmoitusta poliisille esitutkintaa varten ( MRL 186§).

Toimivaltainen viranomainen: Kihniön kunnan tekninen lautakunta

Lisätietoja asiasta antaa:

Raisa Karinsalo-Manninen

rakennustarkastaja

Kihniön kunta

p. 044-7865 651

Valitusosoitus: Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Raatihuoneenkatu 1

13100 Hämeenlinna

Sovelletut oikeusohjeet:

Maankäyttö-ja rakennuslaki125§, 166§ , 186§

Uhkasakkolaki 9 §, 10§, 19§, 22§

Päätös Asia jätettiin pöydälle.
Tiedoksi Kihniön Vanhustentaloyhdistys ry
§ 52 Kihniön ympäristönsuojelumääräysten päivitys

Tekla 8.8.2018 38 §

Kihniön tekninen lautakunta on hyväksynyt nykyiset ympäristönsuojelumääräykset kokouksessaan 30.9.2014 (62 §). Tämän jälkeisten lakimuutosten johdosta ympäristönsuojelumääräykset on päivitettävä vastaamaan ajan tasaista lainsäädäntöä.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Taina Bister

Luonnos ympäristönsuojelumääräyksistä liite 2


KHALL 20.8.2018 § 93

Kunnanhallitus päätti käyttää otto-oikeutta Teknisen lautakunnan kokouksen 8.8.2018 § 38 osalta ja palauttaa ympäristönsuojelumääräykset uudelleen valmisteluun. Ympäristönsuojelumääräysten § 6 osalta tulee ottaa huomioon 2017 lainmuutoksen tuomat mahdollisuudet.


Tekninen lautakunta käsittelee uudelleen luonnoksen päivitetyistä ympäristönsuojelumääräyksistä kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

Päätösehdotus

Lautakunta keskustelee luonnoksesta ja tekee tarvittavat muutokset § 6 osalta huomioiden 2017 lainmuutoksen tuomat mahdollisuudet. Ympäristönsuojelumääräyksistä kuulutetaan ja se asetetaan nähtäville 30 vrk ajaksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 53 Teknisen johtajan informaatioasiat

Tekninen johtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

  • asfalttialueen rekisteröinti-ilmoitus, NCC Industry Oy (Mäkikylä, Nerkoontie 968)
  • kunnanviraston sisäilmatutkimukset, asiatarkastus
  • Yhteistyöllä vesitöt kuntoon - Ikaalisten reitillä


Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käy asioista tarvittavan keskustelun ja merkitsee asiat tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 54 Ilmoitusasiat

rakennustarkastajan lupapäätökset 13.8. - 5.10.2018 (liite nro 3)

teknisen johtajan viranhaltijapäätökset 13.8. - 5.10.2018 (liite nro 4)

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Ala-Katara Severi Puheenjohtaja
Kujansuu Johanna Pöytäkirjanpitäjä
Keskinen Irja Tarkastajat
Koivisto Markus Tarkastajat
Keskinen Irja Osallistujat
Koivisto Juha Osallistujat
Koivisto Markus Osallistujat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Koskinen Jari Osallistujat
Pystykoski Saija Osallistujat
Tarsia Antti Osallistujat
Tiainen Hannu Osallistujat