Kunnanhallitus

Julkaistu

Kunnanhallitus

Kokousnumero 10/2018
Kokouspäivä 1.10.2018
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:40
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastuspäivä 1.10.2018

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Paikka Kihniö
Aika 3.10.2018
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri
106 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esittelijä Liukku Petri
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokouksen osallistujat
107 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Esittelijä Liukku Petri
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Nina Niemenmaa ja Hannu Koivistoinen.

Pöytäkirja tarkastetaan 1.10.2018 ja pidetään nähtävänä 3.10.2018 kunnanvirastossa klo 9-12 ja kunnan tietoverkossa 3.10.2018-

Päätöksen lisätiedot
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nina Niemenmaa ja Hannu Koivistoinen. Pöytäkirja tarkastetaan 1.10.2018 ja pidetään nähtävänä 3.10.2018 kunnanvirastossa klo 9-12 ja kunnan tietoverkossa 3.10.2018-
108 § Verotuloennuste vuodelle 2018
Esittelijä Liukku Petri
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Kuntaliitolta saadun verotuloennusteen mukaan verotuloja kertyy Kihniössä ko. ennusteen mukaan kuluvana vuonna noin 170.000 euroa vähemmän kuin on budjetoitu ja noin 85.000 euroa vähemmän kuin vuonna 2017.

Kuluvan vuoden talousarvio hyväksyttiin alijäämäisenä -856.237euroa. Kunnal­lisverotuotto vuonna 2017 oli 4.685.000 euroa ja syyskuun ennusteen mukaan kunnallisverotuotto olisi vuoden 2018 lopussa 4.588.000 euroa (ero -97.000).

Yhteisöverotuotto vuonna 2017 oli 706.000 euroa ja syyskuun ennusteen mu­kaan yhteisöverotuotto olisi vuoden 2018 lopussa 654.000 euroa, mikä on 61.000 euroa pienempi kuin budjetoitu arvio tälle vuodelle.

Kiinteistöverotuotto vuonna 2017 oli 492.000 euroa ja syyskuun ennusteen pe­rusteella kiinteistöveron tuotto olisi 557.000 euroa vuoden 2018 lopussa.

Esityslistan mukana on kuntaliiton arvio (syyskuun 2018) kunnan verotulokertymästä vuoden 2018 osalta, jonka mukaan Kihniön kunnan verotulot 2018 yh­teensä olisivat 5.798.000 euroa (5.883.000 / 2017 toteuma)

Suurin syy valtakunnallisesti kunnallisverokertymän laskuun on luonnollisten henkilöiden poikkeuksellisen suuret ennakonpalautukset kuluvana vuonna, minkä vuoksi vuoden 2018 taso jää alhaiseksi. Myös jäännösverot selittävät osan muutoksesta, sillä verovuoden 2018 jäännösverot tilittyvät kunnille verotuksen joustavan valmistumisen myötä pääosin vuoden 2019 aikana.

Yhteisöveroennusteessa on huomioitu valtiovarainministeriön päivitetty ennuste. Maksuunpantava yhteisövero verovuonna 2017 on alennettu elokuun ennusteesta joka vaikuttaa alentavasti yhteisöverokertymiin kuluvana vuonna.

Liite 1 verotuloennuste


Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kuntaliiton verotuloennusteen tiedoksi sekä käy asi­asta tarvittavan keskustelun.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
109 § Vuoden 2019 tuloveroprosentti
Esittelijä Liukku Petri
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 19. päivänä tuloveroprosentin suuruus neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2019 on 19,88 ja Pirkanmaalla se on 20,33 %.

Kihniön tuloveroprosenttia vuodelle 2006 korotettiin 18,75 %:sta 19,25 %:iin, jonka mukaisena se pysyi vuoden 2007. Vuodelle 2008 sitä jälleen korotettiin 0,50 prosenttiyksikköä ja vuodelle 2014 tuloveroprosentiksi määrättiin 20,50. Vuodelle 2015 tuloveroprosentti nostettiin 21,50 %:iin.

Tänä vuonna Kihniön kunnan tuloveroja arvioidaan kertyvän noin 170.000 euroa vähemmän kuin talousarviossa on ennakoitu. Ensi vuodelle ennustetaan hieman parempaa verokertymää.Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kihniön kunnan tuloveroprosentiksi määrätään 21,50 % vuodeksi 2019.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Valtuusto
110 § Vuoden 2019 kiinteistöveroprosentit
Esittelijä Liukku Petri

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan valtuusto määrää kiinteistöveroprosentin suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tulovero-prosentin. Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella suoritettava vero, jonka kiinteistön kotikunta saa kokonaisuudessaan.

Kiinteistöverolain mukaan vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttia koskevaa muutosta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2019 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa. Yläraja nousee 0,10 aiemmasta eli 1,00 %:iin

Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajojen vaihteluvälit vuodelle 2019 ovat seuraavat:

1.Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 – 2,00

2.Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 – 1,00

3.Muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 – 2,00

4.Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 – 2,00

Kunnalla on mahdollisuus periä rakentamattomista tonteista korotettua veroa, jonka suuruus on 2,00 – 6,00 %. Tämän veron periminen edellyttää rakenta-mattomalta rakennuspaikalta tiettyjä perusvaatimuksia, jotta veroa voidaan periä. Kunta voi määrätä myös voimalaitosrakennuksille veroprosentin, jonka suuruus on enintään 3,10 %.

Vuoden 2018 kiinteistöveroprosentit ovat olleet seuraavat (koko maan ja Pirkanmaan luvut ovat keskiarvoja):

VerolajiKihniöPirkanmaaKoko maa
Yleinen kiinteistöveroprosentti
1,101,091,06
Vakituisten asuntojen veroprosentti
0,550,530,49
Muiden asuinrakennusten veroprosentti
1,101,101.16
Yleishyödylliset yhteistöt veroprosentti
0,44

Kiinteistöveroja nostettiin kuluvan vuoden talousarvioon.

Kiinteistöveroja on maksuunpantu kuluvana vuonna yhteensä 564.403 euroa.Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuodelle 2019 vahvistetaan seuraavat kiinteistöveroprosentit:

1. yleinen 1,10

2. vakituiset asuinrakennukset 0,55

3. muut asuinrakennukset 1,10

4. yleishyödylliset yhteisöt 0,44

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että rakentamattomalle rakennuspaikalle sekä voimalaitosrakennuksille ei määrätä erillistä veroa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Valtuusto
111 § Tietoturva- ja tietosuojapolitiikan hyväksyminen
Esittelijä Liukku Petri
Valmistelija Mäkelä Kristiina
Edeltävä kohta Kunnan tietoturva- ja tietosuojapolitiikan hyväksyminen

Liite 2 ehdotus tietoturva- ja tietosuojapolitiikaksi

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan ehdotuksen kunnan tietoturva- ja tietosuojapolitiikaksi.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi Hallintokunnat, henkilöstö
112 § Salomaan perintötilan myyntiinasettaminen
Esittelijä Liukku Petri
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Kunta sai valtionperinnön (Salomaa), jonka vastaanottamisesta kunnanhallitus teki päätöksen vuonna 2009. Perintö luovutettiin kunnalle käytettäväksi vanhusten huoltoon, lastensuojeluun sekä sotaveteraanien ja –invalidien kuntoutus- ja tukipalveluihin.

Salomaan perinnön hoitajaksi kunnanhallitus (23.1.17/ 9 §) nimesi talous-ja hallintojohtajan. Myytävä maa-ala on noin 40,3 hehtaaria. Tilasta myytiin vuonna 2017 määräala 8,7 ha sekä vuonna 2011 noin 2 ha määräala, mikä sisälsi myös tilan rakennukset.

Perinnönhoidon selkiyttämiseksi olisi tarkoituksenmukaista laittaa Salomaan tilan maa-alue. myyntiin. Asiasta on keskusteltu kunnanhallituksessa 20.8.2018 kunnanjohtajan informaatioasioiden kohdalla.

Oheisena karttaliite myyntiin asetettavasta alueesta.Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää asettaa Salomaan perinnön maa-alue 40,4 ha myyntiin esittelyosan mukaisesti.

Kunnanhallitus valtuuttaa tarvittaessa hallintojohtajan allekirjoittamaan toimeksianto-sopimuksen kiinteistövälittäjän kanssa, ellei kauppaa toteuteta omana toimintana.

Myynnissä tulee noudattaa erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta sekä turvata myyjän edut.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
113 § Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen
Esittelijä Liukku Petri

Kihniön kunta sekä Jussi Perälä ovat tehneet kauppakirjaluonnoksen kiinteistöstä, joka sijaitsee Kihniön kunnan Kihniön kylässä. Kiinteistön tunnus on 250-403-8-269. Kiinteistö, joka on merkitty kauppakirjan liitteenä olevaan karttaan, käsittää Tarsian asemakaava-alueella korttelissa 121 rakennuspaikan n:o 2 osoitteessa Sulkuejärventie 14. Kiinteistön pinta-ala on noin 1270 m2

Kauppahinta on kaksituhattaviisisataakaksikymmentäkaksi (2.522) euroa ja se maksetaan kokonaisuudessaan kaupantekopäivänä.

Kaupassa on huomioitu kohdassa 9. siirtoviemäristä aiheutuva rasite ja haitat. Tästä hyvitys ostajalle muodostuu siitä, että kunta on vastannut ostettavan kiinteistön lohkomiskustannuksista ja rajapyykkien asettamisesta.

Kunta luovuttaa kiinteistön vapaana velkakiinnityksistä, mutta ostaja on tietoinen tontin halki kulkevasta siirtoviemäristä johon Kihniön kunta hakee rasituksen. Siirtoviemäristä aiheutuva rasite on, ettei siirtoviemärin sijaintikohdan päälle eikä välittömään läheisyyteen saa rakentaa kiinteitä rakenteita.

Ostajalla ei ole rakentamisvelvollisuutta kaupankohteena olevalle tontille (lisämaa).

Voimassa olevan hallintosäännön 21 §:n 2. kohdan mukaan toimivaltainen viranomainen asiassa on kunnanhallitus, koska valtuusto on vahvistanut alueen tonttien hinnanmuodostuksen.

Liitteenä 3 kauppakirjaluonnos

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 3 mukaisen kauppakirjaluonnoksen.

Lisäksi kunnanhallitus myöntää kunnanjohtajalle oikeuden tehdä sopimukseen pieniä teknisluonteisia korjauksia.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi Asianosaiset
114 § Sote-ohjausryhmän kokouksen muistio 2/2018
Esittelijä Liukku Petri

Aiemmin on sovittu, että syksystä 2016 alkaen sote-ohjausryhmän kunkin kokouksen pöytäkirja tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi erillisenä asiana. Liitteenä 4 on sote-ohjausryhmän 24.9.2018 pidetyn kokouksen muistio/pöytäkirja liitteineen.

Liite 4 Muistio 24.9.2018


Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi sote-ohjausryhmän 24.9.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirjan.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
115 § Kiinteistön Vuokratorppa myyminen
Esittelijä Liukku Petri

Kiinteistöstä on laadittu kiinteistöarvio. Kiinteistönvälittäjän arvion mukaan Vuokratorpan käypä arvo olisi 50 000,00 euroa (arvion tarkkuus +/- 15 000,00 euroa). Vuokratorpan kirjanpidollinen arvo on noin 96.000 euroa.

Kauppahinnan ja mainitun kirjapitoarvon erotus tulisi siis alaskirjata ja tämä aiheuttaa lisää alijäämää kunnan taseeseen.

Myynti-ilmoituksessa vuokratorpasta on pyydetty 45.000 euroa.

Mika Lähteenmäki on toimittanut kuntaan ostotarjouksen. Lähteenmäki tarjoaa vuokratorpasta 15.000 euroa.Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hylätä ostotarjouksen liian alhaisena.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Lähteenmäki Mika
116 § Kunnanjohtajan informaatioasiat
Esittelijä Liukku Petri

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
117 § Ilmoitusasiat
Esittelijä Liukku Petri

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

5 kiinteistönluovutusilmoitusta

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja § -

Talous- ja hallintojohtaja § 44

Talouspäällikkö § 9

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 19.9.2018

§ 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 41 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 42 Kevään 2018 yhteisvalinta

§ 43 Lukuvuoden 2018-2019 lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen

§ 44 Suunnitelmien hyväksyminen T

§ 45 Talousarvion toteumaraportti 01.01. – 31.08.2018

§ 46 Voimaa vanhuuteen – mentorointiohjelmaan hakeminen

§ 47 Ilmoitus ja muut asiat

Perusturvalautakunta yta 20.9.2018

Saapuneet kirjeet:

1. Kauhajoen kaupunki: Päätös Geopark-yhdistykseen liittymisestä
2. Kankaanpään kaupunki: Päätös Geopark-yhdistykseen liittymisestä
3. Isojoen kunta: Päätös Geopark-yhdistykseen liittymisestä
4. Eurofins: Kunnanviraston sisäilmatutkimus, asiakirjatarkastus
5. Karvian kunta: Päätös Geopark-yhdistykseen liittymisestä
6. Nuorisovaltuusto: Ote pöytäkirjasta, kannanotto nuorisotiloihin ja vanhan kirkonkylän koulun alueen käytöstä
7. Parkanon kaupunki: Päätös Geopark-yhdistykseen liittymisestä
8. PSHP: Kutsu yhtymävaltuuston kokoukseeen 8.10.18


Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakunnan pöytäkirjojen osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Henkilöt
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Koivistoinen Hannu Tarkastajat
Niemenmaa Nina Tarkastajat
Koivistoinen Hannu Osallistujat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Mäkinen Heikki Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Lataa pdf