Tekninen lautakunta

Puheenjohtaja
Ala-Katara Severi
Pöytäkirjanpitäjä
Kujansuu Johanna
Tarkastajat
Annala Hanna
Osallistujat
Annala Hanna, Jokioja Tiina, Koivisto Juha, Korkiakoski Mika
Varajäsenet
Leinonen-Jokioja Sami
Muu osallistujat
Silvennoinen Erja
Kokousnumero
1/2021
Kokouspäivä
20.1.2021
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
18:41
Kokouspaikka
Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 20.1.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 21.1.2021 alkaen
Allekirjoittajan nimi Tarmo Oraluoma
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Merja Tarsia ja Tero Pystykoski. Pöytäkirja tarkastetaan 21.1.2021 ja pidetään nähtävänä kunnan tietoverkossa 21.1.2021
alkaen.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Merja Tarsia ja Tero Pystykoski.

Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Antti Tarsia ja Hanna Annala.

§ 3 Teknisen lautakunnan kokousajat ja koollekutsuminen vuonna 2021

Kihniön kunnan hallintosäännön 129 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään vähintään 4 päivää ennen kokousta, toimitus- ja kokouspäivä mukaan lukien. Edellä mainitusta neljän päivän ajasta voidaan poiketa asian kiireellisyyden niin vaatiessa toimielimen enemmistön suostumuksella (hallintosääntö 130 §).

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Päätösehdotus

Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa ja pääsääntöinen kokouspäivä on keskiviikko. Kokouspaikka on pääsääntöisesti kunnanviraston kokoushuone. Kokoukset alkavat kello 17.00.

Kokouskutsuna toimitetaan esityslista, joka lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta toimitus- ja kokouspäivä mukaan lukien. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää myös sähköpostilla.

Kiireellisissä tapauksissa kokous voidaan kutsua myös koolle puhelimitse tai sähköpostilla.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 4 Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastus ja nähtävillä pito

Kihniön kunnan hallintosäännön (150 §) mukaan: ”Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Puheenjohtaja ja pöytäkirjan tarkastajat voivat ilmoittaa myös sähköisesti pöytäkirjan hyväksymisestä, jolloin pöytäkirja varmennetaan allekirjoituksilla myöhemmin. Pöytäkirjaan liitetään päätöksiä koskevat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset sekä muutoksenhakukiellot”.

Kuntalain 140 §:n mukaan päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle: ”Toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä”.

Päätösehdotus

Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjat tarkastaa kussakin kokouksessa erikseen valittavat kaksi pöytäkirjantarkastajaa viimeistään esityslistaan merkittyyn nähtävilläolopäivään mennessä.

Kokouspöytäkirjat pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävillä kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 5 Teknisen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2021

Kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvio- ja taloussuunnitelman mukaan talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävien hoitamista varten.

Asianomainen hallintokunta jakaa tehtäväkokonaisuudelle annetun määrärahan käyttösuunnitelmassaan edelleen vastuuyksiköille ja kustannuspaikoille meno- ja tulolajitarkkuudella.

Liite nro 1: Meno- ja tulolajitarkkuudella tehty ehdotus talousarvion käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2021.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen käyttösuunnitelman vuodelle 2021. Käyttösuunnitelmaan voidaan talousarviovuoden kuluessa tehdä tarpeellisia muutoksia.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 6 Ranta-Jokipii ym. ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

§ 6 Ranta-Jokipiin ym. ranta-asemakaavan muutos ja laajennus on ehdotusvaiheessa ja kaavan laatija on vastineessaan annettuun lausuntoon ja kannanottoihin tehnyt muutokset kaava-aineistoon.

Kaavan laatijan vastine liitteessä 2.

Edeltävä kohta
§ 61 Ranta-Jokipii ym. ranta-asemakaavan muutos ja laajennus; osallistumis- ja arviointisuunnitel..., § 72 Ranta-Jokipii ym. ranta-asemakaavan muutos ja laajennus, § 125 Ranta-Jokipii ym. ranta-asemakaavan muutos ja laajennus; osallistumis- ja arviointisuunnite...
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä kaavan esitetyssä muodossa ja esittää edelleen kunnanhallitukselle kaavaa hyväksyttäväksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus

§ 7 Maa-aineslain 14 §:n mukainen valvonta-asia maa-ainesluvan laiminlyöntien johdosta/ kiinteistö Vähämäki RN:o 250-407-3-132

Tekninen lautakunta on myöntänyt Alvarin Sora ja Murske Oy:lle maa-ainesluvan jatkoajan kallioaineksen ottamiseksi 30.6.2010 siten, että lupa on ollut voimassa heinäkuulle 2015 saakka. Maisemointitöiden vakuudeksi on edellytetty 4 000 € vakuutta, joka tulee olla voimassa 6 kk yli ottoajan. Kihniön Osuuspankki on toimittanut vakuuden Kihniön kunnalle.

Lupahakemuksessa on esitetty, että ottamisalueen reunat jätetään pystysuoriksi ja alueen ympärille rakennetaan metallirakenteinen verkkoaita. Varastoituna olleet murskeet ja pintamaat tasataan siistiin kuntoon.

Lupaehdoissa on maisemoinnin osalta edellytetty, että maisemointi ja jälkihoitotyöt suoritetaan viivyttelemättä. Maisemoinnissa voidaan käyttää ylijäämämaita.

Kuntaan tulleiden yhteydenottojen perusteella ympäristönsuojelu oli yhteydessä luvan haltijaan talvella 2016, jolloin aikarajaksi aidan valmiiksi saattamiselle annettiin syksy 2017. Luvan haltija ilmoitti, että aidan pystytys on tilattu ja se valmistuu helmikuun 2018 loppuun mennessä.

Tekninen lautakunta päätti 31.1.2018, että se tulee käynnistämään uhkasakkolain mukaiset hallinnolliset pakkokeinot, ellei riittävän korkea metallinen suoja-aita ole valmistunut ottoalueen ympärille luvattuun määräaikaan mennessä. Lautakunta kumosi päätöksensä toiminnanharjoittajan oikaisuvaatimuksen johdosta laillisuusperiaatteella kirjallisen menettelytavan puuttumisen takia. Samalla lautakunta kehotti suojaamaan ja maisemoimaan ottoalue.

Ympäristötarkastaja tarkasti 3.4.2018 ottoalueen ja totesi, että verkkoaitaa ei ole rakennettu suojaamaan jyrkkiä louhosseinämiä ja kehotti luvan haltijaa tekemään aidan.

Ympäristötarkastaja tarkasti alueen 11.11.2020 ja totesi, että maisemointi on tehty hyväksyttävästi vain ottoalueen kaakkoiskulmassa. Sen lisäksi koillis- ja pohjoisosat on otettu ympäröivän maanpinnan tasoon, jolloin niillä ei tarvita suojausta tai lisämaisemointia. Sen sijaan etelä- ja länsireuna alueelle johtavan tien varrella on jätetty jyrkäksi ja vaaralliseksi ilman luvassa edellytettyä teräsverkkoaitaa. Etelä- ja lounaisluiskille on ajettu vähäisiä määriä pintamaita, mutta luiskat ovat jyrkkiä.

Lainsäädäntö

Maa-aineslain 14 §:n mukaan valvontaviranomaisen on velvoitettava toiminnanharjoittaja ryhtymään toimiin laiminlyöntien osalta. Asianomainen voidaan velvoittaa täyttämään velvollisuutensa sakon uhalla tai sillä uhalla, että tekemättä jätetty velvoite suoritetaan laiminlyöjän kustannuksella.

Maa-aineslain 18 §:n mukaan valvontaviranomaisen on laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asia myös syyttäjäviranomaiselle, ellei tekoa ole pidettävä vähäisenä.

Maa-ainesasetuksen 8 §:n mukaan maa-aineslain nojalla määrätyn vakuuden tulee olla voimassa siihen saakka, kunnes kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämien toimenpiteiden toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty.

Oheisaineisto: numeroimattomana oheisaineistona ottoalueen sijaintia osoittava karttaliite sekä kuvia ottoalueesta.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Pentti Keskitalo

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää todeta, että Alvarin Sora ja Murske Oy ei ole suorittanut sille maa-ainesluvassa 30.6.2010 annettuja ehtoja teräsverkkoaidan rakentamiseksi tai alueen maisemoimiseksi turvalliseksi viranhaltijan ja lautakunnan antamista kehotuksista huolimatta.

Lautakunta ilmoittaa todettujen laiminlyöntien johdosta, että se tulee määräämään luvan haltijan suorittamaan edellytetyt toimenpiteet uhalla, että lautakunta käyttää kunnalle asetettua vakuutta töiden suorittamiseksi, ellei luvan haltija noudata määräystä. Suoritettavat toimet ovat joko teräverkkoaidan rakentaminen etelä- ja länsirajalle tai vaihtoehtoisesti jyrkkien rintausten loiventaminen vähintään 1:3 kaltevuuteen louheilla, pintamailla ja tarvittaessa muilla puhtailla mailla. Mahdollinen täyttötyö edellyttää hakemaan maa-ainesluvan maisemointitöille jatkoaikaa. Lautakunta ilmoittaa samalla, että laiminlyönti voidaan ilmoittaa myös syyttäjäviranomaiselle.

Ennen määräyksen antamista lautakunta varaa Alvarin Sora ja Murske Oy:lle mahdollisuuden vastineen antamiseen. Vastine tulee toimittaa kahden viikon sisällä kirjeen vastaanottamisesta uhalla, että asia voidaan tämän jälkeen käsitellä ilman vastinetta.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Alvarin Sora ja Murske Oy

§ 8 Maa-aineslain 14 §:n mukainen valvonta-asia maa-ainesluvan määräysten laiminlyöntien johdosta / kiinteistö Louhimo RN:o 250-407-3-163 a

Tekninen lautakunta on myöntänyt Alvarin Sora ja Murske Oy:lle maa-ainesluvan kallioaineksen ottamiseksi 20.8.2018 siten, että lupa on ollut voimassa 20.9.2020 saakka. Maisemointitöiden vakuudeksi on edellytetty 5 500 € vakuutta, joka tulee olla voimassa vuoden yli ottoajan. Vakuutta ei ole toimitettu. Kallion murskaus on hoidettu meluilmoituksella eikä alueelle ole haettu ympäristölupaa.

Ympäristötarkastaja piti alueella tarkastuksen 20.5.2020, jolloin hakijalle ilmoitettiin, että mikäli maisemointia ei saada suoritettua syyskuun aikana, tulee maisemoinnille hakea lisäaikaa. Mikäli alue saadaan maisemoitua, alueella pidetään lopputarkastus.

Ympäristötarkastaja piti alueella uuden tarkastuksen 30.9.2020 ja totesi, että alueella ei ole tehty maa-ainesluvan edellyttämiä maisemointitöitä eikä lisäaikaa maisemoinnille ole haettu.

Lupaehtojen mukaan viimeistellyn rinteen kaltevuuden tulee olla 1:3 tai loivempi. Pintamaat tulee käyttää maisemointiin uuden kasvillisuuden pohjaksi. Tarkastuksen perusteella alueella on kaksi veden täyttämään louhosta ja pintamaita on varastoituna alueen reunoille.Alueelle on edellytetty lupaehdoissa myös teräsverkkoaidan rakentamista.

Ympäristötarkastaja lähetti Alvarin Sora ja Murske Oy:lle tarkastuksen johdosta kuulemiskirjeen, jossa pyydettiin luvan haltijan vastinetta laiminlyöntien osalta 23.10.2020 mennessä. Alvarin Sora ja Murske Oy:lle ilmoitettiin, että ympäristönsuojeluviranomainen voi tämän jälkeen ryhtyä asiassa pakkotoimiin maisemointitöiden suorittamiseksi.

Alvarin Sora ja Murske Oy ei ole jättänyt asiassa vastinetta.

Maa-aineslain 14 §:n mukaan valvontaviranomaisen on velvoitettava toiminnanharjoittaja ryhtymään toimiin laiminlyöntien osalta. Asianomainen voidaan velvoittaa täyttämään velvollisuutensa sakon uhalla tai sillä uhalla, että tekemättä jätetty velvoite suoritetaan laiminlyöjän kustannuksella.

Maa-aineslain 18 §:n mukaan valvontaviranomaisen on laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asia myös syyttäjäviranomaiselle, ellei tekoa ole pidettävä vähäisenä.

Oheisaineisto: numeroimattomana oheisaineistona ottoalueen sijaintia osoittava karttaliite sekä kuvia ottoalueesta.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Pentti Keskitalo

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää todeta, että Alvarin Sora ja Murske Oy ei ole suorittanut sille maa-ainesluvassa annettuja ehtoja alueen maisemoimiseksi eikä ole antanut vastinetta kuulemiskirjeen johdosta.

Lautakunta kehottaa em. johdosta Alvarin Sora ja Murske Oy:tä maisemoimaan ottoalue kuukauden sisällä kehotuksen vastaanottamisesta siten, että alueelle louhitut ottoalueet täytetään ottoalueelle varastoiduilla louheilla ja pintamailla ja tarvittaessa muilla puhtailla mailla siten, että alue muodostuu tasaiseksi tai luiskat loivennetaan vähintään 1:3 kaltevuuteen. Mikäli alue tasataan tai alueelle ei jää vaaralliseksi katsottavia luiskia, voidaan teräsverkkoaita jättää tekemättä.

Samalla lautakunta ilmoittaa, että mikäli kehotusta ei noudateta, lautakunta voi ryhtyä pakkotoimiin laiminlyöntien oikaisemiseksi ja ilmoittaa laiminlyönti syyttäjäviranomaiselle.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Alvarin Sora ja Murske Oy

§ 9 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

- Investointien tilannekatsaus
- Tuulivoimatilanne

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 10 Muut asiat

- rakennustarkastajan lupapäätökset 1.11. - 31.12.2020 (liite 3)

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 11 Asemakaavan muutoksen vireilletulo Kihniön kunnassa, tilalla 250-403-7-212

Kihniön kuntaan on tullut vireille asemakaavan muutos korttelissa 71, tontti 1. Kiinteistötunnus on 250-403-7-212 ja osoite Prunnintie 6. Kaavamuutoksen tarkoitus on muuttaa liikerakennuksen käyttötarkoitusta. Tontti on nyt kaavan mukaan liikerakennusten korttelialuetta ja kaavamerkintä on KL. Uusi merkintä olisi AL, mikä tarkoittaa asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta.

Kaavan laatijana toimii Havanka Oy / Heikki Havanka.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy kaavahankkeen käynnistettäväksi ja kaavan laatijaksi Havanka Oy:n/Heikki Havanka.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus

§ 12 Vastaus Kunnanhallituksen § 167 Kuntalaisaloite: Järvisuomentien talviaikainen liukkaudentorjunta vedenottamon läheisyydessä

Tiet on jaettu mm. liikennemäärien ja liikenteellisen merkityksen mukaan talvihoitoluokkiin. Päätiet kuuluvat yleensä korkeimpaan hoitoluokkaan ja vähäliikenteiset tiet lähes poikkeuksetta alimpaan hoitoluokkaan. Hoitoluokka määrittää, missä kunnossa teiden on oltava talvella ja kuinka nopeasti hoitotoimenpiteet pitää tiestöllä aloittaa. Talvihoidon taso on erilainen eri hoitoluokan teillä, mutta saman luokan tiet hoidetaan koko maassa saman tasoisesti.

Vedenottamon ympäristön teiden VT23, Kankarintie ja Kihniöntie hoidosta vastaa PIMARA Oy ja Teollisuustien hoidosta Koneurakointi Nevanperä. Alempaan talvihoitoluokkaan kuuluvien Kankarintien, Kihniöntien ja Teollisuustien liukkaudentorjuntaan käytetään hiekkaa/mursketta. Järvisuomentien (VT23) kuuluu ylimpään talvihoitoluokkaan, jolloin liukkaudentorjuntaan käytetään tarvittaessa suolausta (NaCl ja CaCl).

Pirkanmaan ELY-keskus tilaa pohjavesiseurantaa (kloridiseuranta) AFRY Finland Oy:ltä:

Liitteenä Kihniön kirkonkylän vedenottamon vedenlaadun analyysitulokset vuoden 2020 näytteenottokierroksilta.

- Liite 1. Näytteen otto 18.5.2020: (suluissa raja-arvot) ja 11.8.2020

o Kloridi 22 mg/l(< 100 mg/l) 21 mg/l

o Natrium 13 mg/l (< 200 mg/l) 12 mg/l

- Suolapitoisuudet jäävät selvästi raja-arvojen alapuolelle.

Alueen nopeusrajoitukset on käsitelty ELY:ssa vuonna 2015.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus