Kunnanhallitus 2021-2025

Kunnanedustaja
Kiviholma Anna
Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu
Varapuheenjohtaja
Silvennoinen Erja
Esittelijä
Liukku Petri
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Ala-Katara Severi, Silvennoinen Erja
Osallistujat
Ala-Katara Severi, Jytilä Kirsi, Niemenmaa Nina, Niemi Marjo, Ojala Janne, Shemeikka Mika, Toivonen Katri
Varajäsenet
Haapamäki Arsi, Jokioja Tiina, Kivioja Antti, Koskinen Jari, Malin Marketta, Nevanperä Mikko, Oksanen Silja, Soininen Kalle, Törmä Leila
Muu osallistujat
Alkkiomäki Jari, Markkola Juha-Matti, Pusa Leila, Wiinamäki Petteri
Kokousnumero
6/2024
Kokouspäivä
13.5.2024
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
19:30
Kokouspaikka
Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 13.5.2024
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 14.5.2024
Allekirjoittajan nimi Anna Kiviholma
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri

§ 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 86 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Erja Silvennoinen ja Katri Toivonen. Pöytäkirja tarkastetaan 13.5. ja pidetään nähtävänä 14.5.2024- kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erja Silvennoinen ja Severi Ala-Katara.

§ 87 Laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät

Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti tarkistetaan laskujen asiatarkastajat/vastaanottajat vuosittain.

Kunnassa on käytössä sähköinen laskujen hyväksymiskäytäntö. Sisäisen valvonnan varmistamiseksi, laskujen vastaanottaja ja hyväksyjä ei saa olla sama henkilö. Omia laskuja ei voi hyväksyä eikä pääsääntöisesti alainen voi hyväksyä esimiehen laskuja. Laskujen vastaanottajat/asiatarkastajat tarkistavat laskun oikeellisuuden. Vastaanottajan tulee tarkistaa tiedot tavaran tai palvelun tilaajalta. Laskujen hyväksyjän on huolehdittava, että laskussa on asianmukaiset tilimerkinnät ja muut laskutustiedot. Reklamoinnista vastaa tavaran tai palvelun tilaaja. Laskut tulee toimittaa maksatukseen välittömästi hyväksymisen jälkeen viivästyskorkojen välttämiseksi.

Liite 1 ostolaskujen vastaanottajat ja hyväksyjät

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteessä mainitut laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että yleinen hyväksymisoikeus varsinaisen hyväksyjän tai varahyväksyjän esteellisenä tai poissa ollessa kaikkiin kunnan laskuihin on seuraavan järjestyksen mukainen: 1. kunnanjohtaja 2. talous- ja hallintojohtaja 3. talouspäällikkö.

Varsinaisten laskujen vastaanottajien ollessa estynyt, ottaa osastopäällikkö laskut vastaan ja kunnanjohtaja tai talous- ja hallintojohtaja hyväksyy.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät, taloustoimisto

§ 88 Pitkäaikaisen lainan tarjouspyynnöt

Kuluvana vuonna toteutettavien investointien ja käyttötalouden rahoittamista varten tarvittaneen pitkäaikaista lainaa yhteensä 300-600.000 euroa. Kunnanvaltuusto on myöntänyt vuodelle 2024 kunnanhallitukselle 500.000 euron velanottovaltuuden.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan pyytämään tarjoukset lainasta 10, 15, 20 vuoden laina-ajalla ja eri korkovaihtoehdoilla.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 89 Verotuloennuste 2024

Kuntaliitolta saadun verotuloennusteen mukaan verotuloja kertyy Kihniössä ko. ennusteen mukaan kuluvana vuonna noin 5.000 euroa vähemmän kuin on budjetoitu ja noin 149.000 euroa vähemmän kuin vuonna 2023.

Kuluvan vuoden talousarvio hyväksyttiin alijäämäisenä. Kunnal­lisverotuotto vuonna 2023 oli 2.520.945.000 euroa ja ennusteen mukaan kunnallisverotuotto olisi vuoden 2024 lopussa 2.454.000 euroa. (ero -67.000).

Yhteisöverotuotto vuonna 2023 oli 746.657 euroa ja ennusteen mu­kaan yhteisöverotuotto olisi vuoden 2024 lopussa 628.000 euroa (ero -118.657).

Kiinteistöverotuotto vuonna 2023 oli 562.526 euroa ja ennusteen pe­rusteella kiinteistöveron tuotto olisi 598.000 euroa (ero +35.474) vuoden 2024 lopussa.

Esityslistan mukana on kuntaliiton arvio (5/2024) kunnan verotulokertymästä vuoden 2024 osalta (liite ), jonka mukaan Kihniön kunnan verotulot 2024 yh­teensä olisivat 3.681.000 euroa (3.829.778.000 / 2023).

Liite 2 verotuloennuste

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kuntaliiton verotuloennusteen tiedoksi sekä käy asi­asta tarvittavan keskustelun.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 90 Kihniön kunnan lausunto Myyränkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnoksesta

Kunnanhallitus 4.4.2024 § 67

Kunnanhallitus käsitteli asiaa 4.4.2024

Muutettu päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää asettaa Myyränkankaan tuulivoimaosayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot.

Lisäksi kunnanhallitus yhtyy teknisen lautakunnan esitykseen, että koska tuulipuiston haitalliset vaikutukset ovat paikallisia, hankevastaavan tulee kaavaprosessin edetessä huomioida, että myös paikalliset hyödyt optimoidaan kaavaratkaisussa ensisijaisesti.

Hankevastaavan tulisi huomioida siirtolinjan kulku ensisijaisesti vaihtoehto SVE2 mukaisesti.

Kihniön kunta lausuu kaavaluonnoksesta lausuntoajan kuluessa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Edeltävä kohta
§ 28 Myyränkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnos
Päätösehdotus

Kihniön kunnanhallitus antaa Myyränkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnoksesta seuraavan lausunnon:

Kihniön kunta ei hyväksy luonnoksessa esitetyn, Kihniön kunnan puolella sijainneen tuulivoimalan siirtämistä Virtain kaupungin puolelle (WTG 6). Kyseinen voimala on kaavan luonnosvaiheessa siirretty kuntarajan yli Virtain puolelle. Perusteena Kihniön kunta esittää, että Kihniön kunnan alue kantaa suurimman maisemahaitan hankkeen sähkönsiirtolinjasta, jolla toteutetaan todennäköisesti myös Virtain puolen muiden tuulipuistohankkeiden sähkönsiirto valtakunnanverkkoon. Edellisestä johtuen taloudellisen hyödyn siirtäminen naapurikunnan alueelle ei ole perusteltua. Kihniön kunta vaatii, että voimala (WTG 6) palautetaan eri vaihtoehdoissa takaisin Kihniön kunnan puolelle rajaa. Palautuksen myötä toteutuu myös tasapuolinen kohtelu maanomistajien kesken, joka tällaisissa hyvin monia maanomistajia tarvitsevissa hankkeissa on erittäin tärkeää.

Sähkönsiirtolinja

Kihniön kunnan kannattamassa eteläisessä sähkönsiirtolinjavaihtoehdossa, eli SVE2:ssa, lähtee hankealueelta kolme haaraa. Oikeanpuoleisin haara, eli SVE2C kiertää Lavajärven rakennuskaava-alueen eli Lavajärven loma-asutuksen sekä luonnontilaisen Iso Keisarijärven. Vaihtoehdoissa SVE2A ja SVE2B sähkönsiirtolinja sijoittuisi häiritsevästi loma-asutuksen ja tonttien läheisyyteen ja häiritsisi Iso Keisarijärven luonnontilaisuutta. Nämä haitat voitaisiin välttää SVE2C toteutuksella.

Esteellisyys
Jytilä Kirsi, Toivonen Katri (hallintolaki 28 §:n 3)
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Kirsi Jytilä ja Katri Toivonen esittivät esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi
Janne Ristolainen Abo Wind, Minna Lehtonen Ramboll

§ 91 Sivistyslautakunnan kannanotto työhyvinvointiin

Liitteenä 3 kannanotto

Edeltävä kohta
§ 44 Kannanotto työhyvinvointiin
Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta keskustelun.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus kävi keskustelun asiasta ja merkitsi kannanoton tiedoksi.

§ 92 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 93 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kunnanhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

3 kiinteistönluovutusilmoitusta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 94 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja § 5, 8

Talouspäällikkö § -

Pöytäkirjat:

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 17.4.2024

§ 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 35 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 36 Muutos Kihniön yhtenäiskoulun tuntijakoon 1.8.2024 lähtien

§ 37 Kihniön yhtenäiskoulun valinnaiskurssien opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle

2024-2025

§ 38 Sivistystoimen täytettävät virat ja tehtävät

§ 39 Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

§ 40 Ilmoitus- ja muut asiat

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 7.5.2024

§ 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 42 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 43 Kuntosalin sääntöjen päivitys

§ 44 Kannanotto työhyvinvointiin

§ 45 Luvan myöntäminen leirikoulun järjestämiseen

§ 46 Kirjaston aukiolot kesällä 2024

§ 47 Hyvinvointikertomus 2023 ja hyvinvointisuunnitelma 2024

§ 48 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 31.03.2024

§ 49 Viranhaltijapäätökset

§ 50 Ilmoitus- ja muut asiat

Tarkastuslautakunta 23.4.2024

Nuorisovaltuusto 25.4.2024

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet pöytäkirjat tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 95 Ilmoitusasiat

Saapuneet:

1. Pirha: § 36 Lausunto Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja potilasasiamiesten vuosiselvitykseen asiakkaan ja potilaan asemasta ja oikeuksista 2023

2. Koillis-Satakunnan Sähkö Oy yhtiökokouskutsu

3. Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueen työllisyyslautakunnan kokoonpanoesitys


Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.