Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 2021-2025

Puheenjohtaja
Törmä Leila
Varapuheenjohtaja
Nevanperä Mikko
Pöytäkirjanpitäjä
Lankinen Vilja
Tarkastajat
Kaikkonen Sirpa, Malin Marketta
Osallistujat
Haapamäki Arsi, Kaikkonen Sirpa, Koivukoski Mikael, Koskinen Jari, Malin Marketta, Oksanen Silja, Toroskainen Maarit
Varajäsenet
Annala Taija, Jytilä Kirsi, Kohtala Paavo, Korkiakoski Mika, Leinonen-Jokioja Sami, Myllyniemi Tuula, Rahkola Jaana, Soininen Kalle, Vierre Ulla
Muu osallistujat
Koivisto Neea, Männikkö-Tarsia Tarja, Shemeikka Mika
Kokousnumero
5/2024
Kokouspäivä
18.3.2024
Kokouksen alkuaika
18:00
Kokouksen päättymisaika
19:45
Kokouspaikka
Kunnantalon kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 18.3.2024
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 19.3.2024
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri

§ 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Mikko Nevanperä ja Arsi Haapamäki. Pöytäkirja tarkastetaan 18.1.2024 ja pidetään nähtävänä 19.1.2024 kunnan tietoverkossa.

Asian kokouskäsittely

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marketta Malin ja Sirpa Kaikkonen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 27 Yleiset leirikouluohjeet sekä linjaukset

Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma ohjaa yhä enemmän monipuolisiin oppimis-ympäristöihin ja työtapoihin sekä yhteistyöhön koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Opetuksen järjestäjän tehtävänä on laatia kouluilleen ohjeet ja toimintamalli koulun ulkopuolisen opetuksen toteuttamisesta ja perehdyttää henkilöstö niihin.

Tämä kouluretki- ja leirikouluohjeistus antaa opettajalle ja/tai huoltajalle tietoa niistä asioista, joita retkeä ja leirikoulua suunnittelevan tulee ottaa huomioon ja miten hänen tulee toimia. Kouluretken ja leirikoulun suunnitteluun ja valmisteluun tulee varata aikaa, jotta koulun ulkopuolinen opetus on toimivaa, antoisaa ja turvallista. Ohjeistuksessa käydään läpi kouluretken ja leirikoulun suunnitteluun, järjestämiseen ja varainhankintaan liittyviä asioita sekä vastuuja valvontakysymyksiä.

Koulun ulkopuolinen opetus on kirjattu koulun vuosisuunnitelmaan. Yksittäisiä tunteja ei vuosisuunnitelmaan kirjata, vaan siitä tulee käydä ilmi yksittäisten tuntien pitämisen mahdollisuus koulun ulkopuolella.

Oppilas saa opetussuunnitelman mukaista opetusta, ohjausta ja tarvitsemaansa tukea myös koulun ulkopuolella järjestettävässä opetuksessa.

Koulun järjestyssäännöt ja rangaistukset ovat voimassa myös koulun ulkopuolella toteutettavan opetuksen aikana. Opetuksen järjestämispaikan tulee olla turvallinen.

Leirikouluohjeet ja -linjaukset tulevat voimaan 1.8.2024.

Muut osallistujat
Männikkö-Tarsia Tarja
Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteen 2 mukaisen esityksen yleisestä leirikouluohjeesta ja linjauksista.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kihniön yhtenäiskoulu

§ 28 Poikien Päivän huomioiminen Kihniössä 16.5.2024

Kunnanhallituksen kokouksessa 12.2.2024 § 32 Kihniön kunta päätti huomioida 16.5.2024 vietettävää Poikien Päivää kutsumalla kunnastaan yhden pojan "sijaistaman" kunnanjohtajaa ko. päivän ajan. Kunnanjohtaja toimii päivän mentorina. Kunnanhallitus päätti antaa valintaprosessin sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tehtäväksi.

Muut osallistujat
Männikkö-Tarsia Tarja
Edeltävä kohta
§ 32 Poikien Päivän huomioiminen Kihniössä 16.5.2024
Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää antaa ehdokkaiden valinnan Kihniön yhtenäiskoululle. Kihniön yhtenäiskoulu asettaa kolme ehdokasta 15.4.2024 mennessä, joista kunnanhallitus valitsee sopivan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kihniön yhtenäiskoulu / Kunnanhallitus

§ 29 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimintakertomus 2023

Lautakunnan on laadittava toiminnastaan kertomus kultakin kalenterivuodelta. Liitteenä nro 1 on sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimintakertomus vuodelta 2023.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on ylitänyt talousarvion 48.024, 026 eurolla. Ylitykselle ei ole haettu lisämäärärahaa.

Esityslistan liitteet:

Sivistyslautakunnan toimintakertomus 2023, liite 1

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen toimintakertomuksen vuodelta 2023.

Lisäksi sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy osaltaan talousarvion ylityksen 48.024, 026 euroa. Ylitykselle ei ole haettu lisämäärärahaa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 30 Liikunta- ja nuorisotoimen avustusten jako 2024

Liikunta- ja nuorisotoimen talousarviossa on varattu vuodelle 2024 avustuksiin yhteensä 20.000 euroa, josta nuorisotoimen avustusta 11.500 euroa ja liikuntatoimen avustusta 8.500 euroa. Kunnanhallituksen 06.03.2023 päätöksen mukaisesti jaetaan nuorisotoimen osuudesta 4H-yhdistykselle palkkausavustuksena 6.600 €.

Vapaa-aikaohjaaja on käsitellyt anomukset yhdessä talous- ja hallintojohtajan sekä kunnanjohtajan kanssa. Avustusten jaossa on käytetty sivistyslautakunnan (08.12.1999, 26 §) hyväksymiä liikunta- ja nuoriso-toimen avustusten jakoperusteita.


Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteen 3 mukaiset avustukset.

Lisäksi sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä kunnanhallituksen 06.03.2023 päätöksen mukaisesti nuorisotoimen osuudesta 4H-yhdistykselle palkkausavustuksena 6.600€.

Asian kokouskäsittely

- Esityslistan liitteen alkuperäisiä ehdotuksia muokattu keskustelun pohjalta.

- Mikko Nevanperä ja Mikael Koivukoski poistuivat asian käsittelyn ajaksi.

Esteellisyys
Mikko Nevanperä, Mikael Koivukoski
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Hakijat

§ 31 Kulttuuritoimen avustusten jako vuonna 2024

Kulttuuritoimen avustusmääräraha on 3.400 euroa vuodelle 2024.

Avustushakemuksia ovat arvioineet vapaa-aikaohjaaja, talous- ja hallintojohtaja sekä kunnanjohtaja.

Kulttuuritoimen hakemukset ovat samassa liitteessä liikunta- ja vapaa-aikatoimen kanssa (§ 30)

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteen 3 mukaiset avustukset.

Asian kokouskäsittely

Esityslistan liitteen alkuperäisiä ehdotuksia muokattu keskustelun pohjalta.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Hakijat

§ 32 Erityishuoltona järjestetyn toiminnan ateriamaksut

Kokouksessaan 1/2023 § 8 sivistyslautakunta on hyväksynyt sopimuksen Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa aamu- ja iltapäivätoiminnan ja sekä koulun loma-ajan aikaisen hoidon järjestämisestä erityishuoltona. Sopimuksen kohdassa 7, VAMMAISPALVELUN VASTUULLA OLEVIEN KUSTANNUSTEN KORVAAMISEN PERUSTEET, määritetään erityishuoltona järjestettävästä aamu- ja iltapäivätoiminnasta sekä loma-ajan hoidosta aiheutuvat välttämättömät korvattavat kustannukset, joita ovat henkilöstökustannukset sekä kohtuulliset toteutuneet tila-, ateria- ja materiaalikustannukset sekä hallinnolliset kustannukset.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta ei ole vahvistanut Pirkanmaan hyvinvointialueelta laskutettavia ateriamaksuja.

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää vahvistaa laskutettaviksi ateriahinnoiksi aamupäivätoiminnan aamupalan osalta 2 euroa/päivä sekä loma-ajan hoidon osalta 7 euroa/päivä.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 33 Ilmoitus- ja muut asiat

  • Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokouksessa 4/2024 § 20 Lukuvuoden 2024-2025 työpäivät on huomattu virheellinen kirjaus. Lukuvuoden päättymispäiväksi on kirjattu lauantai 01.06.2024. Oikea päättymispäivä on lauantai 31.5.2025.
  • Sovitaan seuraava kokousaika.
Päätösehdotus
  • Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee virheellisen kirjauksen tiedokseen saatetuksi.
  • Seuraavaksi kokousajaksi päätettiin keskiviikko 17.4.2024 klo 18. Kokous nuorisotilassa.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.