Sivistyslautakunta

Puheenjohtaja
Törmä Leila
Varapuheenjohtaja
Jokioja Tiina
Pöytäkirjanpitäjä
Sillanpää Matti
Tarkastajat
Haapamäki Arsi, Nevanperä Mikko
Osallistujat
Haapamäki Arsi, Kuusisto Kosti, Malin Marketta, Nevanperä Mikko, Oksanen Silja, Rahkola Jaana
Varajäsenet
Annala Hanna, Annala Ossi, Korkiakoski Anita, Korkiakoski Mika, Koskinen Jari, Myllyniemi Tuula, Törmä Noora, Toroskainen Maarit, Vehkapuru Arto
Muu osallistujat
Kilic Kirsi, Koivistoinen Hannu, Toivonen Katri
Kokousnumero
3/2020
Kokouspäivä
18.3.2020
Kokouksen alkuaika
17:30
Kokouksen päättymisaika
19:15
Kokouspaikka
Kunnanhallituksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastuspäivä 18.3.2020
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 19.03.2020
Allekirjoittajan nimi Elina Kortesmaa
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 17 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arsi Haapamäki ja Mikko Nevanperä.

§ 18 Nuorisovaltuuston jäsenen oikeus osallistua sivistyslautakunnan kokouksiin

Kuntalain (210/2015) § 26:n mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen. Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa. Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8§:ssä.

Kunnanhallitus asetti Kihniön uuden nuorisovaltuuston kokouksessaan 17.02.2020 ja nimesi siihen tälle toimikaudelle kymmenen jäsentä.

Nuorisovaltuusto on järjestäytymiskokouksessaan 03.02.2020 valinnut keskuudestaan nuorisovaltuuston edustajaksi sivistyslautakuntaan Amalia Yli-Kärkelän ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Fanny Oksasen.

Kihniön kunnan hallintosäännön 135 §:n mukaan lautakunta päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää, että nuorisovaltuuston jäsen Amalia Yli-Kärkelä tai hänen henkilökohtainen varajäsenensä Fanny Oksanen voivat osallistua sivistyslautakunnan kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella. Salaisten asioiden käsittelyyn osallistumisoikeutta ei ole.

Esteellisyys
Amalia Yli-Kärkelä
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Nuorisovaltuusto, Amalia Yli-Kärkelä, Fanny Oksanen

§ 19 Kouluterveyskyselyn 2019 tulosten esittely

Kihniö muiden kuntien ohella osallistuu kahden vuoden välein kouluterveyskyselyyn, jonka tulokset ovat kuntien saatavilla niin valtakunnallisesti kuin kuntakohtaisestikin. Vuoden 2019 keväällä tehdyn kouluterveyskyselyn tulokset ovat saatavilla. Kouluterveyskyselyssä kyselylomakkeeseen vastasivat 4-5 luokkalaiset sekä 8-9 luokkalaiset.

Kouluterveydenhoitaja Kirsi Kilic ja koulukuraattori Katri Toivonen ovat kokouksessa esittelemässä kyselyn tuloksia.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta siirtää kouluterveyskyselyn tulosten esittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 20 Sivistyslautakunnan toimintakertomus 2019

Lautakunnan on laadittava toiminnastaan kertomus kultakin kalenterivuodelta. Liitteenä nro 1 on sivistyslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2019.

Esityslistan liitteet:

Sivistyslautakunnan toimintakertomus 2019, liite 1

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen toimintakertomuksen

vuodelta 2019.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 21 Sivistystoimen täytettävät virat ja tehtävät

Uuden opetussuunnitelman myötä käsityön opetus muuttui. Jako tekniseen ja tekstiilityöhön poistui. Yhtenäiskoululla on tarvetta myös musiikin opettajalle. Ensi lukuvuodelle 2020-2021 on tarve hakea edelleen musiikin ja käsityön tuntiopettajia.

Yhtenäiskoulun biologian ja maantiedon lehtori on irtisanoutunut 1.8.2019 alkaen. Biologian, maantiedon ja terveystiedon tehtävä tulee laittaa auki tuntiopettajan tehtävänä.

Englannin ja toisen kotimaisen kielen lehtori on irtisanoutunut virastaan. Oppilaiden vähentyessä tunteja ei enää riitä lehtoraattiin, vaan tehtävä tulee laittaa auki tuntiopettajana.

Esikoulun opettajan siirryttyä toiseen pienryhmään erityisopettajaksi tulee esikoulun opettajan ja oppilasmäärän koon ja erityisoppilaan erityistarpeen vuoksi tiimin palkattavan toisen alkuopettajan tehtävät laittaa auki lukuvuodeksi.

Kirjaston kirjastovirkailija on irtisanoutunut tehtävästään eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kirjastoon on palkattu lisäksi osa-aikainen (50 %) kirjastovirkailija. Kirjastoon tulee valita kirjastovirkailija. Toimistosihteerin tehtäviä hoitaa kunnantoimistoon palkattu toimistosihteeri.

Vakinaisia koulunkäynninohjaajia on yhtenäiskoulussa viisi. Määräaikaisia koulunkäynninohjaajia on kuusi. Perhepäivähoidon loppuessa heinäkuun lopussa 2020, vakinainen perhepäivähoitaja siirtyy koulunkäynninohjaajaksi. Tarvittava määrä koulunkäynninohjaajia palkataan ajalle 11.08.2020 - 05.06.2021.

Varhaiskasvatukseen ei palkata kolmatta varhaiskasvatuksen opettajaa. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien määrää arvioidaan syksyllä lasten määrän mukaan.

Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää vakinaisten opettajien valitsemisesta ja sivistystoimenjohtaja päättää muun henkilöstön valinnasta.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää, että seuraavat tehtävät täytetään määräaikaisesti lukuvuodeksi 2020 - 2021 eli 01.08.2020 - 31.07.2021:

- esiluokanopettajan virka

Lisäksi haetaan tuntipettajia seuraaville oppiaineille: käsityö, musiikki, alkuopetus, biologia, maantieto, terveystieto, ruotsi

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 22 Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot sivistyslautakunnalle tiedoksi

Kihniön koulutoimen arviointisuunnitelman mukaan sivistyslautakunnalle tiedotetaan vuosittain oppilasmäärät, oppilasennusteet, opettajatilanne sekä opetusryhmien koko.

Kihniön kunnan oppilasennuste (ilman esioppilaita) on koulutoimiston tekemässä tilastossa aina lukuvuoteen 2025 - 2026 asti. Samasta tilastosta selviävät nykyiset oppilasmäärät luokittain (liite nro 2).

Luokanopettajat, esiopettajat ja aineenopettajat ovat kolmea lukuun ottamatta päteviä. Luokanopettajat ovat kaikki vakinaisia. Kaikki aineenopettajat ovat vakinaisia lukuun ottamatta biologian, maantiedon ja terveystiedon aineenopettajaa, ruotsin aineenopettajaa sekä käsityön ja musiikin aineenopettajaa. Yhdellä aineenopettajalla on tällä hetkellä pitkäaikainen sijainen.

Laaja-alainen erityisopettaja keskittyy alempien luokkien oppilaiden puhe- ja lukitaitojen harjaannuttamiseen. Hänellä on oma luokkatila yläkoululla. Laaja-alainen erityisopettaja on varannut myös esioppilaita varten tunteja tarpeen mukaan. Laaja-alaisella erityisopettajalla on sijainen 31.05.2020 saakka.

Erityisopetuksen pienryhmissä työskentelee kaksi erityisluokanopettaja. He kummatkin ovat vakituisia ja päteviä tehtäviinsä. Toinen erityisluokanopettajista toimii myös varhaiskasvatuksen erityisopettajana.

Alakoulun puolella opetusryhmien koko vaihtelee välillä 9-24 oppilasta. Yläkoulun puolella opetusryhmien koon vaihteluväli on 10-22.

Esityslistan liitteet:

Oppilasmäärät ja ennusteet, liite 2

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee arviointisuunnitelman mukaiset asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 23 Liikunta- ja nuorisotoimen avustusten jako 2020

Liikunta- ja nuorisotoimen talousarviossa on varattu vuodelle 2020 avustuksiin yhteensä 22.024 euroa, josta avustussääntöjen mukaan on n. 50 % (10.512 € ) liikuntatoimen ja n. 50 % (11.512 €) nuorisotoimen avustusta. Kunnanhallituksen 09.03.2020 päätöksen mukaisesti jaetaan nuorisotoimen osuudesta 4H-yhdistykselle palkkausavustuksena 6.500 euroa.


Avustuksia on haettu seuraavasti:

Nuorisotoimi

Kihniön 4H-yhdistys

- palkkausavustus 8.500 euroa

- stipendiavustus 200 euroa

- vuokrausavustus 1.000 euroa

Kihniön Saalem-yhdistys ry

- yleisavustus 1.000 euroa

Kihniön Nuorisoseura

- yleisavustus 1.000 euroa

Kihniön Vapaaseurakunta

- yleisavustus 2.000 euroa

Kihniön Katajaiset

- yleisavustus 300 euroa


Liikuntatoimi

Kihniön Urheilijat

- yleisavustus 6.500 euroa

- matkakuluavustus 3.000 euroa

- toimitila-avustus 1.000 euroa

- ohjausavustus 2.000 euroa

- muut kohdeavustukset 1.000 euroa

Parkanon Seudun Hengitysyhdistys

- yleisavustus 500 euroa

Gospel Karting ry

- yleisavustus 1000 e

Vapaa-aikaohjaaja on käsitellyt anomukset. Avustusten jaossa on käytetty sivistyslautakunnan (08.12.1999, 26 §) hyväksymiä liikunta- ja nuoriso-toimen avustusten jakoperusteita ja nuorisotoimen pisteytysjärjestelmää.

Päätösehdotus

1. Sivistyslautakunta päättää myöntää nuorisotoimen avustuksia seuraavasti:

Palkkausavustus:

- 4H-yhdistys 6.500 euroa (kunnanhallituksen 9.3.2020 päätös)

Yleis- ja kohdeavustukset:

- Kihniön Saalem -yhdistys ry 1.000 euroa

- Kihniön Nuorisoseura 1.000 euroa

- Kihniön Vapaaseurakunta 2.000 euroa

- Kihniön Katajaiset 300 euroa

- 4H-yhdistys 200 euroa (stipendiavustus)

Avustusmäärärahasta jää jakamatta tässä vaiheessa 512 euroa.

2. Sivistyslautakunta päättää myöntää liikuntatoimen yleis- ja kohdeavustuksia seuraavasti:

Kihniön Urheilijat

- yleisavustus 4.012 euroa

- kohdeavustus 3.000 euroa (matkakulu)

Parkanon Seudun Hengitysyhdistys

- yleisavustus 500 euroa

Gospel Karting ry

- yleisavustus 1.000 euroa

Avustusmäärärahasta jää jakamatta tässä vaiheessa 2.000 euroa.

Esteellisyys
Jaana Rahkola (kohta 1), Kosti Kuusisto (kohta 2)
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
hakijat

§ 24 Kulttuuritoimen avustusten jako vuonna 2020

Kulttuuritoimen avustumääräraha on 900 euroa vuodelle 2020. Avustuksia on haettu seuraavasti.


Kulttuuritoimi

Kihniö-seura ry

- kohdeavustus 300 euroa

Kihniön matkailuyhdistys ry

- kohdeavustus 500 euroa

Parkano – Kihniön taideyhdistys Umbra Ry

- yleisavustus 250 euroa

Kihniön Vanhempainyhdistys ry

- kohdeavustus 300 euroa

Parkanon seudun hengitysyhdistys

- kohdeavustus 500 euroa


Vapaa-aikaohjaaja on käsitellyt anomukset.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää myöntää kulttuuritoimen avustuksia seuraavasti:

Kihniö-seura

- yleisavustus 300 euroa

Parkanon Kihniön taideyhdistys Umbra Ry

- yleisavustus 200 euroa

Kihniön Matkailuyhdistys ry

- kohdeavustus 200 euroa

Kihniön Vanhempainyhdistys ry

- yleisavustus 200 euroa

Avustusmääräraha jaetaan kokonaisuudessaan.

Asian kokouskäsittely

Esittelijä on esteellinen. Tämän pykälän ajan esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii lautakunnan puheenjohtaja Leila Törmä.

Esteellisyys
Matti Sillanpää, Marketta Malin
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
hakijat

§ 25 Kihniön yhtenäiskoulun 9.luokan leirikoulu Splitiin Kroatiaan 08.05 - 13.05.2020

Kihniön yhtenäiskoulun 9. luokan oppilaita (22 kpl) on lähdössä sivistyslautakunnassa hyväksytyn lukuvuosisuunnitelman mukaisesti leirikouluun Splitiin Kroatiaan 08.- 13.05.2020. Kokouksessa on nähtävänä luokanvalvoja, lehtori Inka Liimolan lähettämä lupa-anomus leirikoulun järjestämiseen. Leirikoulun ohjelmaan sisältyy tutustumista Kroatian historiaan, kulttuuriin ja luontoon (mm. käynti kansallispuistossa ja museossa).

Kokonaisvastuu leirikoulusta on lehtori Inka Liimolalla. Valvojiksi lähtevät hänen lisäkseen erityisluokanopettaja Rami Kuusela sekä 5 huoltajaa. Oppilaat vanhempineen ovat keränneet pääosin kaikki matkarahat. Lennot lähtevät ja saapuvat Helsinkiin. Matkat Helsinkiin tehdään tilauslinja-autolla.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta ei anna lupaa Kihniön yhtenäiskoulun 9. luokan oppilaille leirikoulumatkan tekemiseen Splitiin, Kroatiaan 08. - 13.05.2020 koronaepidemian vuoksi.

Esteellisyys
Jaana Rahkola
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Inka Liimola

§ 26 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 31.01.2020

Sivistyslautakunnan menojen toteutumaprosentti on 27,9 ja tulojen toteutumaprosentti on 6,7.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumaraportin 01.01. - 31.01.2020 tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 27 Ilmoitus- ja muut asiat

  • Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 22.01.2020 – 06.03.2020
  • Rehtorin viranhaltijapäätökset ajalla 22.01.2020 - 06.03.2020
  • Rehtorin varahenkilön viranhaltijapäätös 05.03.2020
  • Sivistystoimenjohtaja kertoi koronaviruksen aiheuttamasta koulun sulkemisesta ja muista sen vaikutuksista sivistystoimeen.
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi eikä käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.