Tekninen lautakunta

Puheenjohtaja
Ala-Katara Severi
Pöytäkirjanpitäjä
Kujansuu Johanna
Osallistujat
Koivisto Juha, Korkiakoski Mika
Kokousnumero
2/2020
Kokouspäivä
26.2.2020
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
18:20
Kokouspaikka
Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 27.2.2020
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan verkkosivuilla, 27.2.2020 alkaen
Allekirjoittajan nimi Tarmo Oraluoma
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja

§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 14 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Irja Keskinen ja Markus Koivisto. Pöytäkirja tarkastetaan 27.2.2020 ja pidetään nähtävänä kunnan tietoverkossa 27.2.2020 alkaen.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Irja Keskinen ja Markus Koivisto.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 15 Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus

Kihniön kunnanhallitus on kokouksessaan 10.6.2019 § 97 päättänyt asemakaavan laatimisen vireilletulosta.

Suunnittelualue on n. 39 ha suuruinen ja sijaitsee Koivikon teollisuusalueella, Kihniön kunnan lounaispuolella. Teollisuusalueen lisäksi kaavamuutosalueeseen kuuluu Saarijärventien eteläpuolen asuinalue. Asemakaavan laajennus sijoittuu alueen eteläosaan, Pyhäniementien pohjoispuolelle.

Kaavamuutoksen pääasiallinen tarkoitus on muuttaa Teollisuustien linjausta. Samalla Koivikon alueen rakentamattomia omakotitalojen tontteja tarkastellaan vastaamaan nykytarvetta. Lisäksi nykyistä teollisuusaluetta laajennettaisiin Pyhäniementielle saakka.

Liitteenä nro 1 Osallitumis- ja Arviointisuunnitelma (OAS)

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Osallistumis- ja Arviointisuunnitelman.

Aineisto asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 16 Koivikon rivitalojen vesimaksut

Koivikon rivitalojen peruskorjauksen yhteydessä jokaiseen asuntoon on asennettu vesimittari (kylmä/lämmin vesi), joten on voitu ottaa käyttöön huoneistokohtainen veden mittaus.

Aiemmin peruskorjatuissa taloissa on veden hinnaksi määritelty 7,70 euroa/m3.

Koska asunnoissa on mittarit sekä kylmälle, että lämpimälle vedelle, tulee myös hinnoittelu määrittää sekä kylmälle, että lämpimälle vedelle erikseen.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää kylmän veden hinnaksi 4,22 euroa/m3 ja lämpimän veden hinnaksi 8,70 euroa/m3. Hinnan astuvat voimaan 1.7.2020 alkaen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 17 Tienkäyttöoikeus kunnan maan kautta

Kihniön kunnalle on lähetetty pyyntö saada lupa tienkäyttöön kunnan maan kautta ja lupa rakentaa kevyt pengertie liitteenä olevan kartan mukaisesti. Tien tarkoitus olisi metsätalouskäyttö ja hakija vastaa pengertien rakentamisen kuluista.

Kyseessä on Kihniön kunnan omistama tila Lahdentausta, 250-407-4-83, jonne kulkee oma tie Haapanevan metsätien kautta. Tätä tietä olisi tarkoitus jatkaa ns. pengertienä n. 150 m tilalle Viinikka II (250-407-4-32).


Päätösehdotus

Tekninen lautakunta myöntää luvan pengertien rakentamiselle hakijan omalla kustannuksella. Hakijan tulee myös kustannuksellaan kunnostaa aiheuttamansa vahingot jo olemassa olevan tien osalle. Hakijan tulee myös itse ilmoittaa tien käytöstä Haapanevan metsätien tiehoitokunnalle.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 18 Siirtoviemärilasku, Parkanon Vesi Oy

Parkanon Vesi Oy on lähettänyt 31.12.2019 päivätyn laskun summaltaan 70.150,57 (alv 24%) Kihniön kunnalle. Lasku koskee Parkanon jätevedenkäsittelylaitoksella 2019 käsitellyn jäteveden loppulaskua. Koko vuoden lasku on 106 817,06 euroa.

12.2.2020 käytiin keskustelu Parkanon Vesi Oy:n toimitusjohtajan ja Kihniön kunnan teknisen toimen kesken asian tiimoilta. Keskustelussa selvitettiin laskutusperusteita.

Parkanon Vesi Oy:n laskussa on n. 60% korotus edellisvuoteen nähden, vaikka jäteveden määrä on kasvanut vain 6%. Kihniön kunnan tekninen johtaja on esittänyt laskusta reklamaation 13.2.2020 Parkanon Vesi Oy:lle ja pyytänyt erittelyä laskutusperusteista ja siirtoviemärin kunnossapitokustannuksista.

Lasku oheismateriaalina


Päätösehdotus

Lautakunta käy asiasta tarvittavan keskustelun saatujen selvitysten perusteella ja tekee sen jälkeeen päätöksen.

Asian kokouskäsittely

Asiaa käsiteltiin teknisen johtajan tekemän alustuksen pohjalta.

Päätöksen lisätiedot

Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan tekemään esityksen laskun summasta Parkanon Vesi Oy:lle.

§ 19 Veteraanitalon kerhotilan vuokranmääritys

Veteraanitalon päädyssä sijaitsee kerhotila, joka on vuokrattavissa käyttöön erilaisiin kokoontumisiin. Tilan käytöstä tulisi määrittää vuokrahinta ns. ulkopuolisille vuokraajille.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käy asiasta tarvittavan keskustelun ja päättää sen pohjalta sopivan vuokrahinnan tilan käytölle.

Asian kokouskäsittely

Irja Keskinen ehdotti hinnaksi 50€/kerta ja Juha Koivisto kannatti ehdotusta.

Päätöksen lisätiedot

Kaupalliseen ym. vastaavaan tarkoitukseen tilaa vuokrattaessa hinta on 50 €/ kerta (alv 0%).

§ 20 Palvelusopimus Kihniön kunnan viheralueiden hoidosta ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä

Kihniön kunta on vuosittain tehnyt sopimuksen Kihniön 4H-yhdistys ry:n kanssa kunnan viheralueiden hoidosta. Sopimuksella on saatu viherylläpito hoidettua samalla työllistäen paikallisia nuoria. Uusi sopimus tehdään kahdeksi kaudeksi ja sitä päivitetään tarvittaessa. Sopimuksen mukaisesti sopimuskaudella 27.4.2020–30.9.2021 tehtävien vihertöiden kokonaishinta on 32 000,00 euroa (alv 0 %) / kausi.

Sopimusluonnos kokouksessa nähtävänä.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy oheisen Kihniön 4H-yhdistys ry:n kanssa tehtävän sopimuksen viheralueiden hoidosta ja kunnossapidosta.

Päätöksen lisätiedot

Tekninen lautakunta päätti sopimuskaudeksi kolme vuotta, 27.4.2020 - 30.9.2022. Kausihinta on 32 000,00 euroa (alv 0%).

§ 21 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

- Koivikko C rivitalon vastaanotto pe 21.2.2020

- Teknisen toimen varastolle murtauduttu, asennetaan kameravalvonta omin voimin

- Teknisen toimen käytössä olleet Lämpörakenteen hallin tilojen vuokraus uudelta omistajalta

- Yhtenäiskoululla sisäilmamittauksia viidessä luokassa 3.3.2020

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 22 Muut asiat

- Rakennustarkastajan lupapäätökset 22.1. - 18.2.2020

- Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset 22.2. - 18.2.2020

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.