Sivistyslautakunta

Puheenjohtaja
Törmä Leila
Varapuheenjohtaja
Jokioja Tiina
Pöytäkirjanpitäjä
Sillanpää Matti
Tarkastajat
Annala Ossi, Oksanen Silja
Osallistujat
Haapamäki Arsi, Kuusisto Kosti, Malin Marketta, Nevanperä Mikko, Oksanen Silja, Rahkola Jaana
Varajäsenet
Annala Hanna, Annala Ossi, Korkiakoski Anita, Korkiakoski Mika, Koskinen Jari, Myllyniemi Tuula, Törmä Noora, Toroskainen Maarit, Vehkapuru Arto
Muu osallistujat
Koivistoinen Hannu
Kokousnumero
1/2020
Kokouspäivä
15.1.2020
Kokouksen alkuaika
17:30
Kokouksen päättymisaika
18:30
Kokouspaikka
Kunnanhallituksen kokoushuone
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 15.01.2020 alkaen
Allekirjoittajan nimi Elina Kortesmaa
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Asian kokouskäsittely

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Silja Oksanen ja Ossi Annala.

§ 3 Sivistyslautakunnan kokousajat ja koollekutsuminen vuonna 2020

Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunnan vuoden 2020 kokoukset pidetään tarvittaessa ja kokouspäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Kokouspaikka on yleensä kunnanviraston kokoushuone ja kokoukset alkavat kello 17.30.

Kokouskutsuna toimitetaan esityslista, joka pyritään postittamaan viimeistään neljä päivää ennen kokouspäivää. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää myös sähköpostilla. Kiireellisissä tapauksissa kokous voidaan kutsua koolle myös puhelimen tai sähköpostin välityksellä.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 4 Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastus ja nähtävillä pitäminen

Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Hallintosäännön mukaan kokouksesta kirjoittaa pöytäkirjan puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä ja pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan nettisivuilla.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää, että lautakunnan vuoden 2020 pöytäkirjat tarkastaa kussakin kokouksessa erikseen valittavat kaksi pöytäkirjantarkastajaa viimeistään pöytäkirjan nähtäville laittamispäivään mennessä.

Sivistyslautakunta päättää, että vuonna 2020 sivistyslautakunnan kokouksesta laadittu pöytäkirja julkaistaan soveltuvin osin kunnan nettisivuilla viimeistään seitsemäntenä päivänä kokouksesta. Esityslistat julkaistaan soveltuvin osin kunnan nettisivulla.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 5 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 30.11.2019

Sivistyslautakunnan menojen toteutumaprosentti on 81,8 ja tulojen toteutumaprosentti on 78,8.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumaraportin 01.01. - 30.11.2019 tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 6 Päiväkodinjohtajan viran täyttäminen

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 4.12.2019 laittaa Kettukallion päiväkodin päiväkodinjohtajan viran auki edellisen päiväkodinjohtajan irtisanouduttua.

Päiväkodinjohtaja vastaa päiväkodin toiminnan, pedagogiikan ja henkilöstön johtamisesta sekä suunnittelee, toteuttaa, seuraa ja arvioi toimintaa ja taloutta. Päiväkodinjohtajan tehtäviin kuuluu myös varhaiskasvatuksenopettajan tehtävät lapsiryhmässä sekä koko kunnan varhaiskasvatuksesta vastaaminen.

Päiväkodinjohtajan työssä arvostetaan vahvaa pedagogista työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja, kasvun ja oppimisen tuen järjestämisen tuntemusta, kokemusta esimiestyöstä sekä johtamistaitoja. Kelpoisuusehtona virkaan on varhaiskasvatuslain (540/2018 31 §:n, vrt. siirtymäsäännökset 74-75 §) mukainen kelpoisuus ja riittävä johtamistaito.

Viran viimeinen hakupäivä oli ma 13.01.2020 klo 15.00. Hakuaikana virkaa haki yksi henkilö. Virkaa hakenut on pätevä tehtäväänsä varhaiskasvatuslain siirtymäsäädöksen mukaan 31.12.2029 saakka.

Päätösehdotus

Lautakunta keskustelee päiväkodinjohtajan viran täyttämisen etenemisjärjestyksestä ja tekee tarvittavat päätökset.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Sivistyslautakunta keskusteli päiväkodinjohtajan viran täyttämisestä. Sivistyslautakunta päätti haastatella virkaa hakeneen Annika Aittoniemen ja jatkaa päiväkodinjohtajan viran hakuaikaa niin, että hakuaika päättyy ma 27.01.2020 klo 15.00.

Tiedoksi
Annika Aittoniemi

§ 7 Ilmoitus- ja muut asiat

Sivistyslautakunnalle esiteltiin seuraavat asiat

- Sivistystoimenjohtaja on valinnut Kihniön yhtenäiskoululle vakinaisten viranhaltijoiden virkavapaan ajaksi laaja-alaisen erityisopettajan sijaiseksi Anne Kukkolan ja matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin sijaiseksi Niko Niemen.

- Kihniön yhtenäiskoulun työntekijöille tehdyn, työpaikkatarkastukseen liittyvän, psykososiaalisten kuormitustekijöiden kyselyn tulokset.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedokseen ja käy niistä tarvittavan keskustelun.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.