Sivistyslautakunta

Puheenjohtaja
Törmä Leila
Varapuheenjohtaja
Jokioja Tiina
Pöytäkirjanpitäjä
Sillanpää Matti
Tarkastajat
Haapamäki Arsi, Rahkola Jaana
Osallistujat
Haapamäki Arsi, Kuusisto Kosti, Malin Marketta, Nevanperä Mikko, Oksanen Silja, Rahkola Jaana
Varajäsenet
Annala Hanna, Annala Ossi, Korkiakoski Anita, Korkiakoski Mika, Koskinen Jari, Myllyniemi Tuula, Törmä Noora, Toroskainen Maarit, Vehkapuru Arto
Muu osallistujat
Koivistoinen Hannu
Kokousnumero
2/2020
Kokouspäivä
29.1.2020
Kokouksen alkuaika
17:30
Kokouksen päättymisaika
18:20
Kokouspaikka
Kunnanhallituksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastuspäivä 29.1.2020
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 30.01.2020
Allekirjoittajan nimi Elina Kortesmaa
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Rahkola ja Arsi Haapamäki.

§ 10 Sivistyslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2020

Kihniön kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvio- ja taloussuunnitelman mukaan talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävien hoitamista varten. Asianomainen hallintokunta jakaa tehtäväkokonaisuudelle annetun määrärahan käyttösuunnitelmassaan edelleen vastuuyksiköille ja kustannuspaikoille meno- ja tulolajitarkkuudella.

Esityslistan liitteet

Meno- ja tulolajitarkkuudella tehty ehdotus talousarvion käyttösuunnitelmaksi sivistyslautakunnan osalta vuodelle 2020 (liite 1)

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen käyttösuunnitelman vuodelle 2020. Käyttösuunnitelmaan voidaan talousarviovuoden aikana tehdä tarpeellisia muutoksia.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 11 Lukuvuoden 2020-2021 työ- ja lomapäivät

Perusopetuslain mukaan kunta päättää koulujen työ- ja loma-ajoista. Laki määrää ainoastaan, että koulutyö aloitetaan elokuussa ja päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä (PA 7 §). Lukuvuodessa on 190 työpäivää, mutta muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi osuvat itsenäisyyspäivä, loppiainen tai vapunpäivä vähentävät kukin osaltaan lukuvuoden pituutta yhdellä päivällä (PL 23 §).

Lukuvuonna 2020 – 2021 on 189 työpäivää ja liitteessä nro 2 on ehdotus työpäivistä ja loma-ajoista. Ehdotuksen mukaan lukuvuosi 2020 – 2021 alkaa keskiviikkona 12.08.2020, syysloma on viikolla 42 ja syyslukukausi päättyy lauantaina 19.12.2020. Kevätlukukausi alkaa torstaina 07.01.2021, talviloma on viikolla 9 ja lukuvuosi päättyy lauantaina 05.06.2021.

Esityslistan liitteet

Työ- ja lomapäivät lukuvuonna 2020-2021 ( liite 2)

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 2 mukaisen ehdotuksen lukuvuoden 2020 – 2021 työ- ja lomapäiviksi. Kihniön kunnan peruskoulussa lukuvuosi alkaa keskiviikkona 12.08.2020 ja syyslukukausi päättyy lauantaina 19.12.2020. Kevätlukukausi alkaa torstaina 07.01.2021 ja päättyy lauantaina 05.06.2021.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 12 Päiväkodinjohtajan viran täyttäminen

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 4.12.2019 laittaa Kettukallion päiväkodin päiväkodinjohtajan viran auki edellisen päiväkodinjohtajan irtisanouduttua.

Päiväkodinjohtaja vastaa päiväkodin toiminnan, pedagogiikan ja henkilöstön johtamisesta sekä suunnittelee, toteuttaa, seuraa ja arvioi toimintaa ja taloutta. Päiväkodin johtajan tehtäviin kuuluu myös lastentarhanopettajan tehtävät lapsiryhmässä sekä koko kunnan päivähoidosta vastaaminen.

Päiväkodinjohtajan työssä arvostetaan vahvaa pedagogista työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja, kasvun ja oppimisen tuen järjestämisen tuntemusta, kokemusta esimiestyöstä sekä johtamistaitoja. Kelpoisuusehtona virkaan on varhaiskasvatuslain (540/2018 31 §:n, vrt. siirtymäsäännökset 74-75 §) mukainen kelpoisuus ja riittävä johtamistaito.

Viran viimeinen hakupäivä oli ma 13.01.2020 klo 15.00. Hakuaikana virkaa haki 1 henkilö. Lautakunta päätti kokouksessaan 15.01.2020, että virkaa hakenut haastatellaan ja että hakuaikaa jatketaan 27.01.2020 saakka. Jatketun hakuajan aikana virkaa haki 1 henkilöä. Haastattelut suoritettiin 17.01.2020. Lautakunnan valitsemassa haastatteluryhmässä olivat Leila Törmä pj, Marketta Malin, Hannu Koivistoinen ja Matti Sillanpää, siht.

Virkaa hakeneista Annika Aittoniemi on pätevä päiväkodinjohtajaksi 31.12.2029 saakka.

Vakinaiseen virkaan valittavan henkilön tulee olla viran täyttöhetkellä muodollisesti pätevä. Hakuasiakirjat on nähtävänä kokouksessa ja ne arkistoidaan kokouksen jälkeen sivistystoimistoon.

Virkaa täytettäessä otetaan huomioon tasa-arvolain säädökset ja kunnallisen viranhaltijalain palvelussuhdeturvasta annetun lain 12 §:n syrjintäkielto sekä perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin.

Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää opettajien ja lastentarhan-opettajien valitsemisesta tai määräämisestä sekä rehtorin varahenkilön, vapaa-aikaohjaajan ja päiväkodinjohtajan valitsemisesta, sivistystoimenjohtaja päättää muun henkilöstön valinnasta.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää valita Kettukallion päiväkodin päiväkodinjohtajaksi Annika Aittoniemen 1.3.2020 alkaen. Valintaan lisätään ehto kouluttautumisesta varhaiskasvatuslain vaatimusten mukaisesti 31.12.2029 mennessä.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Annika Aittoniemi, Laura Leppä-aho

§ 13 Koulukuljetussopimuksen optiovuoden käyttäminen

Kihniön kunta on pyytänyt tarjouksia koulukuljetusten sekä asiointi- ja kutsutaksiliikenteen hoitamisesta ajalla 01.08.2018 – 31.07.2020. Tarjouspyyntöön sisältyi myös mahdollinen optiovuosi 01.08.2020 – 31.07.2021.

Tarjousten perusteella sivistyslautakunta valitsi kokouksessaan 27.06.2018 kuljetuksia hoitamaan ajalle 01.08.2018 – 31.07.2020 liikennöitsijät Tilausliikenne Rauno Koivukoski Ky, Kivineva Yhtiöt Oy ja Tiina Jokioja.

Tarjouspyynnön mukaisesti optiovuoden käytöstä päättävät yhdessä tarjoaja ja valitut liikennöitsijät vähintään 6 kk ennen sopimuksen päättymistä.

Valittujen liikennöitsijöiden halukkuutta sekä koulukuljetus- että asiointi- ja kutsutaksiliikenteenhoitamissopimusten jatkamiseen Kihniön kunnan kanssa optiovuodella ajalle 01.08.2020 – 31.07.2021 on kartoitettu.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää käyttää koulukuljetusten tarjouspyyntöön sisältyneen optiovuoden ja jatkaa sopimusta koulukuljetus- sekä asiointi- ja kutsutaksiliikenteenten hoitamisesta ajalle 01.08.2020 - 31.07.2021 sivistyslautakunnan kokouksessa 27.06.2018 valittujen liikennöitsijöiden kanssa.

Esteellisyys
Tiina Jokioja
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Tilausliikenne Rauno Koivukoski Ky, Kivineva Yhtiöt Oy, Tiina Jokioja

§ 14 Kihniön yhtenäiskoulun valinnaiskurssien opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle 2020-2021

Kihniön yhtenäiskoulun lukuvuodelle 2020– 2021 tarjottavien kurssien tarjotin on valmistunut ja kurssien opetussuunnitelmat ovat kokouksessa nähtävillä. Opetussuunnitelmassa on kerrottu myös kurssin viikkotuntimäärä, tavoite ja arviointi.

Esityslistan liitteet:

Yhtenäiskoulun valinnaisaineiden opetussuunnitelmat 2020-2021, liite 3

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy yhtenäiskoulun valinnaisaineiden opetussuunnitelman lukuvuodelle 2020-2021.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 15 Ilmoitus- ja muut asiat

 • Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös OKM/38/221/2019, 30.12.2019, Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 29 §:n mukaiset esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat vuonna 2020.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös OKM/36/221/2019, 29.11.2019, Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta ja ohjaustuntien laskennalliset määrät vuonna 2020.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös OKM/43/221/2019, 31.12.2019, Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2020.
 • Valtiovarainministeriö, päätös VM/14481/2019, 30.12.2019, Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2020.
 • Valtiovarainministeriö, päätös VM/14483/2019, 30.12.2019, Päätös kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2020.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös OKM/29/221/2019, 15.11.2019, Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 29 §:n mukaiset liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnat vuonna 2020.
 • Valtionvarainministeriö, päätös VM/2545/02.02.06.00/2018, 11.11.2019, Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksista vuodelle 2019, sisältäen kohdat 1-2
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös OKM/53/221/2018, 05.12.2019, Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2019 ohjaustuntien laskennallista määrää koskeva oikaisu
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös OKM/62/221/2018, 31.12.2019, Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuuden tarkistuksesta vuodelle 2019.
 • Kirjaston tilastot vuodelta 2019
 • Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 27.11.2019 – 21.01.2020
 • Rehtorin viranhaltijapäätökset ajalla 27.11.2019 - 21.01.2020
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi eikä käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.