Kunnanhallitus

Puheenjohtaja
Markkola Juha-Matti
Varapuheenjohtaja
Koivistoinen Hannu
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Korkiakoski Mika, Mäkinen Heikki
Osallistujat
Korkiakoski Mika, Mäkinen Heikki, Niemenmaa Nina, Niemi Marjo, Pusa Leila, Shemeikka Mika, Silvennoinen Erja
Varajäsenet
Ala-Katara Severi, Haapamäki Arsi, Jokioja Tiina, Nevanperä Mikko, Oksanen Silja, Törmä Leila
Muu osallistujat
Kärkelä Pilvi, Liukku Petri, Toivonen Katri, Wiinamäki Petteri
Kokousnumero
15/2019
Kokouspäivä
16.12.2019
Kokouksen alkuaika
17:45
Kokouksen päättymisaika
20:30
Kokouspaikka
Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 16.12.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 17.12.2019
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 171 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 172 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Heikki Mäkinen ja Mika Korkiakoski. Pöytäkirja tarkastetaan 16.12.19 ja pidetään nähtävänä 17.12.2019 kunnanvirastossa klo 12-15 ja kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 173 Teknisen johtajan viran täyttäminen

KH 5.11.2019 § 146

Teknisen johtajan virka on ollut avoimena. Määräaikaan 28.10.2019 klo 15 menessä saapui neljä hakemusta. Hakemuksen jättivät:

  • Husso Soili – vesihuoltoinsinööri, agrologi
  • Jokipii Mikki - ympäristösuunnittelija
  • Kujansuu Johanna – kone- ja metallitekniikan insinööri
  • Yli-Hietanen Harri – kone- ja metallitekniikan insinööri

Hakemusasiakirjat nähtävänä kokouksessa. Kaikki hakijat täyttivät koulutusvaatimuksen.

Oheisena yhteenveto hakijoista

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa hakuaikaa 28.11.2019 saakka. Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

KH 2.12.2019 § 166

Määräaikaan 28.11.2019 mennessä saapuneet hakemukset (aiemmat hakemukset huomioidaan):

Hirviniemi Matti, rakennustekniikan insinööri

Kerkelä Martti, tuotantotalouden diplomi-insinööri

Mannila Sari, ympäristötekniikan insinööri

Oraluoma Tarmo talonrakennustekniikan ja rakentamistalouden diplomi-insinööri

Rantanen Marja ympäristötekniikan diplomi-insinööri

Riihimäki Marko, rakennusmestari

Siro Susanna, rakennuskonservaattori, filosofian maisteri

Oheisena yhteenveto hakemuksista, hakemukset nähtävänä kokouksessa ja sitä ennen kunnanvirastolla.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus valitsee haastateltavat.

Päätös:Kunnanhallitus päätti valita haastatteluun Johanna Kujansuun, Harri Yli-Hietasen, Matti Hirviniemen, Sari Mannilan, Tarmo Oraluoman, Marja Rantasen ja Marko Riihimäen. Haastattelut pidetään 12.12.2019 kunnanviraston kokoushuoneessa.

______________

Kunnan hallintosäännön 50 §:n mukaan "kunnanhallitus päättää ...teknisen johtajan valinnasta."

Perustuslaian 125 § mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Haastattelutyöryhmä on haastatellut valitut hakijat 12.12. ja 16.12.2019

Liite 1 yhteenveto hakijoista

Muut osallistujat
Ala-Katara Severi
Edeltävä kohta
§ 128 Teknisen johtajan viran auki julistaminen
Päätösehdotus

Haastatteluryhmä esittää kunnanhallitukselle ympäristötekniikan diplomi-insinööri Marja Rantasen valintaa tekniseksi johtajaksi. Mahdollisen kieltäytymisen varalle haastatteluryhmä esittää valittavaksi konetekniikan insinööri Harri Yli-Hietasta.

Valinta on ehdollinen siihen saakka kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Teknisen johtajan virantäytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Valinnan perusteena on kokonaisarvio, joka perustuu viran kelpoisuusehtoihin, työkokemukseen ja hyviin vuorovaikutustaitoihin. Lisäksi Perustuslain 125 § mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Päätöksen lisätiedot

Keskustelun aikana Hannu Koivistoinen esitti varalle Tarmo Oraluomaa. Heikki Mäkinen kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja esitti äänestysjärjestyksen. Äänestetään kädennostoäänestyksellä.

Koivistoisen ehdotusta kannattivat Mäkinen, Niemenmaa, Koivistoinen, Korkiakoski ja Pusa. Esittelijän ehdotusta kannattivat Niemi, Shemeikka, Silvennoinen ja Markkola.

Äänestyksen tuloksena todetaan kunnanhallituksen päätökseksi, että varalle valitaan rakennustekniikan diplomi-insinööri Tarmo Oraluoma. Päätösesitys hyväksyttiin muilta osin.

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja oli tämän asian aikana paikalla haastattelutyöryhmän jäsenenä. Poistui kokouksesta klo 19.10 eikä osallistunut päätöksentekoon asiassa.

Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko klo 19.10-19.13.

Katri Toivonen poistui klo 19.10.

Tiedoksi
hakijat

§ 174 Kunnanvaltuuston 9.12.2019 päätösten täytäntöönpano

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muutoin lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on silloin viipymättä saatettava kunnanvaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. (KuntaL 96 §).

Kunnanvaltuuston 9.12.2019 kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

  • Talouden toteutumisen osavuosikatsaus 30.9.2019 mukaan
  • Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelman hyväksyminen
  • Määrärahamuutokset vuoden 2019 talousarvioon
  • Muutokset valtionosuus- ja verotuloarvioon vuoden 2019 talousarviossa
  • Kiinteistön kauppakirjan hyväksyminen / Kiinteistöosakeyhtiö Area 51


Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa kuntalain 96 §:n mukaisesti, että valtuuston päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto niitä tehdessään ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä ne muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 175 Jussi Hellgrénin eroanomus KVVY:stä

Kunnanhallitus on nimennyt 19.6.2017 Jussi Hellgrénin Kihniön kunnan edustajaksi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistykseen. Hellgrén on pyytänyt 9.12.19 päivätyllä kirjeellä eroa tehtävästä.

Oheisena eronpyyntö.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus myöntää eron Jussi Hellgrénlle Kihniön kunnan edustajuudesta Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksessä sekä nimeää uuden edutajan ja varaedustajan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Valitaan tekninen johtaja varsinaiseksi edustajaksi ja varalle teknisen lautakunnan puheenjohtaja.

Tiedoksi
KVVY, valitut

§ 176 Talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen kunnanhallituksen alaisen toiminnan osalta

Kunnan hallintosäännön ja kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvio ja taloussuunnitelma-asetelman mukaan talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävän hoitamista varten. Käyttösuunnitelmassa asianomainen hallintokunta jakaa tehtäväkokonaisuudelle annetun määrärahan edelleen kustannuspaikoille meno- ja tulolajitarkkuudella

Liitteenä nro 2 käyttösuunnitelma kunnanhallituksen alaisen toiminnan osalta.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 2 mukaisen talousarvion käyttösuunnitelman.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 177 Hanna Annalan eroanomus luottamustoimesta

Hanna Annala pyytää eroa sivistyslautakunnan varajäsenyydestä, koska toimii sivistystoimen alaisissa tehtävissä. Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin (KuntaL 70 §)

Liite 3 eronpyyntö (ei julkaista verkossa)

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Hanna Annalalle myönnetään ero sivistyslautakunnan varajäsenyydestä ja hänen tilalleen valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi
Valtuusto

§ 178 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 179 Talouden toteuma 1.1.-30.11.2019

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden toteuman.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 180 Ilmoitusasiat

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

4 kiinteistönluovutusilmoitusta

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja 27 §

Talous- ja hallintojohtaja §

Talouspäällikkö §

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 4.12.2019

§ 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 64 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 65 Liikuntatoimen vuoden 2019 palkittavien valinta

§ 66 Talousarvion toteutumisraportti 01.01. - 31.10.2019

§ 67 Ilmoitus- ja muut asiat

§ 68 Päiväkodin johtaja Tanja Kuusiston irtisanoutumisilmoituksen hyväksyminen ja väliaikaisen päiväkodin johtajan nimeäminen

§ 69 Päiväkodin johtajan viran aukijulistaminen

Nuorisovaltuusto 10.12.2019

Perusturvalautakunta yta 21.11.2019 ja 12.12.2019

Saapuneet kirjeet

1. Ely Pirkanmaa, kehittämiskeskustelut 2019 Luoteis-Pirkanmaa pöytäkirja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakuntien pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Hannu Koivistoinen esitti esteellisyytensä (hallintolaki 28.1 § 1 ) eikä osallistunut päätöksentekoon tässä asiassa.

Esteellisyys
Koivistoinen Hannu