Kunnanhallitus

Julkaistu

Kunnanhallitus

Kokousnumero 7/2018
Kokouspäivä 11.6.2018
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 19:25
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastuspäivä 12.6.2018

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Paikka Kihniö
Aika 13.6.2018
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri
69 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esittelijä Liukku Petri
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Asian kokouskäsittely

Kunnajohtajan infoasiat käsiteltiin kokouksen alussa.

Päätöksen lisätiedot
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokouksen osallistujat.
70 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Esittelijä Liukku Petri
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Mika Korkiakoski ja Heikki Mäkinen.

Pöytäkirja tarkastetaan 12.6.2018 ja pidetään nähtävänä 13.6.2018 kunnanvirastossa klo 9-12 ja kunnan tietoverkossa 13.6.2018-

Päätöksen lisätiedot
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Korkiakoski ja Leila Pusa. Heikki Mäkinen saapui klo 17.05. Pöytäkirja tarkastetaan 12.6.2018 ja pidetään nähtävänä 13.6.2018 kunnanvirastossa klo 9-12 ja kunnan tietoverkossa 13.6.2018-
71 § Talousarvion investointimäärärahan käyttötarkoituksen muutos
Esittelijä Liukku Petri

SLTK 15.5.2018

28 §Talousarvion investointiosan sivistystoimen investointien määrärahan käyttötarkoituksen muutos

Vuoden 2018 talousarviossa on sivistyslautakunnan investointien määrärahoissa varattu 40.000 euroa Ässäareenan rakentamiseen. Areenan rakentaminen on sidottu S-ryhmältä / Suomen Palloliitolta saatavaan avustukseen. Koska ko. avustusta ei Kihniölle myönnetty, määrärahaa ei voida talousarviovuonna käyttää ko. tarkoitukseen.

Kunnan kuntosalin käyttäjiltä on tullut toiveita kuntasalilaitteiden uudistamisesta, koska viimeisistä hankinnoista on jo melko paljon aikaa ja osa laitteista on jo lähiaikoina käyttöikänsä päässä. Olisi tarkoituksenmukaista muuttaa määrärahan käyttötarkoitusta kuntosalin uusien laitteiden hankintaan.

Esittelijä:Ehdotus:

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että sivistyslautakunnan investoinneissa tehdään määrärahan käyttötarkoituksen muutos niin, että Ässäkentälle varatusta 40.000 eurosta (912302 Liikuntapaikat) 20.000 euroa siirretään kuntosalin kuntosalilaitteiden uusintaan (910114 Irtain omaisuus).

Sltk 28 §Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Lautakunta totesi lausuntonaan, että kalusteiden hankinnassa olisi hyvä kuulla kuntosalin käyttäjiä laajasti sekä käyttää suunnitteluun ulkopuolista suunnittelijaa.

Kunnanhallitus


Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että sivistyslautakunnan investoinneissa tehdään määrärahan käyttötarkoituksen muutos Ässäkentälle varatusta 40.000 eurosta (912302 Liikuntapaikat) 20.000 euroa siirretään kuntosalin kuntosalilaitteiden uusintaan (910114 Irtain omaisuus).

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
72 § Lisämääräraha investointi osaan / taloushallinnon ohjelmahankinnat
Esittelijä Liukku Petri
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Talousahallinnon ohjelmaan on varattu investointimääräraha samoin palkkahallinnon ohjelman uusimiseen kuluvalle vuodelle. Projektin edetessä on käynyt ilmi, että myös maksuliikenneohjelma vaatii päivityksen (ohjelman tuki on päättymässä). Kirjanpito-ohjelmaan tarvitaan myös konsernikirjanpidon osuus, jota tarvitaan tilinpäätöksen työstämiseen. Näihin em. mainittuihin ohjelmahankintoihin ei ole varauduttu talousarviossa.

Oheisena tarkempi erittely kustannuksista. Lisämäärärahatarve on 16.000 euroa.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että taloushallinnon vältämättömiin ohjelmahankintoihin myönnetään lisämääräraha 16.000 euroa talousarvion investointiosaan.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Liitteet
73 § Vuoden 2017 tilintarkastuskertomus, tilintarkastuspöytäkirja ja arviointikertomus
Esittelijä Liukku Petri
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Tarkastuslautakunta on 15.5.2018 antanut vuoden 2017 tilinpäätöksestä tilintarkastuspöytäkirjan, arviointikertomuksen sekä tilintarkastaja tilintarkastuskertomuksen.

Tarkastuslautakunta on arvioinut hallintokuntien tavoitteita ja niiden saavuttamista. Tarkastuslautakunnan saaman käsityksen mukaan hallintokuntien toiminta on ollennaisilta osin ollut valtuuston päättämien tavoitteiden mukaista. Arviointikertomuksessa on kuitenkin esitetty hallintokunnille kysymyksiä (alleviivatut kohdat arviointikertomuksessa), joihin lautakuntien tulee antaa vastaus siten, että ne ovat kunnanhallituksen käsiteltävissä 20.8.2018 kokouksessa. Tarkastuslautakunta pyytää, että kunnanhallitus antaa KuntaL 121.5§ mukaisen lausunnon 1.9.2018 mennessä.

Kunnanvaltuusto käsittelee tilinpäätöstä 18.6.2018 kokouksessa.

Liitteet: tilintarkastuskertomus (liite 1) arviointikertomus (liite 2) sekä tilintarkastuspöytäkirja (liite 3).
Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastuskertomuksen, tilintarkastuspöytäkirjan ja arviointikertomuksen tietoonsa saatetuksi ja pyytää lautakuntia vastaamaan kunnanhallitukselle niille asettetuihin kysymyksiin ja huomioihin arviointikertomuksessa 13.8.2018 mennessä.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi Hallintokunnat
Liitteet
74 § Äänestyspaikkojen määrääminen vuoden 2018 mahdollisia maakuntavaaleja varten
Esittelijä Liukku Petri
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Mahdolliset maakuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 28.10.2018 ja ennakkoäänestys kotimaassa järjestetään 17. - 23.10.2018.

Hallitus on 2.3.2017 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen sote- ja maakuntauudistukseksi (HE 15/2017 v.p.). Hallitus on lisäksi 5.7.2017 linjannut, että esityksen mukaisen lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan kesäkuussa 2018. Hallituksen esitys sisältää mm. ehdotuksen maakuntalaiksi ja sen mukaiset muutokset vaalilakiin (714/1998). Jotta maakuntavaalit voidaan toimittaa sanotussa aikataulussa, hallituksen esityksen mukaisen lainsäädännön on tultava voimaan viimeistään 1.7.2018.

Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestyksen ajanjakson päivinä, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisestä syistä toisin määrätä. Erityinen syy voi olla lähinnä vain kunnan jonkin alueen tai taajaman vähäiseksi arvioitu äänestäjämäärä. Jokaisessa kunnassa tulisi kuitenkin olla vähintään yksi sellainen ennakkoäänestyspaikka, joka on avoinna jokaisena ajanjakson päivänä. Tällaisen ennakkoäänestyspaikan lisäksi on mahdollista perustaa kunnan eri alueille ennakkoäänestyspaikkoja, jotka ovat auki vähemmän kuin seitsemän päivää.

Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat, kuitenkin niin, että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna arkipäivisin ennen klo 8 eikä klo 20 jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 9 eikä klo 18 jälkeen.

Kunnan keskusvaalilautakunta määrää ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijat tehtäviinsä. Kussakin ennakkoäänestyspaikassa tulee olla vähintää kaksi vaalitoimitsijaa yhtä aikaa saapuvilla.

Ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen tiedot on merkittävä vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmään viimeistään 17.8.2018 ennen klo 12.

Kunnanhallituksen tulee myös määrätä ennakkoäänestyspaikkoina olevat sosiaalihuollon toimintayksiköt, joissa saa äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Ennakkoäänestys laitoksessa toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.

Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Kihniön kunta muodostaa yhden äänestysalueen.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että mahdollisesti toimitettavissa vuoden 2018 maakuntavaaleissa:

1. Kihniön kunnan ennakkoäänestyspaikkana on paloasema, osoite Kihniöntie 48,

joka on avoinna seuraavasti:

ke 17.10. - pe 19.10. klo 12 – 18

la 20.10.- su 21.10.2018 klo 12 – 15

ma 22.10. - ti 23.10.2018 klo 12 - 18

2. Varsinaisen vaalipäivän 28.10.18 äänestyspaikkana on Kihniön yhtenäiskoulu, Kettukalliontie 3

3. Terveys- ja palvelukeskuksessa yhdessä Kotipihlajan yksikön kanssa, sosiaalihuollon yksiköissä Iltaruskossa sekä Suutarin Pihlajan tehostetun palveluasumisen yksikössä järjestetään ennakkoäänestys vaalitoimikunnan toimesta erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi Vaalijärjestelmä, keskusvaalilautakunta
75 § Poikkeamishakemus Kihniön Saalem Yhdistys ry.
Esittelijä Liukku Petri

tekla 33 § 23.5.2018

Rakennuspaikka ja sen sijainti:

Rakennuspaikka on asemakaava-alueella sijaitseva 2331 m2:n suuruinen tontti, jonka kiinteistötunnus on 250-403-7-60. Tontti sijaitsee Kihniöntien ja Luomalahdentien risteyksessä.

Oheismateriaalina asemapiirros.

Esitetty toimenpide:

Poikkeamista haetaan vanhan ulkorakennuksen paikalle rakennettavalle uudelle talousrakennukselle.

Vanha talousrakennus puretaan pois.

Rakentamistilanne:

Tontilla on ennestään Kihniön Saalem Yhdistyksen kappelirakennus 258 m2 ja vanha talousrakennus.

Kiellot, rajoitukset ja kaavallinen tilanne:

Alueella on voimassa oleva asemakaava. Asemakaavassa rakennuspaikan sallittu kokonaisrakennusoikeus on 500 m2. Tontille saa rakentaa enintään kaksikerroksisia rakennuksia. Ohjeellinen rakennusalue on kaavakartassa osoitettu pistekatkoviivalla. Uusi talousrakennus sijoittuuohjeellisen rakentamisalueen rajan ulkopuolelle kokonaisuudessaan.

Naapureiden kuuleminen:

Naapureiden kuuleminen on suoritettu hakijan toimesta 2.5.2018. Rajanaapureina on kuultu kiinteistöjä 250-403-7-230 ja 250-403-7-256.

Naapureilla ei ole huomautettavaaasiasta. ( MRL 133§)

Poikkeamisen edellytyksen perustelut:

MRL 171§ mukaisesti poikkeamisvalta on kunnalla.

Olemassa oleva talousrakennus korvataan uudella 60 m2:n talousrakennuksella . Tällöin tontin yhteenlaskettu rakennettu kerrosala on 318 m2. Rakennetun alueen ilme ei olennaisesti muutu. Asemakaavamääräyksissä on määrätty, että rakennukset tulee kortteleittain rakentaa yhtenäistä rakentamistapaa noudattaen kattokaltevuuden ja julkisivuvärityksen suhteen. Uusi rakennus tulee sovittaa ympäröivään rakennuskantaan. Rakennuksen sijoittamisessa tulee huomioida asemakaava-alueella voimassa olevat etäisyysmääräykset, rakennuksen etäisyyden rakennuspaikan rajasta tulee olla vähintään yhtä suuri kuin rakennuksen korkeus, kuitenkin vähintään 4 metriä. Rakennuksen etäisyyden toisen omistamalla tai hallitsemalla maalla olevasta rakennuksesta tulee olla vähintään 8 metriä.

Poikkeaminen ei aiheuta haittaa alueen maisema-arvoille eikä luonnon – ja vesiensuojelulle.

Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei myöskään johda vaikutukseltaan merkittävään rakentamiseen tai muuten aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö – tai muita vaikutuksia.

Valmistelija: rakennustarkastaja Raisa Karinsalo-Manninen

Esittelijän ehdotus

Tekninen lautakunta puoltaa poikkeuksen myöntämistä 60 m2 talousrakennuksen rakentamiselle ja lähettää päätöksen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Poikkeamisen ehtona on, että rakentamisessa noudatetaan asemakaavan määräyksiä muulta kuin sijoittamisen osalta. Rakennus tulee sovittaa ympäröivään rakennuskantaan.

tekla 33 § 23.5.2018

Päätös:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------------------------------------------

Kunnanhallitus 11.6.2018

Hallintosäännön 5. luvun 21 § (kunnanhallituksen ratkaisuvalta) 13. kohdan mukaan asian päätösvalta kuuluu kunnanhallitukselle.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy poikkeusluvan myöntämisen teknisen lautakunnan asettamien ehtojen mukaisesti.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi Asianosaiset
76 § Sosiaali- ja terveystoimen asiakasrekisteritietojen käyttöoikeuden laajentaminen
Esittelijä Liukku Petri
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Kihniön kunta on ulkoistanut sosiaali- ja terveystoimensa Parkanon kaupungille 1.5.2015 alkaen. Samalla siirrettiin myös potilas- ja asikasrekistereiden rekisterinpitäjän tehtävät Parkanon kaupungille ko. päivästä lukien.

Kihniön kunnalla on ennen ulkoistusta olevia potilas- ja asiakasrekistereitä, joiden oikeudet kuuluvat Kihniön kunnalle. ns. Vanhoista järjestelmistä pyydettävien tietopyyntöjen osalta on osoittautunut ongelmalliseksi, kuka tietoja voi ko. ohjelmista ottaa, koska sosiaali- ja terveystoimen tietopyyntöjen / annettavien tietojen arviointiin (Henkilötietolaki 27 §) ei kunnassa ole enää alan henkilöstöä. Tässä tilanteessa onkin tarkoituksenmukaista laajentaa ko. rekistereiden/ohjelmien käyttöoikeutta siten, että alan asiantuntemusta on käytettävissä. Valviralta saadun ohjeen mukaan, kun asiakirjapyyntö koskee sosiaalihuollon asiakirjoja, tulee näiden osalta esimerkiksi johtavan sosiaalityöntekijän tai muun vastaavan tahon arvioida, mitkä kaikki asiakirjat asiakas voi saada. Tämän arvioinnin luovutettavien potilasrekisteritietojen osalta tekee lääkäri. Arviointi koskee sekä sähköisiä että paperimuotoisia asiakirjoja.

Kuntaliitolta saadun ohjeistuksen mukaan olisi tarkoituksenmukaista antaa Parkanon kaupungille käyttöoikeus Kihniön kunnan sosiaali- ja terveystoimen asiakasrekistereihin myös ajalta ennen 1.5.2015, jotta tietopyyntöihin voidaan vastata lain edellyttämissä puitteissa.

Tietojenkäyttöoikeus koskee vanhaa ProConsona (katseluoikeus), ProEconomicassa olevaa lastenvalvojaohjelmaa, Mediatrin passiivikantaa sekä paperimuotoinen arkistoa. Käyttöoikeus on voimassa niin kauan kun Parkanon kaupunki tuottaa Kihniön kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut. Kunnanhallitus valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan neuvottelemaan sopimuksen asiasta Parkanon kaupungin kanssa.


Päätösehdotus

Kihniön kunta myöntää Parkanon kaupungille oikeuden käyttää sosiaali- ja terveystoimen asiakasrekisteritietoja myös 1.5.2015 edeltävältä ajalta sekä valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan neuvottelemaan asiasta sopimuksen.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi Parkanon kaupunki
77 § Talouskatsaus ajalta 1.1.-30.4.2018
Esittelijä Liukku Petri

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Oheismateriaalina toteumavertailuPäätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 30.4.2018

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
78 § Kunnanjohtajan informaatioasiat
Esittelijä Liukku Petri
Muut osallistujat Ala-Katara Severi

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Tämän pykälän aikana asiantuntijoina tekninen johtaja ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja klo 17.05-18.47.
79 § Ilmoitusasiat
Esittelijä Liukku Petri

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

3 kiinteistönluovutusilmoitusta

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja § 11,14,15

Talous- ja hallintojohtaja § 18, 20

Talouspäällikkö § 7

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 15.5.2018

25 § Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman hyväksyminen

lukuvuodelle 2018-2019

26 § Perusopetuksen yhteisen englannin lehtorin valinta

27 § Perusopetuksen matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin valinta

28 § Talousarvion investointiosan sivistystoimen investointien määrärahan käyttötarkoituksen muutos

29 § Talousarvion toteumaraportti 01.01. – 31.03.2018 30 § Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta 15.5.2018

Tekninen lautakunta 23.5.2018

31 § Yksityistie avustukset vuodelle 2018

32 § Lausuntopyyntö, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Tiesuunnitelma Nerkoontien parantamiseksi Kihniössä välillä Kuruntie ja Harjulantie, Kihniö

33 § Poikkeamishakemus Kihniön Saalem Yhdistys ry.

34 § Teknisen johtajan informaatioasiat

35 § Muut asiat

36 § Yhtenäiskoulun uuden puolen kattovuoto

Saapuneet kirjeet:

1. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri: Kokoukutsu ja tilinpäätös

2. Hämeenlinnan hallinto-oikeus: Maakuntakaavan hyväksymistä koskeva valitus

3. Pirkanmaan Ely: Työllisyyskatsaus huhtikuu 2018

4. Johtava lääkäri: Viranhaltijapäätös kutsuntalääkärin nimeäminen 30.8. kutsuntoihin

5. Kutsu Pori-Parkano-Haapamäki radan 80-vuotisjuhlaseminaariin

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Esteellisyys Hannu Koivistoinen
Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Hannu Koivistoinen esitti esteellisyytensä talouspäällikön viranhaltijapäätöksen osalta eikä osallistunut päätöksentekoon tältä osin (HallL 28.1. § 3)
Henkilöt
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Liukku Petri Pöytäkirjanpitäjä
Korkiakoski Mika Tarkastajat
Pusa Leila Tarkastajat
Koivistoinen Hannu Osallistujat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Mäkinen Heikki Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Ala-Katara Severi Muut osallistujat
Kärkelä Pilvi Muut osallistujat
Wiinamäki Petteri Muut osallistujat
Lataa pdf