Tekninen lautakunta

Puheenjohtaja
Ala-Katara Severi
Pöytäkirjanpitäjä
Kujansuu Johanna
Tarkastajat
Annala Hanna, Korkiakoski Mika
Osallistujat
Annala Hanna, Jokioja Tiina, Koivisto Juha, Korkiakoski Mika
Muu osallistujat
Silvennoinen Erja
Kokousnumero
9 / 2019
Kokouspäivä
20.11.2019
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
19:45
Kokouspaikka
Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 22.11.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan verkkosivuilla, 22.11.2019 alkaen
Allekirjoittajan nimi Johanna Kujansuu
Allekirjoittajan titteli vt. tekninen johtaja

§ 77 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 78 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Hanna Annala ja Mika Korkiakoski. Pöytäkirja tarkastetaan 22.11.2019 ja pidetään nähtävänä kunnan tietovekossa 22.11.2019 alkaen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 79 Valitus koskien naapurin rakennustoimia

Asianosaiset xx ja xx ovat tehneet valituksen naapurin rakennustoimista pvm. 29.9.2019. Valituksessaan asianomaiset esittävät, että heidän oikeusturvaansa on rikottu erittäin vakavasti.

Valituksessaan asianomaiset vaativat, että tekninen lautakunta on yhteydessä naapuriin ja määrää rakennelmat purettavaksi ja asettaa laitteet käyttökieltoon.

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 16.10.2019 ja kuuli asiantuntijoina rakennustarkastajaa ja ympäristötarkastajaa.

Kokouksessa selvitettiin, että naapurin toimenpidelupa on käsittänyt kylmän varaston muuttamisen osittain puolilämpimäksi varastoksi.

Koneiden ja laitteiden asennus ei ole luvanvaraista toimintaa.

Lautakunta päätti pyytää asianosaiset seuraavaan kokoukseen kuultavaksi.

Päätösehdotus

Lautakunta kuulee asianosaisia ja tekee päätöksen esille tulleiden asioiden pohjalta.

Päätös
Asia jätettiin pöydälle.

§ 80 Kaavateiden ja kiinteistöjen piha-alueiden koneellinen talvihoito, urakoitsijan valinta

Kihniön kunta on pyytänyt tarjouksia ajalla 21.10. - 4.11.2019 kaavateiden ja kiinteistöjen piha-alueiden koneellisesta talvihoidosta. Ilmoitus tarjouspyynnöstä on jukaistu kunnan kotisivuilla, kunnan facebook-sivulla sekä Ylä-Satakunta-lehdessä. Tarjouspyyntöaineisto on ollut saatavilla kunnan kotisivuilla.

Tarjouksen valintaperusteena oli vertailuhinnaltaan halvin tarjous. Vertailuhinta laskettiin käyttäen seuraavia, arvioituja hankintamääriä (määrät eivät ole tilaajaa sitovia):
- tiealueiden auraus 20 kpl
- piha-alueiden auraus 20 kpl
- hiekoitushiekan poisto 2 kpl
- tiealueiden liukkauden torjunta 15 kpl
- piha-alueiden liukkauden torjunta 15 kpl
- hiekoitushiekan poisto 2 kpl

Tarjouksia saatiin määräaikaan 4.11.2019 klo 15 mennessä yksi kappale.

Tarjous oli seuraava:

Koneurakointi Nevanperä 39 890,00 euroa (alv 0%)

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää valita kaavateiden ja kiinteistöjen piha-alueiden kooneellisen talvihoidon urakoitsijaksi talvikausiksi 2019 - 2021 (+ 1v. optio) Koneurakointi Nevanperän, tarjouspyynnön 21.1.0.2019 ja tarjouksen 4.11.2019 mukaisin ehdoin siten, että urakkahinta osa-alueittain on seuraava (alv 0%):

tiealueiden auraus/ kerta

360

piha-alueiden auraus/kerta

580

tiealueiden hiekoitushiekan poisto/kerta

700

tiealueiden liukkauden torjunta/kerta

450

piha-alueiden liukkauden torjunta/kerta

660

piha-alueiden hiekoitushiekan poisto/kerta

1520

Lisätöinä suoritettavien töiden tuntihinta (ei käytetä vertailussa)

52

Sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävällä urakkasopimuksella, joka voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä. Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 81 Koivikon alueen kaavamuutos ja Teollisuustien linjaus, suunnittelijan valinta

Kihniön kunta / tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia Koivikon alueen asemakaavan muutoksesta ja laajentamisen laatimisesta sekä Teollisuustien uuden linjauksen suunnittelusta.

Hankintapäätöksen valintaperusteena on tarjoushinnaltaan halvin.

Tarjouspyynnöt lähetettiin neljälle konsulttitomistolle. Määräaikaan 8.11.2019 klo 14 mennessä tarjouksia saapui kolme (3) kappaletta.

Tarjouspyynnön mukaisesti: "Tarjousten käsittelyn ensimmäisenä vaiheena tarkastetaan, että tarjoaja ja hänen mahdollisesti ilmoittamansa alihankkijat täyttävät edellytettyjen selvitysten perusteella soveltuvuudelle asetetut vähimmäisvaatimukset. Jos soveltuvuusvaatimukset eivät täyty tai tarjoaja on suljettava pois tarjouskilpailusta, tarjoaja hylätään tarjouksen muuta sisältöä tutkimatta".

Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy:n tarjous hylätään, koska se ei täytä tilaajan esittämää aikataulutusta.

Hyväksytyt tarjoukset ovat seuraavat:

Ramboll Finland Oy 33 100,00 euroa (alv 0%)
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 59 480,00 euroa (alv 0%)

Oheismateriaalina:

- tarjousten avauspöytäkirja (kokouksessa nähtävänä)


Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää valita suunnittelijaksi hinnaltaan halvimman tarjouksen tehneen Ramboll Finland Oy:n, tarjouspyynnön 23.10.2019 ja tarjouksen pvm. 6.11.2019 mukaisin ehdoin, siten, että tarjoushinta on 33 100,00 euroa (alv 0%).

Sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin allekirjoitettavalla erillisopimuksella, joka voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 82 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022

Teknisen lautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022.

Oheismateriaalina talousarvioesitys vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy oheismateriaalin mukaisen talousarvioesityksen vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2022.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 83 Lisämääräraha vuoden 2019 talousarvioon

Kuntalain 110 §:n 5 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää kunnanvaltuusto.

Vuoden 2019 investointimäärärahat ylittyvät Koivikon rivitalon ja Puumilan äänentoiston osalta talousarviossa esitetystä. Koivikon rivitalon peruskorjaus on jonkin verran aikataulustaan edellä, joten laskutuskin on etuajassa.

Lisämäärärahaa tarvitaan Koivikon rivitalon peruskorjaukseen 165 000,00 euroa ja Puumilan äänentoistoon 4 400,00 euroa.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vuoden 2019 talousarvioon, investointeihin, Koivikon rivitalon peruskorjaukseen myönnetään 165 000,00 euroa ja Puumilan äänentoistoon 4 400,00 euroa lisämäärärahaa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto

§ 84 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

  • Puumilan tilanne
  • investointien tilanne
  • auraus
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käy asioista tarvittavan keskustelun ja merkitsee asiat tiedokseen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 85 Muut asiat

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset 9.10. - 13.11.2019

Rakennustarkastajan lupapäätökset 9.10. - 13.11.2019

Painorajoitusmerkin poisto Vehmaston yksityistieltä.

Liikennemerkin siirto Hirvikoskentiellä.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.