Tekninen lautakunta

Puheenjohtaja
Ala-Katara Severi
Tarkastajat
Annala Hanna
Osallistujat
Annala Hanna, Jokioja Tiina, Karinsalo-Manninen Raisa, Koivisto Juha, Korkiakoski Mika, Koskinen Meri
Muu osallistujat
Silvennoinen Erja
Kokousnumero
5/2019
Kokouspäivä
19.6.2019
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
19:05
Kokouspaikka
Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastuspäivä 24.6.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan verkkosivulla
Aika 24.6.2019
Allekirjoittajan nimi Satu Alajärvi

§ 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 45 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösehdotus

Tarkastusvuorossa ovat Markus Koivisto ja Hanna Annala. Pöytäkirja tarkastetaan 24.6.2019 ja pidetään nähtävänä kunnan tietoverkossa 24.6.2019 alkaen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 46 Valitus koskien kunnan rakennustarkastustoimintaa

Asianosaiset xx ja xx ovat tehneet valituksen kunnan rakennustarkastustoiminnasta pvm. 26.5.2019. Valituksessaan asianosaiset esittävät, että kunnan rakennustarkastajan toiminta ei ole ollut riittävää heidän asiansa käsittelyssä.

Valituksessaan asianomaiset vaativat mm, että tekninen lautakunta selvittää rakennustarkastajan toiminnan tässä asiassa ja jatkossa asiaa hoitaa kaikilta osin kunnan edustaja ja asianosaisia tiedotetaan kaikesta asiaan liittyvästä.

Liitteenä salassapidettävä asianosaisten valitus sekä rakennustarkastajan siihen antama vastine.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta tutustuu asiakirjoihin ja kuulee asiassa rakennustarkastaja Raisa Karinsalo-Mannista sekä ympäristötarkastaja Meri Koskista ja tekee sen jälkeen päätöksen valitusasiassa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Tekninen lautakunta toteaa, että kunnan rakennustarkastajan toiminta ko. asiassa on ollut lakien ja asetusten mukaista, eikä rakennustarkastajan toiminnassa ole moitittavaa. Kunnan hallintosäännön mukaisesti maankäyttö- ja rakennuslain alaisten asioiden valmistelija on kunnan rakennustarkastaja.

Tiedoksi
Asianosaiset

§ 47 Kaavoituskatsaus vuodelle 2019

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:ssä säädetään kaavoituskatsauksesta seuraavaa:

”Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä. (29.12.2006/1441).

Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla”.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta tutustuu kaavoituskatsaukseen ja hyväksyy sen sekä päättää asettaa sen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla julkisesti nähtäville ajalle 24.6–29.7.2019 kunnan viralliselle ilmoitustaululle ja kunnan internetsivuille.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 48 Kihniön vesilaitoksen riskinarviointi

Kunnan terveydensuojeluviranomainen (Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut, ympäristöterveydenhuolto) on pyytänyt Kihniön kunnan vesilaitosta esittämään vesilaitoksen riskinarvioinnin ja hakemaan riskinarvioinnin hyväksymistä. Riskinarvioinnin perustana on terveydensuojelulaki (763/1994, 20 §:n 3. mom.) ja talousvesiasetus (1352/2015), jotka velvoittavat talousvettä toimittavan laitoksen omavalvonnan ja talousveden laadun valvonnan perustumaan veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja hallintaan.

Lain ja asetuksen mukaisesti terveydensuojeluviranomaiselle tulee esittää terveydensuojeluasetuksen 7 a §:n edellyttämät asiat sekä hakea vesilaitoksen riskinarvioinnin hyväksymistä.


Päätösehdotus

Tekninen lautakunta tutustuu vesilaitoksen riskinarviointiin, hyväksyy sen sekä lähettää riskinarvioinnin kunnan terveydensuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 49 Rakennuslupahakemus Koivikon rivitalo C:n peruskorjaukselle

Kiinteistöllä 250-403-8-201 sijaitsevan rivitalo C:n ( 634,5 k-m2 ) peruskorjaus ja energiatalouden parantaminen. Kiinteistön omistaa Kihniön kunta. Peruskorjauksen yhteydessä kiinteistölle rakennetaan parkkipaikka.

Hakija pyytää lupaa aloittaa rakennustyöt ennen rakennusluvan lainvoimaiseksi tuloa.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun rakennusluvan ja hyväksyy suunnitelmat esitetyssä muodossa ja myöntää aloitusluvan ennen rakennusluvan lainvoimaiseksi tuloa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 50 Rakennuslupahakemus kiinteistölle 250-403-3-38

HALLIRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN KIINTEISTÖLLE 250-403-3-38

Kiinteistölle 250-403-3-38 haetaan rakennuslupaa hallirakennuksen/tuotantotilan326 k-m2 rakentamiselle. Rakennuslupaa hakee YK-Steel Oy. Rakennuspaikka sijaitsee haja-asutusalueella yli 200 metrin päässä Korhosjärvestä Isonniementien varrella. Kiinteistöllä on rakennusoikeutta 1900 m2, josta on käytetty 180 m2. Rakentamisesta on pyydetty lausunto pelastusviranomaiselta sekä ELY-keskukselta. Hakija on kuullut muut naapurit, joilla ei ole hankkeeseen huomautettavaa.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun rakennusluvan ja hyväksyy suunnitelmat esitetyssä muodossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Hakija

§ 51 Muut asiat

- keskusteltiin Kihniön Hakeosuuskunnan esityksestä pvm. 17.6.2019 ja todettiin, että neuvotteluja jatketaan

- tekninen johtaja on lomalla viikon 26 sekä 8.7-2.8.2019

- todettiin, että Kuruntiellä hautausmaan kohdalla esiintyy vaaratilanteita autojen pysäköinnin vuoksi. Sovittiin, että tekninen toimi on yhteydessä ELY:ön asian tiimoilta

- tekninen toimi on toimittanut työterveyslääkärille konsultin laatiman kunnanviraston haitallisten altistumisolosuhteiden arvioinnin


Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.