Tekninen lautakunta

Puheenjohtaja
Ala-Katara Severi
Tarkastajat
Sillanpää Niina
Osallistujat
Jokioja Tiina, Koivisto Juha, Korkiakoski Mika
Varajäsenet
Sillanpää Niina
Muu osallistujat
Haapaniemi Aki, Lahdentausta Mikko, Silvennoinen Erja
Kokousnumero
4/2019
Kokouspäivä
28.5.2019
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
20:15
Kokouspaikka
Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 29.5.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan verkkosivulla
Aika 3.6.2019 alkaen
Allekirjoittajan nimi Satu Alajärvi
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja

§ 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 35 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Sillanpää Niina ja Tiainen Hannu. Pöytäkirja tarkastetaan 29.5.2019 ja pidetään nähtävänä kunnan tietoverkossa 3.6.2019 alkaen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 36 Kihniön Hakeosuuskunnan esitys energiahinnan tarkistamiseksi 1.3.2019 alkaen

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 10.4.2019 (28 §) palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Kokoukseen on kutsuttu Kihniön Hakeosuuskunnan edustajat keskustelemaan energiahinnan tarkistuksesta.

Liite nro 1 Energiahinnan tarkistus 1.3.2019 alkaen

Edeltävä kohta
§ 22 Kihniön Hakeosuuskunnan esitys energiahinnan tarkistamiseksi 1.3.2019 alkaen, § 28 Pöydältä: Kihniön Hakeosuuskunnan esitys energiahinnan tarkistamiseksi 1.3.2019 alkaen
Päätösehdotus

muutettu päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää esittää Hakeosuuskunnalle, että entinen hinta 39,90 euroa (alv 0 %)/MWh pidetään voimassa ja hintaa tarkistetaan seuraavan kerran vuonna 2021. Lisäksi lautakunta päättää, että Kihniön aluelämmön tuottosopimus tulee päivittää.

Asian kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Korkiakoski esitti Tarsian kannattamana, että ko.sopimus tulee kilpailuttaa. Koivisto J. taas esitti Tiaisen kannattamana, että esitetään Hakeosuuskunnalle, että vanha hinta (39,90 euroa/MWh) pidetään voimassa ja hintaa tarkistetaan seuraavan kerran vuonna 2021. Lisäksi sopimus tulee päivittää.

Koska oli tehty kaksi kannatettua ehdotusta, pidettiin äänestys.

Koiviston ehdotusta kannatti: Sillanpää N., Koivisto J., Tiainen H., Jokioja T. ja Koivisto M. Koska ehdotus sai enemmistön äänistä, lautakunnan päätökseksi tuli Koivisto J:n esitys.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kihniön Hakeosuuskunta

§ 37 Yksityistieavustukset vuodelle 2019

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 20.3 2019 (20 §), että yksityistieavustukset laitetaan uudelleen hakuun niin, että viimeinen avustushakemusten jättöpäivä on 18.4.2019 klo 15.00 mennessä. Edellä mainittuun päivämäärään mennessä saatiin 15 uutta hakemusta eli hakemuksia saatiin kokonaisuudessaan 41 kappaletta (vuonna 2018 80 kpl). Tekninen toimi kävi hakemukset läpi ja vertasi niitä teknisen lautakunnan määrittämiin avustusehtoihin sekä yksityistielain säännöksiin.

Uuden yksityistielain (84 §) mukaan kunta voi avustaa vain sellaisia yksistyisteitä, joiden hoitoa varten on perustettu tiehoitokunta. Tällä perusteella Heinikankaantien, Koivistontien ja Aittoniementien avustushakemukset tulee hylätä.

Avustusta anoneet - ja avustusehdot täyttävät - yksityistietahot on esitetty liitteessä nro 2. Taulukossa on myös esitetty kohdekohtaiset avustusmäärät vuodelle 2019.

Edeltävä kohta
§ 20 Yksityistieavustukset vuodelle 2019
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää jakaa yksityistieavustukset avustusta hakeneiden ja ehdot täyttävien yksityisteiden osalta oheisen taulukon mukaisesti niin, että avustusten kokonaismäärä on 30 941,33 euroa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 38 Poikkeamishakemus/konehallin rakentaminen ja ranta-asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden ylittäminen

Rakennuspaikka ja sen sijainti:

Rakennuspaikka on 563 690 m2 suuruinen kiinteistö, jonka kiinteistötunnus on 250-403-1-71. Kiinteistön omistaa XX Kihniö.

Oheismateriaalina hakemusasiakirjat (nähtävillä kokouksessa) sekä karttaote.

Esitetty toimenpide:

Poikkeamista haetaan alueella olevan ranta-asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden ylittämiselle. Tarkoituksena on rakentaa konehalli 231 m2 maatilan talouskeskuksen yhteyteen. Hakija on esittänyt perusteluna, että konehallin rakentaminen suunnitellulle paikalle vähentää maatilan liikennettä pois pihapiiristä ja parantaa siten turvallisuutta.

Rakentamistilanne:

Rakennuspaikalla sijaitsee asuinrakennuksen lisäksi useita maatilan toimintoihin liittyviä rakennuksia. Kiinteistön jo rakennettu kerrosala on yhteensä 1010 m2. Konehallin rakentaminen kasvattaa kiinteistön rakennetun kerrosalan 1241 m2.

Kiellot, rajoitukset ja kaavallinen tilanne:

MRL 72 §:n mukaisesti ranta-alueita koskee erityinen suunnittelutarve rakentamisen ja muun käytön osalta. MRL 171 § mukaisen poikkeamisluvan käyttötarkoituksen muuttamiselle myöntää kunta.

Alueella on voimassa oleva Korhosen ranta-asemakaava, jossa maatilakeskuksen alue on varustettu merkinnällä AM II. AM –alue on maatilan talouskeskuksen alue, jolle saa rakentaa asuinrakennuksen sekä maa-ja metsätaloutta varten tarvittavat rakennukset. Yhteenlaskettu kerrosala saa olla yhteensä 500 m2. AM-merkintä ulottuu lähinnä kiinteistön talouskeskuksen pihapiirin ympärille ja muu osa kiinteistön alueesta on merkitty kaavamerkinnällä M eli maa-ja metsätalousalue, jolle saa rakentaa tätä toimintaa palvelevia rakennuksia. Jo rakennetuista rakennuksista riihi sijaitsee M-alueella, joten AM-alueen rakennettu kerrosala on ennen konehallin rakentamista 800 k-m2.

Naapureiden kuuleminen:

Naapureiden kuuleminen on suoritettu hakijan toimesta 4.5.2019. Rajanaapureina on kuultu kiinteistöä 250-403-1-94.

Naapurilla ei ole huomautettavaa asiasta. (MRL 133 §)

Poikkeamisen edellytyksen perustelut:

MRL 171 § mukaisesti poikkeamisvalta on kunnalla.

Kiinteistön pihapiirin alueelle on ranta-asemakaavassa osoitettu rakennusoikeutta 500 m2. Kyseisen alueen rakennettu kerrosala on ennen konehallin rakentamista 800 m2 ja konehallin rakentaminen kasvattaa rakennetun kerrosalan määrän 1031 m2. Konehalli sijoittuisi luontevasti tilakeskuksen pihapiiriin, kuitenkin riittävän etäälle muista rakennuksista. Rakennuksen rakentaminen AM-alueen ulkopuolelle ei ole tarkoituksen mukaista, koska välimatka kasvaisi liian pitkäksi ja vaikeuttaisi toimintoja rakennusten välillä. Rakennuksen etäisyys rantaan olisi noin 60 metriä. Samalla etäisyydellä sijaitsee myös muita rakennuksia.

Rakentaminen ei aiheuta haittaa alueen kaavoitukselle, koska rakennus sijoittuu samalle alueelle muiden rakennusten kanssa eikä täten muuta alueen luonnetta merkittävästi. Rakennettavan rakennuksen ulkoasun tulisi kuitenkin soveltua maastoon ja ympäröivään maisemaan.

Valmistelija: rakennustarkastaja Raisa Karinsalo- Manninen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että poikkeamiseen myönnyttäisiin ja lähettää päätöksen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Poikkeusluvan myöntämisen ehtona on, että mikäli rakennus varustetaan viemärillä, rakennus varustetaan nykyisen jätevesiasetuksen määräykset täyttävällä jätevesijärjestelmällä. Rakennettavan rakennuksen ulkoasun tulee olla ympäröivään maisemaan ja maastoon sopiva.

Tämän poikkeamispäätöksen jälkeinen alueen mahdollinen lisärakentaminen AM-alueella tulee ratkaista asemakaavan muutoksella.

Poikkeamislupapäätös on voimassa 1 vuoden, jonka aikana poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tulee laittaa vireille. Poikkeamislupapäätös on liitettävä rakennuslupahakemukseen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus

§ 39 Rakennuslupahakemus/Nerkoon Höyläämö Oy/höyläämöhallin laajennus

Nerkoon Höyläämö Oy hakee rakennuslupaa höyläämöhallin laajennukselle kiinteistölle Ripala 250-407-4-37. Rakennettava kerrosala on 642 m2.

Kiinteistöllä on voimassa oleva Nerkoon Kiinteistöt Oy- asemakaava. Kyseinen alue on kaavassa merkitty TY-alueeksi eli teollisuus-ja varastorakennusten korttelialueeksi, jolle ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Alueen rakennusoikeus on 20 000 m2, josta on käytetty 9070 m2.

Rakentaminen täyttää MRL 135 § mukaiset vaatimukset jaon alueen asemakaavamerkinnän mukaista rakentamista. Suunnitelmista on pyydetty lausunto pelastusviranomaiselta, joka on antanut siitä lausunnon

Hakija omistaa rakennettavan alueen naapurikiinteistöt. Toisena rajanaapurina on Kihniön kunta.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää myöntää esitetyn mukaisen rakennusluvan ja myöntää aloitusluvan ennen kuin rakennuslupa on lainvoimainen. Tekninen lautakunta hyväksyy rakentamista koskevat suunnitelmat seuraavin ehdoin, jotka on esittetty liitteessä nro 3.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Nerkoon Höyläämö Oy

§ 40 Kunnan vesihuoltotaksan päivittäminen

Kunnan tekniseen toimeen on tullut kyselyitä mahdollisuudesta liitttää kiinteistö Kihniö-Parkano-siirtoviemäriin. Liittymiselle ei ole kuitenkaan määritetty liittymismaksua tai muitakaan ehtoja, joten kunnan vesihuoltotaksat tulee tältä osin päivittää.

Liite nro 3 vesihuoltolaitoksen taksaehdostus 1.7.2019 alkaen


Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liittenä olevan, päivitetyn vesihuoltotaksan ja kumoaa 1.1.2019 voimaantulleen taksan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 41 Talousarvion toteumaraportti 1.1.-31.3.2019

Teknisen lautakunnan menojen toteutumaprosentti on 23,3 ja tulojen toteutumaprosentti on 21,9.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee em. talousarvion toteutumaraportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 42 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

- Lämpöykkönen Oy:n esitys Koivikon rivitalojen energian säästöratkaisuksi (hybridijärjestelmä)

- valitus koskien kunnan rakennustarkastustoimintaa

- Koivikko C:n peruskorjaus alkaa

- kunnantalojen salaojitukset alkavat

- Kihniöntien päällystyksen yhteydessä korjataan myös tiealueella sijaitsevat kunnan vesihuoltoverkoston kaivot


Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käy asioista tarvittavan keskustelun ja merkitsee asiat tiedokseen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 43 Muut asiat

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset 14.3.2019- 13.5.2019 (liite nro 5)

Rakennustarkastajan päätökset 13.3.2019- 16.5.2019 (liite nro 6).

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.