Tekninen lautakunta

Puheenjohtaja
Ala-Katara Severi
Tarkastajat
Koivisto Juha, Korkiakoski Mika
Osallistujat
Jokioja Tiina, Koivisto Juha, Korkiakoski Mika
Muu osallistujat
Kangas Pentti, Silvennoinen Erja
Kokousnumero
3/2019
Kokouspäivä
10.4.2019
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
20:13
Kokouspaikka
Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 11.4.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan verkkosivulla
Aika 12.4.2019 alkaen

§ 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Mika Korkiakoski ja Juha Koivisto. Pöytäkirja tarkastetaan 11.4.2019 ja pidetään nähtävänä kunnan tietoverkossa 12.4.2019 alkaen.

Päätösehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mika Korkiakoski ja Juha Koivisto.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 27 Koivikko rivitalo C:n peruskorjauksen (KVR) urakoitsijan valinta

Kihniön kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarviossa vuodelle 2019 investointimäärärahan Koivikko C- rivitalon peruskorjaukselle.

Hankinnan tarjouspyyntö julkaistiin www.hankintailmoitukset.fi (HILMA) – ilmoituskanavalla 28.2–29.3.2019 (Ilmoituksen nro 2019-004692), jonka jälkeen tarjouspyyntö julkaistiin internetissä Kihniön kunnan sivuilla ja kunnan Facebook-sivuille laitettiin tiedote tarjouspyynnöstä.

Hankinta on kansallisen hankinta-arvon ylittävä ja hankintamuotona oli avoin menettely.

Tarjouksen valintaperusteena oli hinnaltaan halvin.

Tarjouksia saatiin määräaikaan 29.3.2019 klo 14 mennessä kolme (3) kappaletta ja tarjoukset avattiin 29.3.2019 klo 14.15 alkaen. Kaikki saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön ja HILMA-ilmoituksen mukaiset. Tarjoukset olivat (alv 0 %):

K E Construction Vaasa Ab 728 800,00 euroa

Työyhteenliittymä Kihniön Koivikko 667 052,00 euroa

Rakennusliike Marko Mustajärvi Oy 555 000,00 euroa

Halvimman, hyväksytyn tarjouksen tehneen yrityksen kanssa pidettiin urakkaneuvottelu 4.4.2019. Neuvottelussa tilaaja ja tarjouksen antaja mm. yhdessä tarkastivat, että urakkatarjouspyyntö ja - tarjous ovat toisiaan vastaavat.

Oheismateriaalina tarjousten avauspöytäkirja ja urakkaneuvottelupöytäkirja (kokouksessa nähtävänä)

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää valita Koivikon rivitalo C:n peruskorjauksen urakoitsijaksi hinnaltaan halvimman tarjouksen tehneen Marko Mustajärvi Oy:n, tarjouspyynnön pvm. 28.2.2019 ja tarjouksen pvm. 29.3.2019 sekä käydyn urakkaneuvottelun mukaisin ehdoin siten, että urakkahinta on 555 000,00 euroa (alv 0 %).

Sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävällä urakkasopimuksella, joka voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen kat-sotaan saaneen tiedon päätöksestä. Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Tarjoajat

§ 28 Pöydältä: Kihniön Hakeosuuskunnan esitys energiahinnan tarkistamiseksi 1.3.2019 alkaen

Edeltävä kohta
§ 22 Kihniön Hakeosuuskunnan esitys energiahinnan tarkistamiseksi 1.3.2019 alkaen
Asian kokouskäsittely

Mika Korkiakoski esitti kaikkien muiden jäsenten kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja seuraavaan kokoukseen kutsutaan Hakeosuuskunnan edustajat.

Päätös
Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

§ 29 Lausuntopyyntö Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Rakennussuojeluesitys Kihniön kansakouluun liittyen

Lausunto Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (PIRELY/1276/2019)

Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) on lähettänyt Kihniön kunnalle kuule-miskirjeen pvm. 1.3.2019 koskien rakennussuojeluesitystä, joka on tehty Kihniön kansakoulusta. Määräaika lausunnon antamiselle on 23.4.2019.

Suojeluesityksessä Kihniön Kansakoulu ry (perustettu 19.3.2019) esittää, että Kihniön kansakoulu tulisi suojella rakennusperintölain nojalla. Yhdistys perustaa esityksensä mm. koulun ikään ja arkkitehtuuriin.

Suojeluesityksen kohteena on 1906 rakennettu ja 1930 laajennettu Kihniön keskustaajamassa sijait-seva 2-kerroksinen hirsirakenteinen Kihniön kansakoulu. Rakennuksen kerrosala on 695 k-m2. Rakennukseen on tehty lukuisia, varsinkin sisätiloja koskevia muutoksia ja viimeisin peruskorjaus on vuodelta 1991.

Rakennus sijaitsee vuonna 1987 hyväksytyn asemakaavan opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueella (YO). Kaavassa rakennusta ei ole osoitettu suojeltavaksi.

Kansakoulu toimi kouluna vuoteen 2013 asti, jolloin uusi Yhtenäiskoulu valmistui. Uuden koulun ra-kentamiseen päädyttiin, koska kansakoulussa oli mittava sisäilmaongelma, johtuen mm. alapohjan mikrobikasvustosta (liite nro 1 Ositum Oy:n raportti 26.9.2011) ja sekä oppilaat että henkilökunta oireilivat, eikä koulutyön suorittaminen terveellisesti ollut mahdollista. Käytöstä poistamisen jälkeen rakennus on ollut tyhjillään, lämmöt ja vedet katkaistuna.

Kihniön kunta on talousarviossaan vuodelle 2019 varannut määrärahan kansakoulun purkamiselle. Purkamiseen on päädytty koska kiinteistö on ollut tyhjillään, eikä yrityksistä huolimatta sille ole löydetty uutta käyttötarkoitusta, eikä sen korjaamiseen ja säilyttämiseen ole kunnalla realistisia mahdollisuuksia. Mikäli koulu purettaisiin, voitaisiin tontti ottaa muuhun käyttöön ja Yhtenäiskoulu ja päiväkoti saisivat kauan kaipaamaansa lisätilaa lasten ulkoliikunnalle.

Kunnan taloudellinen tilanne on heikko. Kunnan tase on vuodesta 2014 ollut asti negatiivinen ja kunta alkaa saavuttaa tasoa, jossa kriisikuntamenettely otetaan käyttöön. Teknisessä toimessa, johon kuluvat mm. kaikki kunnan kiinteistöt, on jouduttu siirtämään välttämättömiä investointeja ja peruskorjauksia eteenpäin, koska varoja niiden tekemiseen ei ole. Vanhan koulun korjaaminen niin, että se oli turvallinen käyttäjille, maksaisi kuntoarvion mukaan (laatinut vuonna 2012 rakennusarkkitehti / pätevöitynyt kuntoarvioija Tuija Ruuska, liite nro 2) 1.370 000 euroa ja pelkän alapohjan kunnostaminen 540 000 euroa.

Yhteenvetona Kihniön kunnan tekninen lautakunta toteaa, että rakennuksen kunnostaminen sellaiseen kuntoon, että sen sisäilma ja rakenteet olisivat turvalliset, edellyttäisi mittavaa korjaussuunnittelua ja- rakentamista, johon kunnalla ei ole varaa. Näin ollen suojelupäätöstä voitaisiin pitää kohtuuttomana pienen kunnan voimavaroihin nähden. Lisäksi alkuperäisestä muodostaan laajennettu rakennus ei ole maisemallisesti eikä rakennushistoriallisesti niin merkittävä tai ainutlaatuinen, että se tulisi suojella. Myöskään asemakaava ei aseta estettä rakennuksen purkamiselle ja asemakaavoi-tuksen käynnistäminen pelkästään suojeluesityksen ratkaisemiseksi ei ole tarkoituksenmukaista.

Liite nro 1 lausuntopyyntö

Liite nro 2 suojeluesitys

Liite nro 3 kuntoarvio vuodelta 2012

Liiten nro 4 Ositum Oy:n raportti

Oheismateriaalina lausuntopyynnön liitteet kokouksessa nähtävänä.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää antaa em. lausunnon Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Esteellisyys
Hannu Tiainen, Kihniön kansakoulu ry:n jäsen
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

§ 30 Palvelusopimus Kihniön kunnan viheralueiden hoidosta ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä

Kihniön kunta on vuosittain tehnyt sopimuksen Kihniön 4H-yhdistys ry:n kanssa kunnan viheralueiden hoidosta. Sopimuksella on saatu viherylläpito hoidettua samalla työllistäen paikallisia nuoria. Sopimus on tehty yhdeksi kaudeksi kerrallaan ja sitä on päivitetty tarvittaessa. Sopimuksen mukaisesti sopimuskaudella 29.4.2019–27.9.2019 tehtävien vihertöiden kokonaishinta on 28 000,00 euroa (alv 0 %).

Liite nro 5 Sopimusluonnos

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Kihniön 4H-yhdistys ry:n kanssa tehtävän sopimuksen viheralueiden hoidosta ja kunnossapidosta.

Esteellisyys
Tiina Jokioja, Kihniön 4H-yhdistys ry:n hallituksen jäsen
Tiedoksi
Kihniön 4H-yhdistys ry

§ 31 Kihniön Vanhustentaloyhdistys ry:n sprinklerilaitteiston toimintakuntoon saattaminen

Tekninen lautakunta asetti 13.12.2018 uhkasakon sprinklerilaitteiston toimintakuntoon saattamiseksi. Määräaika laiminlyönnin kuntoon saattamiseksi oli 31.3.2019. Laitteisto on käyttöönottotarkastettu 14.11.2018 valtuutetun tarkastusliikkeen toimesta. Tarkastus on koskenut paineenkorotuspumpun ja virtauskytkimien koeistusyhteiden lisäystä.

Käyttöönottotarkastuksella on havaittu seuraavat puutteet:

 • käynnistyspainekytkimiin lisättävä käynnistyspainearvot ja yksilöintitedot. Sammutuslaitteiston pumpun sähkönsyöttöreitin kytkimet varustetaan ” SPRINGLERPUMPPU, EI SAA AVATA PALON AIKANA” kilvillä.
 • pumpun ohjauskeskuksen käynnistyskytkin vaihdetaan lukkiutuvaksi malliksi( pumpun tulee jäädä käyntiin kytkimen vapauduttua).
 • pumpun valvontatietoja ei ollut johdettu 24/7 valvottuun paikkaan ( asennustyöt kesken).
 • kylmät ulkovarastot ovat suojaamatta.
 • käynnistyspainekytkimiin oli lisätty yksilöintitiedot.
 • käynnistyspainearvot oli lisätty kytkentäkaavioon.
 • paineenkorotuspumpun sähkönsyötöllä oli selkeä kieltomerkintä avaamisesta palon aikana.
 • pumpun ohjauskeskuksen käynnistyskytkin oli asentoon lukkiutuva.
 • paineenkorotuspumpun toiminnan tilatiedot oli johdettu jatkuvaan valvontaan.
 • kylmät ulkotilat ja sähköpääkeskus olivat suojattu sammutusjauheellisilla PATU MB-automaattisammuttimilla, jossa on 68 asteen lasiampullit. Suojaustapa on hyväksytetty pelastusviranomaisella. Kyseiset tilat on myös varustettu automaattisen paloilmoittimen ilmaisimin.
 • sammutuslaitteiston vesilähde on mitattu 14.11.2018 tehdyllä käyttöönottotarkastuksella. Vesilähteen tuotto on saatu riittäväksi paineenkorotuspumpulla.
 • sammutuslaitteiston suojaamat tilat on oltava paloilmoittimen paikantamiskaavioissa merkittyinä. Automaattisella jauhesammuttimella suojatut tilat tulee olla erotettavissa kaaviosivuilla sprinklerin suojausalueesta.
 • automaattisella sammutuslaitteistolla tulee olla kunnossapito-ohjelma pelastuslaitoksen laitelain 10/2007 mukaisesti. Sellainen tulee kohteelle laatia. Myös jälkiasennetuille automaattisammuttimille tulee laatia kunnossapito-ohjelma.
 • sprinklerikeskuksen osastoiva ovi on korjattava itsestään sulkeutuvaksi ja salpautuvaksi.
 • sähköpääkeskusta ei ollut palo-osastoitu.

Määräaikaistarkastuksella todettu puute:

Käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjassa todetaan, että laitteisto täyttää sille asetetut vaatimukset, kun puutteet on korjattu. Kohteessa suoritettiin rakennusvalvonnan ja pelastuslaitoksen toimesta tarkastus 21.3.2019, jossa voitiin todeta, että käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjan mukaiset puutteet on korjattu.Edeltävä kohta
§ 31 Kihniön Vanhustentaloyhdistys ry:n sprinklerilaitteiston toimintakuntoon saattaminen
Päätösehdotus

Uhkasakkomenettely voidaan purkaa, koska käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjan mukaiset puutteet on korjattu ja uhkasakon mukaiset velvoitteet on suoritettu ennen asetetun määräajan umpeutumista. Pelastuslaitoksen tarkastuspöytäkirjassa maininut huomioitavat asiat tulee kuitenkin saattaa kuntoon.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kihniön Vanhustentaloyhdistys ry.

§ 32 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

 • sähköposti Pirkanmaan ELY-keskus, Yhdyskunnat ja luonto –yksikkö pvm. 27.3.2019 koskien vanhaa kansakoulua
 • siirtoviemäriin liittyminen
 • Yhtenäiskoulun kattokiistan tilannepäivitys
 • vesistöt kuntoon - hanke
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käy asioista tarvittavan keskustelun ja merkitsee asiat tiedokseen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 33 Muut asiat

 • Kokouksen alussa Parkano Vesi Oy:n toimitusjohtaja Pentti Kangas esittäytyi ja kertoi ajankohtaisista vesihuoltoasioista
 • Ehdotus lapsi- ja nuorisoasiain neuvostolta: erillinen, aidattu alue palloilulle päiväkodin yhteyteen
Muut osallistujat
Kangas Pentti
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.