Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 2021-2025

Puheenjohtaja
Törmä Leila
Varapuheenjohtaja
Nevanperä Mikko
Esittelijä
Liukku Petri
Pöytäkirjanpitäjä
Liukku Petri
Tarkastajat
Nevanperä Mikko, Toroskainen Maarit
Osallistujat
Haapamäki Arsi, Kaikkonen Sirpa, Koivukoski Mikael, Koskinen Jari, Malin Marketta, Oksanen Silja, Toroskainen Maarit
Varajäsenet
Annala Taija, Jytilä Kirsi, Kohtala Paavo, Korkiakoski Mika, Leinonen-Jokioja Sami, Myllyniemi Tuula, Rahkola Jaana, Soininen Kalle, Vierre Ulla
Muu osallistujat
Koivisto Neea, Männikkö-Tarsia Tarja, Shemeikka Mika
Kokousnumero
8/2024
Kokouspäivä
5.6.2024
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
17:25
Kokouspaikka
Kunnantalon kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 6.6.2024
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 07.06.2024
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 52 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Maarit Toroskainen ja Mikko Nevanperä. Pöytäkirja tarkastetaan 6.6.2024 ja pidetään nähtävänä 7.6.2024 kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 53 Koulukuljetuksen myöntäminen vieraspaikkakuntalaisille

Kunta osoittaa alueella asuville oppivelvollisuusikäisille lähikoulun tai muun soveltuvan paikan. Asuinkunnan osoittaman lähikoulun lisäksi perusopetuslaissa säädetään oppivelvollisen mahdollisuudesta hakeutua muuhun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan. Kunnille opetuksen järjestäjänä kyseessä on toisenlaisesta oppilaaksioton prosessista (ns. toissijainen oppilaaksiotto), jolle perusopetuslaki asettaa rajat.

Huoltajat voivat halutessaan päättää, että lapsi pyrkii muuhun kuin asuinkunnan osoittamaan kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan. Kunnalla ei näissä tilanteissa ole kuitenkaan velvollisuutta ottaa oppilasta haettuun kouluun tai opetuspaikkaan. Ensisijainen oikeus päästä näihin kouluihin on aina niillä oppilailla, joiden lähikouluksi kyseessä oleva koulu on asuinkunnan toimesta osoitettu. Jos koulussa on ns. lähikouluoppilaiden jälkeen vielä tilaa, voidaan kouluun ottaa oppilaaksi myös sinne hakeutuneita oppilaita.

Vapaan hakeutumisoikeuden nojalla muuhun kuin asuinkunnan osoittamaan kouluun hakeutuneella ei ole oikeutta perusopetuslain mukaiseen maksuttomaan kuljetukseen. Jos oppilas otetaan muuhun kuin asuinkunnan osoittamaan lähikouluun kunta voi perusopetuslain 32 §:n nojalla asettaa oppilaaksi ottamisen edellytykseksi, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Huoltajien kuljetusvastuuta koskeva ehto on syytä sisällyttää oppilaaksiottamista koskevaan päätökseen, joka tehdään toissijaista koulupaikkaa hakeneelle oppilaalle oppilaaksiottamista. Päätös muutoksenhakuohjeineen annetaan tiedoksi.

Kihniön yhtenäiskoululle on mahdollista hakea myös muilta paikkakunnilta. Tasapuolisuuden ja yhdenvertaisuuden, mutta myös kustannusten kohtuullisuuden vuoksi vieraspaikkakuntalaisille oppilaille tulee laatia ohjeet koulukuljetusten laskuttamista varten.

Kuljetus tulee anoa erillisellä lomakkeella mahdollisimman nopeasti tarpeen ilmaantumisesta. Päätöksen asiasta tekee hyvinvointijohtaja. Kuljetuksesta peritään maksu, jonka sivistyslautakunta hyväksyy vuosittain. Maksullinen kuljetusoikeus voidaan myöntää edellyttäen, että autossa on tilaa, reitti on olemassa eikä kuljetuksista muodostu kohtuuttomia kustannuksia kunnalle.


Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että:

1.Koulukuljetus Kihniön kuntarajojen sisällä on maksutonta vieraspaikkakuntalaiselle siitä lähtöpisteestä, mistä ensimmäisen kihniöläisen kuljetusoppilaan matka alkaa.

2. Oppilas voidaan hakea ja viedä kuntarajojen ulkopuolelle, mikäli siitä ei aiheudu kohtuutonta matkustusaikaa muille oppilaille ja kyyti pystytään tarjoamaan lain edellyttämissä aikarajoissa ilman yksittäisen kyytien järjestämistä.

3. Kihniön kunnan ulkopuolella huoltajilta laskutetaan liikennöitsijälle kulloinkin maksettava taksa / km.

4. Laskutuksen ulkopaikkakuntalaisten oppilaiden osalta hoitaa liikennöitsijät oppilaiden vanhemmilta.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 54 Perusopetuksen TEAviisari 2023

TEAviisarin avulla kunnan päättäjät saavat tietoa, miten kunnalla menee terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Tarkastelemalla toimialojen tietoja löytyy kunnan keskeiset kehittämistarpeet ja vahvuudet. Palvelu tarjoaa valmiiksi analysoitua tietoa esimerkiksi koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman tueksi ja hyvinvointikertomuksen laadintaan. Tieto toiminnasta mahdollistaa konkreettisten tavoitteiden asettamisen ja niiden toteutumisen seurannan.

TEAviisari tuo esille kunnan toimintaa kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Terveydenedistämisaktiivisuuden (TEA) ulottuvuudet kuvaavat toimintaa eri näkökulmista. Perusajatuksena on, että toimiakseen laadukkaasti ja tehokkaasti kunnan on huomioitava kaikki nämä näkökulmat.

THL kerää peruskouluilta terveydenedistämisaktiivisuuteen liittyvää tietoa yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Tiedot kerätään kouluilta syksyisin, kahden vuoden välein parittomina vuosina. Linkki sähköisessä palvelussa täytettävään tiedonkeruulomakkeeseen lähetetään kunkin koulun tai oppilaitoksen rehtorille. Tietojen kokoaminen toivotaan tehtävän yhteistyössä opiskeluhuoltoryhmän kanssa.

Tulosten avulla tuetaan laaja-alaisen hyvinvointitiedon hyödyntämistä koulujen arjessa ja opiskeluhuollon toiminnan johtamisessa.

Käsiteltyjä teemoja tiedonkeruissa ovat mm.

  • terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden seurannan näkyminen opetussuunnitelmassa, tapahtumien järjestämisessä, vuosikertomuksessa yms.
  • opiskeluhuollon toiminta ja palvelut esim. saatavuus ja resurssit
  • koulun arkipäivässä esiintyvät epäkohdat, niiden kirjaamistavat ja niihin puuttuminen
  • oppilaiden ja huoltajien osallisuus
  • kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisen tarkastukset

Perusopetuksen TEAviisarin tulokset esitellään kokouksessa. Tulokset ovat kaikkien nähtävissä osoitteessa https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?view=...

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee perusopetuksen TEAviisarin tulokset tietoonsa saatetuiksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 55 Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot 6.luokan oppimistasosta

Kihniön kunnan arviointisuunnitelman mukaan 6. luokan oppimistaso arvioidaan keväisin yhteisellä kokeella jossakin oppiaineessa. Kihniön peruskoulun kuudennen luokan oppilaat osallistuivat 03.05.2024 Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton (MAOL ry) järjestämään valtakunnalliseen matematiikan kokeeseen. Arviointiraportti on liitteenä nro 1.

Kokeeseen osallistui 10 poikaa ja 12 tyttöä. Oppilaat tekivät kokeen omassa luokassa ja matematiikan opettaja tarkasti kokeet ohjeiden mukaan. Kokeen maksimipistemäärä oli 60, joka vastasi arvosanaa 10. Arvosanan 8 tai sitä paremman saaneet ovat oppineet hyvin pääosan peruskoulun keskeisistä asioista. Kihniössä 90.9 % kuudesluokkalaisista oli tässä ryhmässä.

Valtakunnallinen arvosanojen pistekeskiarvo kuudennen luokan matematiikan kokeessa oli 20 pistettä, ja arvosanojen keskiarvo oli 7,0. Kihniöläisten oppilaiden saamien arvosanojen pistekeskiarvo oli 22,3 ja heidän saamiensa arvosanojen keskiarvo oli 7,14.

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee 6. luokan arviointisuunnitelman mukaiset tiedot matematiikan valtakunnallisessa kokeessa keväällä 2024 tietoonsa saatetuksi liitteen 1 mukaisesti.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 56 Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot 9.luokan oppimistasosta

Kihniön kunnan arviointisuunnitelman mukaan 9. luokan oppimistaso arvioidaan keväisin yhteisellä kokeella jossakin oppiaineessa. Kihniön peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaat osallistuivat 03.05.2024 Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton (MAOL ry) järjestämään valtakunnalliseen matematiikan kokeeseen. Kokeeseen osallistui 6 tyttöä ja 7 poikaa. Arviointiraportti on liitteenä nro 2.

Oppilaat tekivät kokeen matematiikan luokassa ja opettaja korjasi kokeen ohjeiden mukaan. Kokeen maksimipistemäärä oli 70, joka vastasi arvosanaa 10. Arvosanan 8 tai sitä paremman saaneet ovat oppineet hyvin pääosan peruskoulun keskeisistä asioista. Kihniössä 69,2 % yhdeksäsluokkalaisista oli tässä ryhmässä.

Valtakunnallinen arvosanojen keskiarvo yhdeksännen luokan matematiikan kokeessa oli 6,25 ( 28 pistettä). Kihniöläisten oppilaiden saamien arvosanojen keskiarvo oli 6,5 (30 pistettä).

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee 9. luokan arviointisuunnitelman mukaiset tiedot matematiikan valtakunnallisessa kokeessa keväällä 2024 tietoonsa saatetuksi liitteen 2 mukaisesti.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 57 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma syyslukukautena 2024

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma syyslukukaudelle 2024 on päivitetty. Toimintaa järjestetään talousarvion mukaisesti syyslukukaudella 2024. Kevätlukukauden 2025 jatko selviää valtuuston päätöksen jälkeen 17.6.2024

Liite 3. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma syyslukukaudelle 2024

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman syyslukukaudelle 2024 liitteen 3 mukaisesti.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 58 Eron myöntäminen Riitta Kalliokoskelle ja viran aukijulistaminen

Kihniön yhtenäiskoulun lehtori Riitta Kalliokoski on 27.05.2024 lähettämällään kirjeellä irtisanoutunut äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin virasta 01.08.2024 lukien.

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää:

  1. Myöntää Riitta Kalliokoskelle eron yhtenäiskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin virasta 01.08.2024 lukien. Hänen viimeinen työpäivänsä on 31.07.2024.
  2. Julistaa avoimeksi äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin viran heti siten, että 21.6.2024 (klo 15:00) on viimeinen hakupäivä.
  3. Valita haastattelutyöryhmän
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Riitta Kalliokoski, palkkatoimisto