Sivistyslautakunta

Puheenjohtaja
Törmä Leila
Varapuheenjohtaja
Jokioja Tiina
Pöytäkirjanpitäjä
Sillanpää Matti
Tarkastajat
Jokioja Tiina, Nevanperä Mikko
Osallistujat
Haapamäki Arsi, Kortesluoma Sirpa, Kuusisto Kosti, Nevanperä Mikko, Oksanen Silja, Rahkola Jaana
Varajäsenet
Annala Hanna, Annala Ossi, Korkiakoski Anita, Korkiakoski Mika, Koskinen Jari, Myllyniemi Tuula, Törmä Noora, Toroskainen Maarit, Vehkapuru Arto
Muu osallistujat
Koivistoinen Hannu
Kokousnumero
3/2019
Kokouspäivä
8.5.2019
Kokouksen alkuaika
17:30
Kokouksen päättymisaika
18:36
Kokouspaikka
Kunnanhallituksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 8.5.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 09.05.2019
Allekirjoittajan nimi Elina Kortesmaa
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 27 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Jokioja ja Mikko Nevanperä.

§ 28 Irtaimiston poistoehdotus vuodelta 2018

Sivistyslautakunnalle on tehty irtaimiston poistoehdotukset vuodelta 2018.

Poistettavat tavarat on rikki tai vanhentuneina käyttöön soveltumattomia.


Esityslistan liitteet: Poistoehdotukset vuodelta 2018, liite 1

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy irtaimiston poistoehdotukset vuodelta 2018, liite 1.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 29 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019 - 2021 hyväksyminen

Lastensuojelulain mukaan kunnan on laadittava suunnitelma lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä. Suunnitelmasta käytetään nimitystä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma.

Lastensuojelulain 12 §:n mukaan "Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.”

Suunnitelman tulee sisältää suunnittelukaudella tiedot:

 • lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta;
 • lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista;
 • lastensuojelun tarpeesta kunnassa;
 • lastensuojeluun varattavista voimavaroista;
 • lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä;
 • yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä; sekä
 • suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tarkoituksena on:

 • antaa kuntapäättäjille ja palveluiden käytännön toteuttajille aiempaa parempi kokonaiskäsitys lasten ja nuorten kasvuoloista sekä käytössä olevista ja tarvittavista voimavaroista
 • toteutua prosessina, joka tehdään yhteistyössä eri hallinto- ja ammattikuntien edustajien kanssa kuullen asiakkaita sekä järjestöjen ja muiden yhteisöjen kokemuksia ja näkemyksiä.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon muut Kihniön kunnan hyväksymät lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin liittyvät asiakirjat. Uusi lastensuojelulaki korostaa kaikissa palveluissa ennaltaehkäisevän työtavan merkitystä. Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut eivät pysty vastaamaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin palvelutarpeisiin yksin, eivätkä myöskään kykene yksin vähentämään lastensuojelun tarvetta. Tavoitteena on, että sosiaalityön lapsi- ja per-

hekohtaisen työn tarvetta olisi kunnassamme mahdollisimman vähän. Päävastuu lapsista on lasten omilla vanhemmilla.

Yhteiskunnan palveluiden tulee tukea lapsiperheitä siten, että he selviytyvät hoito- ja kasvatusvastuustaan lapsen ikätason ja tarpeiden edellyttämällä tavalla. Mikäli vanhemmat eivät selviydy lasten hoito- ja kasvatusvastuusta tarvitaan perheen tueksi sosiaalityön tekemää lastensuojelua.

Kihniön sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 7.3.2018 päivittää lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja perusti sitä varten päivitystyöryhmän. Työryhmä on saanut työnsä valmiiksi.

Esityslistan liitteet:

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019-2021, liite 2

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä 2 olevan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019-2021 ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2019-2020

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2019 – 2020 on päivitetty.

Esityslistan liitteet: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2019-2020, liite 3

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman, liite 3, lukuvuodelle 2019 – 2020.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 31 Varhaiskasvatuksen tehtävänimikkeiden muuttaminen

Uudessa 1.9.2018 voimaan tulleessa varhaiskasvatuslaissa on varhaiskasvatuksen työntekijöiden tehtävänimikkeet muutettu. Päiväkodin johtajan nimike pysyy samana. Entisten lastentarhanopettajien ja sosionomien uusi nimike on varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitajien uusi nimike on varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Muita uusia nimikkeitä ovat varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja varhaiskasvatuksen sosionomi. Laissa on siirtymäsäännökset samoissa tehtävissä nykyisin työskenteleville.

Varhaiskasvatuslain voimaantulosta vuoteen 2030 saakka päiväkodin henkilöstön mitoitukseen laskettavasta henkilöstöstä vähintään kolmanneksella tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus ja muilla vähintään lastenhoitajan kelpoisuus.

Henkilöstörakennetta koskeva muutos tulee voimaan vasta 1.1.2030, jolloin päiväkodin kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta mitoitukseen laskettavasta henkilökunnasta kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus. Kyseisestä kahdesta kolmasosasta vähintään puolella tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus.

Kuten nykyäänkin henkilöstörakennetta koskeva säädös on päiväkotikohtainen, joten työnantaja voi jatkossakin käyttää ryhmäkohtaisesti tarkoituksenmukaiseksi katsomaansa henkilöstörakennetta.


Päätösehdotus

Sivistyslautakunta muuttaa lastentarhanopettajien tehtävänimikkeeksi varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitajien tehtävänimikkeeksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Varhaiskasvatukseen avataan varhaiskasvatuksen opettajan määräaikainen toimi ajalle 01.08.2019 - 31.07.2020

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 32 Eron myöntäminen perusopetuksen biologian ja maantiedon lehtorille

Anne Keski-Jaskari on valittu perusopetuksen biolgian ja maantiedon lehtoriksi Kihniön yhtenäiskoululle 01.08.2013 alkaen. Viimeiset kolme vuotta hän on ollut virkavapaalla tehtävästään. Anne Keski-Jaskari on ilmoittanut irtisanoutuvansa biologian ja maantiedon lehtorin virasta 01.08.2019 alkaen.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta myöntää Anne Keski-Jaskarille eron biologian ja maantiedon lehtorin virasta 01.08.2019 alkaen. Hänen viimeinen työssäolopäivänsä on 31.07.2019.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 33 Talousarvion toteutumaraportti 31.01.2019

Sivistyslautakunnan menojen toteutumaprosentti on 6,6 ja tulojen toteutumaprosentti on 22,1.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumaraportin 31.01.2019 tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 34 Ilmoitusasiat

 • Aluehallintovirasto, päätös LSSAVI/11666/2018, Kihniön etsivä nuorisotyö, myönnetty avustus 0,5 henkilön kustannuksiin 13.750 euroa.
 • Aluehallintovirasto, päätös LSSAVI/11881/2018, Liikuntaleiri, myönnetty avustus 6.000 euroa, avustus 90 % kustannuksista.
 • Opetushallitus, päätös 82/403/2019, Tuutoroinnilla Kihniön kielten varhennus vauhtiin, myönnetty avustus 4.000 euroa, avustus 100 % kustannuksista.
 • Opetushallitus, päätös 208/399/2019, Kihniön kerhotoiminnan kehittäminen, myönnetty avustus 4.900 euroa, avustus 70 % kustannuksista.
 • Opetushallitus, päätös 167/392/2019, Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 2019, myönnetty avustus 21.000 euroa, avustus 80 % kustannuksista.
 • Opetushallitus, päätös 40/393/2019, Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistämiseksi vuosille 2019-2020, myönnetty avustus 20.000 euroa, avustus 80 % kustannuksista.
 • Opetushallitus, päätös 127/47/2018, Valtionavustus vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen vuonna 2018, myönnetty avustus 860 euroa, avustus 86 % kustannuksista.
 • Opetushallitus, 33/400/2019 Pirkanmaan tutoropettajat 2, hakijana 18 Pirkanmaan kuntaa, myönnetty avustus 500.000 euroa, avustus 95 % kustannuksista. (Kihniön osuus avustuksesta n.2200 euroa)
 • Opetushallitus, 34/2461/2018 Hyvinvoiva koululainen - lapsi- ja perhelähtöisen kokonaiskoulupäivän kehittäminen Pirkanmaalla, hakijana 18 Pirkanmaan kuntaa, myönnetty avustus 640.000 euroa, avustus 90 % kustannuksista. ( Kihniön osuus avustuksesta n.1800 euroa)
 • Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset 14.03.2019 - 30.04.2019
 • Rehtorin viranhaltijapäätökset 14.03.2019 - 30.04.2019
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.