Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 2021-2025

Puheenjohtaja
Törmä Leila
Varapuheenjohtaja
Nevanperä Mikko
Pöytäkirjanpitäjä
Lankinen Vilja
Tarkastajat
Malin Marketta, Oksanen Silja
Osallistujat
Haapamäki Arsi, Kaikkonen Sirpa, Koivukoski Mikael, Koskinen Jari, Malin Marketta, Oksanen Silja, Toroskainen Maarit
Varajäsenet
Annala Taija, Jytilä Kirsi, Kohtala Paavo, Korkiakoski Mika, Leinonen-Jokioja Sami, Myllyniemi Tuula, Rahkola Jaana, Soininen Kalle, Vierre Ulla
Muu osallistujat
Järvinen Tea, Koivisto Neea, Männikkö-Tarsia Tarja, Shemeikka Mika
Kokousnumero
4/2024
Kokouspäivä
21.2.2024
Kokouksen alkuaika
17:30
Kokouksen päättymisaika
19:30
Kokouspaikka
Kunnantalon kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 21.2.2024
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 22.02.2024
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri

§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Jari Koskinen ja Marketta Malin. Pöytäkirja tarkastetaan 21.2.2024 ja pidetään nähtävänä 22.2.2024 kunnan tietoverkossa.

Asian kokouskäsittely

Jari Koskisen tilalle pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Silja Oksanen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 19 E-kirjaston yhteistyösopimus

Kunnan ja Kansalliskirjaston välinen yhteistyösopimus e-kirjastopalveluiden tuottamiseksi on valmistunut. Tavoitteena on saada kaikki sopimuksen maaliskuun 15. päivään mennessä allekirjoittaneet liitettyä mukaan E-kirjastoon ennen E-kirjaston virallista avauspäivää 23.4.2024.

Kuntien yhteinen e-kirjasto on yhden luukun e-kirjasto. Se tarkoittaa, että yhden verkkosivun tai mobiiliaplikaation kautta on käytettävissä monipuolinen e-kirjastokokoelma helposti ja vaivattomasti mistä päin Suomea tahansa. Uusi e-kirjasto antaa Suomen kirjastojen asiakkaille nykyistä tasa-arvoisemman ja helppokäyttöisemmän pääsyn kirjastojen digitaalisiin sisältöihin. Yhteisen e-kirjaston käyttö edellyttää sitä, että oma asuinkunta on liittynyt mukaan e-kirjastoon. Jos kaikki Suomen kunnat liittyvät mukaan yhteiseen e-kirjastoon, on kaikilla suomalaisilla tasa-arvoiset mahdollisuudet käyttää yhtä laajaa e-aineistokokoelmaa eli lukea e-kirjoja, kuunnella e-äänikirjoja ja lukea e-lehtien digitaalisia näköisversioita.

Kuntien yleiset kirjastot käyttävät tällä hetkellä keskimäärin 0,80 euroa asukasta kohden e-aineistokuluihin vuosittain. Kuntien yhteisen e-kirjaston aloittaessa toimintansa vuoden 2024 alussa sen kustannukset tulevat olemaan noin 0,70 euroa asukasta kohti. E-kirjasto tarjoaa laajan ja monipuolisen valikoiman kaikkein käytetyimpiä e-aineistoja: äänikirjoja, e-kirjoja ja aikakauslehtiä sekä helppokäyttöisen käyttöliittymän asiakkaiden käyttöön. E-kirjaston toiminta rahoitetaan kunnilta perittävillä vuosimaksuilla, joiden suuruudesta sovitaan sopimuksessa. Neuvottelut siitä, onko valtiolla mahdollisuutta osallistua e-kirjaston teknisen järjestelmän ylläpidon ja kehittämisen rahoittamiseen, ovat vielä kesken

Oheismateriaalina E-kirjaston esite kuntapäättäjille. Muu oheismateriaali esitetään kokouksessa.

Muut osallistujat
Järvinen Tea
Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää

 • liittyä E-kirjastopalveluihin yhteistyösopimuksen mukaisesti
 • valtuuttaa hyvinvointijohtajan allekirjoittamaan E-kirjaston yhteistyösopimuksen
 • nimeää kirjastonjohtaja Tea Järvisen kunnan sopimusyhteyshenkilöksi
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Tea Järvinen poistui asian käsittelyn jälkeen klo 18.05.

Tiedoksi
Kihniön kirjasto

§ 20 Lukuvuoden 2024-2025 työpäivät

Perusopetuslain mukaan kunta päättää koulujen työ- ja loma-ajoista. Laki määrää ainoastaan, että koulutyö aloitetaan elokuussa ja päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä (PA 7 §). Lukuvuodessa on 190 työpäivää, mutta muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi osuvat itsenäisyyspäivä, loppiainen tai vapunpäivä vähentävät kukin osaltaan lukuvuoden pituutta yhdellä päivällä (PL 23 §).

Lukuvuonna 2024 – 2025 on 187 työpäivää ja liitteessä nro 1 on ehdotus työpäivistä ja loma-ajoista. Ehdotuksen mukaan lukuvuosi 2024 – 2025 alkaa keskiviikkona 07.08.2024, syysloma on viikolla 42 ja syyslukukausi päättyy perjantaina 20.12.2024. Kevätlukukausi alkaa tiistaina 07.01.2025, talviloma on viikolla 9 ja lukuvuosi päättyy lauantaina 01.06.2024.

Esityslistan liitteet:

Työ- ja lomapäivät lukuvuonna 2024-2025 (liite 1)

Muut osallistujat
Männikkö-Tarsia Tarja
Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen ehdotuksen lukuvuoden 2024 – 2025 työ- ja lomapäiviksi. Kihniön kunnan peruskoulussa lukuvuosi alkaa keskiviikkona 06.08.2024 ja syyslukukausi päättyy perjantaina 20.12.2024. Kevätlukukausi alkaa tiistaina 07.01.2025, talviloma on viikolla 9 ja lukuvuosi päättyy lauantaina 01.06.2024.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kihniön yhtenäiskoulu

§ 21 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen Kuntaliiton tiedote perusopetuksen B1-kielen opetuksen toimeenpanosta

B1-kielen opetuksen lisäys perustuu Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti laadittuun uudistettuun kansalliskielistrategiaan (Valtioneuvoston julkaisuja 2021:87), joka turvaa kaikkien oikeuden saada palvelua kansalliskielillä ja parantaa kieli-ilmapiiriä. Pääministeri Marinin hallitus linjasi vuoden 2023 talousarviota käsittelevässä budjettiriihessä 1.9.2022, että B1-kielen opetusta lisätään yhdellä vuosiviikkotunnilla.

Asetusta perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (422/2012) muutettiin siten, että 7. vuosiluokalla tulee jatkossa opettaa B1-kieltä 2 vuosiviikkotuntia ja 8.–9. vuosiluokalla yhteensä 3 vuosiviikkotuntia (asetusmuutos 111/2023). B1-kielen opetuksen vähimmäistuntimäärä kasvoi näin ollen yhteensä seitsemään vuosiviikkotuntiin. Tämän vuoksi myös perusopetusasetuksella (852/1998) säädettyä perusopetuksen 7. vuosiluokalla annettavaa keskimääräistä vähimmäistuntimäärää työviikossa korotettiin yhdellä tunnilla (asetusmuutos 112/2023). 6. vuosiluokan osalta B1-kielen tuntimäärään ei tehty muutoksia.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti lisätunnin kohdentaminen 7. vuosiluokalle pyrkii mahdollistamaan B1-oppimäärän opetukselle riittävästi aikaa siirryttäessä luokanopetuksesta aineenopetukseen, ja varmistamaan, että opetuksen tavoitteet voidaan saavuttaa 7–9-vuosiluokkien aikana. Opetustuntien tarkempi kohdentaminen vuosiluokittain myös lisää valtioneuvoston kannan mukaisesti yhdenmukaisuutta kuntien ja koulujen välillä. Tarkoituksena on myös ollut, ettei tuntilisäyksen myötä lisätä opetuksen tavoitteita tai sisältöjä opetussuunnitelman perusteissa, vaan on resursoitu lisää aikaa nykyisten tavoitteiden kiireettömämpään opiskeluun 7.vuosiluokasta lähtien.

Tuntijakoasetuksen ja perusopetusasetuksen muutokset tulevat voimaan 1.8.2024. Tämän lisäksi Opetushallitus tekee perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin tarvittavat muutokset ja tiedottaa opetuksen järjestäjiä niistä erikseen. Näin ollen B1-kielen opetuksen uusi vähimmäismäärä (yhteensä seitsemän vuosiviikkotuntia) koskee 1.8.2024 lukien myös 8. vuosiluokalla ja 9. vuosiluokalla olevia oppilaita. Vaikka tuntimäärän lisäys kohdennettiin 7. vuosiluokan 1.8.2024 aloittaviin oppilaisiin, on opetuksen järjestäjien paikallisesta tuntijaosta riippuen huolehdittava siitä, että lukuvuonna 2024–2025 9. vuosiluokalla oleville oppilaille järjestetään B1-kielen opetusta yhteensä 7 vuosiviikkotuntia. Samoin lukuvuonna 2024–2025 8. vuosiluokalla olevien oppilaiden osalta on opetuksen järjestäjien huolehdittava siitä, että B1-kielen opetusta järjestetään siten, että 7 vuosiviikkotunnin vähimmäismäärä täyttyy viimeistään lukuvuonna 2025–2026 oppilaiden ollessa 9. vuosiluokalla.

Pysyvät lisäkustannukset korvataan osana kuntien peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain (618/2021) 5 §:n mukaista kuntien peruspalveluiden valtionosuutta. Julkisen talouden suunnitelmaan vuosille 2024–2027 momentille 28.90.30 osoitettiin B1-kielen laajuuden muutoksen johdosta 4 135 000 euroa vuodelle 2024, joka vastaa 5/12 muutoksen kokonaiskustannuksesta ja 9 925 000 euroa vuodesta 2025 alkaen.

Muut osallistujat
Männikkö-Tarsia Tarja
Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsevät Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen Kuntaliiton tiedotteen perusopetuksen B1-kielen opetuksen toimeenpanosta tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Tarja Männikkö-Tarsia poistui asian käsittelyn jälkeen klo 18:49.

Tiedoksi
Kihniön yhtenäiskoulu

§ 22 Kulttuurin TEAviisari 2023

TEAviisarin avulla kunnan päättäjät saavat tietoa, miten kunnalla menee terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Tarkastelemalla toimialojen tietoja löytyy kunnan keskeiset kehittämistarpeet ja vahvuudet. Palvelu tarjoaa valmiiksi analysoitua tietoa esimerkiksi koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman tueksi ja hyvinvointikertomuksen laadintaan. Tieto toiminnasta mahdollistaa konkreettisten tavoitteiden asettamisen ja niiden toteutumisen seurannan.

TEAviisari tuo esille kunnan toimintaa kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Terveydenedistämisaktiivisuuden (TEA) ulottuvuudet kuvaavat toimintaa eri näkökulmista. Perusajatuksena on, että toimiakseen laadukkaasti ja tehokkaasti kunnan on huomioitava kaikki nämä näkökulmat.

 • SITOUTUMINEN Organisaation sitoutuminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen strategiatasolla.
 • JOHTAMINEN Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen organisointi, vastuiden määrittely sekä toimeenpano.
 • SEURANTA JA TARVEANALYYSI Väestön terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden seuranta ja tarveanalyysi väestöryhmittäin sekä raportointi johtoryhmälle ja luottamushenkilöille.
 • VOIMAVARAT Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen resursointi, esim. henkilöstön mitoitus ja osaaminen.
 • YHTEISET KÄYTÄNNÖT Yhteisistä toimintakäytännöistä sopiminen.
 • OSALLISUUS Väestön mahdollisuus osallistua toiminnan kehittämiseen ja arviointiin.
 • MUUT YDINTOIMINNAT Toimialakohtaiset terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toiminnot, jotka jokaisessa organisaatiossa tulisi toteuttaa.

THL kerää terveyttä edistävästä kulttuuritoiminnasta tietoa joka toinen vuosi keväisin parittomina vuosina. Linkki sähköisessä palvelussa täytettävään tiedonkeruulomakkeeseen lähetetään kaikkiin Manner-Suomen kuntiin, kulttuuritoiminnasta vastaaville viranhaltijoille.

Tällä tiedonkeruulla selvitettiin hyvinvointia ja terveyttä edistävän kulttuurin toimenpiteitä, resursseja ja toimintakäytäntöjä kunnissa. Tiedontuotannon ja tietovarannon kehittäminen liittyy opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan linjauksiin ja niiden seurantaan sekä kuntien kulttuuritoiminnasta annettuun lain (166/2019) toimeenpanon seurantaan.

Kyselyn lisäksi tietoja täydennetään Suomen yleisten kirjastojen tilastot -tietojärjestelmän, Tilastokeskuksen ja Valtiokonttorin tiedoilla.

Kulttuurin TEAviisarin tulokset esitellään kokouksessa. Tulokset ovat kaikkien nähtävissä osoitteessa https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/index.

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee kulttuurin TEAviisarin tulokset tietoonsa saatetuiksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 23 Viranhaltijapäätökset

Hyvinvointijohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 19.01.-21.02.2024.

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi eikä käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 24 Ilmoitus- ja muut asiat

 • Nuorisotilan avajaiset 16.2.2024
 • Koulupsyykkarin rekrytointi
 • Vuosiavustukset julistettu haettavaksi 29.2.2024 mennessä
 • Tilinpäätöksen aikataulu
 • Lautakunnan jäsenten esille tuomat ajankohtaiset asiat
 • Sovitaan seuraava kokousaika
Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkkaa saaneensa ilmoitusasiat tiedoksi ja sopii seuraavan kokousajan.

Asian kokouskäsittely

Seuraava kokous sovittiin keskiviikolle 13.3.2024 klo 18.00. Kokous päätettiin pitää uudessa nuorisotilassa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.