Sivistyslautakunta

Puheenjohtaja
Törmä Leila
Varapuheenjohtaja
Jokioja Tiina
Pöytäkirjanpitäjä
Sillanpää Matti
Tarkastajat
Kuusisto Kosti, Oksanen Silja
Osallistujat
Haapamäki Arsi, Kortesluoma Sirpa, Kuusisto Kosti, Nevanperä Mikko, Oksanen Silja, Rahkola Jaana
Varajäsenet
Annala Hanna, Annala Ossi, Korkiakoski Anita, Korkiakoski Mika, Koskinen Jari, Myllyniemi Tuula, Törmä Noora, Toroskainen Maarit, Vehkapuru Arto
Muu osallistujat
Koivistoinen Hannu
Kokousnumero
2/2019
Kokouspäivä
20.3.2019
Kokouksen alkuaika
17:30
Kokouksen päättymisaika
19:07
Kokouspaikka
Kunnanhallituksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 20.3.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 21.03.2019
Allekirjoittajan nimi Elina Kortesmaa
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 12 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Silja Oksanen ja Kosti Kuusisto.

§ 13 Nuorisovaltuuston jäsenen oikeus osallistua sivistyslautakunnan kokouksiin

Kuntalain (210/2015) § 26:n mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen. Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa. Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8§:ssä.

Kunnanhallitus asetti Kihniön uuden nuorisovaltuuston kokouksessaan 28.01.2019 ja nimesi siihen tälle toimikaudelle yksitoista jäsentä.

Nuorisovaltuusto on järjestäytymiskokouksessaan 07.02.2019 valinnut keskuudestaan nuorisovaltuuston edustajaksi sivistyslautakuntaan Fanny Oksasen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Sanna Koivulan..

Kihniön kunnan hallintosäännön 135 §:n mukaan lautakunta päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää, että nuorisovaltuuston jäsen Fanny Oksanen tai hänen henkilökohtainen varajäsenensä Sanna Koivula voivat osallistua sivistyslautakunnan kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella. Salaisten asioiden käsittelyyn osallistumisoikeutta ei ole.

Esteellisyys
Fanny Oksanen
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 14 Peruskoulun täytettävät virat ja tehtävät

Uuden opetussuunnitelman myötä käsityön opetus muuttui. Jako tekniseen ja tekstiilityöhön poistui. Yhtenäiskoululla on tarvetta myös musiikin opettajalle. Ensi lukuvuodelle 2019-2020 on tarve hakea edelleen musiikin ja käsityön tuntiopettajaa.

Yhtenäiskoulun biologian ja maantiedon lehtori on opintovapaalla 30.8.2019 saakka. Biologian, maantiedon ja terveystiedon tehtävä tulee laittaa auki tuntiopettajan tehtävänä.

Englannin ja toisen kotimaisen kielen lehtori on irtisanoutunut virastaan. Oppilaiden vähentyessä tunteja ei enää riitä lehtoraattiin, vaan on tehtävä tulee laittaa auki tuntiopettajana.

Esikoulun opettajan siirryttyä toiseen pienryhmään erityisopettajaksi tulee esikoulun opettajan ja oppilasmäärän koon ja erityisoppilaan erityistarpeen vuoksi tiimin palkattavan toisen alkuopettajan tehtävät laittaa auki lukuvuodeksi.

Sivistystoimen toimistosihteeri on irtisanoutunut tehtävästään eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Hän on toiminut myös kirjastovirkailijana. Kirjastovirkailijan tehtävään palkataan osa-aikainen työntekijä. Toimistosihteerin tehtäviä hoitaa jatkossa kunnantoimistoon palkattava toimistosihteeri.

Vakinaisia koulunkäynnin ohjaajia on koulussa kolme. Määräaikaisia koulunkäynnin ohjaajia on kahdeksan ja lisäksi yksi vakituisen koulunkäynnin ohjaajan pitkäaikainen sijainen. Tarvittava määrä koulunkäynninohjaajan tehtäviä laitetaan auki ajalle 07.08.2019 - 31.05.2020.

Varhaiskasvatuksessa selvitetään uuden varhaiskasvatuslain vaikutuksia varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteeseen.

Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää vakinaisten opettajien valitsemisesta ja sivistystoimenjohtaja päättää muun henkilöstön valinnasta.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää, että seuraavat tehtävät täytetään määräaikaisesti lukuvuodeksi 2019 - 2020 eli 01.08.2019 - 31.07.2020:

- esiluokanopettajan virka

Lisäksi haetaan tuntipettajia seuraaville oppiaineille: käsityö, musiikki, alkuopetus, biologia, maantieto, terveystieto, ruotsi

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 15 Kihniön yhtenäiskoulun valinnaiskurssien opetussuunnitelmat lukuvuonna 2019 - 2020

Kihniön yhtenäiskoulun lukuvuodelle 2019– 2020 tarjottavien kurssien tarjotin on valmistunut ja kurssien opetussuunnitelmat ovat kirjattuna liitteessä nro 1. Opetussuunnitelmassa on kerrottu myös kurssin viikkotuntimäärä, tavoite ja arviointi.

Esityslistan liitteet:

Yhtenäiskoulun valinnaisaineiden opetussuunnitelmat 2019-2020, liite 1

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy yhtenäiskoulun valinnaisaineiden opetussuunnitelman lukuvuodelle 2019-2020.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 16 Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot sivistyslautakunnalle tiedoksi

Kihniön koulutoimen arviointisuunnitelman mukaan sivistyslautakunnalle tiedotetaan vuosittain oppilasmäärät, oppilasennusteet, opettajatilanne sekä opetusryhmien koko.

Kihniön kunnan oppilasennuste (ilman esioppilaita) on koulutoimiston tekemässä tilastossa aina lukuvuoteen 2024 - 2025 asti. Samasta tilastosta selviävät nykyiset oppilasmäärät luokittain (liite nro 2).

Luokanopettajat, esiopettajat ja aineenopettajat ovat kahta lukuun ottamatta päteviä. Luokanopettajat ovat kaikki vakinaisia. Kaikki aineenopettajat ovat vakinaisia lukuun ottamatta biologian, maantiedon ja terveystiedon aineenopettajaa. Yhdellä aineenopettajalla on tällä hetkellä pitkäaikainen pätevä sijainen.

Laaja-alainen erityisopettaja keskittyy alempien luokkien oppilaiden puhe- ja lukitaitojen harjaannuttamiseen. Hänellä on oma luokkatila yläkoululla. Laaja-alainen erityisopettaja on varannut myös esioppilaita varten tunteja tarpeen mukaan.

Erityisopetuksen pienryhmissä työskentelee kaksi erityisluokanopettaja. He kummatkin ovat vakituisia ja päteviä tehtäviinsä.

Alakoulun puolella opetusryhmien koko vaihtelee välillä 9-25 oppilasta. Yläkoulun puolella opetusryhmien koon vaihteluväli on 10-22.

Esityslistan liitteet:

Oppilasmäärät ja ennusteet, liite 2

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee arviointisuunnitelman mukaiset asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 17 Kihniön yhtenäiskoulun 9. luokan leirikoulu Splitiin Kroatiaan 11.05. – 16.05.2019

Kihniön yhtenäiskoulun 9. luokan oppilaita (19 kpl) on lähdössä sivistyslautakunnassa hyväksytyn lukuvuosisuunnitelman mukaisesti leirikouluun Splitiin Kroatiaan 11.- 16.05.2019. Kokouksessa on nähtävänä luokanvalvoja, lehtori Inka Mattilan lähettämä lupa-anomus leirikoulun järjestämiseen. Leirikoulun ohjelmaan sisältyy tutustumista Kroatian historiaan, kulttuuriin ja luontoon (mm. käynti kansallispuistossa ja museossa).

Kokonaisvastuu leirikoulusta on lehtori Inka Mattilalla. Valvojiksi lähtevät hänen lisäkseen lehtori Outi Potila sekä 5 huoltajaa. Oppilaat vanhempineen ovat keränneet pääosin kaikki matkarahat. Lennot lähtevät ja saapuvat Helsinkiin. Matkat Helsinkiin tehdään tilauslinja-autolla.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta antaa luvan Kihniön yhtenäiskoulun 9. luokan oppilaille leirikoulumatkan tekemiseen Splitiin, Kroatiaan 11. - 16.05.2019. Lehtori Inka Mattila määrätään matkalle mukaan valvovaksi opettajaksi. Lisäksi kaikki mukaan lähtevät aikuiset toimivat valvojina matkan aikana.

Leirikoulussa ovat voimassa tiukennettuina koulun järjestyssäännöt, joihin jokainen oppilas on tutustunut ja ne hyväksynyt.

Esteellisyys
Fanny Oksanen
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 18 Kihniön yhtenäiskoulun 5. luokan leirikoulu Piispalaan 27.03. – 29.03.2019

Kihniön yhtenäiskoulun 5. luokan oppilaita (18 kpl) on lähdössä sivistyslautakunnassa hyväksytyn lukuvuosisuunnitelman mukaisesti leirikouluun Piispalaan, Kannonkoskelle 27.- 29.03.2019. Kokouksessa on nähtävänä luokanopettaja Pirjo-Riitta Lehtisen lähettämä lupa-anomus leirikoulun järjestämiseen. Leirikoulun ohjelmaan sisältyy mm. liikunta- ja kädentaitopajoja.

Kokonaisvastuu leirikoulusta on luokanopettaja Pirjo-Riitta Lehtisellä. Valvojiksi lähtevät hänen lisäkseen rehtori Matti Sillanpää, koulunkäynnin ohjaaja Anne Törmä sekä 3 huoltajaa. Oppilaat vanhempineen ovat keränneet pääosin kaikki matkarahat. Matkat Piispalaan tehdään tilauslinja-autolla.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta antaa luvan Kihniön yhtenäiskoulun 5. luokan oppilaille leirikoulumatkan tekemiseen Piispalaan 27. - 29.03.2019. Luokanopettaja Pirjo-Riitta Lehtinen määrätään matkalle mukaan valvovaksi opettajaksi. Lisäksi kaikki mukaan lähtevät aikuiset toimivat valvojina matkan aikana.

Leirikoulussa ovat voimassa tiukennettuina koulun järjestyssäännöt, joihin jokainen oppilas on tutustunut ja ne hyväksynyt.

Asian kokouskäsittely

Esittelijä on esteellinen. Tämän pykälän ajan esittelijänä ja pöytäkirjan pitäjänä on lautakunnan puheenjohtaja Leila Törmä.

Esteellisyys
Matti Sillanpää
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 19 Kihniön yhtenäiskoulun 4. luokan leirikoulu Piispalaan 10.04. – 12.04.2019

Kihniön yhtenäiskoulun 4. luokan oppilaita (13 kpl) on lähdössä sivistyslautakunnassa hyväksytyn lukuvuosisuunnitelman mukaisesti leirikouluun Piispalaan, Kannonkoskelle 10. - 12.04.2019. Kokouksessa on nähtävänä luokanopettaja Marko Kuusiluoman lähettämä lupa-anomus leirikoulun järjestämiseen. Leirikoulun ohjelmaan sisältyy mm. liikunta- ja kädentaitopajoja.

Kokonaisvastuu leirikoulusta on luokanopettaja Marko Kuusiluomalla. Valvojiksi lähtevät hänen lisäkseen koulunkäynnin ohjaaja Paula Luomalahti sekä 6 huoltajaa. Oppilaat vanhempineen ovat keränneet pääosin kaikki matkarahat. Matkat Piispalaan tehdään tilauslinja-autolla.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta antaa luvan Kihniön yhtenäiskoulun 4. luokan oppilaille leirikoulumatkan tekemiseen Piispalaan 10. - 12.04.2019. Luokanopettaja Marko Kuusiluoma määrätään matkalle mukaan valvovaksi opettajaksi. Lisäksi kaikki mukaan lähtevät aikuiset toimivat valvojina matkan aikana.

Leirikoulussa ovat voimassa tiukennettuina koulun järjestyssäännöt, joihin jokainen oppilas on tutustunut ja ne hyväksynyt.

Esteellisyys
Silja Oksanen ja Fanny Oksanen
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 20 Sivistyslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2018

Lautakunnan on laadittava toiminnastaan kertomus kultakin kalenterivuodelta.Liitteenä nro 3 on sivistyslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2018.

Esityslistan liitteet:

Sivistyslautakunnan toimintakertomus 2018, liite 3

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 3 mukaisen toimintakertomuksen

vuodelta 2018.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 21 Jäsenen nimeäminen lapsi- ja perheasiain neuvostoon toimikaudeksi 2019-2021

Lapsi- ja perheasianneuvosto on Kihniön kunnassa toimiva vapaaehtoinen kunnanhallituksen nimeämä toimielin, joka seuraa lasten ja perheiden hyvinvointia, tekee aloitteita ja raportoi kunnanhallitukselle. Neuvosto koostuu kunnanhallituksen nimeämistä jäsenistä 1/lautakunta ja 1 yhteinen varajäsen sekä rehtori tai koulukuraattori, päiväkodinjohtaja, sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja, kouluterveydenhoitaja, vapaa-ajanohjaaja, kirjastotoimenjohtaja, MLL yhdistys edustaja, 4H-yhdistys sekä edustajat seurakunnista.

Sivistyslautakunnan tulisi nimetä edustajansa neuvostoon

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle lapsi- ja perheasian neuvoston jäseneksi Silja Oksasta.

Esteellisyys
Silja Oksanen
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 22 Lausuntopyyntö, Kihniön kirkonkylän raitin kehittämisen yleissuunnitelma.

Kihniön kunnanhallitus on kokouksessaan 28.1.2019 (3 §) tutustunut Pro Agrian Länsi-Suomi ry:n tekemään Kihniön kirkonkylän raitin kehittämisen yleissuunnitelmaan ja siihen liittyneeseen selvitystyöhön. Kunnanhallitus on myös päättänyt pyytää edellä mainituista lausunnon sekä sivistys- että tekniseltä lautakunnalta.

Sivistyslautakunta lausuu toimialansa mukaisesti suunnitelmasta ja selvityksestä seuraavaa:

Selvitystyössä on laajasti osallistettu eri-ikäisiä kuntalaisia sekä vapaa-ajan asukkaita, mikä oli yhtenä lähtökohtana selvitystyössä, ja eräs kuntastrategian teemoista. Tällaista toimintatapaa tulee jatkossakin suosia, näin madalletaan kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden kynnystä osallistua kunnalliseen päätöksentekoon ja oman ympäristön kehittämiseen.

OP-puiston kehittäminen

Sulkuejärven välittömässä läheisyydessä oleva puistoalue on yksi Kihniön keskustan "helmistä". Yhteistyössä Osuuspankin kanssa kunta on hankkinut alueelle mm. koripallotelineet. Sivistyslautakunta yhtyy teknisen lautakunnan näkemykseen uimarannasta, mutta kannattaa ranta-alueen ja järvirannan muuta raivaamista, ruoppaamista sekä laiturin rakentamista rantaan.

Tiealue

Katu on varsin leveä ja mahdollistaa hidastetöyssyistä huolimatta kiihdytysradan, joka aiheuttaa varsinkin pienemmille koululaisille liikenneturvallisuusriskejä. Suunnitelman esitys kadun kaventamisesta on turvallisuuden näkökulmasta kannatettava. Asia tulisi ottaa esiin neuvotteluissa ELY-keskuksen kanssa.

Vanhan koulun alue

Vanha puukoulu edustaa raitin kaunista puurakennuskantaa. Rakennukselle tulisi löytää uusiokäyttöä tai se pitäisi purkaa pois. Nykyinen tilanne rapistuvana käyttämättömänä rakennuksena ei ole kenenkään edun mukaista. Suunnitelman idea piha-alueen puistoistamisesta ja liikuntavälineiden lisäämisestä on kannatettava.


Liite nro 4: Kihniön kirkonkylän raitin kehittämisen yleissuunnitelma

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta antaa edellä olevan lausunnon kunnanhallitukselle.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 23 Liikunta- ja nuorisotoimen avustusten jako vuonna 2019

Liikunta- ja nuorisotoimen talousarviossa on varattu vuodelle 2019 avustuksiin yhteensä 21.024 euroa, josta avustussääntöjen mukaan on 50 % (10.512 €) liikuntatoimen ja 50 % (10.512 €) nuorisotoimen avustusta. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti jaetaan nuorisotoimen osuudesta 4H-yhdistykselle palkkausavustuksena 8.500 euroa.

Avustuksia on haettu seuraavasti:

Nuorisotoimi

Kihniön 4H-yhdistys

- palkkausavustus 8.500 euroa

- stipendiavustus 200 euroa

- katufestarit 1.000 euroa

Kihniön Saalem-yhdistys ry

- yleisavustus 1.200 euroa

Kihniön Nuorisoseura

- yleisavustus 500 euroa

Kihniön Vapaaseurakunta

- yleisavustus 2.000 euroa

Liikuntatoimi

Kihniön Urheilijat

- yleissavustus 6.500 euroa

- matkakulu 3.000 euroa

- toimitila-avustus 1.000 euroa

- ohjausavustus 2.000 euroa

- muut kohdeavustukset 1.000 euroa

Kihniön Nuorisoseura

- matka-avustus 500 euroa

Parkanon Seudun Hengitysyhdistys

- perusavustus 500 euroa

- kohdeavustus 500 euroa

Gospel Karting ry

- yleisavustus 1000 euroa

MLL

- kohdeavustus 350 euroa

Nerkoon metsästäjät

- kohdeavustus 700 euroa

Kihniön Martat ry

- kohdeavustus 200 euroa


Vapaa-aikaohjaaja on käsitellyt anomukset. Nuorisotoimen avustusten jaossa on käytetty sivistyslautakunnan (08.12.1999, 26 §) hyväksymiä liikunta- ja nuoriso-toimen avustusten jakoperusteita ja nuorisotoimen pisteytysjärjestelmää.


Päätösehdotus

1. Sivistyslautakunta päättää myöntää nuorisotoimen avustuksia seuraavasti:

Palkkausavustus:

- 4H-yhdistys 8.500 euroa

Yleis- ja kohdeavustukset:

- Kihniön Saalem -yhdistys ry 612 euroa

- Kihniön Nuorisoseura 200 euroa

- Kihniön Vapaaseurakunta 900 euroa

- 4H-yhdistys 300 euroa

Avustusmääräraha jaetaan kokonaisuudessaan.

2. Sivistyslautakunta päättää myöntää liikuntatoimen perus- ja kohdeavustuksia seuraavasti:

Kihniön Urheilijat

- yleisavustus 4.062 euroa

- kohdeavustus 3.000 euroa (matkakulu)

Kihniön Nuorisoseura

- matka-avustus 500 euroa

Parkanon Seudun Hengitysyhdistys

- perusavustus 400 euroa

- kohdeavustus 300 euroa

Gospel Karting ry

- yleisavustus 1000 euroa

MLL

- kohdeavustus 350 euroa

Nerkoon metsästäjät

- kohdeavustus 700 euroa

Kihniön Martat ry

- kohdeavustus 200 euroa

Avustusmääräraha jaetaan kokonaisuudessaan.

Esteellisyys
Jaana Rahkola
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 24 Kulttuuritoimen avustusten jako vuonna 2019


Kultturitoimen avustumääräraha on 900 euroa vuodelle 2019. Avustuksia on haettu seuraavasti.

Kulttuuritoimi

Kihniö-seura ry

- kohdeavustus 300 euroa

Kihniön nuorisoseura

- kohdeavustus 300 euroa

Parkano – Kihniön taideyhdistys Umbra Ry

- yleisavustus 200 euroa

Kihniön Vanhempainyhdistys ry

- kohdeavustus 200 euroa


Vapaa-aikaohjaaja on käsitellyt anomukset.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää myöntää kulttuuritoimen avustuksia seuraavasti:

Kihniö-seura

- yleisavustus 300 euroa

Parkanon Kihniön taideyhdistys Umbra Ry

- yleisavustus 200 euroa

Kihniön Nuorisoseura

- yleisavustus 200 euroa

Kihniön Vanhempainyhdistys ry

- yleisavustus 200 euroa

Avustusmääräraha jaetaan kokonaisuudessaan.

Asian kokouskäsittely

Esittelijä on esteellinen. Tämän pykälän ajan esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii lautakunnan puheenjohtaja Leila Törmä.

Esteellisyys
Sirpa Kortesluoma ja Matti Sillanpää
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 25 Ilmoitus- ja muut asiat

  • Opetushallitus, päätös 34/2461/2018, Valtion erityisavustus, #paraskoulu , osa koko Pirkanmaan hanketta, Kihniölle myönnettävä määrä 1.844 euroa ( valtionavustus 85%)
  • Varhaiskasvatuksen työtyytyväisyyskyselun tulokset, syksy 2018
  • Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset 24.01.2019 - 13.03.2019
  • Rehtorin viranhaltijapäätökset 24.01.2019 - 13.03.2019
  • Intranetin käyttöopastus
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.